8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1088/2010

av den 23 november 2010

om ändring av förordning (EG) nr 976/2009 vad gäller nedladdningstjänster och omvandlingstjänster

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (1), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster (2) anges gemensamma tekniska specifikationer och minimikriterier för prestanda för två typer av nättjänster, nämligen sök- och visningstjänster.

(2)

Nättjänster omfattar även nedladdningstjänster och omvandlingstjänster. Nedladdningstjänster är tjänster som ger användarna tillgång till informationen i de rumsliga datamängderna i samband med de teman för rumsliga data som definieras i direktiv 2007/2/EG. Rumsliga datamängder som gjorts tillgängliga via nedladdningstjänster bör överensstämma med kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 (3). Omvandlingstjänster är tjänster som kan användas för att få rumsliga datamängder att överensstämma med den förordningen.

(3)

För att säkerställa interoperabilitet med de infrastrukturer för rumslig information som inrättats av medlemsstaterna bör man fastställa gemensamma tekniska specifikationer och minimikriterier för prestanda för nedladdningstjänster och omvandlingstjänster.

(4)

Förordning (EG) nr 976/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 22 i direktiv 2007/2/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 976/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 andra stycket ska följande läggas till som punkt 12:

”12.   Nedladdning med direkt åtkomst: en nedladdningstjänst som ger åtkomst till rumsliga objekt i rumsliga datamängder baserat på ett urval.”

2.

I artikel 3 ska följande punkter c och d läggas till:

”c)

När det gäller nedladdningstjänster, de tillämpliga särskilda krav och egenskaper som fastställs i bilagorna I och IV.

d)

När det gäller omvandlingstjänster, de tillämpliga särskilda krav och egenskaper som fastställs i bilagorna I och V.”

3.

I artikel 4 ska följande punkter 3–6 läggas till:

”3.   Senast den 28 juni 2012 ska medlemsstaterna tillhandahålla nedladdningstjänsterna med inledande operativ kapacitet.

4.   Senast den 28 december 2012 ska medlemsstarterna tillhandahålla nedladdningstjänsterna i enlighet med denna förordning.

5.   Senast den 28 juni 2012 ska medlemsstaterna tillhandahålla omvandlingstjänsterna med inledande operativ kapacitet.

6.   Senast den 28 december 2012 ska medlemsstaterna tillhandahålla omvandlingstjänsterna i enlighet med denna förordning.”

4.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till denna förordning.

5.

Bilaga IV, enligt lydelsen i bilaga II till denna förordning, ska införas.

6.

Bilaga V, enligt lydelsen i bilaga III till denna förordning, ska införas.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 274, 20.10.2009, s. 9.

(3)  Se sidan 11 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

”BILAGA I

TJÄNSTEKVALITET

Nättjänster från tredje part som är sammanlänkade enligt artikel 12 i direktiv 2007/2/EG ska inte beaktas vid bedömningen av tjänstekvaliteten i syfte att undvika eventuell försämring som kan uppstå till följd av dominoeffekter.

Nedanstående kriterier för tjänstekvaliteten rörande prestanda, kapacitet och tillgänglighet ska tillämpas.

1.   PRESTANDA

Normala förhållanden är perioder utanför toppbelastning. De gäller under 90 % av tiden.

Svarstiden för avsändning av det första svaret på en söktjänstförfrågan ska under normala förhållanden vara högst 3 sekunder.

För en bild på 470 kB (t.ex. 800×600 pixel med ett bitdjup på 8 bitar) ska svarstiden för sändning av svaret på en Get Map-förfrågan för en visningstjänst under normala förhållanden vara högst 5 sekunder.

För operationen Get Download Service Metadata ska svarstiden för sändning av det inledande svaret vara högst 10 sekunder under normala förhållanden.

För operationerna Get Spatial Data Set och Get Spatial Object, och för en förfrågan som enbart består av en omslutande rektangel (bounding box), ska svarstiden för sändning av det inledande svaret vara högst 30 sekunder under normala förhållanden. Därefter ska nedladdningstjänsten, fortfarande under normala förhållanden, upprätthålla en kontinuerlig svarskapacitet som är större än 0,5 Megabyte per sekund eller större än 500 rumsliga objekt per sekund.

För operationerna Describe Spatial Data Set och Describe Spatial Object Type ska svarstiden för sändning av det inledande svaret vara högst 10 sekunder under normala förhållanden. Därefter ska nedladdningstjänsten, fortfarande under normala förhållanden, upprätthålla en kontinuerlig svarskapacitet som är större än 0,5 Megabyte per sekund eller större än 500 beskrivningar av rumsliga objekt per sekund.

