15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 366/2011

av den 14 april 2011

om ändring av bilaga XVII (akrylamid) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

Akrylamid är klassificerat som en carcinogen i kategori 1B och en mutagen i kategori 1B. Dess risker bedömdes i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (2).

(2)

Enligt den europeiska riskbedömningen fanns det ett behov av att begränsa den risk för vattenmiljön som användningen av akrylamidbaserade injekterings- och tätningsmedel i byggen medför, samt den risk för andra organismer som indirekt exponering genom kontaminerat vatten från samma tillämpning medför. Det finns dessutom risker för arbetstagare och andra personer som exponeras via miljön med tanke på akrylamids carcinogena och mutagena egenskaper och dess neurotoxicitet och reproduktionstoxicitet till följd av exponering i samband med användning av akrylamidbaserade injekterings- och tätningsmedel i liten eller stor skala.

(3)

I kommissionens rekommendation 2004/394/EG av den 29 april 2004 angående resultat av riskbedömning och strategier för att begränsa riskerna med ämnena acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyra, butadien, vätefluorid, väteperoxid, metylakrylsyra, metylmetakrylat, toluen, triklorbensen (3), som antogs inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93, rekommenderas att man på unionsnivå överväger att begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av akrylamid i injekterings- och tätningsmedel för småskaliga och storskaliga tillämpningar enligt rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (4).

(4)

Gränsvärdet på 0,1 % akrylamid omfattar även andra källor av obundna akrylamider i injekterings- och tätningsprocessen t.ex. från N-metylolakrylamid såsom anges i rekommendation 2004/394/EC.

(5)

För att skydda folkhälsan och miljön måste man därför begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av akrylamid i injekterings- och tätningsmedel och alla tillämpningar av dessa.

(6)

I enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 137.1 a i Reach måste bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUT L 144, 30.4.2004, s. 74.

(4)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.


BILAGA

Följande post 60 ska läggas till i tabellen i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006:

”60.

Akrylamid

CAS-nr 79-06-1

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i blandningar i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre i injekterings- och tätningsmedel efter den 5 november 2012.”