24.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 580/2011

av den 8 juni 2011

om ändring av förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet vad gäller dess varaktighet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

År 2004 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 460/2004 (3) genom vilken den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) inrättades.

(2)

År 2008 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 1007/2008 (4), som ändrar förordning (EG) nr 460/2004 vad gäller varaktigheten för byråns mandat.

(3)

I november 2008 inleddes en offentlig debatt om den allmänna inriktningen på EU:s insatser för att öka nät- och informationssäkerheten, som inbegrep en debatt om byrån. I linje med kommissionens strategi för bättre lagstiftning, och som bidrag till denna debatt, inledde kommissionen ett offentligt samråd om målen för ökad nät- och informationssäkerhetspolitik på unionsnivå, som pågick mellan november 2008 och januari 2009. Debatten ledde till att rådet den 18 december 2009 lade fram en resolution om en europeisk samarbetsstrategi för nät- och informationssäkerhet (5).

(4)

I ljuset av resultaten av den offentliga debatten planerar man att ersätta förordning (EG) nr 460/2004.

(5)

Ett lagstiftningsförfarande för att reformera byrån kan kräva lång tid för debatt och eftersom byråns mandat kommer att löpa ut den 13 mars 2012 bör en förlängning antas som både möjliggör tillräckliga diskussioner i Europaparlamentet och rådet och säkerställer konsekvens och kontinuitet.

(6)

Byråns mandatperiod bör därför förlängas till och med den 13 september 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 27 i förordning (EG) nr 460/2004 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

Varaktighet

Byrån ska bedriva sin verksamhet under en tid av nio år och sex månader från och med den 14 mars 2004.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 8 juni 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

GYŐRI E.

Ordförande


(1)  EUT C 54, 19.2.2011, s. 35.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 mars 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 27 maj 2011.

(3)  EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  EUT L 293, 31.10.2008, s. 1.

(5)  EUT C 321, 29.12.2009, s. 1.