17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/86


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 12 december 2011

om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten

[delgivet med nr K(2011) 9068]

(2011/850/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (1), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (2), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/107/EG fastställs målvärden som bör nås senast ett visst datum, gemensamma metoder och kriterier för utvärdering av förtecknade föroreningar, information som bör lämnas till kommissionen och bestämmelser för att säkerställa att tillbörlig information rörande koncentrationsnivåerna för dessa föroreningar görs tillgänglig för allmänheten. Enligt direktivet krävs att kommissionen fastställer detaljerade arrangemang för hur informationen om luftkvalitet överlämnas.

(2)

I direktiv 2008/50/EG fastställs ramen för utvärdering och förvaltning av luftkvaliteten. I direktivet anges att den information om luftkvalitet och de tidsfrister inom vilka medlemsstaterna ska göra sådan information tillgänglig bör fastställas med tanke på rapportering och ömsesidigt informationsutbyte om luftkvaliteten. Likaså krävs att kommissionen undersöker hur rapportering och utbyte av information kan rationaliseras.

(3)

I rådets beslut 97/101/EG av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (3) förtecknas den information om luftkvalitet som medlemsstaterna ska tillhandahålla för det ömsesidiga utbytet.

(4)

Enligt direktiv 2008/50/EG ska beslut 97/101/EG upphöra att gälla från och med utgången av det andra kalenderåret efter den dag då genomförandebestämmelserna om överlämnande av information och om rapportering träder i kraft. Därför bör bestämmelserna i beslut 97/101/EG återspeglas i detta beslut.

(5)

Räckvidden för detta beslut omfattar den årsvisa rapporteringen om utvärdering av luftkvaliteten och inlämnandet av information om planer och program rörande gränsvärden för vissa luftföroreningar som för närvarande omfattas av kommissionens beslut 2004/224/EG av den 20 februari 2004 om regler för medlemsstaternas överlämnande av information om planer eller program enligt rådets direktiv 96/62/EG i fråga om gränsvärden för vissa föroreningar i luften (4) och kommissionens beslut 2004/461/EG av den 29 april 2004 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG, och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG och 2002/3/EG (5). Med tanke på klarhet och enhetlighet i unionens lagstiftning bör dessa beslut därför upphävas.

(6)

Kommissionen bör med bistånd från Europeiska miljöbyrån inrätta en internetportal om luftkvalitet (Ambient Air Quality Portal) där medlemsstaterna kan lägga upp information om luftkvalitet och där allmänheten har tillgång till den miljöinformation som medlemsstaterna gör tillgänglig.

(7)

För att rationalisera mängden tillgänglig information från medlemsstaterna, göra informationen så användbar som möjligt och minska den administrativa bördan bör medlemsstaterna leverera informationen i ett standardiserat digitalt format. Kommissionen bör med bistånd från Europeiska miljöbyrån ta fram ett standardiserat formulär i digitalt format i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (6). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå.

(8)

För att minska såväl den administrativa bördan som felmarginalen bör medlemsstaterna lämna in sin information med hjälp av ett digitalt internetbaserat verktyg som nås via luftkvalitetsportalen. Verktyget bör användas för kontroll av informationens enhetlighet, datakvaliteten samt sammanställning av primärdata. Om det enligt detta beslut krävs att informationen lämnas i sammanställt format bör verktyget användas för sammanställningen. Medlemsstaterna bör kunna använda verktyget fristående från inlämnandet av luftkvalitetsinformation till kommissionen för att uppfylla rapporteringsskyldigheter eller för utbyte av luftkvalitetsdata.

(9)

Europeiska miljöbyrån bör bistå kommissionen på lämpligt sätt när det gäller att administrera luftkvalitetsportalen och utveckla verktyget med tanke på enhetlig information, datakvalitet och sammanställning av primärdata. Europeiska miljöbyrån bör särskilt bistå kommissionen vid övervakningen av den centrala databasen såväl som vid analysen av hur medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

(10)

Medlemsstaterna och kommissionen måste samla in, utbyta och utvärdera aktuell information om luftkvaliteten för att få en bättre förståelse för luftföroreningarnas effekter och för att kunna utarbeta ändamålsenliga strategier. För att underlätta hantering och jämförelse av uppdaterad information om luftkvalitet bör sådan information lämnas till kommissionen i samma standardiserade form som validerade data inom rimlig tid efter att informationen har gjorts tillgänglig för allmänheten.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för luftkvalitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs regler för genomförandet av direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG när det gäller följande:

a)

Medlemsstaternas skyldigheter att rapportera om utvärderingen och förvaltningen av luftkvalitet.

b)

Medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte rörande nätverk och stationer samt mätningsdata för luftkvalitet som fås från de stationer som medlemsstaterna med tanke på det ömsesidiga utbytet väljer ut från befintliga stationer.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut och som tillägg till definitionerna i artikel 2 i direktiv 2004/107/EG, artikel 3 i direktiv 2007/2/EG samt artikel 2 i och bilaga VII till direktiv 2008/50/EG gäller följande definitioner:

(1)   station: en plats där mätningar eller prover tas vid en eller flera punkter på samma plats inom ett område på cirka 100 m2.

(2)   nätverk: en organisatorisk struktur genom vilken luftkvaliteten utvärderas genom mätningar vid en eller flera stationer.

(3)   mätningskonfiguration: den tekniska utrustning som används för att mäta en förorening eller någon av dess beståndsdelar vid en viss station.

(4)   mätdata: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en viss förorening som har erhållits genom mätningar.

(5)   modelleringsdata: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en viss förorening som har erhållits genom numerisk simulering eller fysiskt.

(6)   data från objektiv skattning: den information om koncentrations- eller nedfallsnivå för en specifik förorening som erhållits genom expertanalys och som kan inbegripa användningen av statistikverktyg.

(7)   primärdata: information om koncentrations- eller depositionsnivå för en specifik förorening vid den högsta tidsupplösning som anges i detta beslut.

