12.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 664/2011

av den 11 juli 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för att lägga till vissa blandningar av avfallsslag i bilaga IIIA

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1 c, och

av följande skäl:

(1)

Finland har lämnat in en begäran till kommissionen om att överväga att lägga till blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B3040 och B3080 i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006.

(2)

Förenade kungariket har lämnat in en begäran till kommissionen om att överväga att lägga till blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3020 i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006.

(3)

Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Finland och Sverige har inkommit med synpunkter till kommissionen avseende huruvida det är godtagbart att blanda avfallsslag som hänför sig till olika strecksatser eller understrecksatser till Baselkonventionens koder B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 och B3050 i syfte att lägga till dem i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006. Kommissionen har beaktat dessa synpunkter och tagit fram en förteckning över blandningar av avfallsslag som klassificeras under en enskild kod i Baselkonventionen för tillägg i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006.

(4)

Kommissionen har bedömt Finlands och Förenade kungarikets begäran och medlemsstaternas synpunkter, och har på grundval av den bedömningen tagit fram en förteckning över blandningar av avfallsslag som klassificeras under individuella koder i Baselkonventionen för tillägg i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006.

(5)

Det är viktigt att klargöra vilka förfaranden som gäller för transport av blandningar av avfallsslag som klassificeras under en enskild kod i Baselkonventionen. För att möjliggöra export av vissa av dessa blandningar av avfallsslag till länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(2001) 107/slutlig rörande revidering av beslut C(92) 39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning (OECD-beslutet) med användning av de allmänna informationskrav som anges i artikel 18 i förordning (EG) nr 1013/2006, är det nödvändigt med en övergångsperiod för dessa länder innan de kan informera kommissionen om huruvida de berörda blandningarna av avfallsslag får exporteras till landet i fråga och om vilket kontrollförfarande som i tillämpliga fall gäller.

(6)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet ska dock punkt 3 i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen, tillämpas från och med den 1 augusti 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.


BILAGA

Bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Följande blandningar av avfallsslag ingår i denna bilaga:

a)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B1010 och B1050.

b)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B1010 och B1070.

c)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B3040 och B3080.

d)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under (OECD-)kod GB040 och under Baselkonventionens kod B1100 begränsade till hårdzink, zinkdrosser (ogranulerad slagg), dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg och avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar.

e)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under (OECD-)kod GB040, under Baselkonventionens kod B1070 och under Baselkonventionens kod B1100 begränsade till avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar.

De avfallskoder som anges i d och e ska inte gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet.”

2.

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.

Följande blandningar av avfallsslag som klassificeras under separata strecksatser eller understrecksatser till en enskild kod ingår i denna bilaga:

a)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B1010.

b)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B2010.

c)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B2030.

d)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3010 och förtecknas under ”Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer”.

e)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3010 och förtecknas under ”Härdade hartser eller kondensationsprodukter”.

f)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3010 och förtecknas under ”perfluoralkoxyalkan”.

g)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3020 begränsade till oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong, annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden, papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (till exempel tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster).

h)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3030.

i)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3040.

j)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens kod B3050.”