21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 428/2010

av den 20 maj 2010

om genomförande av artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG vad gäller utökade fartygsinspektioner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (1), särskilt artikel 14.4, och

av följande skäl:

(1)

Vid utökad inspektion av ett fartyg bör hamnstatskontrolltjänstemannen följa en förteckning över specifika delar som ska kontrolleras med förbehåll för den praktiska genomförbarheten eller eventuella begränsningar med avseende på människors, fartygets eller hamnens säkerhet.

(2)

När det gäller att fastställa de specifika delar som ska kontrolleras i samband med en utökad inspektion för något av de riskområden som förtecknas i bilaga VII till direktiv 2009/16/EG förefaller det vara nödvändigt att basera sig på sakkunskapen i det i Paris ingångna samförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

(3)

Hamnstatskontrolltjänstemännen bör göra en sakkunnig bedömning för att fastställa lämpligheten och omfattningen av kontrollen för varje specifik del.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckning över specifika delar som ska kontrolleras i samband med en utökad inspektion

En utökad inspektion som avses i artikel 14 i direktiv 2009/16/EG ska i tillämpliga fall minst omfatta kontroll av de specifika delar som förtecknas i bilagan till denna förordning.

Om inga specifika områden anges för en särskild fartygstyp, enligt definitionen i direktiv 2009/16/EG, ska inspektören göra en sakkunnig bedömning för att fastställa vilka delar som ska inspekteras och i vilken omfattning, för att kunna kontrollera det allmänna skicket i dessa områden.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 131, 28.5.2009, s. 57.


BILAGA

SPECIFIKA DELAR SOM SKA KONTROLLERAS I SAMBAND MED EN UTÖKAD INSPEKTION

(som avses i artikel 14.4 i direktiv 2009/16/EG)

A.   Alla fartygsslag

a)   Konstruktionens skick

Skrovets och däckets skick

b)   Vattentäthet/vädertäthet

Vattentäta/vädertäta dörrar

Ventilationssystem, luftrör och skyddshölje

Luckor

c)   Nödsystem

Simulation av strömavbrott och start av nödgenerator

Nödbelysning

Testning av länspumpsarrangemang

Testning av stängningsanordningar/vattentäta dörrar

Testning av styrinrättning inbegripet nödstyrinrättning

d)   Radiokommunikation

Testning av nödkraftkälla

Testning av huvudanläggning, däribland utrustning för mottagning av sjösäkerhetsinformation

Testning av bärbara VHF-apparater för det globala nödsignal- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS)

e)   Brandsäkerhet

Brandövning, däribland demonstration av besättningens förmåga att använda brandutrustning och brandsläckningstillbehör

Testning av brandsläckare (med två brandslangar)

Testning av fjärrstyrt nödstopp för ventilation och tillhörande brandspjäll

Testning av nödstopp för bränslepumpar

Testning av fjärrstyrda snabbstängningsventiler

Branddörrar

Fasta brandsläckningsinstallationer och tillhörande brandlarm

f)   Larm

Testning av brandlarm

g)   Boende- och arbetsförhållanden

Förtöjningsutrustningens skick, däribland maskinerifundament

h)   Livräddningsanordningar

Livräddnings- och beredskapsbåtar och deras sjösättningsanordningar (farkosterna ska sänkas ned i vattnet om det finns tecken på att de inte har använts)

i)   Förhindrande av förorening

Testning av oljefilterutrustning

B.   Bulkfartyg/obo-fartyg (vid frakt av fast bulklast)

För bulkfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av att följande dokument finns ombord, att de är fullständiga och undertecknade av flaggstaten eller av en erkänd organisation:

Det utökade inspektionsprogrammet, däribland

i)

rapporter från konstruktionsbesiktningar

ii)

rapporter från tjockleksmätningar

iii)

sjövärdighetsrapporter

Kontroll av huruvida den medförda lasten är tillåten enligt koden för transport av farligt gods till sjöss

Godkännande av lastinstrument

b)   Konstruktionens skick

Skottens och karmarnas skick

Barlasttankar:

Minst en av barlasttankarna i lastområdet ska undersökas från inspektionsluckan/ingångsluckan på däck eller inifrån om inspektören konstaterar att det finns otvetydiga skäl för ytterligare inspektion på grundval av observationer och rapporter från det utvidgade inspektionsprogrammet.

