21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2010

av den 15 december 2010

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 infördes Kombinerade nomenklaturen (KN) för att tillgodose de behov som uppstått genom den gemensamma tulltaxan, unionens statistik över utrikeshandeln och annan unionspolitik som berör importen eller exporten av varor.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2) gäller för de fall där beskattning inte är berättigad.

(3)

Under vissa omständigheter verkar det lämpligt att, med beaktande av att vissa varurörelser som omnämns i förordning (EG) nr 1186/2009 är av särskild art, minska den administrativa bördan i samband med deklarationen av sådana varurörelser genom att tilldela dem ett särskilt KN-nummer. Detta gäller särskilt där klassificeringen av varje varutyp i en varurörelse i syfte att ställa upp en tulldeklaration skulle medföra en arbetsbörda och kostnad som inte står i proportion till de berörda intressena.

(4)

Kommissionens förordningar (EU) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (3), och (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92 (4) ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett förenklat klassificeringssystem för vissa varor i statistiken över handeln inom och utanför EU.

(5)

I dessa förordningar föreskrivs att särskilda varukoder får användas på vissa särskilda villkor. För att garantera öppenhet och insyn och i informationssyfte bör sådana koder anges i KN.

(6)

Därför är det lämpligt att införa kapitel 99 i KN.

(7)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.

(4)  EUT L 343, 19.11.2004, s. 3.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras på följande sätt:

1.

I sammanfattningen, del 2, avdelning XXI, kapitel 99 ska meningen ”(Reserverat för speciella ändamål som bestäms av gemenskapens behöriga myndigheter)” ersättas med följande: ”Särskilda KN-nummer”.

2.

I del 2, avdelning XXI, mellan slutet av kapitel 98 och ”del 3” ska följande ”kapitel 99” införas:

KAPITEL 99

SÄRSKILDA KN-NUMMER

Underavdelning I

KN-nummer för vissa särskilda varurörelser

(Import eller export)

Anmärkningar:

1.

Bestämmelserna i denna underavdelning gäller endast för de varurörelser som omnämns i underavdelningen.

Sådana varor ska deklareras i relevant undernummer om villkoren och kraven för detta och i eventuella andra tillämpliga förordningar är uppfyllda. Beskrivningen av sådana varor ska vara tillräckligt exakt för att göra det möjligt att identifiera dem.

Medlemsstaterna har emellertid rätt att välja att inte tillämpa bestämmelserna i denna underavdelning om importtullar eller andra avgifter är tillämpliga.

2.

Bestämmelserna i denna underavdelning är inte tillämpliga på varuhandeln mellan medlemsstater.

3.

Importerade och exporterade varor enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 som har vägrats förmåner i form av befrielse från import- eller exporttull är uteslutna från denna underavdelning.

Rörelser som innehåller varor som omfattas av förbud eller restriktioner utesluts också från denna underavdelning.

KN-nummer

Varuslag

Anmärkning

1

2

3

 

Vissa varor, enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (import och export):

 

9905 00 00

Personlig egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin normala bostad

 (1)

9919 00 00

Följande varor, andra än de ovannämnda:

 

Brudutstyrsel och bohag som tillhör en person som flyttar sin normala bostad med anledning av giftermål. Personlig egendom förvärvad genom arv

 (1)

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

 (1)

Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer samt artiklar för utsmyckning vid begravningar

 (1)

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer och varor till förmån för katastrofoffer

 (1)

Underavdelning II

Statistiska koder för vissa särskilda varurörelser

Anmärkningar:

1.

Kommissionens förordningar (EG) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (2), och (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92 (3) ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett förenklat klassificeringssystem för vissa varor i statistiken över handeln inom och utanför EU.

2.

Koderna i denna underavdelning omfattas av de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 113/2010 och förordning (EG) nr 1082/2004.

Kod

Varuslag

1

2

9930

Varor som levereras till fartyg och flygplan:

9930 24 00

varor enligt KN kapitel 1–24.

9930 27 00

varor enligt KN kapitel 27.

9930 99 00

varor klassificerade på annan plats.

9931

Varor som levereras till bemanningen på havsbaserade anläggningar eller för drift av motorer, maskiner eller annan utrustning för havsbaserade anläggningar:

9931 24 00

varor enligt KN kapitel 1–24.

9931 27 00

varor enligt KN kapitel 27.

9931 99 00

varor klassificerade på annan plats.

9950 00 00

Kod som endast används för varuhandel mellan medlemsstater för enskilda transaktioner vars värde understiger 200 euro och i vissa fall för rapportering av restprodukter


(1)  Vid import ska det för tillämpning av detta nummer och befrielse från importtullar erfordras att villkoren i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 är uppfyllda.

(2)  EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.

(3)  EGT L 343, 19.11.2004, s. 3.