1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 289/9


TRIBUNALENS BESLUT

av den 14 september 2011

om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

2011/C 289/07

TRIBUNALEN HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av rättegångsreglerna och framför allt artiklarna 43.7 och 100.3 i dessa, och

av följande skäl:

(1)

Med hänsyn till utvecklingen av kommunikationstekniken har ett datasystem tagits fram som gör det möjligt att ge in inlagor och delge inlagor samt domar och beslut elektroniskt.

(2)

Datasystemet, som är baserat på elektronisk autentisering genom att ett användarnamn kopplas till ett lösenord, uppfyller kraven på autencitet, integritet och konfidentialitet vad beträffar de handlingar som utväxlas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ett datasystem som har getts benämningen ”e-Curia”, och som är gemensamt för de tre domstolar som Europeiska unionens domstol består av, gör det möjligt att elektroniskt ge in inlagor och delge inlagor samt domar och beslut, på de villkor som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 2

För att använda datasystemet krävs ett användarnamn och ett personligt lösenord.

Artikel 3

En inlaga som har getts in med hjälp av e-Curia ska anses utgöra originalet av inlagan i enlighet med artikel 43.1 första stycket i rättegångsreglerna när företrädarens användarnamn och lösenord har använts för att ge in handlingen. Nämnda legitimering är att jämställa med ett undertecknande av handlingen.

Artikel 4

När en inlaga ges in med hjälp av e-Curia ska de däri angivna bilagorna samt en förteckning över dessa bifogas inlagan.

Några bestyrkta kopior av den inlaga som ges in med hjälp av e-Curia och eventuella bilagor till denna behöver inte inges.

Artikel 5

En inlaga ska anses vara ingiven i enlighet med artikel 43.3 i rättegångsreglerna vid den tidpunkt då företrädaren godkänner ingivandet av inlagan.

Det är klocktiden i Storhertigdömet Luxemburg som ska gälla.

Artikel 6

Inlagor, domar och beslut delges parternas företrädare med hjälp av e-Curia när dessa uttryckligen har godtagit denna form av delgivning eller när de i ett visst mål har samtyckt därtill genom att ge in en inlaga med hjälp av e-Curia.

Även de medlemsstater, de andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de av unionens institutioner, organ och byråer som har godtagit denna form av delgivning delges inlagor, domar och beslut med hjälp av e-Curia.

Artikel 7

Delgivningsmottagarna underrättas med e-post varje gång de delges en handling med hjälp av e-Curia.

En inlaga eller en dom eller ett beslut anses vara delgiven vid den tidpunkt då mottagaren (företrädaren eller företrädarens assistent) begär tillgång till handlingen. Om någon sådan begäran inte görs anses handlingen ha blivit delgiven vid utgången av den sjunde dagen efter den dag då underrättelsemeddelandet skickades med e-post.

När en part företräds av flera ombud eller advokater är det den tidpunkt då den första begäran om tillgång gjordes som gäller vid beräkningen av frister.

Det är klocktiden i Storhertigdömet Luxemburg som ska gälla.

Artikel 8

Justitiesekreteraren ska upprätta användarvillkor för e-Curia och se till att de följs. Om e-Curia används i strid med dessa villkor kan det leda till att det berörda användarkontot stängs.

Tribunalen ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda e-Curia mot missbruk och användning med uppsåt att skada.

Om en åtgärd som hindrar användaren från att använda sitt användarkonto vidtas med stöd av denna artikel ska användaren underrättas med e-post om detta.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 14 september 2011.

Justitiesekreterare

E. COULON

Ordförande

M. JAEGER