C.   Gas- och kemikalietankfartyg

För gas- och kemikalietankfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av huruvida den produkt som fraktas finns upptagen i relevanta certifikat

b)   Lastningar och lossningar

Bevaknings- och säkerhetsanordningar för lasttankar med avseende på temperatur, tryck och svinn

Syrehaltmätare och indikatorer för explosionsrisk och deras kalibrering. Tillgång till varningsanordningar för kemikalier med ett tillräckligt antal gasindikatorrör för analys av fartygets last

Testning av däckdusch

c)   Brandsäkerhet

Testning av fasta brandsläckningsinstallationer på däck (beroende på vilken produkt som fraktas)

d)   Boende- och arbetsförhållanden

Utrustning med lämpliga andningsskydd och ögonskydd för varje person ombord vid nödutrymning av hytter om detta krävs för de produkter som är upptagna i relevanta certifikat

D.   Allmänna lastfartyg, containerfartyg, kylfartyg, fabriksfartyg, fartyg avsedda för tunga laster, underhållsfartyg för off-shore, fartyg med speciellt användningsområde, flyttbara oljeborrplattformar till sjöss, fpso (floating production, storage and offloading) samt andra typer av fartyg

För fartyg av det slag som nämns i detta avsnitt ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Vattentäthet/vädertäthet

Lastluckors skick

Tillträde till lastutrymmen/tankar

b)   Lastningar och lossningar

Lastningsutrustning

Surrningsanordningar

E.   Oljetankfartyg/obo-fartyg (om certifierat som oljetanker)

För oljetankfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av att följande dokument finns ombord, att de är fullständiga och undertecknade av flaggstaten eller av en erkänd organisation:

Det utökade inspektionsprogrammet, däribland

i)

rapporter från konstruktionsbesiktningar

ii)

rapporter från tjockleksmätningar

iii)

sjövärdighetsrapporter

Skumcertifikat för däcksskumsystemet

b)   Konstruktionens skick

Barlasttankar:

Minst en av barlasttankarna i lastområdet ska undersökas från inspektionsluckan/ingångsluckan på däck eller inifrån om inspektören konstaterar att det finns otvetydiga skäl för ytterligare inspektion på grundval av observationer och rapporter från det utvidgade inspektionsprogrammet.

c)   Brandsäkerhet

Fasta anläggningar på däck för brandsläckning med skum

Kontroll av tryck och syremängd i inertgassystemet

F.   Högshastighetsfartyg för passagerare, passagerarfartyg och ro-ro-passagerarfartyg

För passagerarfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

Om det bedöms nödvändigt kan en del av de inspektioner ombord på ro-ro-färjor och höghastighetspassagerarfartyg som avses i rådets direktiv 1999/35/EG (1) fortsätta medan fartyget är på resa till eller från en medlemsstats hamn, efter tillstånd från befälhavaren eller den driftsansvarige, för att bevisa att färjan eller fartyget fortsätter att uppfylla alla nödvändiga krav för en säker drift. Hamnstatskontrolltjänstemännen ska inte hindra fartygets drift och inte heller framkalla situationer som, enligt befälhavarens åsikt, kan utgöra en säkerhetsrisk för passagerare, besättning eller fartyg.

a)   Dokumentation

Dokumenterade bevis för

utbildning i kontroll av folkmassor

förtrogenhetsutbildning

säkerhetsutbildning för personal som när det gäller säkerhetsaspekten direkt bistår passagerare i passagerarutrymmen, särskilt äldre och rörelsehindrade personer i en nödsituation

utbildning i krishantering och mänskligt beteende

b)   Vattentäthet/vädertäthet

Bog- och akterportar

Testning av fjärrstyrd och lokal kontroll av vattentäta skottdörrar

c)   Nödsystem

Förtrogenhet hos besättning med skadekontrollplanen

d)   Lastningar och lossningar

Surrningsanordningar

e)   Brandsäkerhet

Testning av fjärrmanövrerade och lokala kontrollanordningar för stängning av brandspjäll

f)   Larm

Testning av allmänna högtalarsystem

Testning av anordningar för upptäckande av brand och brandlarmssystem

g)   Livräddningsanordningar

Övning i evakuering av fartyget (inkluderat sjösättning av beredskapsbåtar och livbåtar)

G.   Ro-ro-lastfartyg

För ro-ro-lastfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Vattentäthet/vädertäthet

Bog- och akterportar

b)   Lastningar och lossningar

Surrningsanordningar


(1)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 1.