2.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1114/2010

av den 1 december 2010

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 vad gäller minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2454/97

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) är harmoniserade inflationsmått som kommissionen och Europeiska centralbanken behöver för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Syftet med HIKP är att underlätta internationella jämförelser av konsumentprisinflationen. De är viktiga styrmedel för penningpolitiken.

(2)

Enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2494/95 ska vägningstalen för HIKP uppdateras så ofta som behövs för att uppfylla kraven på jämförbarhet och tillförlitlighet. HIKP som bygger på vägningstal som uppdateras olika ofta kanske inte uppfyller kraven på jämförbarhet och tillförlitlighet.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 2454/97 av den 10 december 1997 om minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) (2) fastställs regler för att säkerställa att HIKP utarbetas med hjälp av vägningstal som är tillräckligt tillförlitliga och relevanta för internationella jämförelser. Dessa regler bör nu ändras med hänsyn till utvecklingen på HIKP-området. De åtgärder som fastställs i den här förordningen bör därför ersätta åtgärderna i förordning (EG) nr 2454/97, som bör upphävas.

(4)

Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2494/95 ska HIKP vara prisindex av Laspeyres-typ. När de relativa priserna på olika varor och tjänster förändras, kan konsumenternas utgiftsmönster förändras i sådan omfattning att vägningstalen för motsvarande utgiftsgrupper, och i synnerhet de kvantiteter som ligger till grund för dessa, måste uppdateras för att garantera att de är relevanta.

(5)

Enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1749/96 av den 9 september 1996 om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex gällande initiala åtgärder för implementering (3) ska HIKP ställas samman så att de omfattar prisförändringar på nya varor eller tjänster av betydelse och de relativa utgifterna för dem.

(6)

Den här förordningen bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av minimistandarderna för viktning av försäkringar enligt kommissionens förordning (EG) nr 1617/1999 av den 23 juli 1999 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 med avseende på minimistandarder för behandlingen av försäkringar inom ramen för det harmoniserade indexet för konsumentpriser (4).

(7)

Vägningstalen på huvudgrupp-, grupp- och undergruppnivå i COICOP/HIKP (5) får inte variera mellan årets månader, om inte annat följer av bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 330/2009 (6) om miniminormer för behandling av säsongsbundna produkter i HIKP.

(8)

I den här förordningen bör det inte föreskrivas att medlemsstaterna måste genomföra nya statistiska undersökningar eller hushållsbudgetundersökningar oftare än en gång vart femte år, med tanke på att medlemsstaterna måste sammanställa nationalräkenskaper i enlighet med det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) (7) och att landsvägningstalen, som krävs för att utarbeta euroområdes- och EU-aggregat samt andra HIKP-aggregat, bygger på uppgifter från nationalräkenskaperna.

(9)

Principen om kostnadseffektivitet har beaktats i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 2494/95.

(10)

Samråd har skett med Europeiska centralbanken i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2494/95.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att fastställa minimistandarder för kvaliteten på vägningstalen för harmoniserade konsumentprisindex (HIKP).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   referensperiod för vägningstal för HIKP: den tolvmånadersperiod av konsumtion eller utgifter som ligger till grund för skattningen av de vägningstal av vilka de senaste HIKP-indextalen ställs samman,

2.   delindex: de delindex som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 av den 20 november 1996 om harmoniserade konsumentprisindex: överföring och spridning av HIKP:s delindex (8).

Artikel 3

Minimistandarder för HIKP-vägningstal

1.   Varje månad under det löpande året t ska medlemsstaterna utarbeta HIKP med hjälp av vägningstal för delindex som avspeglar konsumenternas utgiftsmönster under referensperioden för vägningstal och som ska vara så representativa som möjligt för konsumenternas utgiftsmönster under det föregående kalenderåret.

2.   Varje år ska medlemsstaterna därför se över och uppdatera vägningstalen för HIKP-delindex med hänsyn till preliminära nationalräkenskapsuppgifter om konsumtionsmönstren under år t-2, förutom i vederbörligen motiverade undantagsfall, samt tillgängliga och relevanta uppgifter från hushållsbudgetundersökningar och andra uppgiftskällor som är tillräckligt tillförlitliga för HIKP.

3.   När det gäller vägningstal under delindexnivån, bl.a. för elementära produktgrupper enligt definitionen i förordning (EG) nr 1749/96, ska medlemsstaterna använda sig av vägningstal som är högst sju år gamla.

4.   För att skattningarna av vägningstal ska vara så aktuella som möjligt, ska medlemsstaterna varje år kontrollera om det har skett någon viktig och ihållande marknadsutveckling som påverkar kvantiteterna i uppdelningarna i COICOP/HIKP mellan perioderna enligt punkterna 2 och 3 och perioden t-1. I synnerhet ska man kontrollera konsumtionsutgifterna för uppdelningar i COICOP/HIKP med kända förändringar till följd av administrativa beslut och för produkter på marknader med snabb utveckling.

5.   Justeringar av vägningstal i enlighet med denna artikel ska börja gälla från och med indexet för januari år t. HIKP-vägningstal för tidigare år ska inte ändras, vilket dock inte påverkar möjligheten att rätta fel i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000 (9). Under alla omständigheter ska HIKP-vägningstalen börja gälla från och med indexet för januari varje år och prisuppdateras enligt priserna för föregående december.

Artikel 4

Kvalitetskontroll

Medlemsstaterna ska på begäran förse kommissionen (Eurostat) med tillräcklig information om de vägningstal som tillämpats för sammanställningen av HIKP, inbegripet den referensperiod för vägningstal som använts, resultatet av den årliga översynen och de gjorda justeringarna, för att efterlevnaden av denna förordning ska kunna bedömas.

Artikel 5

Tillämpning

Bestämmelserna i denna förordning blir gällande senast från och med indexet för januari 2012.

Artikel 6

Upphävande

Förordning (EG) nr 2454/97 ska upphöra att gälla från och med januari 2012. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 7

lkraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.

(2)  EGT L 340, 11.12.1997, s. 24.

(3)  EGT L 229, 10.9.1996, s. 3.

(4)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 9.

(5)  Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, anpassad till behoven i HIKP.

(6)  EUT L 103, 23.4.2009, s. 6.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  EGT L 296, 21.11.1996, s. 8.

(9)  EGT L 261, 29.9.2001, s. 49.