11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1017/2010

av den 10 november 2010

om inledande av försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (2) ska spannmål som innehas av interventionsorgan säljas genom anbudsförfarande.

(2)

Medlemsstaterna har interventionslager av vete och korn. För att tillgodose marknadsbehoven är det lämpligt att dessa spannmålslager görs tillgängliga på den inre marknaden. Det bör därför inledas stående anbudsinfordringar för försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Var och en av dessa anbudsinfordringar bör anses utgöra en separat anbudsinfordran.

(3)

Med hänsyn till situationen på den inre marknaden bör kommissionen ansvara för förvaltningen av anbudsinfordringarna. Dessutom bör en tilldelningskoefficient fastställas för de anbud som ligger på samma nivå som det lägsta försäljningspriset.

(4)

För en effektiv förvaltning av systemet bör det föreskrivas villkor och tidsfrister för överföringen av de upplysningar som kommissionen kräver.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Härmed inleds ett anbudsförfarande för försäljning av spannmål från interventionslager på den inre marknaden i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i förordning (EU) nr 1272/2009.

De maximala kvantiteter som finns tillgängliga per medlemsstat anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Tidsfrister

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran ska löpa ut den 24 november 2010, kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för efterföljande delanbudsinfordringar ska löpa ut följande dagar kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel):

8 och 15 december 2010,

12 och 26 januari 2011,

9 och 23 februari 2011,

9 och 23 mars 2011,

13 och 27 april 2011,

11 och 25 maj 2011,

15 och 29 juni 2011.

2.   Anbuden ska lämnas till de interventionsorgan som godkänts av medlemsstaterna och som det finns en förteckning över på Internet (3).

Artikel 3

Meddelande till kommissionen

Det meddelande som föreskrivs i artikel 45 i förordning (EU) nr 1272/2009 ska lämnas senast kl. 16.00 (lokal tid i Bryssel) den dag då tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut enligt artikel 2 i denna förordning.

Artikel 4

Beslut på grundval av anbud

Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, för varje typ av spannmål och för varje medlemsstat, fastställa det lägsta försäljningspriset eller besluta att inte godta de mottagna anbuden, i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 1272/2009.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(3)  Adresser till interventionsorganen finns på Europeiska kommissionens webbplats CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


BILAGA

Förteckning över anbudsinfordringar

(ton)

Medlemsstat

Kvantiteter som erbjuds till försäljning på den inre marknaden

 

Vete

Korn

Majs

KN-nummer

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

”—” = Inget interventionslager för spannmålstypen i medlemsstaten.