21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 494/2011

av den 20 maj 2011

om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I en resolution av den 25 januari 1988 om ett handlingsprogram för gemenskapen (2) uppmanade rådet kommissionen att bekämpa miljöförorening genom kadmium.

(2)

I tabellen i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller post 23 begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av kadmium i blandningar och varor.

(3)

Kadmium och kadmiumoxid är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1B och avseende akut och kronisk toxicitet i vattenmiljö i kategori 1.

(4)

Sedan den 31 december 1992 är det i enlighet med rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (3) förbjudet att använda kadmium som färgämne i ett antal polymerer och färger och som stabiliseringsmedel i polyvinylklorid (PVC) för en rad användningar. Kadmiering är också förbjuden för en rad användningar. Direktiv 76/769/EEG har upphävts och ersatts av förordning (EG) nr 1907/2006 med verkan från och med den 1 juni 2009.

(5)

År 2007 slutfördes en europeisk riskbedömning av kadmium (4) inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (5). Den 14 juni 2008 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om resultatet av riskbedömningen och strategierna för att begränsa riskerna beträffande ämnena kadmium och kadmiumoxid (6) med en rekommendation om att begränsa utsläppande på marknaden och användning av kadmium i hårdlod och smycken.

(6)

I meddelandet anges att det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna med användning av hårdlod och smycken som innehåller kadmium. Yrkesmässiga användare och hobbyanvändare exponeras för rök vid lödning. Konsumenterna (vuxna och barn) exponeras för kadmium i smycken vid hudkontakt eller om de slickar på smyckena.

(7)

Kommissionen har beställt en undersökning av de socioekonomiska effekterna av uppdaterade begränsningar av utsläppande på marknaden och användning av kadmium i smycken, hårdlod och PVC. Resultaten av undersökningen offentliggjordes i januari 2010 (7).

(8)

De befintliga bestämmelserna om färg som innehåller zink bör klargöras med en definition av hög zinkhalt. Bestämmelserna om färg på målade varor bör också klargöras.

(9)

Sedan 2001 har den europeiska PVC-industrin frivilligt tagit initiativ till att inte använda kadmium som stabiliseringsmedel i nyproducerad PVC för de användningar som inte hade reglerats genom direktiv 76/769/EEG. Detta frivilliga initiativ har lett till en utfasning av användningen av kadmium i PVC.

(10)

Förbudet mot att använda kadmium bör omfatta alla varor som tillverkas av PVC, så att man kan uppfylla målet om att bekämpa kadmiumförorening.

(11)

Det bör beviljas undantag för blandningar framställda av PVC-avfall (nedan kallade återvunnen PVC) så att de kan släppas ut på marknaden för användning i vissa byggprodukter.

(12)

Användningen av återvunnen PVC bör uppmuntras vid tillverkning av vissa byggprodukter, eftersom man därigenom kan återanvända gammal PVC som kan innehålla kadmium. Följaktligen bör dessa byggprodukter ha ett högre gränsvärde för kadmium. På så sätt kan man undvika att PVC deponeras eller förbränns, något som leder till att koldioxid och kadmium frigörs i miljön.

(13)

Denna förordning bör börja tillämpas sex månader efter ikraftträdandet, så att aktörerna ges möjlighet att se till att bestämmelserna i förordningen följs.

(14)

Förbudet mot kadmium i ny PVC förväntas leda till att kadmiumhalten i byggprodukter av återvunnen PVC gradvis sjunker. Därför bör gränsvärdet för kadmium ses över, och Europeiska kemikaliemyndigheten bör delta i översynen av begränsningen i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(15)

I enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 137.1 a i Reach måste bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 10 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  EUT C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning samt villkor ändras på följande sätt:

1.

I post 23 andra kolumnen ska punkterna 1–4 ersättas med följande:

 

”1.

Får inte användas i blandningar och varor som framställts av syntetiska organiska polymerer (nedan kallade plastmaterial), t.ex.

polymerer eller sampolymerer av vinylklorid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretan (PUR) [3909 50]

polyeten med låg densitet (LDPE), utom polyeten med låg densitet som används för framställning av färgade förrådsblandningar [3901 10]

cellulosaacetat (CA) [3912 11]

cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11]

epoxihartser [3907 30]

melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]

ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]

omättade polyestrar (UP) [3907 91]

polyetentereftalat (PET) [3907 60]

polybutentereftalat (PBT)

genomskinlig polystyren/polystyren för allmän användning [3903 11]

akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)

tvärbunden polyeten (VPE)

slagtålig polystyren

polypropen (PP) [3902 10]

polyeten med hög densitet (HDPE) [3901 20]

akrylnitrilbutadienstyren (ABS) [3903 30]

polymetylmetakrylat (PMMA) [3906 10].

Blandningar och varor som framställts av plastmaterial får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i plastmaterialet är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.

Andra stycket gäller dock inte varor som släppts ut på marknaden före den 10 januari 2012.

Första och andra styckena påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 94/62/EG (1) och rättsakter som antagits på grundval av detta.

2.

Får inte användas i färger [3208] [3209].

För färger med en zinkhalt på mer än 10 viktprocent av färgen ska koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) vara mindre än 0,1 viktprocent.

Målade varor får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med eller högre än 0,1 viktprocent av färgen på varorna.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för varor som färgats med blandningar som av säkerhetsskäl innehåller kadmium.

4.

Punkt 1 andra stycket gäller dock inte för

blandningar framställda av PVC-avfall, nedan kallade återvunnen PVC,

blandningar och varor innehållande återvunnen PVC om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i plastmaterialet inte är högre än 0,1 viktprocent vid följande användningar av styv PVC:

a)

Profiler och styva plattor för byggändamål.

b)

Dörrar, fönster, jalusier, väggar, rullgardiner, stängsel och takrännor.

c)

Altaner och terrasser.

d)

Kabelrör.

e)

Rör för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet om den återvunna PVC:n används i mellanskiktet i ett flerskiktsrör och är helt täckt av ett lager nyproducerad PVC som överensstämmer med punkt 1.

Innan blandningar och varor som innehåller återvunnen PVC släpps ut på marknaden för första gången ska leverantörerna se till att dessa synligt, läsligt och outplånligt är märkta med följande text: ”Innehåller återvunnen PVC”, eller med följande piktogram:

Image

I enlighet med artikel 69 i denna förordning kommer undantaget i punkt 4 att ses över i syfte att sänka gränsvärdet för kadmium och ompröva undantaget för de användningar som anges i leden a–e senast den 31 december 2017.

2.

I post 23 andra kolumnen ska följande punkter läggas till som punkterna 8, 9, 10 och 11:

 

”8.

Får inte användas i hårdlod i en koncentration på 0,01 viktprocent eller högre.

Hårdlod får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.

I denna punkt avses med lödning en hopfogning med användning av legeringar som utförs vid en temperatur på mer än 450 °C.

9.

Punkt 8 gäller dock inte för hårdlod som används inom försvar samt rymd- och luftfart och för hårdlod som används av säkerhetsskäl.

10.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas om koncentrationen är lika med eller högre än 0,01 viktprocent av metallen i

i)

metallpärlor och andra metalldelar för smyckestillverkning,

ii)

metalldelar av smycken, bijouterier och hårtillbehör, t.ex.

armband, halsband och ringar,

piercingsmycken,

armbandsur,

broscher och manschettknappar.

11.

Punkt 10 gäller dock inte för varor som släppts ut på marknaden före den 10 januari 2012 och smycken som var äldre än 50 år den 10 januari 2012.”


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.”