(8)   uppdaterade primära utvärderingsdata: primärdata som har samlats in med den frekvens som är lämplig för varje enskild utvärderingsmetod och som utan dröjsmål görs tillgängliga för allmänheten.

(9)   luftkvalitetsportal: en webbplats som administreras av kommissionen med bistånd från Europeiska miljöbyrån och där det finns tillgång till den information som hör samman med genomförandet av detta beslut inklusive den centrala databasen.

(10)   central databas: ett informationssystem som är anslutet till luftkvalitetsportalen och som administreras av Europeiska miljöbyrån och innehåller luftkvalitetsinformation och data som samlats in genom den nationella rapporteringen och datautbytesnoderna under medlemsstaternas kontroll.

(11)   datatyp: en deskriptor genom vilken liknande data som används för olika ändamål kategoriseras enligt det som anges i del A i bilaga II till detta beslut.

(12)   miljömål: ett mål rörande luftkvalitet som ska uppnås inom en given period eller där det är möjligt över en given period eller på lång sikt i enlighet med direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

KAPITEL II

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM FÖRFARANDET FÖR FÖRMEDLING AV INFORMATION OCH FÖR KVALITETSKONTROLL

Artikel 3

Luftkvalitetsportalen och central databas

1.   Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån inrätta en central databas och göra den tillgänglig via luftkvalitetsportalen (nedan kallad portalen).

2.   Medlemsstaterna ska förse databasen med den information som används för rapportering och ömsesidigt informationsutbyte, enligt det som anges i artikel 5.

3.   Den centrala databasen ska administreras av Europeiska miljöbyrån.

4.   Allmänheten ska ha kostnadsfri tillgång till den centrala databasen.

5.   Varje medlemsstat ska utse en eller flera personer med ansvar för att för medlemsstatens del leverera all rapporterad och utbytt information till den centrala databasen. Endast utsedda personer ska lämna den information som ska rapporteras eller vara föremål för utbyte.

6.   Varje medlemsstat ska meddela namnet på den eller de personer som avses i punkt 5 till kommissionen.

Artikel 4

Kodning av information

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån se till att medlemsstaterna via portalen får tillgång till den standardiserade beskrivningen i digitalt format om hur den information som krävs enligt detta beslut ska kodas.

Artikel 5

Förfarande för att lämna information

1.   Medlemsstaterna ska lämna den information som krävs i detta beslut enligt datakraven i del A i bilaga I till den centrala databasen. Denna information ska behandlas automatiskt med ett elektroniskt verktyg.

2.   Det verktyg som avses i punkt 1 ska användas för följande funktioner:

a)

Kontroll av att den information som lämnas är enhetlig.

b)

Kontroll av de primärdata som hör samman med de specifika datakvalitetsmålen enligt bilaga IV till direktiv 2004/107/EG och bilaga I till direktiv 2008/50/EG.

c)

Sammanställning av primärdata enligt reglerna i bilaga I till detta beslut och bilagorna VII och XI till direktiv 2008/50/EG.

3.   När sammanställda data ska lämnas enligt artiklarna 6–14 ska de genereras med det verktyg som avses i punkt 1 i denna artikel.

4.   Kommissionen ska bekräfta mottagandet av informationen.

5.   Om en medlemsstat vill uppdatera information ska den beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och ursprungliga informationen och skälen till uppdateringen när den uppdaterade informationen lämnas till den centrala databasen.

Kommissionen ska bekräfta mottagandet av den uppdaterade informationen. Efter kommissionens bekräftelse ska den uppdaterade informationen betraktas som den officiella informationen.

KAPITEL III

INLÄMNANDET AV MEDLEMSSTATERNAS INFORMATION OM LUFTKVALITET

Artikel 6

Zoner och tätbebyggelse

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt B i bilaga II till detta beslut rörande avgränsningar och typ av zoner och tätbebyggelse som fastställts enligt artikel 3 i direktiv 2004/107/EG och artikel 4 i direktiv 2008/50/EG, och i vilka utvärdering och förvaltning av luftkvaliteten kommer att genomföras följande kalenderår.

För zoner och tätbebyggelser för vilka undantag eller senareläggning gäller enligt artikel 22 i direktiv 2008/50/EG ska den information som lämnas innehålla en indikation om detta.

2.   Medlemsstaterna ska lämna den information som avses i punkt 1 till kommissionen senast den 31 december varje kalenderår. Medlemsstaterna kan ange att tidigare lämnad information inte har ändrats.

3.   Om avgränsning och typ av zoner och tätbebyggelse ändras ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta senast nio månader efter utgången av det kalenderår då ändringarna gjordes.

Artikel 7

Utvärderingssystem

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt C i bilaga II rörande det utvärderingssystem som kommer att tillämpas följande kalenderår för varje förorening inom enskilda zoner och tätbebyggelser, enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 5 och 9 i direktiv 2008/50/EG.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen senast den 31 december varje kalenderår. Medlemsstaterna kan ange att tidigare lämnad information inte har ändrats.

Artikel 8

Metoder för demonstration och minskning av överskridanden som beror på naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt D i bilaga II rörande de metoder som används för att demonstrera och göra avdrag för överskridanden som beror på naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern, och som tillämpas inom enskilda zoner och tätbebyggelser enligt artiklarna 20 och 21 i direktiv 2008/50/EG.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen för ett helt kalenderår senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

Artikel 9

Utvärderingsmetoder

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt D i bilaga II rörande kvalitet och spårbarhet för de utvärderingsmetoder som används.

2.   Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen för ett helt kalenderår senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

3.   När det i en viss zon eller tätbebyggelse är obligatoriskt med fasta mätningar enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6, 9 och 10.6 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Mätningskonfiguration.

b)

Styrkande av likvärdighet, om en metod som inte är referensmetod används.

c)

Provtagningspunktens belägenhet, beskrivning och klassificering.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

4.   När indikativ mätning tillämpas i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6, 9 och 10.6 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Mätningsmetod som använts.

b)

Provtagningspunkter och täckningsområde.

c)

Valideringsmetod.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

5.   När modelleringsmetoder används i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6 och 9 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Beskrivning av modelleringssystemet och dess indata.

b)

Modellens validering genom mätningar.

c)

Täckningsområde.

d)

Dokumentering av datakvaliteten.

