3.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 30 november 2011

om finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med planen för nödvaccinering mot blåtunga i Nederländerna under 2007 och 2008

[delgivet med nr K(2011) 8732]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2011/804/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 3.3, 3.4 och 3.6 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90.1 i genomförandebestämmelserna ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut om huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör och som antagits av den institution eller myndighet till vilken ansvaret för sådana beslut har delegerats.

(2)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfaranden för finansiellt stöd från unionen för särskilda veterinäråtgärder, inbegripet nödåtgärder. För att bidra till att så snabbt som möjligt utrota blåtunga bör unionen ge finansiellt stöd för de stödberättigande utgifter som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 3.6 andra strecksatsen i det beslutet fastställs regler om vilken procentsats som ska tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 (2) fastställs villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG. I artikel 3 i den förordningen fastställs regler för vilka utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen.

(4)

Genom kommissionens beslut 2008/655/EG (3), i dess ändrade lydelse enligt beslut 2009/19/EG (4), beviljades Nederländerna finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Nederländerna under 2007 och 2008.

(5)

Den 26 mars 2009 lämnade Nederländerna in en officiell ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 349/2005. I en skrivelse av den 27 september 2010 informerades Nederländerna om kommissionens iakttagelser, metod för beräkning av stödberättigande utgifter och slutsatser.

(6)

Det finansiella stödet från unionen utbetalas under förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

(7)

De nederländska myndigheterna har till fullo uppfyllt sina tekniska och administrativa skyldigheter enligt artikel 3.4 i beslut 2009/470/EG och artikel 7 i förordning (EG) nr 349/2005.

(8)

Mot denna bakgrund bör det nu i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2008/655/EG fastställas med vilket belopp unionen sammanlagt ska bidra till de stödberättigande utgifterna i samband med utrotningen av blåtunga i Nederländerna under 2007 och 2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella stödet från unionen för utgifter i samband med utrotningen av blåtunga i Nederländerna under 2007 och 2008 fastställs till 7 672 725 euro. Detta utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i budgetförordningen.

Artikel 2

Återstoden av det finansiella stödet fastställs till 1 120 985 euro.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8, 13.1.2009, s. 31.