11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 715/2010

av den 10 augusti 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 vad gäller anpassningar i enlighet med översynen av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) i nationalräkenskaper

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (1), särskilt artiklarna 2.2 och 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Införandet av ett uppdaterat klassificeringssystem är centralt för kommissionens fortsatta strävan att upprätthålla unionsstatistikens relevans, genom anpassningar till den tekniska utvecklingen och till strukturförändringar inom ekonomin.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (2) antogs en reviderad statistisk näringsgrensindelning benämnd Nace rev. 2.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (3) antogs en reviderad statistisk indelning av produkter efter näringsgren (nedan kallad CPA 2008).

(4)

Genom förordning (EG) nr 2223/96, som införde det europeiska nationalräkenskapssystemet 1995 (nedan kallat ENS 95) fastställs en metod med gemensamma standarder, definitioner, nomenklaturer och räkenskapsregler för utarbetandet av medlemsstaternas räkenskaper.

(5)

Upprättandet av en reviderad statistisk näringsgrensindelning och en reviderad statistisk indelning av produkter efter näringsgren kräver en anpassning av förordning (EG) nr 2223/96.

(6)

Samråd har skett med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som inrättas genom rådets beslut 2006/856/EG (4).

(7)

Samråd har skett med kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2223/96 ska ändras på följande sätt:

1.

”Nace rev. 1” ska ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten med undantag för punkt 8.153.

2.

I punkt 2.34 ska ”huvudgrupp 70” ersättas med ”huvudgrupp 68”.

3.

Texten i fotnot (1) till punkt 2.103 ska ersättas med följande: ”Nace rev. 2: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden.”.

4.

I fotnot (2) till punkt 2.106 ska ”ISIC rev. 3” ersättas med ”ISIC rev. 4”.

5.

Texten i fotnoten till punkt 2.118 ska ersättas med följande: ”CPA: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93.”.

6.

I bilaga 7.1 till kapitel 7 ska definitionen av ”Transportmedel (AN.11131)” ersättas med följande: ”Utrustning för transport av människor och föremål. Detta innefattar exempelvis produkter som inte är delar och som inkluderas i CPA:s (1) underavdelningar 29 och 30, såsom motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar, fartyg, järnvägslok, spårvagnars motorvagnar och rullande materiel, flygplan och rymdfarkoster, motorcyklar, cyklar etc.”.

7.

I bilaga 7.1 till kapitel 7 ska definitionen av ”Övriga maskiner och inventarier (AN.11132)” ersättas med följande: ”Maskiner och inventarier som inte klassificerats annorstädes. Detta innefattar exempelvis produkter som inte är delar, installations-, reparations- eller underhållstjänster och som innefattas av CPA-grupperna 28.1, maskiner för allmänna ändamål; 28.2, andra maskiner för allmänt ändamål; 28.3, jord- och skogsbruksmaskiner; 28,4, maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner; 28.9, andra specialmaskiner; 26.2, datorer och kringutrustning; 26.3, kommunikationsutrustning; 26.4, hemelektronik; 26.5, instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur; 26.6, strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning; 26.7 optiska instrument och fotoutrustning; i CPA-avdelning 27, elapparatur. Andra exempel är produkter som inte är delar, installations-, reparations- eller underhållstjänster och som innefattas av CPA-underkategori 20.13.14; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; i CPA-avdelning 31, möbler; i CPA-grupper 32.2, musikinstrument; 32.2, sportartiklar; 25.3, ånggeneratorer med undantag för varmvattenpannor för centraluppvärmning”.

8.

Texten i fotnot (1) till bilaga 7.1 till kapitel 7 ska ersättas med följande: ”Statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA).”.

9.

I punkt 7 i bilaga II ska ”aktivitetsartikel 70.20 ’Uthyrning av egna fastigheter’ ” ersättas med ”undergrupp 68.20 ’Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter’ ”, ”avdelning 71 ’Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk’ ” ska ersättas med ”huvudgrupp 77 ’Uthyrning och leasing’ ” och ”aktivitetsart 60.24” ska ersättas med ”undergrupp 49.41”.

10.

I punkt 11 i bilaga II ska ”undergrupp 65.21” ersättas med ”undergrupp 64.91”.