6.   När objektiv skattning används i en viss zon eller tätbebyggelse enligt artikel 4 i direktiv 2004/107/EG och artiklarna 6 och 9 i direktiv 2008/50/EG ska informationen minst innehålla följande:

a)

Beskrivning av skattningsmetoden.

b)

Dokumentering av datakvaliteten.

7.   Medlemsstaterna ska också lämna informationen enligt avsnitt D i bilaga II rörande kvalitet och spårbarhet för de utvärderingsmetoder som används, för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för ömsesidigt informationsutbyte enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i del B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål. Punkterna 1–6 ska vara tillämpliga på den information som utbyts.

Artikel 10

Validerade primära utvärderingsdata och aktuella primära utvärderingsdata

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II om validerade primära utvärderingsdata för alla provtagningspunkter i fall där data samlas in för utvärdering enligt det som medlemsstaterna anger enligt artikel 9 för de föroreningar som förtecknas i avsnitten B och C i bilaga I.

När modelleringsmetoder tillämpas i en viss zon eller tätbebyggelse ska medlemsstaterna lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II för den högsta tillgängliga tidsupplösningen.

2.   Validerade primära utvärderingsdata ska lämnas till kommissionen för ett helt kalenderår som en fullständig tidsserie senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

3.   Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten enligt artiklarna 20.2 och 21.3 i direktiv 2008/50/EG ska de lämna information om storleken på bidraget från naturliga källor enligt artikel 20.1 i direktiv 2008/50/EG eller bidraget från sandning eller saltning av vägar på vintern enligt artikel 21.1 och 21.2 i direktiv 2008/50/EG.

Informationen ska innehålla följande:

a)

Minskningens rumsliga omfattning.

b)

Mängden validerade primära utvärderingsdata som lämnas enligt punkt 1 i denna artikel och som kan tillskrivas naturliga källor eller sandning eller saltning på vintern.

c)

Resultaten av tillämpning av metoder som rapporteras enligt artikel 8.

4.   Medlemsstaterna ska också lämna den information som anges i avsnitt E i bilaga II rörande aktuella primära utvärderingsdata för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för inlämningen av aktuell information från de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut med tanke på det ömsesidiga informationsutbytet enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i avsnitt B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål.

5.   Medlemsstaterna ska också lämna information enligt avsnitt E i bilaga II rörande validerade primära utvärderingsdata för de nätverk och stationer som medlemsstaterna har valt ut för ömsesidigt informationsutbyte enligt artikel 1 b för de föroreningar som förtecknas i avsnitt B i bilaga I och, om tillgängligt, ytterligare föroreningar förtecknade i avsnitt C i bilaga I och för de tilläggsföroreningar som förtecknas på portalen för detta ändamål. Punkterna 2 och 3 ska vara tillämpliga på den information som utbyts.

6.   Uppdaterade primära och preliminära utvärderingsdata enligt punkt 4 ska lämnas till kommissionen med de intervaller som är lämpliga för föroreningsutvärderingsmetoden i fråga och inom rimlig tid efter att data har gjorts tillgängliga för allmänheten enligt artikel 26 i direktiv 2008/50/EG, för de föroreningar som har specificerats för detta ändamål i avsnitt B i bilaga I till detta beslut.

Informationen ska innehålla följande:

a)

Utvärderade koncentrationsnivåer.

b)

Indikation om kvalitetskontrollens status.

7.   Den uppdaterade primära informationen som lämnas enligt punkt 4 ska överensstämma med den information som lämnas enligt artiklarna 6, 7 och 9.

8.   Medlemsstaterna kan uppdatera de aktuella primära utvärderingsdata som lämnats enligt punkt 4 efter en ny kvalitetskontroll. Den uppdaterade informationen ska ersätta den ursprungliga informationen och dess status ska klart och tydligt anges.

Artikel 11

Sammanställda validerade utvärderingsdata

1.   Det verktyg som avses i artikel 5.1 ska generera den information som anges i avsnitt F i bilaga II om sammanställda validerade utvärderingsdata, på grundval av den information som medlemsstaterna lämnat om validerade primära utvärderingsdata enligt artikel 10.

2.   För föroreningar som omfattas av obligatorisk övervakning ska informationen som genereras med verktyget bestå av sammanställda uppmätta koncentrationsnivåer för alla provtagningspunkter för vilka medlemsstaterna lämnar information enligt artikel 9.3 c.

3.   För föroreningar som berörs av definierade miljömål ska informationen som genereras med verktyget bestå av koncentrationsnivåerna uttryckta i samma måttenhet som för det definierade miljömålet enligt avsnitt B i bilaga I och ska innehålla följande:

a)

Årsgenomsnitt, om genomsnittsmål eller gränsvärde per år har definierats.

b)

Totala antalet timmar med överskridande om gränsvärden har definierats för antalet timmar.

c)

Totala antalet dagar med överskridande om ett dagligt gränsvärde har definierats eller 90,4-percentilen för PM10 i särskilda fall där slumpvisa mätningar används i stället för kontinuerliga mätningar.

d)

Totala antalet dagar med överskridande, när ett högsta 8-timmarsmedelvärde eller gränsvärde har definierats.

e)

AOT40-värdet enligt definitionen i avsnitt A i bilaga VII till direktiv 2008/50/EG när det gäller målvärdet för ozon för skydd av växtligheten.

f)

Indikator för genomsnittlig exponering när det gäller exponeringsminskningsmålet för PM2,5 och exponeringskoncentrationsskyldigheten.

Artikel 12

Uppnåendet av miljömål

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt G i bilaga II om uppnåendet av de miljömål som fastställs i direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska omfatta ett helt kalenderår och lämnas till kommissionen senast nio månader efter utgången av varje kalenderår.

