23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/91


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 december 2011

om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG

[delgivet med nr K(2011) 9523]

(2011/877/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 2004/8/EG fastställde kommissionen i beslut 2007/74/EG (2) harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme bestående av en uppsättning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruktionsår och bränsletyper.

(2)

Kommissionen ska se över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme för första gången den 21 februari 2011 och därefter vart fjärde år, för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och förändringar i fördelningen av energikällor.

(3)

Kommissionen har sett över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme och beaktade då uppgifter från medlemsstater om drift vid realistiska villkor. Den utveckling av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik som ägde rum under perioden 2006–2011 som omfattades av översynen, tyder på att man i fråga om de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme inte bör behålla den skillnad som görs i beslut 2007/74/EG i fråga om konstruktionsår för kraftvärmepannor konstruerade efter den 1 januari 2006. I fråga om kraftvärmepannor byggda 2005 eller tidigare bör referensvärdena även fortsättningsvis återspegla konstruktionsåret för att ta hänsyn till den observerade utvecklingen av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik. Dessutom bekräftade översynen, på basis av färsk erfarenhet och analys, att korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållanden ska fortsätta att användas. Vidare bör korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits också fortsätta att användas, eftersom nätförlusterna varit oförändrade under de senaste åren. De korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits ska också användas för anläggningar som använder träbränslen och biogas.

(4)

Inget i översynen pekar på att pannors energieffektivitet har förändrats under den aktuella perioden, och därför bör de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme inte vara kopplade till konstruktionsåret. Det behövs inga korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållandena eftersom termodynamiken vid produktion av värme från bränsle inte i någon högre utsträckning är beroende av omgivningstemperaturen. Eftersom värmen alltid används nära produktionsplatsen behövs det inte heller några korrigeringsfaktorer för värmeförluster på näten.

(5)

Det behövs stabila förutsättningar för investeringar i kraftvärme och fortsatt förtroende från investerarna. Från det perspektivet är det också lämpligt att låta dagens harmoniserade referensvärden för el och värme gälla under perioden 2012–2015.

(6)

Uppgifter om drift vid realistiska villkor under översynsperioden tyder inte på en statistiskt signifikant förbättring av de faktiska resultaten för de modernaste anläggningarna. Man bör därför för perioden 2012–2015 behålla de referensvärden som i beslut 2007/74/EG fastställdes för perioden 2006–2011.

(7)

Översynen bekräftade att dagens korrigeringsfaktorer uppfyllde sitt syfte i fråga om klimatförhållanden och i fråga om att undvika nätförluster.

(8)

Användningen av en uppsättning referensvärden för hela perioden och slopandet av korrigeringsfaktorer för klimatskillnader och nätförluster bekräftades även för värmeproduktion.

(9)

Med tanke på att det huvudsakliga syftet med direktiv 2004/8/EG är att främja kraftvärme för att spara energi bör det emellertid ges incitament för ombyggnad av äldre kraftvärmepannor för att göra dem energieffektivare. Av dessa skäl bör de referensvärden för effektivitet vid produktion av el som används för kraftvärmepannor höjas från och med det elfte året efter deras konstruktionsår.

(10)

Detta stämmer överens med kravet på att de harmoniserade referensvärdena för effektivitet ska baseras på de principer som anges i bilaga III f till direktiv 2004/8/EG.

(11)

Ändrade harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme bör fastställas. Beslut 2007/74/EG bör därför upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kraftvärmekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artkel 1

Fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet

De harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme ska vara de som anges i bilaga I respektive bilaga II.

Artikel 2

Användning av de harmoniserade referensvärdena för effektivitet

1.   Medlemsstaterna ska använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I avseende kraftvärmepannornas konstruktionsår. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet ska användas under tio år från och med kraftvärmepannans konstruktionsår.

2.   Från och med det elfte året efter konstruktionsåret för en kraftvärmepanna ska medlemsstaterna använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som enligt punkt 1 används för en kraftvärmepanna som är tio år gammal. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet ska användas under ett år.

3.   I denna artikel avses med konstruktionsåret för en kraftvärmepanna det kalenderår då kraftvärmepannan första gången började producera el.

Artikel 3

Korrigeringsfaktorer för harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

1.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till de genomsnittliga klimatförhållandena i varje medlemsstat.

Om de officiella meteorologiska uppgifterna för en medlemsstats territorium visar på skillnader i den årliga omgivningstemperaturen som uppgår till minst 5 °C får den medlemsstaten, under förutsättning att kommissionen underrättas, använda flera klimatzoner i enlighet med första stycket genom att använda den metod som fastställs i bilaga III b.

2.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga IV för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till nätförluster som undvikits.

3.   Om medlemsstaterna använder både de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a och de som fastställs i bilaga IV, ska bilaga III a användas före bilaga IV.

