4.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 213/2011

av den 3 mars 2011

om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1), särskilt artiklarna 11 andra stycket och 26 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Österrike har begärt att tio vårdutbildningsprogram ska föras in i bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Dessa utbildningsprogram regleras av förordningen om särskilda uppgifter för hälso- och sjukvård (GuK-SV BGBl II 452/2005) och förordningen om särskilda uppgifter för undervisnings- och förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvård (GuK-LFV BGBl II 453/2005).

(2)

Eftersom dessa österrikiska utbildningsprogram motsvarar utbildningsnivån som anges i artikel 11 c i i direktiv 2005/36/EG samt ger en jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbereder den studerande för jämförbart ansvar och verksamhet, bör de föras in i enlighet med artikel 11 c ii i bilaga II till direktiv 2005/36/EG.

(3)

Portugal har inkommit med en motiverad begäran om att specialistutbildning i medicinsk onkologi ska föras in i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG.

(4)

Medicinsk onkologi syftar till att systematiskt kunna behandla cancer. Under det senaste årtiondet har den vetenskapliga utvecklingen medfört stora förändringar av behandlingen av cancerpatienter. Specialistläkarutbildning i medicinsk onkologi är inte förtecknad i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG. Emellertid har medicinsk onkologi utvecklats till en självständig specialistutbildning i mer än två femtedelar av medlemsstaterna, vilket motiverar att den förs in i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG.

(5)

För att säkerställa att specialistutbildningen får en tillräckligt hög nivå, bör det krävas att specialistläkarutbildningen i medicinsk onkologi minst omfattar 5 år för att kunna erkännas automatiskt.

(6)

Frankrike har inkommit med en motiverad begäran om att specialistutbildning i medicinsk genetik ska föras in i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG.

(7)

Medicinsk genetik är en specialitet som återspeglar den snabba kunskapsutvecklingen inom genetiken och dess påverkan på flera specialiteter, som onkologi, prenatal pediatrik, barn- och ungdomsmedicin, kroniska sjukdomar. Medicinsk genetik blir allt viktigare för undersökning och förebyggande av flera sjukdomar. Specialistutbildning i medicinsk genetik är inte förtecknad i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG. Emellertid har den utvecklats till en självständig specialistutbildning i mer än två femtedelar av medlemsstaterna, vilket motiverar att den förs in i punkt 5.1.3 i bilaga V till direktiv 2005/36/EG.

(8)

För att säkerställa att specialistutbildningen får en tillräckligt hög nivå, bör det krävas att specialistutbildningen i medicinsk genetik minst omfattar 4 år för att kunna erkännas automatiskt.

(9)

Direktiv 2005/36/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och V till direktiv 2005/36/EG ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

Bilagorna II och V till direktiv 2005/36/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 i bilaga II ska under ”Österrike” följande läggas till:

”—

Särskild sjuksköterskeutbildning inom barn- och ungdomssjukvård (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk hälso- och sjukvård (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits und Krankenpflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom intensivsjukvård (Sonderausbildung in der Intensivpflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom intensivvård av barn (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom anestesisjukvård (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom vård vid njurersättningsbehandling (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom operationssjukvård (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich).

Särskild sjuksköterskeutbildning inom sjukhushygien (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene).

Särskild sjuksköterskeutbildning för undervisning i hälso- och sjukvård (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege).

Särskild sjuksköterskeutbildning för arbetsledning inom hälso- och sjukvård (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege).

Var och en av dessa utbildningar ska omfatta sammanlagt minst 13 år och 6 månader till 14 år, varav minst tio år ska avse allmän utbildning, ytterligare tre år ska avse grundläggande högskoleutbildning inom offentlig hälso- och sjukvård och sex till tolv månader ska avse särskild utbildning för specialiserings-, undervisnings- eller förvaltningsuppgifter.”

2.

Följande ska läggas till i punkt 5.1.3 i bilaga V:

”Land

Medicinsk onkologi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Medicinsk genetik

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”