Informationen ska omfatta följande:

a)

En förklaring om att alla miljömål har uppnåtts i varje specifik zon eller tätbebyggelse, inklusive information om överskridande av tillämpliga toleransmarginaler.

b)

En förklaring, om det är relevant, om att överskridandet i en zon beror på naturliga källor.

c)

En förklaring, om det är relevant, om att överskridandet av ett PM10-luftkvalitetsmål i en zon eller tätbebyggelse beror på resuspension av partiklar till följd av sandning eller saltning av vägar på vintern.

d)

Information om huruvida exponeringskoncentrationsskyldigheten för PM2,5 har fullgjorts.

3.   Om målen har överskridits bör den information som lämnas även inbegripa information om området där målen har överskridits och antalet personer som har exponerats.

4.   Den information som lämnas ska överensstämma med den zonavgränsning som enligt artikel 6 anges för samma kalenderår och de sammanställda validerade utvärderingsdata som lämnas enligt artikel 11.

Artikel 13

Luftkvalitetsplaner

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitten H, I, J och K i bilaga II till detta beslut rörande luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG, enligt följande:

a)

De obligatoriska delarna av luftkvalitetsplanen förtecknade enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG i avsnitt A i bilaga XV till direktiv 2008/50/EG.

b)

Hänvisningar till var allmänheten kan få tillgång till regelbundet uppdaterad information om hur luftkvalitetsplanerna genomförs.

2.   Informationen ska lämnas till kommissionen utan dröjsmål, och inte senare än två år efter utgången av det kalenderår då det första överskridandet observerades.

Artikel 14

Åtgärder för att efterleva målvärdena enligt direktiv 2004/107/EG

1.   Medlemsstaterna ska, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i detta beslut, lämna den information som anges i avsnitt K i bilaga II till detta beslut rörande åtgärder som har vidtagits för att efterleva målvärdena enligt artikel 5.2 i direktiv 2004/107/EG.

2.   Informationen ska lämnas till kommissionen senast två år efter utgången av det kalenderår då det överskridande som föranledde åtgärden observerades.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Upphävande

Besluten 2004/224/EG och 2004/461/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Artikel 16

Tillämplighet

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

2.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska medlemsstaterna lämna den information som krävs enligt artiklarna 6 och 7 för första gången senast den 31 december 2013.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 3.

(2)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 35, 5.2.1997, s. 14.

(4)  EUT L 68, 6.3.2004, s. 27.

(5)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 77.

(6)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.


BILAGA I

A.   Datakrav

1)   Tidsrapportering

Alla tidsreferenser ska anges enligt ISO-standarden 8601:2004(E) med användning av utökat format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) som innehåller information om tidsskillnaden jämfört med UTC-tid.

Tidstämpeln avser slutet av mätperioden.

2)   Antalet tecken och avrundning

Data ska anges med samma antal tecken som används i övervakningsnätverket.

Avrundningen ska göras på beräkningarnas allra sista steg, dvs. strax innan resultaten jämförs med miljömålen, och avrundning får endast göras en gång. Systemet gör standardmässigt avrundningar av data där det är lämpligt, enligt kommersiella avrundningsregler.

3)   Likvärdighet

Om flera utvärderingsmetoder används på en specifik plats ska data levereras enligt den utvärderingsmetod som har den lägsta osäkerheten på den platsen.

4)   Standardisering

Bestämmelserna i avsnitt IV i bilaga IV till direktiv 2004/107/EG och avsnitt C i bilaga VI till direktiv 2008/50/EG ska vara tillämpliga på det ömsesidiga informationsutbytet.

5)   Bestämmelser för PM2,5

Gränsvärden plus toleransmarginal

För PM2,5 tillämpas, enligt avsnitt E i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG, följande summor av gränsvärde (LV) + toleransmarginal (MOT) för de år som anges nedan:

År

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Beräkning av indikator för genomsnittlig exponering (AEI) enligt avsnitt A i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG

Beräkningen görs för varje enskilt år, med beräkning av årsmedelvärdet för PM2,5 för varje vald provtagningspunkt. Valet av provtagningspunkter måste framgå klart i den tillämpliga information som lämnas.

Medlemsstatens alla utsedda AEI-platsers giltiga årsmedelvärden som uppfyller datakvalitetsmålen sammanställs till ett totalt årsmedelvärde.

Förfarandet upprepas för vart och ett av de tre åren, och de tre årsmedelvärdena sammanställs till ett medelvärde som ger AEI.

AEI ska lämnas årligen som ett glidande treårsmedelvärde. Om data som direkt eller indirekt (genom valet av provtagningspunkter) kan påverka AEI behöver uppdateras, måste en fullständig uppdatering göras av all information som påverkas.

B.   Miljömål och måttenheter för rapporteringen

Formel

Skyddsobjekt

Typ av miljömål (kod (1))

Utvärderingarnas medelvärdesperiod

Måttenhet för rapportering rörande miljömål

Numeriska värden för miljömålet

(tillåtet antal överskridanden)

Föroreningar för vilka uppdaterade och validerade data ska rapporteras

NO2

Hälsa

LV

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

40 μg/m3

LVMT

ALT

En timme

Tre timmar av överskridande i följd (vid platser över 100 km2, en hel zon eller tätbebyggelse som är representativa för luftkvaliteten, beroende på vad som är mindre)

400 μg/m3

NOx

Växtlighet

CL

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

30 μg/m3

PM10

Hälsa

LV

En dag

Kalenderårets överskridandedagar

50 μg/m3 (35)

90,4-percentilen

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

40 μg/m3

WSS (2)

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar

Ej tillämpligt

Ett kalenderår

Avdrag från årsmedelvärde

Ej tillämpligt

NAT (2)

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar

Ej tillämpligt

Ett kalenderår

Avdrag från årsmedelvärde

Ej tillämpligt

PM2,5

Hälsa

ECO

Tre kalenderår i följd

Indikator för genomsnittlig exponering (för beräkning, se direktiv 2008/50/EG)

20 μg/m3

ERT

Enligt avsnitt B i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Hälsa

LV

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

350 μg/m3 (24)

