10.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 797/2010

av den 9 september 2010

om att inte fastställa ett lägsta försäljningspris för smör för den sjätte enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 446/2010 (2) inleds försäljning av smör genom ett anbudsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den sjätte enskilda anbudsinfordran bör inget lägsta försäljningspris fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den sjätte enskilda anbudsinfordran för försäljning av smör i Europeiska unionen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 7 september 2010, ska inget lägsta försäljningspris fastställas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 september 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126, 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.