29.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 437/2010

av den 19 maj 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 178,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

För att förbättra unionens ekonomiska och sociala sammanhållning är det nödvändigt att stödja begränsade insatser som gäller renovering av befintliga byggnader som används som bostäder i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare. Dessa insatser får göras på de villkor som anges i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (3).

(2)

Utgifterna bör planeras inom ramen för en integrerad stadsutvecklingsinsats eller en prioriterad linje för områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning. För att uppnå tydlighet bör man förenkla villkoren för bostadsinsatser i stadsområden. Därför bör utgifter för bostadsinsatser planeras med beaktande av olika parametrar, oavsett finansieringskällan. Dessutom bör endast utgifter för insatser i befintliga byggnader anses vara stödberättigande utgifter.

(3)

I många medlemsstater är bostäder en avgörande integrationsfaktor för marginaliserade befolkningsgrupper som bor i stadsområden eller på landsbygden. Det är därför nödvändigt att utvidga stödberättigandet för utgifter som avser bostadsinsatser i alla medlemsstater till befolkningsgrupper bosatta i stadsområden eller på landsbygden.

(4)

Med hänsyn till dessa befolkningsgruppers extremt dåliga bostadsförhållanden bör även utgifter för att renovera eller även ersätta deras befintliga bostäder med nybyggda bostäder berättiga till bidrag, oavsett om grupperna bor i stadsområden eller på landsbygden.

(5)

I enlighet med princip nr 2 i de gemensamma grundläggande principerna om integrering av romer, vilka rådet upprepade i sina slutsatser om integrering av romer av den 8 juni 2009, bör bostadsinsatser som riktas till en särskild grupp inte utesluta andra människor som lever under liknande socioekonomiska förhållanden.

(6)

I enlighet med princip nr 1 i dessa gemensamma grundläggande principer bör bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper, i syfte att minska riskerna för segregation, genomföras inom ramen för ett integrerat tillvägagångssätt, som särskilt omfattar insatser inom utbildning, hälsa, sociala frågor, sysselsättning och säkerhet samt desegregerande åtgärder.

(7)

Enhetliga genomförandevillkor bör säkerställas för att anta förteckningen över kriterier som behövs för att avgöra vilka områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning och för att anta förteckningen över stödberättigande insatser. I artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ska fastställas i förväg genom en förordning som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I väntan på att en sådan förordning antas och för att undvika ett eventuellt avbrott i unionens lagstiftningsarbete bör bestämmelserna i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) fortsätta att tillämpas.

(8)

Förordning (EG) nr 1080/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1080/2006 ska ersättas med följande:

”2.   Utgifter för bostäder, med undantag för energieffektivitet och förnybar energi enligt punkt 1a, ska vara stödberättigande utgifter i följande fall:

a)

För medlemsstater som anslöt sig Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare, och inom ramen för en integrerad stadsutvecklingsinsats för områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning.

b)

För samtliga medlemsstater endast inom ramen för ett integrerat tillvägagångssätt till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper.

Anslaget för utgifter för bostäder ska vara antingen högst 3 % av Eruf-anslaget till det berörda operativa programmet eller 2 % av det totala Eruf-anslaget.

2a.   Vid tillämpning av punkt 2 a och 2 b, men utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket i den här punkten, ska utgifterna begränsas till följande insatser:

a)

Renovering av gemensamma utrymmen i befintligt flerfamiljsboende.

b)

Renovering och ändrad användning av befintliga byggnader som ägs av myndigheter eller ideella aktörer för att användas som bostäder för låginkomsthushåll eller personer med särskilda behov.

Vid tillämpning av punkt 2 b får insatserna omfatta renovering eller ersättning av befintliga bostäder.

Kommissionen ska anta en förteckning över kriterier som behövs för att fastställa områdena enligt punkt 2 a och en förteckning över stödberättigande insatser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 19 maj 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

D. LÓPEZ GARRIDO

Ordförande


(1)  Yttrande av den 5 november 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 februari 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 26 april 2010.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.