11.

I punkt 14 i bilaga II ska ”undergrupp 65.22” ersättas med ”undergrupp 64.92”.

12.

I punkt 14 i bilaga III ska ”undergrupp 75.30” ersättas med ”undergrupp 84.30”.

13.

I punkt 17 i bilaga III ska ”undergrupp 66.02” ersättas med ”undergrupp 65.30”.

14.

I punkt 32 i bilaga III ska ”undergrupp 66.01” ersättas med ”undergrupp 65.11”.

15.

I punkt 37 i bilaga III ska ”undergrupp 66.03” ersättas med ”undergrupp 65.12”.

16.

I punkt 41 i bilaga III ska ”undergrupp 67.20” ersättas med ”grupp 66.2”.

17.

I tabell 8.22 ska rubriken ”NÄRINGSGREN (Avdelningar i NACE)” ersättas med ”NÄRINGSGREN (Avdelningar i Nace rev. 1)”.

18.

I bilaga IV ska ”OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A), PRODUKTER (P) OCH INVESTERINGAR (FAST REALKAPITALBILDNING) (PI)” ersättas med följande: ”OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A*), PRODUKTER (P*) OCH FASTA TILLGÅNGAR (FAST REALKAPITALBILDNING) (AN)”.

19.

I bilaga IV ska texten efter rubriken ”OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A), PRODUKTER (P) OCH INVESTERINGAR (FAST REALKAPITALBILDNING) (PI)” ersättas med bilagan till denna förordning.

20.

I bilaga B ska ”A3” ersättas med ”A*3”, ”A6” med ”A*10”, ”A6†” med ”A*10”, ”A17” med ”A*21”, ”A31” med ”A*38” och ”A60” ska ersättas med ”A*64” i hela texten.

21.

I bilaga B i tabellen ”Tabellöversikt” ska följande ändringar göras:

Följande rader som hänvisar till tabell 15 och 16 ska utgå:

15

Tillgångstabell till baspriser med omvandling till mottagarpriser, A60 x P60

36

2007

Från och med 2000

16

Användningstabell till mottagarpriser, A60 x P60

36

2007

Från och med 2000

De ska ersättas med följande:

15

Tillgångstabell till baspriser med omvandling till mottagarpriser

36

2007

Från och med 2000

16

Användningstabell till mottagarpriser

36

2007

Från och med 2000

Följande rader som hänvisar till tabell 17, 18 och 19 ska utgå:

17

Symmetrisk input-outputtabell till baspriser, P60 * P60, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

18

Symmetrisk input-outputtabell för inhemsk produktion till baspriser, P60 * P60, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

19

Symmetrisk input-outputtabell för import till baspriser, P60 * P60, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

De ska ersättas med följande:

17

Symmetrisk input-outputtabell till baspriser, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

18

Symmetrisk input-outputtabell för inhemsk produktion till baspriser, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

19

Symmetrisk input-outputtabell för import till baspriser, på femårsbasis

36

2008

Från och med 2000

22.

I bilaga B ska ”n = 60” ersättas med ”n = 64” och ”m = 60” med ”m = 64” i hela texten.

23.

I bilaga B ska tabell 10 ersättas med följande:

Tabell 10 –   Tabeller fördelade på bransch och region (NUTS II)

Kod

Variabelförteckning

Fördelning

B1.g

1.

Bruttoförädlingsvärde till baspriser (löpande priser)

A*10

D.1

2.

Löner och kollektiva avgifter (löpande priser)

A*10

P.51

3.

Fast bruttoinvestering (löpande priser)

A*10

4.

Sysselsättning i tusental anställda och tusental arbetade timmar

ETO

Totalt

A*10

EEM

Anställda

A*10”

24.

I bilaga B ska tabell 12 ersättas med följande:

Tabell 12 –   Tabeller fördelade på bransch och region (NUTS III)

Kod

Variabelförteckning

Fördelning

B1.g

1.

Bruttoförädlingsvärde till baspriser (löpande priser)

A*10

2.

Sysselsättning (tusental personer)

ETO

Totalt

A*10

EEM

Anställda

A*10”

25.

I tabellerna 15 och 16 i bilaga B ska ”Produkter (CPA)” ersättas med ”Produkter (P*64)” och ”Branscher (NACE A60)” med ”Branscher (A*64)”.

26.

I tabellerna 17, 18 och 19 i bilaga B ska ”Produkter” ersättas med ”Produkter (P*64)”.

27.

I avsnittet ”Undantag för enskilda medlemsstater” i bilaga B ska följande ändringar utföras:

BULGARIEN: I tabell 2.1, ”Undantag avseende tabeller”, ska följande hänvisning till tabell 22 utgå:

22

Samtliga variabler

Åren 2005: första sändningen 2008

2005

2008

Åren 2000–2004: första sändningen 2010

2000–2004

2010

Åren 1998–1999: första sändningen 2011

1998–1999

2011

Åren 1995–1997: ska inte sändas in

1995–1997

Ska inte sändas in

Den ska ersättas med följande:

22

Samtliga variabler

Åren 2005: första sändningen 2008

2005

2008

Åren 2000–2004: första sändningen 2010

2000–2004

2010

Åren 1995–1999: ska inte sändas in

1995–1999

Ska inte sändas in

BULGARIEN: I tabell 2.2, ”Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna”, ska följande hänvisning till tabell 10 utgå:

10

Fasta bruttoinvesteringar (P.51)

Åren 2005–2006: första sändningen 2009

2005–2006

2009

Åren 2000–2004: första sändningen 2011

2000–2004

2011

Åren 1998–1999: första sändningen 2012

1998–1999

2012

Åren 1995–1997: ska inte sändas in

1995–1997

Ska inte sändas in

Den ska ersättas med följande:

10

Fasta bruttoinvesteringar (P.51)

Åren 2005–2006: första sändningen 2009

2005–2006

2009

Åren 2000–2004: första sändningen 2011

2000–2004

2011

Åren 1999: första sändningen 2012

1999

2012

Åren 1995–1998: ska inte sändas in

1995–1998

Ska inte sändas in

GREKLAND: I tabell 7.2, ”Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna”, ska följande hänvisning till tabell 1 utgå:

1

Sysselsättning – kvartalsvis

Åren 1990–1994: första sändningen 2011

1990–1994

2011

Den ska ersättas med följande:

1

Sysselsättning – kvartalsvis – totalt

Åren 1990–1994: första sändningen 2011

1990–1994

2011

Sysselsättning – kvartalsvis – uppdelning efter bransch

Åren 1990–1994: ska inte sändas in

1990–1994

Ska inte sändas in

FRANKRIKE: I tabell 9.1, ”Undantag avseende tabeller”, ska följande hänvisning till tabell 3 utgå:

3

Samtliga variabler: uppdelning per bransch A31, A60

Åren 1980–1998: första sändningen 2011

1980–1998

2011

Den ska ersättas med följande:

3

Samtliga variabler förutom befolkning, sysselsättning samt löner och kollektiva avgifter: uppdelning per bransch A*38, A*64

Åren 1995–1998: första sändningen 2012

1995–1998

2012

Åren 1980–1994: ska inte sändas in

1980–1994

Ska inte sändas in

NEDERLÄNDERNA: I tabell 18.2, ”Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna”, ska följande hänvisning till tabell 1 utgå:

1

Anställda och egenföretagare räknat i produktionsenheter inom landet: branscherna J–K och L–P, personer – årlig

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

Den ska ersättas med följande:

1

Anställda och egenföretagare räknat i produktionsenheter inom landet: branscherna K–L och O–T, personer – årlig

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

NEDERLÄNDERNA: I tabell 18.2, ”Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna”, ska följande hänvisningar till tabell 3 utgå:

3

Löpande priser:

 

 

 

 

Variablerna P.1, P.2, B.1G, D.29D.39, D.1, D.11 för branscherna B, DC_DD, DI, DN

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

 

Variablerna B.2N+B.3N för branscherna B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

3

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer:

 

 

 

 

Variablerna B.1G för branscherna B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

 

Variablerna K.1 för branscherna B, CA_ CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Åren 1980-1995: ska inte sändas in

1980–1995

Ska inte sändas in

3

Löpande priser:

 

 

 

 

Variablerna P.5, P.52, P.53 uppdelning efter bransch

Åren 1980–1994: ska inte sändas in

1980–1994

Ska inte sändas in

 

Variabel P.51 för branscherna B, CA_CB, DC_DD, DI

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

3

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer:

 

 

 

 

Variablerna P.5, P.52, P.53

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

 

Variablerna P.5, P.52, P.53 uppdelning efter bransch

Åren 1988–1995: ska inte sändas in

1988–1995

Ska inte sändas in

 

Variabel P.51 för branscherna B, CA_CB, DC_DD, DI

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

De ska ersättas med följande:

3

Löpande priser:

 

 

 

 

Variablerna P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39, för branscherna 03, 13–16, 23, 28

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

 

Variablerna B.2N + B.3N för branscherna 03, 02–09, 13–16, 22–23, 27–32

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

3

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer:

 

 

 

 

Variablerna B.1G för branscherna 03, 05–09, 13–17, 22–23, 64–68, 96–98

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

 

Variabel K.1 för branscherna 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32, 55–96

Åren 1980–1995: ska inte sändas in

1980–1995

Ska inte sändas in

3

Löpande priser:

 

 

 

 

Variablerna P.5, P.52, P.53 uppdelning efter bransch

Åren 1980–1994: ska inte sändas in

1980–1994

Ska inte sändas in

 

Variabel P.51 för branscherna 03, 05–09, 13–16, 23

Åren 1980–1986: ska inte sändas in

1980–1986

Ska inte sändas in

3

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer:

 

 

 

 

Variablerna P.5, P.52, P.53

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

 

Variablerna P.5, P.52, P.53 uppdelning efter bransch

Åren 1988–1995: ska inte sändas in

1988–1995

Ska inte sändas in

 

Variabel P.51 för branscherna 03, 05–09, 13–16, 23

Åren 1980–1987: ska inte sändas in

1980–1987

Ska inte sändas in

SVERIGE: I tabell 26.2, ”Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna”, ska ”Uppdelning efter bransch 50–52” ersättas med ”Uppdelning efter bransch 45–47”.

28.

I bilaga B ska följande läggas till efter tabell 26:

”INRAPPORTERING AV UPPGIFTER

1.

Uppdelningarna A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 härledda från Nace rev. 2 samt P*3, P*10, P*21, P*38 och P*64 härledda från CPA 2008 ska användas för alla uppgifter som rapporteras in efter den 31 augusti 2011 med undantag för dem som anges i andra stycket.

Medlemsstater som beviljats undantag för inrapportering av uppgifterna i tabellerna 15 till 19 i förordning (EG) nr 2223/96 fram till 2011 eller senare, ska tillämpa uppdelningarna A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 och P60 för referensperioder fram till 2007 och uppdelningarna A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 och P*64 för referensperioder från och med 2008, oavsett tidpunkten för inrapportering av uppgifter.

2.

Fram till den 31 december 2014 ska vid inrapportering av tabell 10 antingen Nace rev. 2 uppdelning A*10 eller följande aggregerade positioner av Nace rev. 2 uppdelning A*10 användas:

(G, H, I och J) i stället för (G, H och I) och (J).

(K, L, M och N) i stället för (K), (L) och (M och N).

(O, P, Q, R, S, T och U) i stället för (O, P och Q) och (R, S, T och U).

Från och med den 1 januari 2015 ska Nace rev. 2 uppdelning A*10 användas vid rapportering av tabell 10.

3.

Vid rapportering av tabell 12 ska antingen Nace rev. 2 uppdelning A*10 användas eller följande aggregerade positioner av Nace rev. 2 uppdelning A*10:

(G, H, I och J) i stället för (G, H och I) och (J).

(K, L, M och N) i stället för (K), (L) och (M och N).

(O, P, Q, R, S, T och U) i stället för (O, P och Q) och (R, S, T och U).

4.

Rapportering av uppgifter enligt uppdelningarna A*38 och A*64 av posterna 26 a och 44 a, ’Därav: imputerade hyror för ägarbebodda bostäder’ som anges i avsnittet OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A*), PRODUKTER (P*) OCH FASTA TILLGÅNGAR (FAST REALKAPITALBILDNING) (AN) i bilaga IV är endast obligatorisk för variablerna P.1, P.2, B.1g som anges i tabell 3 i bilaga B till förordning (EG) nr 2223/96.

