30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/49


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet

( Europeiska unionens officiella tidning L 65 av den 11 mars 2011 )

1.

På sidan 12, bilaga III, ”STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – DEL A”, längst ned på sidan, ska det

i stället för:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.”

vara:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.”

2.

På sidan 13, bilaga III, ”STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – DEL A”, sista textrutan, ska det

i stället för:

vara:

3.

På sidan 14, bilaga III, ”STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – DEL B”, längst ned på sidan, ska det

i stället för:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.”

vara:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.”

4.

På sidan 15, bilaga III, ”STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – DEL B”, sista textrutan, ska det

i stället för:

vara:

5.

På sidan 16, bilaga III, ”DEL C”, andra fältet i tabellen, ska det

i stället för:

”Danmark

bosatta i Danmark

del utlandsboende danska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort”

vara:

”Danmark

bosatta i Danmark

utlandsboende danska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort”.