2.   KAPACITET

Enligt kriterierna för tjänstekvalitetsprestanda ska det lägsta antalet söktjänst förfrågningar som expedieras samtidigt vara 30 per sekund.

Enligt kriterierna för tjänstekvalitetsprestanda ska det lägsta antalet visningstjänstförfrågningar som expedieras samtidigt vara 20 per sekund.

Enligt kriterierna för tjänstekvalitetsprestanda ska det lägsta antalet nedladdningstjänstförfrågningar som expedieras samtidigt vara 10 per sekund. Antalet förfrågningar som bearbetas parallellt får begränsas till 50.

Enligt kriterierna för tjänstekvalitetsprestanda ska det lägsta antalet begärda omvandlingstjänster som expedieras samtidigt vara 5 per sekund.

3.   TILLGÄNGLIGHET

Sannolikheten att en nättjänst är tillgänglig ska alltid vara 99 %.”


BILAGA II

”BILAGA IV

NEDLADDNINGSTJÄNSTER

DEL A

Nedladdningsoperationer

1.   FÖRTECKNING ÖVER OPERATIONER

För att överensstämma med artikel 11.1 c i direktiv 2007/2/EG måste nedladdningstjänsten minst kunna utföra de operationer som förtecknas i tabell 1 i denna bilaga.

Tabell 1

Operation

Roll

Hämta metadata för nedladdningstjänsten (Get Download Service Metadata)

Tillhandahåller all nödvändig information om tjänsten och de tillgängliga rumsliga datamängderna samt beskriver tjänstens förmågor.

Hämta rumslig datamängd (Get Spatial Data Set)

Operationen gör det möjligt att hämta en rumslig datamängd.

Beskriv rumslig datamängd (Describe Spatial Data Set)

Operationen returnerar beskrivningen av alla typer av rumsliga objekt i den rumsliga datamängden.

Länk till nedladdningstjänst (Link Download Service)

Möjliggöra för en offentlig myndighet eller en tredjepart att deklarera en nedladdningstjänst för nedladdning av rumsliga datamängder eller, där det är praktiskt möjligt, rumsliga objekt, via medlemsstatens nedladdningstjänst, samtidigt som nedladdningsförmågan hos den offentliga myndigheten eller tredjeparten vidmakthålls.

Parametrarna för förfrågan och svar för varje enskild operation kompletterar beskrivningen av operationerna och ingår i den tekniska specifikationen för nedladdningstjänsten.

2.   OPERATIONEN HÄMTA METADATA FÖR NEDLADDNINGSTJÄNSTEN (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA)

2.1   Förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten (Get Download Service Metadata-request)

2.1.1   Parameter för förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten (Get Download Service Metadata-request)

Parametern för förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten ska ange det naturliga språk som begärts för innehållet i svaret på förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten.

2.2   Svar på förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten (Get Download Service Metadata-response)

Svaret på förfrågan - Hämta metadata för nedladdningstjänsten ska innehålla följande uppsättning parametrar:

Metadata för nedladdningstjänsten (Download Service Metadata).

Metadata för operationen (Operations Metadata).

Språk (Languages).

Metadata för rumsliga datamängder (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1   Parameter för metadata för nedladdningstjänsten (Download Service Metadata)

Parametern för metadata för nedladdningstjänsten ska minst innehålla Inspire-metadataelementen för nedladdningstjänsten.

2.2.2   Parameter för metadata för operationerna (Operations Metadata)

Parametern för metadata för operationerna (Operations Metadata) tillhandahåller metadata om de operationer som utförs av nedladdningstjänsten. Den ska minst tillhandahålla en beskrivning av varje operation, och som minimum ska en beskrivning av förmedlade data samt nätadressen ingå.

2.2.3   Parameter för språk (Languages)

Det ska finnas två språkparametrar:

Parametern för svarsspråket anger det naturliga språk som används i parametrarna för svaret på Hämta metadata för nedladdningstjänsten-förfrågan.

Parametern för stödda språk (Supported Languages) innehåller en förteckning över de naturliga språk som stöds av nedladdningstjänsten.

2.2.4   Parametrar för metadata för rumsliga datamängder (Spatial Data Sets Metadata)

Inspire-metadataelementen för de tillgängliga rumsliga datamängderna ska tillhandahållas. För varje rumslig datamängd ska dessutom förteckningen över de tillgängliga referenskoordinatsystem som avses i förordning (EU) nr 1089/2010 tillhandahållas.

3.   OPERATIONEN HÄMTA RUMSLIG DATAMÄNGD (GET SPATIAL DATA SET)

3.1   Förfrågan - Hämta rumslig datamängd (Get Spatial Data Set-request)

Förfrågan - Hämta rumslig datamängd innehåller följande parametrar:

Språk (Language).

Identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier).

Referenssytem för koordinater (Coordinate Reference System).

3.1.1   Parameter för språk (Language)

Parametern för språk ska ange det naturliga språk som begärts för den rumsliga datamängden.

3.1.2   Parameter för identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier)

Parametern Identitetsbeteckning för rumslig datamängd ska innehålla den rumsliga datamängdens URI (Unique Resource Identifier).

3.1.3   Parameter för referenskoordinatsystem (Coordinate Reference System)

Parametern för referenskoordinatsystem ska innehålla ett av de referenskoordinatsystem som ingår i den förteckning över tillgängliga referenskoordinatsystem som avses i punkt 2.2.4.

3.2   Svar på förfrågan - Hämta rumslig datamängd (Get Spatial Data Set-response)

3.2.1   Parameter för svar på förfrågan - Hämta rumslig datamängd (Get Spatial Data Set-response)

Parametern för svar på förfrågan Hämta rumslig datamängd ska vara den begärda rumsliga datamängden på det begärda språket och i det begärda referenskoordinatsystemet.

4.   OPERATIONEN BESKRIV RUMSLIG DATAMÄNGD

4.1   Förfrågan - Beskriv rumslig datamängd (Describe Spatial Data Set-request)

Förfrågan - Hämta rumslig datamängd ska innehålla följande parametrar:

Språk (Language).

Identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier).

4.1.1   Parameter för språk (Language)

Parametern för språk ska ange det naturliga språk som begärts för beskrivningen av typen av rumsligt objekt.

4.1.2   Parameter för identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier)

Parametern Identitetsbeteckning för rumslig datamängd ska innehålla den rumsliga datamängdens URI (Unique Resource Identifier).

4.2   Svar på förfrågan - Beskriv rumslig datamängd (Describe Spatial Data Set-response)

4.2.1   Parameter för svar på förfrågan - Beskriv rumslig datamängd (Describe Spatial Data Set-response)

Parametern för svar på förfrågan - Beskriv rumslig datamängd ska vara beskrivningen av de rumsliga objekten i den begärda rumsliga datamängden och på det begärda språket.

5.   OPERATIONEN LÄNK TILL NEDLADDNINGSTJÄNSTEN (LINK DOWNLOAD SERVICE)

Denna operation gör det möjligt att förklara att en nedladdningstjänst, i enlighet med denna förordning, finns tillgänglig för nedladdning av resurser via medlemsstatens nedladdningstjänst samtidigt som resurserna stannar hos ägaren.

5.1   Förfrågan - Länk till nedladdningstjänsten (Link Download Service-request)

5.1.1   Parameter för förfrågan - Länk till nedladdningstjänsten (Link Download Service-request)

Parametern för förfrågan - Länk till nedladdningstjänsten ska tillhandahålla all information om den offentliga myndighetens eller tredjepartens nedladdningstjänst i enlighet med denna förordning och på så sätt möjliggöra för medlemsstatens nedladdningstjänst att ge tillgång till rumsliga datamängder och, där det är praktiskt möjligt, till rumsliga objekt från den offentliga myndighetens eller tredjepartens nedladdningstjänst.

DEL B

Operationer för nedladdning med direkt åtkomst

6.   FÖRTECKNING ÖVER OPERATIONER

Om nedladdningstjänsten ger direkt tillgång till rumsliga datamängder ska den, utöver de operationer som förtecknas i tabell 1, även tillhandahålla de operationer som förtecknas i tabell 2 i denna bilaga.

Tabell 2

Operation

Roll

Hämta rumsligt objekt (Get Spatial Object)

Operationen möjliggör hämtning av rumsliga objekt baserat på ett urval.

Beskriv typ av rumsligt objekt (Describe Spatial Object Type)

Operationen returnerar beskrivningen av de angivna typerna av rumsliga objekt.

Parametrarna för förfrågan och svar för varje enskild operation kompletterar beskrivningen av operationerna och ingår i den tekniska specifikationen för nedladdningstjänsten.

7.   OPERATIONEN HÄMTA RUMSLIGT OBJEKT (GET SPATIAL OBJECT)

7.1   Förfrågan - Hämta rumsligt objekt (Get Spatial Object-request)

Förfrågan - Hämta rumsligt objekt ska ha stöd för följande parametrar:

Språk (Language).

Identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier).

Referenskoordinatsystem (Coordinate Reference System).

Urval (Query).

7.1.1   Parameter för språk (Language)

Parametern för språk ska ange det naturliga språk som begärts för det rumsliga objektet.

7.1.2   Parameter för identitetsbeteckning för rumslig datamängd (Spatial Data Set Identifier)

Parametern Identitetsbeteckning för rumslig datamängd ska innehålla den begärda rumsliga datamängdens URI (Unique Resource Identifier). Om parametern inte tillhandahålls, ska det antas att alla tillgängliga rumsliga datamängder har valts.

7.1.3   Parameter för referenskoordinatsystem (Coordinate Reference System)

Parametern för referenskoordinatsystem ska innehålla ett av de referenskoordinatsystem som ingår i den förteckning över tillgängliga referenskoordinatsystem som anges i förordning (EU) nr 1089/2010.

7.1.4   Parameter för urval (Query)

Parametern för urval ska vara sammansatt av de sökkriterier som förtecknas i del C.

7.2   Svar på förfrågan - Hämta rumsligt objekt (Get Spatial Object-response)

Svaret på förfrågan - Hämta rumsligt objekt ska innehålla följande parametrar:

Rumslig objektmängd (Spatial Objects Set).

Metadata för rumslig objektmängd (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1   Parameter för rumslig objektmängd (Spatial Objects Set)

Parametern Rumslig objektmängd ska vara den mängd rumsliga objekt som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1089/2010 och sökkriterierna i urvalet, på det begärda språket och i referenskoordinatsystemet.

7.2.2   Parameter för metadata för rumslig objektmängd (Spatial Objects Set Metadata)

Parametern Metadata för rumslig objektmängd ska innehålla åtminstone Inspire-metadataelementen från den rumsliga objektmängden.

8.   OPERATIONEN BESKRIV TYP AV RUMSLIGT OBJEKT (DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE)

8.1   Förfrågan - Beskriv typ av rumsligt objekt (Describe Spatial Object Type-request)

Förfrågan - Beskriv typ av rumsligt objekt ska innehålla följande parametrar:

Språk (Language).

Typ av rumsligt objekt (Spatial Object Type).

8.1.1   Parameter för språk (Language)

Parametern för språk ska ange det naturliga språk som begärts för beskrivningen av typen av rumsligt objekt.

8.1.2   Parameter för typ av rumsligt objekt (Spatial Object Type)

Parametern för typ av rumsligt objekt ska innehålla det språkneutrala namnet på den typ av rumsligt objekt som anges i förordning (EU) nr 1089/2010. Om parametern inte tillhandahålls, ska det antas att alla tillgängliga rumsliga objekt har valts.

8.2   Svar på förfrågan - Beskriv typ av rumsligt objekt (Describe Spatial Object Type-response)

8.2.1   Parameter för svar på förfrågan - Beskriv typ av rumsligt objekt (Describe Spatial Object Type-response)

Parametern för svar på förfrågan Beskriv typ av rumsligt objekt ska vara beskrivningen av typen av rumsligt objekt enligt förordning (EU) nr 1089/2010.

DEL C

Sökkriterier för operationen Hämta rumsligt objekt

För operationen Hämta rumsligt objekt för nedladdningstjänsten ska följande sökkriterier tillämpas:

URI för rumslig datamängd.

Alla relevanta grundläggande attribut och förhållandet mellan rumsliga objekt enligt förordning (EU) nr 1089/2010, i synnerhet URI för rumsliga objekt och egenskaperna för tidsdimensionen, även vilken dag uppdatering sker.

Omslutande rektangel (bounding box), uttryckt i någon av de referenskoordinatsystem som förtecknas i förordning (EU) nr 1089/2010.

Tema för rumsliga data (Spatial Data Theme).

Söktjänsten ska stödja logiska operatorer och jämförande operatorer i syfte att möjliggöra sökning efter rumsliga objekt via en kombination av sökkriterier.”


BILAGA III

”BILAGA V

OMVANDLINGSTJÄNSTER

Omvandlingsoperationer

1.   FÖRTECKNING ÖVER OPERATIONER

För att överensstämma med artikel 11.1 d i direktiv 2007/2/EG måste omvandlingstjänsten kunna utföra de operationer som förtecknas i tabell 1 i denna bilaga.

Tabell 1

Operation

Roll

Hämta metadata för omvandlingstjänsten (Get Transformation Service Metadata)

Ger all nödvändig information om tjänsten och beskriver tjänstens förmågor, inklusive den omvandlingskategori, de omvandlingar, de inmatade datatyper, den modelldefinition och de mappningsspråk som kan hanteras.

Omvandla (Transform)

Utför själva omvandlingsprocessen.

Länk till omvandlingstjänst (Link Download Service)

Gör det möjligt att deklarera att en omvandlingstjänst finns tillgänglig för att omvandla rumsliga datamängder via medlemsstatens omvandlingstjänster samtidigt som omvandlingsförmågan hos den offentliga myndigheten eller tredjeparten vidmakthålls.

Parametrarna för förfrågan och svar för varje enskild operation kompletterar beskrivningen av operationerna och ingår i den tekniska specifikationen för omvandlingstjänsten.

2.   OPERATIONEN HÄMTA METADATA FÖR OMVANDLINGSTJÄNSTEN (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA)

2.1   Förfrågan - Hämta metadata för omvandlingstjänsten (Get Transformation Service Metadata-request)

2.1.1   Parameter för förfrågan - Hämta metadata för omvandlingstjänsten (Get Transformation Service Metadata-request)

Parametern för förfrågan - Hämta metadata för omvandlingstjänsten ska ange det naturliga språket för innehållet i svaret på förfrågan - Hämta metadata för omvandlingstjänsten.

2.2   Svar på förfrågan Hämta metadata för omvandlingstjänsten (Get Transformation Service Metadata-response)

Svaret på förfrågan - Hämta metadata för omvandlingstjänsten ska innehålla följande uppsättning parametrar:

Metadata för omvandlingstjänsten (Transformation Service Metadata).

Metadata för operationen (Operations Metadata).

Språk (Languages).

2.2.1   Parameter för metadata för omvandlingstjänsten (Transformation Service Metadata)

Parametern för metadata för omvandlingstjänsten ska minst innehålla Inspiren-metadataelementen för omvandlingstjänsten.

2.2.2   Parameter för metadata för operationer (Operations Metadata)

Parametern för metadata för operationer (Operations Metadata) tillhandahåller metadata om de operationer som utförs av omvandlingstjänsten.

Den ska beskriva varje operation, och som minimum ska en beskrivning av utväxlade data samt nätadress ingå. Följande ska förtecknas:

De omvandlingskategorier som accepteras av omvandlingsoperationen.

Anger kodning (Encoding) för de rumsliga datamängder som accepteras av omvandlings-operationen.

De datamodellspråk som accepteras av omvandlingsoperationen.

De modellmappningsspråk som accepteras av omvandlingsoperationen.

2.2.3   Parameter för språk (Languages)

Två språkparametrar ska tillhandahållas:

Parametern för svarsspråket anger det naturliga språk som används i svaret på Hämta metadata för omvandlingstjänstenförfrågan.

Parametern för stödda språk (Supported Languages) innehåller en förteckning över de naturliga språk som stöds av omvandlingstjänsten.

3.   OPERATIONEN OMVANDLA (TRANSFORM)

3.1   Förfrågan - Omvandla (Transform-request)

Förfrågan - Omvandla ska innehålla följande parametrar:

Inmatad rumslig datamängd (Input Spatial Data Set).

Källmodell (Source Model).

Målmodell (Target Model).

Modellmappning (Model Mapping).

3.1.1   Parameter för inmatad rumslig datamängd (Input Spatial Data Set)

Parametern för inmatad rumslig datamängd ska ange vilken rumslig datamängd som ska omvandlas.

3.1.2   Parameter för källmodell (Source Model)

Parametern för källmodell ska ange modellen för den inmatade rumsliga datamängden.

3.1.3   Parameter för målmodell (Target Model)

Parametern för målmodell ska ange till vilken modell inmatade rumsliga data ska omvandlas.

3.1.4   Parameter för modellmappning (Model Mapping)

Parametern för modellmappning ska ange mappningen från källmodell till målmodell.

3.2   Svar på förfrågan - Omvandla (Transform-response)

3.2.1   Parameter för svar på förfrågan - Omvandla (Transform-response)

Parametern för svar på förfrågan Omvandla ska innehålla de rumsliga data som omvandlats enligt förordning (EU) nr 1089/2010.

4.   OPERATIONEN LÄNK TILL OMVANDLINGSTJÄNSTEN (LINK TRANSFORMATION SERVICE)

4.1   Förfrågan - Länk till omvandlingstjänsten (Link Transformation Service-request)

4.1.1   Parameter för förfrågan - Länk till omvandlingstjänsten (Link Transformation Service-request)

Parametern för förfrågan - Länk till omvandlingstjänsten ska tillhandahålla all information om den offentliga myndighetens eller tredjepartens omvandlingstjänst enligt denna förordning, och därmed göra det möjligt för medlemsstatens omvandlingstjänst att använda den offentliga myndighetens eller tredjepartens omvandlingstjänst.”