5.

Med den första rapporteringen som ska genomföras efter den 31 augusti 2011 inom ESA 95-leveransprogrammet för nationalräkenskapsdata med Nace rev. 2 eller CPA 2008, ska uppgifterna anges indelade efter bransch eller produkt för följande observationsperioder:

a)

:

Tabell 1

:

Från och med 2000 (första kvartalet 2000 för uppgifter per kvartal).

b)

:

Tabell 3

:

Från och med 2000.

c)

:

Tabell 10

:

2009.

d)

:

Tabell 12

:

2009.

e)

:

Tabell 20

:

Från och med 2000.

f)

:

Tabell 22

:

Från och med 2000.

Medlemsstaterna ska rapportera årsuppgifter för tabell 1 tillsammans med första rapporteringen av tabell 1 kvartalsvis för andra kvartalet 2011 och senast den 30 september 2011.

6.

Med den första inrapporteringen av tabeller som ska genomföras efter den 31 augusti 2012 inom ESA 95-leveransprogrammet för nationalräkenskapsdata med Nace rev. 2 eller CPA 2008, ska uppgifterna anges indelade efter bransch eller produkt för åtminstone följande observationsperioder:

a)   Tabell 1 (förutom variabler som anges under ’Befolkning, sysselsättning, löner och kollektiva avgifter’):

Från och med 1990 (första kvartalet 1990 för uppgifter per kvartal) för Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

1995 (första kvartalet 1995 för uppgifter per kvartal) för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien.

b)   Tabell 3 (förutom variabler som anges under ’Sysselsättning samt löner och kollektiva avgifter’): Från och med 1995 för A*10 och A*38.

c)   Tabell 10: Från och med 2000.

d)   Tabell 12: Från och med 2000.

7.

För tabellerna 15, 16, 17, 18 och 19 behövs inga retroaktiva uppgifter med Nace rev. 2 eller CPA 2008.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(2)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 65.

(4)  EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.


BILAGA

A*3

Sekv. nr

Nace rev. 2-avdelningar

Benämning

1

A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B, C, D, E och F

Utvinning av mineral; tillverkning; försörjning av el, gas, värme och kyla; vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering; byggverksamhet

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T och U

Tjänster


A*10

Sekv. nr

Nace rev. 2-avdelningar

Benämning

1

A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B, C, D och E

Utvinning av mineral; Tillverkning; Försörjning av el, gas, värme och kyla; Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

2a

C

Därav: tillverkning

3

F

Byggverksamhet

4

G, H och I

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet

5

J

Information och kommunikation

6

K

Finans- och försäkringsverksamhet

7

L

Fastighetsverksamhet

8

M och N

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

9

O, P och Q

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring; Utbildning; Vård och omsorg; sociala tjänster

10

R, S, T och U

Kultur, nöje och fritid; Reparation av hushållsvaror och andra tjänster


A*21

Sekv. nr

Nace rev. 2-avdelning

Nace rev. 2-huvudgrupper

Benämning

1

A

01–03

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B

05–09

Utvinning av mineral

3

C

10–33

Tillverkning

4

D

35

Försörjning av el, gas, värme och kyla

5

E

36–39

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

6

F

41–43

Byggverksamhet

7

G

45–47

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

8

H

49–53

Transport och magasinering

9

I

55–56

Hotell- och restaurangverksamhet

10

J

58–63

Information och kommunikation

11

K

64–66

Finans- och försäkringsverksamhet

12

L

68

Fastighetsverksamhet

13

M

69–75

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

14

N

77–82

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

15

O

84

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

16

P

85

Utbildning

17

Q

86–88

Vård och omsorg; sociala tjänster

18

R

90–93

Kultur, nöje och fritid

19

S

94–96

Annan serviceverksamhet

20

T

97–98

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

21

U

99

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.


A*38

Sekv. nr

Nace rev. 2-huvudgrupper

Benämning

1

01–03

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

05–09

Utvinning av mineral

3

10–12

Framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

4

13–15

Tillverkning av textilvaror, kläder samt läder, läder- och skinnvaror m.m.