En dag

Kalenderårets överskridandedagar

125 μg/m3 (3)

ALT

En timme

Tre timmar av överskridande i följd (vid platser över 100 km2, en hel zon eller tätbebyggelse som är representativa för luftkvaliteten, beroende på vad som är mindre)

500 μg/m3

NAT (2)

En timme

Avdragna överskridandetimmar under ett kalenderår

Ej tillämpligt

En dag

Avdrag från kalenderårets överskridandedagar

Ej tillämpligt

Växtlighet

CL

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

20 μg/m3

Vinter

Medelvärde för vintermånaderna, dvs. den 1 oktober år x-1 till den 31 mars år x

20 μg/m3

O3

Hälsa

TV

Högsta 8-timmarsmedelvärdet under ett dygn

Tre års medelvärde för dagar då högsta 8-timmarsmedelvärdet överskridit målvärdet

120 μg/m3 (25)

LTO

Högsta 8-timmarsmedelvärdet under ett dygn

Dagar då det högsta 8-timmarsmedelvärdet överskridit långsiktsmålet under ett kalenderår

120 μg/m3

INT

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

180 μg/m3

ALT

En timme

Kalenderårets överskridandetimmar

240 μg/m3

Växtlighet

TV

1 maj till 31 juli

AOT40 (för beräkning, se bilaga VII till direktiv 2008/50/EG)

18 000 μg/m3·h

LTO

1 maj till 31 juli

AOT40 (för beräkning, se bilaga VII till direktiv 2008/50/EG)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Hälsa

LV

Högsta 8-timmarsmedelvärdet under ett dygn

Dagar då högsta 8-timmarsmedelvärdet överskridit gränsvärdet

10 mg/m3

Föroreningar för vilka endast validerade data behöver rapporteras

Bensen

Hälsa

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

5 μg/m3

Bly

Hälsa

LV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

0,5 μg/m3

Kadmium

Hälsa

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

5 ng/m3

Arsenik

Hälsa

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

6 ng/m3

Nickel

Hälsa

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

10 ng/m3

B(a)P

Hälsa

TV

Ett kalenderår

Årsmedelvärde

1 ng/m3

C.   Föroreningar som omfattas av övervakningskrav

Förteckningen omfattar alla föroreningar som omfattas av övervakningskrav enligt direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG. En förteckning med ytterligare föroreningar för vilka medlemsstaterna ska göra ömsesidigt informationsutbyte, enligt tillgänglighet, sköts av Europeiska miljöbyrån och finns på portalen.

Luftbasens kod

Föroreningens formel

Föroreningens namn

Måttenhet

Gasformiga oorganiska föroreningar

1

SO2

Svaveldioxid

μg/m3

8

NO2

Kvävedioxid

μg/m3

9

NOx  (3)

Kväveoxider

μg/m3

7

O3

Ozon

μg/m3

10

CO

Kolmonoxid

mg/m3

Partiklar (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Specificering för PM2,5

1047

SO4 2 + i PM2,5

Sulfat i PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - i PM2,5

Nitrat i PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + i PM2,5

Ammonium i PM2,5

μg/m3

1771

elementärt C i PM2,5

Elementärt kol i PM2,5

μg/m3

1772

organiskt C i PM2,5

Organiskt kol i PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + i PM2,5

Kalcium i PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + i PM2,5

Magnesium i PM2,5

μg/m3

1657

K+ i PM2,5

Kalium i PM2,5

μg/m3

1668

Na+ i PM2,5

Natrium i PM2,5

μg/m3

1631

Cl- i PM2,5

Klorid i PM2,5

μg/m3

Tungmetaller

5012

Pb

Bly i PM10

μg/m3

5014

Cd

Kadmium i PM10

ng/m3

5018

As

Arsenik i PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel i PM10

ng/m3

Nedfall av tungmetaller

2012

Pb-nedfall

vått/totalt blynedfall

μg/m2 per dag

2014

Cd-nedfall

vått/totalt kadmiumnedfall

μg/m2 per dag

2018

As-nedfall

vått/totalt arseniknedfall

μg/m2 per dag

2015

Ni-nedfall

vått/totalt nickelnedfall

μg/m2 per dag

7013

Hg-nedfall

vått/totalt kvicksilvernedfall

μg/m2 per dag

Kvicksilver

4013

Metalliskt gasformigt Hg

Elementärt gasformigt kvicksilver

ng/m3

4813

Totalt gasformigt Hg

Totalt gasformigt kvicksilver

ng/m3

653

Reaktivt gasformigt Hg

Reaktivt gasformigt kvicksilver

ng/m3

5013

Hg i partikelform

Kvicksilver i partikelform

ng/m3

Polycykliska aromatiska kolväten

5029

B(a)P

Benso(a)pyren i PM10

ng/m3

5610

Benso(a)antracen

Benso(a)antracen i PM10

ng/m3

5617

Benso(b)fluoranten

Benso(b)fluoranten i PM10

ng/m3

5759

Benso(j)fluoranten

Benso(j)fluoranten i PM10

ng/m3

5626

Benso(k)fluoranten

Benso(k)fluoranten i PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren i PM10

ng/m3

5763

Dibenso(a,h)antracen

Dibenso(a,h)antracen i PM10

ng/m3

Nedfall av polycykliska aromatiska kolväten

7029

B(a)P

Nedfall av benso(a)pyren

μg/m2 per dag

611

Benso(a)antracen

Nedfall av benso(a)antracen

μg/m2 per dag

618

Benso(b)fluoranten

Nedfall av benso(b)fluoranten

μg/m2 per dag

760

Benso(j)fluoranten

Nedfall av benso(j)fluoranten

μg/m2 per dag

627

Benso(k)fluoranten

Nedfall av benso(k)fluoranten

μg/m2 per dag

656

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Nedfall av indeno(1,2,3-cd)pyren

μg/m2 per dag

7419

Dibenso(a,h)antracen

Nedfall av dibenso(a,h)antracen

μg/m2 per dag

Flyktiga organiska föreningar

20

C6H6

Bensen

μg/m3

428

C2H6

Etan

μg/m3

430

C2H4

Eten (etylen)

