3.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 207/2011

av den 2 mars 2011

om ändring av bilaga XVII (pentabromdifenyleter och PFOS) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I posterna 44 och 53 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 införs begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av pentabromdifenyleter och perfluoroktansulfonat (PFOS).

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (2) införlivas i unionens lagstiftning de åtaganden som ingår i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad konventionen), godkänd genom rådets beslut 2006/507/EG (3), och i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar (nedan kallat protokollet), godkänt genom rådets beslut 2004/259/EG (4).

(3)

Granskningskommitté för långlivade organiska föroreningar som inrättats enligt konventionen har slutfört sitt arbete med en grupp av ämnen som föreslagits av Europeiska unionen och dess medlemsstater samt Norge och Mexiko, och som har befunnits uppfylla konventionens kriterier. Vid det fjärde mötet i partskonferensen den 4–8 maj 2009 (nedan kallat det fjärde mötet i partskonferensen) beslutades att nio ämnen, inklusive pentabromdifenyleter och PFOS, skulle föras in i bilagorna till konventionen.

(4)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 757/2010 av den 24 augusti 2010 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (5) genomförs besluten från det fjärde mötet i partskonferensen genom att de ämnen som förtecknas i konventionen eller i protokollet eller i båda förs in i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004. Dessa ämnen omfattar pentabromdifenyleter och PFOS. I förordning (EG) nr 850/2004 förbjuds framställning och utsläppande på marknaden av de ämnen som förtecknas i bilaga I och hanteringen av avfall som innehåller dessa ämnen regleras. De undantag för PFOS som är tillämpliga enligt bilaga XVII till Reach ska överföras till och förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2007 med vissa ändringar för att återspegla beslutet från det fjärde mötet i partskonferensen.

(5)

Begränsningarna för pentabromdifenyleter och PFOS i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 är därför överflödiga och posterna 44 och 53 bör utgå.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga XVII till rådets förordning (EG) nr 1907/2006 ska posterna 44 och 53 utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(3)  EUT L 209, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 35.

(5)  EUT L 223, 25.8.2010, s. 29.