5

16–18

Tillverkning av trä- och pappersvaror samt grafisk produktion

6

19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

7

20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

8

21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

9

22–23

Tillverkning av gummi- och plastvaror samt andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

24–25

Stål- och metallframställning, tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

11

26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

12

27

Tillverkning av elapparatur

13

28

Tillverkning av övriga maskiner

14

29–30

Tillverkning av transportmedel

15

31–33

Tillverkning av möbler, annan tillverkning, reparation och installation av maskiner och apparater

16

35

Försörjning av el, gas, värme och kyla

17

36–39

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

18

41–43

Byggverksamhet

19

45–47

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

20

49–53

Transport och magasinering

21

55–56

Hotell- och restaurangverksamhet

22

58–60

Förlagsverksamhet, audiovisuell verksamhet och sändningsverksamhet

23

61

Telekommunikation

24

62–63

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d., informationstjänster

25

64–66

Finans- och försäkringsverksamhet

26

68

Fastighetsverksamhet

26a

 

Därav: imputerade hyror för ägarbebodda bostäder

27

69–71

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag, arkitektkonsultverksamhet och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys

28

72

Vetenskaplig forskning och utveckling

29

73–75

Reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärverksamhet

30

77–82

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

31

84

Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring

32

85

Utbildning

33

86

Hälso- och sjukvård

34

87–88

Omsorg och sociala tjänster

35

90–93

Kultur, nöje och fritid

36

94–96

Annan serviceverksamhet

37

97–98

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

38

99

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.


A*64

Sekv. nr

Nace rev. 2-huvudgrupper

Benämning

1

01

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

2

02

Skogsbruk

3

03

Fiske och vattenbruk

4

05–09

Utvinning av mineral

5

10–12

Framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

6

13–15

Tillverkning av textilvaror, kläder samt läder, läder- och skinnvaror m.m.

7

16

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial

8

17

Pappers- och pappersvarutillverkning

9

18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

10

19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

11

20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

12

21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

13

22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

14

23

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

15

24

Stål- och metallframställning

16

25

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

17

26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

18

27

Tillverkning av elapparatur

19

28

Tillverkning av övriga maskiner

20

29

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

21

30

Tillverkning av andra transportmedel

22

31–32

Tillverkning av möbler och annan tillverkning

23

33

Reparation och installation av maskiner och apparater

24

35

Försörjning av el, gas, värme och kyla

25

36

Vattenförsörjning

26

37–39

Avloppsrening, avfallshantering, återvinning, sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

27

41–43

Byggverksamhet

28

45

Handel med samt reparation av motorfordon och motorcyklar

29

46

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

30

47

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

31

49

Landtransport; transport i rörsystem

32

50

Sjötransport

33

51

Lufttransport

34

52

Magasinering och stödtjänster till transport

35

53

Post- och kurirverksamhet

36

55–56

Hotell- och logiverksamhet, restaurang-, catering- och barverksamhet

37

58

Förlagsverksamhet

38

59–60

Film-, video- och TV-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning, planering och sändning av program

39

61

Telekommunikation

40

62–63

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d., informationstjänster

41

64

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

42

65

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

43

66

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

44

68

Fastighetsverksamhet

44a

 

Därav: imputerade hyror för ägarbebodda bostäder

45

69–70

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag

46

71

Arkitektkonsultverksamhet och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

47

72

Vetenskaplig forskning och utveckling

48

73

Reklam och marknadsundersökning

49

74–75

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärverksamhet

50

77

Uthyrning och leasing

51

78

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

52

79

Resebyrå- och researrangörsverksamhet samt andra resetjänster och relaterade tjänster

53

80–82

Säkerhets- och bevakningsverksamhet, fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor, kontorstjänster och andra företagstjänster

54

84

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

55

85

Utbildning

56

86

Hälso- och sjukvård

57

87–88

Omsorg och sociala tjänster

58

90–92

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet, biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. samt spel- och vadhållningsverksamhet

59

93

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

60

94

Intressebevakning; religiös verksamhet

61

95

Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

62

96

Andra konsumenttjänster

63

97–98

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

64

99

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.