Artikel 4

Ombyggnad av en kraftvärmepanna

Om en befintlig kraftvärmepanna byggs om och investeringskostnaden för ombyggnaden överstiger 50 % av investeringskostnaden för en ny jämförbar kraftvärmepanna, ska kalenderåret då den ombyggda kraftvärmepannan första gången började producera el anses vara dess konstruktionsår i enlighet med artikel 2.

Artikel 5

Bränslemix

Om en kraftvärmepanna drivs med fler än ett bränsle ska de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion vara proportionella mot det viktade medelvärdet av energitillförseln för de olika bränslena.

Artikel 6

Upphävande

Beslut 2007/74/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

(2)  EUT L 32, 6.2.2007, s. 183.


BILAGA I

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15 °C omgivningstemperatur, 1013 bar, 60 % relativ fuktighet).

 

Byggår:

Typ av bränsle:

2001 och tidigare

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Fasta bränslen

Stenkol / koks

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Brunkol / brunkolsbriketter

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Torv / torvbriketter

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Träbränslen

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomassa från jordbruket

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Oljeskiffer

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Vätskor

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biodrivmedel

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biologiskt nedbrytbart avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Icke förnybart avfall

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gasformiga

Naturgas

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Raffinaderigas / väte

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogas

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksugnsgas, masugnsgas, andra avfallsgaser, tillvaratagen spillvärme

35

35

35

35

35

35

35


BILAGA II

Harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme (som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15 °C omgivningstemperatur, 1,013 bar, 60 % relativ fuktighet).

 

Typ av bränsle

Ånga/varmvatten

Direkt användning av avgasvärme (1)

Fasta bränslen

Stenkol / koks

88

80

Brunkol / brunkolsbriketter

86

78

Torv / torvbriketter

86

78

Träbränslen

86

78

Biomassa från jordbruket

80

72

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

80

72

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

80

72

Oljeskiffer

86

78

Vätskor

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG

89

81

Biobränslen

89

81

Biologiskt nedbrytbart avfall

80

72

Icke förnybart avfall

80

72

Gasformiga

Naturgas

90

82

Raffinaderigas / väte

89

81

Biogas

70

62

Koksugnsgas, masugnsgas, andra avfallsgaser, tillvaratagen spillvärme

80

72


(1)  Värdena för direktvärme ska användas om temperaturen är minst 250 °C.


BILAGA III

Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena och metoden för fastställande av klimatzoner vid användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 3.1)

a)   Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena.

Korrigeringen av omgivningstemperaturen är baserad på skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen i en medlemsstat och normala ISO-förhållanden (15 °C).

Korrigeringen kommer att genomföras på följande sätt:

i)

0,1 procentenheter effektivitetsförlust för varje grad över 15 °C.

ii)

0,1 procentenheter effektivitetsvinst för varje grad under 15 °C.

Exempel:

Om den årliga medeltemperaturen i en medelstat är 10 °C måste referensvärdet för en kraftvärmepanna i den medlemsstaten ökas med 0,5 procentenheter.

b)   Metod för fastställande av klimatzoner

Gränserna för varje klimatzon kommer att utgöras av isotermer (i hela grader Celsius) för den årliga medelomgivningstemperaturen som avviker minst 4 °C. Temperaturskillnaden mellan de årliga medelomgivningstemperaturer som används i angränsande klimatzoner måste vara minst 4 °C.

Exempel:

I en medlemsstat är den årliga medelomgivningstemperaturen på plats A 12 °C och på plats B 6 °C. Skillnaden är alltså mer än 5 °C. Medlemsstaten kan nu införa två klimatzoner som skiljs åt av isotermen för 9 °C, dvs. en klimatzon mellan isotermerna för 9 °C och 13 °C med en årlig medelomgivningstemperatur på 11 °C, och en annan klimatzon mellan isotermerna för 5 °C och 9 °C med en årlig medelomgivningstemperatur på 7 °C.


BILAGA IV

Korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits för användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 3.2)

Spänning

För el som exporteras till nätet

För el som förbrukas på plats

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exempel:

En kraftvärmepanna på 100 kWel med en kolvmotor som drivs med naturgas genererar el som har en spänning på 380 V. Av denna el används 85 % för egen förbrukning och 15 % matas in till nätet. Anläggningen konstruerades 1999. Den årliga omgivningstemperaturen är 15 °C (ingen klimatkorrigering är därför nödvändig).

I enlighet med artikel 2 i detta beslut bör man för kraftvärmepannor som är mer än tio år gamla använda referensvärdena för kraftvärmepannor som är tio år gamla. I enlighet med bilaga I till det här beslutet är 2011 års harmoniserade referensvärde för effektivitet 51,7 % för en icke-ombyggd kraftvärmepanna från 1999 som drivs med naturgas, vilket är 2001 års referensvärde. Efter nätförlustkorrigeringen uppgår det resulterande referensvärdet för effektivitet vid separat produktion av el i denna kraftvärmepanna till följande (baserat på det viktade medelvärdet av faktorerna i denna bilaga):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %