9.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1004/2010

av den 8 november 2010

om avdrag från vissa fångstkvoter för 2010 till följd av överfiske under det föregående året

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artikel 105.1, och

av följande skäl:

(1)

Fångstkvoterna för 2009 fastställdes i följande förordningar:

Rådets förordning (EG) nr 1322/2008 av den 28 november 2008 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (2).

Rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet (3).

Rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010 (4).

Rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(2)

Fångstkvoterna för 2010 fastställdes i följande förordningar:

Rådets förordning (EG) nr 1359/2008.

Rådets förordning (EG) nr 1226/2009 av den 20 november 2009 om fastställande av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för år 2010 (5).

Rådets förordning (EG) nr 1287/2009 om fastställande för 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet (6).

Rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs och om ändring av förordningarna (EG) nr 1359/2008, (EG) nr 754/2009, (EG) nr 1226/2009 och (EG) nr 1287/2009 (7).

(3)

När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit tilldelade fångstkvoter ska den i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från den medlemsstatens framtida fångstkvoter.

(4)

Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2009. Således bör avdrag göras från deras fångstkvoter för 2010.

(5)

Till följd av överfiske under 2008 gjordes genom kommissionens förordning (EG) nr 649/2009 (8) avdrag från fångstkvoter för 2009. För vissa medlemsstater var emellertid avdragen större än deras respektive kvoter för 2009 och avdragen kunde således inte göras till fullo under det året. För att säkerställa att avdraget görs till fullo även i dessa fall bör de återstående kvantiteterna beaktas vid fastställandet av avdragen från 2010 års kvoter.

(6)

De avdrag som görs genom den här förordningen bör gälla utan att de påverkar de avdrag från 2010 års kvoter som görs genom följande förordningar:

Kommissionens förordning (EG) nr 147/2007 av den 15 februari 2007 om anpassning av vissa fiskkvoter från och med 2007 till och med 2012 enligt artikel 23.4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (9).

Kommissionens förordning (EG) nr 635/2008 av den 3 juli 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/2008 (10).

(7)

I artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 föreskrivs att avdrag från fångstkvoter ska göras genom att man använder vissa multiplikationsfaktorer som anges i den punkten.

(8)

Eftersom avdragen avser överfiske som skett under 2009 och således vid en tid då förordning (EG) nr 1224/2009 ännu inte hade börjat tillämpas medför emellertid kravet på rättslig förutsebarhet att avdragen inte bör bli större än vad de skulle ha blivit vid en tillämpning av då gällande regler, dvs. artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fångstkvoter som fastställs i förordningarna (EG) nr 1226/2009, (EG) nr 1287/2009, (EG) nr 1359/2008 och (EU) nr 53/2010 ska minskas i enlighet med bilagan.

2.   Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar de avdrag som fastställs i förordningarna (EG) nr 147/2007 och (EG) nr 635/2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  EUT L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.

(8)  EUT L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  EUT L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 1.


BILAGA

Medlemss tat

Artkod

Områdeskod 2009

Artnamn

Områdesnamn 2009

Sanktioner artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96

Slutlig kvot 2009

Marginal

Total anpassad kvantitet 2009

Fångster 2009 – särskilda villkor

Fångster 2009

Totala fångster 2009

%

Avdrag

Ursprunglig kvantitet 2010

Återståend e avdrag för 2009 (för. (EG) nr 649/2009

Reviderad kvantitet 2010

Utestående saldo

BGR

TUR

F3742C

Piggvar

Svarta havet

j

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Rödspätta

EG-vatten i delområdena 22-32

j

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Pigghaj/Rödhaj

EG-vatten i IIIa

j

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Birkelånga

tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion)

j

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Torsk

EG-vatten i delområdena 22-24

j

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sill

Delområde 28.1

j

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Kungsfiskar

NAFO 3M

j

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Skarpsill

IIIa

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Blåfenad tonfisk

Atlanten, öster om longitud 45° W, och Medelhavet

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

j

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sill

Norska vatten norr om 62° N och fiskezonen kring Jan Mayen

j

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb-k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

j

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Rödspätta

Skagerrak

j

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Andra arter

Norska vatten i IV

j

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Strumpebandsfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Fläckpagell

EG-vatten i VI, VII och VIII och vatten som inte lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Torsk

Internationella vatten i I och Iib

j

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sill

Delområdena 22-24

j

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Torsk

Norska vatten i I och II

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Liten hälleflundra

Grönländska vatten i V och XIV

j

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II

j

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Kungsfiskar

Grönländska vatten i V och XIV

j

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EG-vatten i IIa

j

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blåvitling

IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrill

IIIa och IV; EG-vatten i IIa, IIIb, IIIc och IIId

j

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Kungsfiskar

EG-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

j

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Marulkfiskar

VIIIc, IX och X; EG-vatten i Cecaf 34.1.1

j

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

Norska vatten i I och II

j

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Gråsej

Norska vatten i I och II

j

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II

j

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Storögd tonfisk

Atlanten

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10