P*3

Sekv. nr

CPA 2008-avdelningar

Benämning

1

A

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B, C, D, E och F

Produkter från utvinning av mineral; Tillverkade varor; El, gas, värme och kyla; Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster; Byggnader och byggnadsarbeten

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T och U

Tjänster


P*10

Sekv. nr

CPA 2008-avdelningar

Benämning

1

A

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B, C, D och E

Produkter från utvinning av mineral; Tillverkade varor; El, gas, värme och kyla; Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster

2a

C

Därav: tillverkade varor

3

F

Byggnader och byggnadsarbeten

4

G, H och I

Handel; reparation av motorfordon; Transport- och magasineringstjänster; Hotell- och restaurangtjänster

5

J

Informations- och kommunikationstjänster

6

K

Finans- och försäkringstjänster

7

L

Fastighetstjänster

8

M och N

Tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Uthyrnings-, fastighetsservice-, resetjänster och andra stödtjänster

9

O, P och Q

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring; Tjänster avseende utbildning; Vård och omsorg; sociala tjänster

10

R, S, T och U

Tjänster avseende kultur, nöje och fritid; Reparation av hushållsvaror och andra tjänster


P*21

Sekv. nr

CPA 2008-avdelning

CPA 2008-huvudgrupper

Benämning

1

A

01–03

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske

2

B

05–09

Produkter från utvinning av mineral

3

C

10–33

Tillverkade varor

4

D

35

El, gas, värme och kyla

5

E

36–39

Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster

6

F

41–43

Byggnader och byggnadsarbeten

7

G

45–47

Handel; reparation av motorfordon

8

H

49–53

Transport- och magasineringstjänster

9

I

55–56

Hotell- och restaurangtjänster

10

J

58–63

Informations- och kommunikationstjänster

11

K

64–66

Finans- och försäkringstjänster

12

L

68

Fastighetstjänster

13

M

69–75

Tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

14

N

77–82

Uthyrnings-, fastighetsservice-, resetjänster och andra stödtjänster

15

O

84

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

16

P

85

Tjänster avseende utbildning

17

Q

86–88

Vård och omsorg; sociala tjänster

18

R

90–93

Tjänster avseende kultur, nöje och fritid

19

S

94–96

Andra tjänster

20

T

97–98

Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

21

U

99

Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster


P*38

Sekv. nr

CPA 2008-huvudgrupper

Benämning

1

01–03

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske

2

05–09

Produkter från utvinning av mineral

3

10–12

Livsmedel, drycker och tobaksvaror

4

13–15

Textilvaror, kläder samt läder, läder- och skinnvaror m.m.

5

16–18

Trä- och pappersvaror samt grafiska tjänster

6

19

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

7

20

Kemikalier och kemiska produkter

8

21

Farmaceutiska basprodukter och läkemedel

9

22–23

Gummi- och plastvaror samt andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

24–25

Metaller och metallvaror, utom maskiner och apparater

11

26

Datorer, elektronikvaror och optik

12

27

Elapparatur

13

28

Maskiner som ej ingår i annan underavdelning

14

29–30

Transportmedel

15

31–33

Möbler; andra tillverkade varor; tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater

16

35

El, gas, värme och kyla

17

36–39

Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster

18

41–43

Byggnader och byggnadsarbeten

19

45–47

Handel; reparation av motorfordon

20

49–53

Transport och magasineringstjänster

21

55–56

Hotell- och restaurangtjänster

22

58–60

Förlagstjänster, audiovisuell verksamhet och sändningsverksamhet

23

61

Telekommunikation

24

62–63

Dataprogrammerings- och datakonsulttjänster o.d., informationstjänster

25

64–66

Finans- och försäkringstjänster

26

68

Fastighetstjänster

26a

 

Därav: imputerade hyror för ägarbebodda bostäder

27

69–71

Juridiska och ekonomiska konsulttjänster, tjänster som tillhandahålls av huvudkontor, företagsrådgivningstjänster, arkitektkonsultverksamhet och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

28

72

Tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling

29

73–75

Reklam och marknadsundersökningstjänster, tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärtjänster

30

77–82

Uthyrnings- och fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

31

84

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

32

85

Tjänster avseende utbildning

33

86

Tjänster avseende hälso- och sjukvård

34

87–88

Omsorg och sociala tjänster

35

90–93

Tjänster avseende kultur, nöje och fritid

36

94–96

Andra tjänster

37

97–98

Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

38

99

Tjänster som utförs av internationella organisationer, utländska ambassader o.d.


