15.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/76


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juli 2011

om rättelse av direktiv 2010/19/EU om ändring av rådets direktiv 91/226/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen på området stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon vad gäller ändringen av bilagorna till direktiv 2007/46/EG

(Text av betydelse för EES)

(2011/415/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (1), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Ett fel har uppstått vid antagandet av kommissionens direktiv 2010/19/EU av den 9 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/226/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen på området stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2). I direktiv 2010/19/EU infördes harmoniserade krav vad gäller stänkskydd för alla fordonskategorier som omfattas av rådets direktiv 91/226/EEG (3). Bilagorna IV och XI till direktiv 2007/46/EG ändrades därför också för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa bilagor redan har ersatts av kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008 av den 7 oktober 2008 om ersättning av bilagorna I, III, IV, VI, VII, XI och XV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (4) och eftersom de har ändrats genom flera förordningar, skulle de också ha ändrats genom en förordning. För den rättsliga klarhetens skull bör därför direktiv 2010/19/EU rättas.

(2)

Artikel 2 i direktiv 2010/19/EU bör därför utgå.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i direktiv 2010/19/EU ska utgå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 72, 20.3.2010, s. 17.

(3)  EGT L 103, 23.4.1991, s. 5.

(4)  EUT L 292, 31.10.2008, s. 1.