μg/m3

432

HC≡CH

Etyn (acetylen)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propan

μg/m3

505

CH2=CH-CH3

Propen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metylpropran (i-butan)

μg/m3

6005

H2C=CH-CH2-CH3

1-buten

μg/m3

6006

H3C-CH=CH-CH3

Trans-2-buten

μg/m3

6007

H3C-CH=CH-CH3

Cis-2-buten

μg/m3

24

CH2=CH-CH=CH2

1,3-butadien

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metylbutan (i-pentan)

μg/m3

6008

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

1-penten

μg/m3

6009

H3C-HC=CH-CH2-CH3

2-penten

μg/m3

451

CH2=CH-C(CH3)=CH2

2-metyl-1,3-butadien (isopren)

μg/m3

443

C6H14

n-hexan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metylpentan (i-hexan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-oktan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetylpentan (i-oktan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etylbensen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xylen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xylen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetylbensen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetylbensen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetylbensen

μg/m3

32

THC(NM)

Totalkolväte utom metan

μg/m3

25

HCHO

Metanal (formaldehyd)

μg/m3


(1)  LV: gränsvärde, LVMT: gränsvärde plus toleransmarginal, TV: målvärde, LTO: långsiktigt mål, INT: informationströskel, ALT: tröskelvärde för larm, CL: kritisk nivå, NAT: utvärdering av naturligt bidrag, WSS: utvärdering av sandning och saltning på vintern, ERT: exponeringsminskningsmål, ECO: exponeringskoncentrationsskyldighet.

(2)  Uppdaterade data behöver inte lämnas.

(3)  NOx eller summan av NO- och NO2-mätningar på samma plats kan rapporteras. Rapporteras som μg NO2/m3.


BILAGA II

A.   Gemensamma datatyper

När en viss datatyp ska lämnas in enligt avsnitten B–K i denna bilaga ska alltid all information som förtecknas under relevant datatyp enligt nedan ingå.

1)   Datatyp ”Kontaktuppgifter”

1.

Namn på ansvarig myndighet, institution eller ansvarigt organ

2.

Namn på ansvarsperson

3.

Webbadress

4.

Adress

5.

Telefon

6.

E-post

2)   Datatyp ”Överskridandesituation”

1.

ID för överskridandesituation

2.

Miljömål som har överskridits

3.

Område som omfattas av överskridandesituation (datatyp ”Rumslig omfattning”)

4.

Klassificering av området

5.

Administrativa enheter

6.

Uppskattning av den areal där nivån låg över miljömålet

7.

Uppskattning av den vägsträcka där nivån låg över miljömålet

8.

Övervakningsstationer i området med överskridande (länk till D)

9.

Modellerat överskridande (länk till D)

10.

Uppskattning av den totala bosatta befolkningen i området med överskridande

11.

Uppskattning av det ekosystem-/växtlighetsområde som exponerats för nivåer över miljömålet

12.

Referensår

3)   Datatyp ”Miljömål”

1.

Typ av miljömål

2.

Utvärderingens medelvärdesperiod

3.

Skyddsobjekt

4)   Datatyp ”Rumslig omfattning”

1.

GIS-information anges som koordinater

5)   Datatyp ”Rumslig observation”

1.

Rumsliga utvärderingsdata

6)   Datatyp ”Publikation”

1.

Publikation

2.

Titel

3.

Författare

4.

Publiceringsdatum

5.

Utgivare

6.

Webblänk

7)   Datatyp ”Dokumentering av ändring”

1.

Ändring

2.

Beskrivning av ändringen

B.   Information om zoner och tätbebyggelser (artikel 6)

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Ändringsdokumentation (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

3)

Zonkod

4)

Zonbeteckning

5)

Zontyp

6)

Zonavgränsning (datatyp ”Rumslig omfattning”)

7)

Zonhistoria: start- och slutdatum för tillämpning

8)

Tidigare historia (länk till B)

9)

Bosatt befolkning

10)

Referensår för bosatt befolkning

11)

Kod för utsedd förorening

12)

Skyddsobjekt

13)

Undantag eller senareläggande enligt artikel 22 i direktiv 2008/50/EG

C.   Information om utvärderingssystemet (artikel 7)

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Ändringsdokumentation (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

3)

Information rörande zon (länk till B)

4)

Förorenande ämne

5)

Miljömål (datatyp ”Miljömål”)

6)

Utvärderingströskeln har inte överskridits

7)

Utvärderingströskelns klassificeringsår

8)

Dokumentering av klassificeringen (webblänk)

9)

Utvärderingstyp

10)

Utvärderingstyp: Beskrivning

11)

Utvärderingens metadata, inklusive stationens ID, platsinformation (länk till D)

12)

Myndighet med ansvar för att utvärdera luftkvaliteten (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

13)

Myndighet med ansvar för att godkänna mätningssystem (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

14)

Myndighet med ansvar för att garantera mätningarnas noggrannhet (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

15)

Myndighet med ansvar för att analysera utvärderingsmetoden (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

16)

Myndighet med ansvar för att samordna kvalitetssäkringen på nationell nivå (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

17)

Myndighet med ansvar för samarbete med andra medlemsstater och kommissionen (datatyp ”Kontaktdetaljer”)

D.   Information om utvärderingsmetoder (artiklarna 8 och 9)

i)   Allmänt: Information för alla utvärderingsmetoder

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Ändringsdokumentation (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

3)

Utvärderingstyp

4)

Information rörande zon (länk till B)

5)

Förorenande ämne

ii)   Information rörande fast mätning

1)

ID för mätningskonfiguration

2)

Europeiskt stations-ID

3)

Nätverkets ID

4)

Nationell stationskod

5)

Övervakningsstationens beteckning

6)

Kommunens namn

7)

Mätningens start- och slutdatum

8)

Typ av mätning

9)

Metod för mätning/provtagning/analys

10)

Utrustning för mätning/provtagning (om uppgift finns)

11)