P*64

Sekv. nr

CPA 2008-huvudgrupper

Benämning

1

01

Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill

2

02

Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk

3

03

Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

4

05–09

Produkter från utvinning av mineral

5

10–12

Livsmedel, drycker och tobaksvaror

6

13–15

Textilvaror, kläder, läder, läder- och skinnvaror m.m.

7

16

Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d.

8

17

Papper och pappersvaror

9

18

Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar

10

19

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

11

20

Kemikalier och kemiska produkter

12

21

Farmaceutiska basprodukter och läkemedel

13

22

Gummi- och plastvaror

14

23

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

15

24

Metaller

16

25

Metallvaror, utom maskiner och apparater

17

26

Datorer, elektronikvaror och optik

18

27

Elapparatur

19

28

Maskiner som ej ingår i annan underavdelning

20

29

Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

21

30

Andra transportmedel

22

31–32

Möbler, andra tillverkade varor

23

33

Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater

24

35

El, gas, värme och kyla

25

36

Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster

26

37–39

Avloppsreningstjänster; avloppsslamhantering, avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster, sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för avfallshantering

27

41–43

Byggnader och byggnadsarbeten

28

45

Handel samt reparation av motorfordon

29

46

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

30

47

Detaljhandel utom med motorfordon

31

49

Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem

32

50

Tjänster avseende sjötransport

33

51

Tjänster avseende lufttransport

34

52

Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport

35

53

Postbefordran och kurirtjänster

36

55–56

Hotell- och restaurangtjänster

37

58

Förlagstjänster

38

59–60

Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning, tjänster avseende planering och sändning av program

39

61

Telekommunikation

40

62–63

Dataprogrammerings- och datakonsulttjänster o.d., informationstjänster

41

64

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondstjänster

42

65

Tjänster avseende försäkring, återförsäkring och pensionsfonder utom obligatorisk socialförsäkring

43

66

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkringstjänster

44

68

Fastighetstjänster

44a

 

Därav: imputerade hyror för ägarbebodda bostäder

45

69–70

Juridiska och ekonomiska konsulttjänster, tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster

46

71

Arkitektkonsultverksamhet och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys

47

72

Tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling

48

73

Reklam och marknadsundersökningstjänster

49

74–75

Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärtjänster

50

77

Tjänster avseende uthyrning och leasing

51

78

Arbetsförmedlings- och bemanningstjänster samt andra personalrelaterade tjänster

52

79

Resetjänster och relaterade tjänster

53

80–82

Säkerhets- och bevakningstjänster, fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor, kontorstjänster och andra företagstjänster

54

84

Tjänster avseende offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

55

85

Tjänster avseende utbildning

56

86

Tjänster avseende hälso- och sjukvård

57

87–88

Tjänster avseende vård och omsorg med boende, tjänster avseende öppna sociala insatser

58

90–92

Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster, biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m. samt spel- och vadhållningstjänster

59

93

Idrotts-, fritids- och nöjestjänster

60

94

Tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer

61

95

Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

62

96

Andra konsumenttjänster

63

97–98

Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

64

99

Tjänster som utförs av internationella organisationer, utländska ambassader o.d.


AN_F6: Uppdelning av fasta tillgångar

Tillgångskategori

Benämning

AN.1111

Bostäder

AN.1112

Övriga byggnader och anläggningar

AN.11131

Transportmedel

AN.11132

Övriga maskiner och inventarier

AN.1114

Odlade tillgångar

AN.112

Immateriella fasta tillgångar


AN_F6†: Uppdelning av fasta tillgångar

Tillgångskategori

Benämning

AN.1111

Bostäder

AN.1112

Övriga byggnader och anläggningar

AN.11131

Transportmedel

AN.11132

Övriga maskiner och inventarier

Därav: AN.111321

Kontorsmaskiner och hårdvara

Därav: AN.111322

Teleprodukter

AN.1114

Odlade tillgångar

AN.112

Immateriella fasta tillgångar

Därav: AN.1122

Datorprogramvara”