28.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 851/2010

av den 27 september 2010

om ändring för hundratrettiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5 (2), och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 9 september 2010 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra identifieringsuppgifterna för fyra fysiska personer på sin förteckning över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla.

(3)

Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Karel KOVANDA

Tf. generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EU) nr 1286/2009 (EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Född a) den 4 juni 1966, b) den 4 september 1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr G025057 (tunisiskt pass utfärdat den 23 juni 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i två år och sex månader; den italienska appellationsdomstolen upphävde denna dom den 17 maj 2004 och begärde en omprövning.” ersättas med följande:

”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien, c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italien, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisien. Född den 4 september 1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr G025057 (tunisiskt pass utfärdat den 23 juni 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) nekas inträde i Schengenområdet, c) var bosatt i Italien i juni 2009, d) moderns namn: Fatima Abdaoui. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adress: via Catalani 1, Varese, Italien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) dömd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt till fängelse i fyra år och åtta månader; detta straff sänktes den 29 september 2005 av Milanos appellationsdomstol till tre år och fyra månader. Detta beslut fastställdes av kassationsdomstolen den 10 november 2006. Han var i fängelse eller omfattades av likartade åtgärder under perioden 24 juni 2003–6 maj 2005. Det har fattats beslut om att han ska utvisas från italienskt territorium.” ska ersättas med följande:

”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adress: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italien, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) moderns namn: Shadhliah Ben Amir, c) var bosatt i Italien i augusti 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adress: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Född den 1 maj 1966 i Rainneen, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L945660 (tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frikänd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt; överklagandeförfarandet vid Milanos appellationsdomstol pågick fortfarande i september 2007.” ersättas med följande:

”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adress: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italien. Född den 1 maj 1966 i Menzel Temime, Nabeul, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L945660 (tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) var bosatt i Italien i december 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L029899 (tunisiskt pass utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000). Nationellt identitetsnummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italienskt skatteregistreringsnummer), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italienskt skatteregistreringsnummer). Övriga upplysningar: a) var i fängelse eller omfattades av likartade åtgärder under perioden 24 juni 2003–17 november 2006, b) det har fattats beslut om att han ska utvisas från italienskt territorium. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.” ersättas med följande:

”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adress: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L029899 (tunisiskt pass utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) var bosatt i Italien i december 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”