Detektionsgräns (om uppgift finns)

12)

Styrkande av likvärdighet

13)

Styrkande av likvärdighet: Dokumentation (webblänk)

14)

Provtagningstidpunkt

15)

Provtagningsintervall

16)

Det representativa områdets rumsliga omfattning (datatyp ”Rumslig omfattning”) (om uppgift finns)

17)

Utvärdering av representativitet (om uppgift finns)

18)

Dokumentation av representativitet (webblänk) (om uppgift finns)

19)

Provtagningspunktens belägenhet: Luftintagets höjd ovanför marknivå

20)

Provtagningspunktens belägenhet: Luftintagets horisontella avstånd från nästa byggnad (för trafikstationer)

21)

Provtagningspunktens belägenhet: Luftintagets avstånd från närmaste körfält (för trafikstationer)

22)

Klassificering av stationen i förhållande till de viktigaste utsläppskällorna relevanta för mätningskonfigurationen för varje förorening

23)

Huvudkällor (trafik, uppvärmning av bostäder, industriella källor eller källans område osv.) (om uppgift finns)

24)

Avstånd från de viktigaste industriella källorna eller källområdena (för industriella stationer)

25)

Stationens tidsreferenser: start- och slutdatum

26)

Geografiska koordinater: stationens longitud, latitud och höjd över havet

27)

Dokumentation med stationsinformation inklusive kartor och fotografier (webblänk) (om uppgift finns)

28)

Klassificering av området

29)

Avstånd till större vägkorsningar (för trafikstationer)

30)

Uppskattad trafikvolym (för trafikstationer)

31)

Andelen tung trafik (för trafikstationer, om uppgift finns)

32)

Trafikens hastighet (för trafikstationer, om uppgift finns)

33)

Gata av kanjontyp – gatans bredd (för trafikstationer, om uppgift finns)

34)

Gata av kanjontyp – byggnadsfasadernas medelhöjd (för trafikstationer, om uppgift finns)

35)

Nätverkets beteckning

36)

Nätverk: Verksamhetens start- och slutdatum

37)

Organ med ansvar för att administrera nätverket (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

38)

Skattningsmetod för sandning och saltning på vintern (när artikel 21 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

39)

Skattningsmetod för naturligt bidrag (när artikel 20 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

40)

Datakvalitetsmål: Tidstäckning

41)

Datakvalitetsmål: Datafångst

42)

Datakvalitetsmål: Uppskattning av osäkerhet

43)

Datakvalitetsmål: Dokumentation av spårbarhet och skattning av osäkerhet

44)

Dokumentation för datakvalitetsmål för kvalitetssäkring/-kontroll (QA/QC) (webblänk)

iii)   Information om indikativ mätning

1)

ID för indikativ mätning

2)

Beskrivning av mätmetod

3)

Typ av mätning

4)

Mätmetod

5)

Utrustning för mätning/provtagning (om uppgift finns)

6)

Detektionsgräns (om uppgift finns)

7)

Provtagningstidpunkt

8)

Provtagningsintervall

9)

Geografiska koordinater: geografisk longitud, latitud och höjd över havet

10)

Skattningsmetod för sandning och saltning på vintern (när artikel 21 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

11)

Skattningsmetod för naturligt bidrag (när artikel 20 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

12)

Datakvalitetsmål: Tidstäckning

13)

Datakvalitetsmål: Datafångst

14)

Datakvalitetsmål: Skattning av osäkerhet

15)

Datakvalitetsmål: Dokumentation av spårbarhet och uppskattning av osäkerhet

16)

Datakvalitetsmål: Dokumentation om kvalitetssäkring/-kontroll (QA/QC) (webblänk)

iv)   Modelleringsinformation

1)

Modellerings-ID

2)

Miljömålstyp (datatyp ”Miljömål”).

3)

Modelleringsmetod: Beteckning

4)

Modelleringsmetod: Beskrivning

5)

Modelleringsmetod: Dokumentation (webblänk)

6)

Modelleringsmetod: Validering genom mätning

7)

Modelleringsmetod: Validering genom mätning vid platser som inte rapporterats enligt direktivet om luftkvalitet

8)

Modelleringsperiod

9)

Område för modellering (datatyp ”Rumslig omfattning”)

10)

Rumslig upplösning

11)

Skattningsmetod för sandning och saltning på vintern (när artikel 21 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

12)

Skattningsmetod för naturligt bidrag (när artikel 20 i direktiv 2008/50/EG är tillämplig)

13)

Kvalitetsmål för uppgifterna: Skattning av osäkerhet

14)

Datakvalitetsmål: Dokumentation om kvalitetssäkring/-kontroll (QA/QC) (webblänk)

v)   Information om objektiv skattning

1)

ID för objektiv skattning

2)

Beskrivning

3)

Område för objektiv skattning (datatyp ”Rumslig omfattning”)

4)

Datakvalitetsmål: Skattning av osäkerhet

5)

Kvalitetsmål för uppgifterna: Dokumentation av spårbarhet och uppskattning av osäkerhet

6)

Datakvalitetsmål: Dokumentation om kvalitetssäkring/-kontroll (QA/QC) (webblänk)

E.   Information om validerade primära utvärderingsdata och uppdaterade primära utvärderingsdata (artikel 10)

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Dokumentation om ändring (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

3)

Versionsnummer

4)

Förorenande ämne

5)

Föroreningens enhet

6)

Utvärderingstyp

7)

Utvärderingsmetod (länk till D)

8)

Provtagningens start- och slutdatum

9)

Tidsenheter och antalet enheter för provtagningen

10)

Mätvärde (inklusive den andel av föroreningskoncentrationsnivåerna som beror på naturliga källor och sandning och saltning på vintern [när artiklarna 20 och 21 i direktiv 2008/50/EG är tillämpliga])

11)

Modellerat värde (datatyp ”Rumslig observation”) (inklusive den andel av föroreningskoncentrationsnivåerna som beror på naturliga källor och sandning och saltning på vintern [när artiklarna 20 och 21 i direktiv 2008/50/EG är tillämpliga])

12)

Giltighet

13)

Verifikationsstatus

F.   Information om genererade sammanställda data (artikel 11)

1)

Utvärderingens ID

2)

Information rörande zon (länk till B)

3)

Förorenande ämne

4)

Föroreningens enhet

5)

Miljömål (datatyp ”Miljömål”)

6)

Utvärderingstyp

7)

Utvärderingsmetod (länk till D)

8)

Tidsreferens: Sammanställningsperiodens start- och slutdatum

9)

Sammanställt mätvärde

10)

Sammanställt modellerat värde (datatyp ”Rumslig observation”)

11)

Datakvalitetsmål: Tidstäckning

12)

Datakvalitetsmål: Datafångst

13)

Datakvalitetsmål: Skattning av osäkerhet

14)

Giltighet

15)

Verifikationsstatus

G.   Information om hur miljömålen uppnås (artikel 12)

Denna information måste täcka alla zoner och agglomerationer och vara fullständigt enhetlig med den information som genereras enligt avsnitt F i denna bilaga rörande sammanställda validerade utvärderingsdata för föroreningar med definierade miljömål.

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Rapporteringsår

3)

Ändringsdokumentation (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

4)

Information rörande zon (länk till B)

5)

Överskridandesituation (datatyp ”Överskridandesituation”)

6)

Förorenande ämne

7)

Utvärderingsinformation (länk till D)

8)

Överskridande av miljömål

9)

Överskridande av miljömål plus toleransmarginal

10)

Överskridande med beaktande av naturliga källor

11)

Överskridande med beaktande av sandning eller saltning på vintern

12)

Överskridandesituation efter beaktande av naturliga bidrag och sandning eller saltning på vintern (datatyp ”Överskridandesituation”)

13)

Totala antalet överskridanden (enligt 8 till 11)

H.   Information om luftkvalitetsplaner (artikel 13)

1)

Leverantör (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

2)

Ändringsdokumentation (datatyp ”Dokumentering av ändring”)

3)

Luftkvalitetsplan: Kod

4)

Luftkvalitetsplan: Beteckning

5)

Luftkvalitetsplan: Referensår för första överskridande

6)

Behörig myndighet (datatyp ”Kontaktuppgifter”)

7)

Luftkvalitetsplan: Status

8)

Luftkvalitetsplan: Föroreningar som omfattas

9)

Luftkvalitetsplan: Datum för officiellt antagande

10)

Luftkvalitetsplan: Tidtabell för genomförande

11)

Referens till luftkvalitetsplan (webblänk)

12)

Referens till genomförande (webblänk)

13)

Relevant publicering (datatyp ”Publicering”)

14)

Kod för relevant överskridandesituation(er) (länk till G)

I.   Information om olika källors bidrag (artikel 13)

1)

Kod(er) för överskridandesituation (länk till G)

2)

Referensår

3)

Regional bakgrund: Totalt

4)

Regional bakgrund: Härrör från medlemsstaten

5)

Regional bakgrund: Gränsöverskridande

6)

Regional bakgrund: Naturlig

7)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Totalt

8)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Trafik

9)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Industri inklusive uppvärmning och kraftproduktion

10)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Jordbruk

11)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Handel och bosättning

12)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Leveranser

13)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg

14)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Naturlig

15)

Ökning av bakgrund i stadsområden: Gränsöverskridande

16)

Lokal ökning: Totalt

17)

Lokal ökning: Trafik

18)

Lokal ökning: Industri inklusive uppvärmning och kraftproduktion

19)

Lokal ökning: Jordbruk

20)

Lokal ökning: Handel och bosättning

21)

Lokal ökning: Leveranser

22)

Lokal ökning: Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg

23)

Lokal ökning: Naturlig

24)

Lokal ökning: Gränsöverskridande

J.   Information om scenariot för målåret (artikel 13)

1)

Kod för överskridandesituation (länk till G)

2)

Kod för scenario

3)

Kod för luftkvalitetsplan (länk till H)

4)

Referensår som projektionerna avser

5)

Referensår från vilket projektionerna inleds

6)

Olika källors bidrag (länk till I)

7)

Relevant publikation (datatyp ”Publicering”)

8)

Utgångsläge: Beskrivning av utsläppsscenario

9)

Utgångsläge: Totala utsläpp i relevant rumslig enhet

10)

Utgångsläge: Åtgärder som ingår (länk till K)

11)

Utgångsläge: Förväntade koncentrationsnivåer under projektionsåret

12)

Utgångsläge: Förväntat antal överskridanden under projektionsåret

13)

Projektion: Beskrivning av utsläppsscenario

14)

Projektion: Totala utsläpp i relevant rumslig enhet

15)

Projektion: Åtgärder som ingår (länk till K)

16)

Projektion: Förväntade koncentrationsnivåer under projektionsåret

17)

Projektion: Förväntat antal överskridanden under projektionsåret

K.   Information om åtgärder (artiklarna 13 och 14)

1)

Kod(er) för överskridandesituation (länk till G)

2)

Kod för luftkvalitetsplan (länk till H)

3)

Kod för utvärderingsscenario (länk till J)

4)

Åtgärd: Kod

5)

Åtgärd: Beteckning

6)

Åtgärd: Beskrivning

7)

Åtgärd: Klassificering

8)

Åtgärd: Typ

9)

Åtgärd: Administrativ nivå

10)

Åtgärd: Tidsskala

11)

Åtgärd: Källsektor som berörs

12)

Åtgärd: Rumslig skala

13)

Uppskattade genomförandekostnader (om uppgift finns)

14)

Planerat genomförande: Start- och slutdatum

15)

Datum då åtgärden planeras få full effekt

16)

Andra centrala genomförandedatum

17)

Indikatorer för övervakning av framsteg

18)

Minskning av utsläpp på årsnivå till följd av tillämpad åtgärd

19)

Förväntad effekt på koncentrationsnivåerna under projektionsåret (om uppgift finns)

20)

Förväntad effekt på antalet överskridanden under projektionsåret (om uppgift finns)