17.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010

av den 16 april 2010

om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31 om insamling av statistik och information i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad FN-konventionen), som undertecknats av Europeiska gemenskapen och alla dess medlemsstater, anges att konventionsstaterna åtar sig att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt FN-konventionen, inklusive bestämmelserna om arbete och sysselsättning i artikel 27.

(2)

I sin resolution av den 17 mars 2008 om situationen för personer med funktionshinder i Europeiska unionen (2) understryker rådet att det behövs statistik över funktionshinder för att skapa en bild av den övergripande situationen för personer med funktionshinder i Europa samt att sådana statistikuppgifter och forskningsdata gör det möjligt att utarbeta politik för personer med funktionshinder och genomföra den på olika beslutsnivåer. Rådet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i enlighet med sina respektive befogenheter se till att arbetet inleds med en europeisk strategi för personer med funktionshinder som ska ersätta den europeiska handlingsplanen för personer med funktionshinder 2004–2010, bland annat genom att bedöma hur de nationella åtgärderna återspeglar Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas åtagande att fullt ut genomföra FN-konventionen på europeisk nivå och överväga att fastställa konsekventa och jämförbara nationella mål för detta.

(3)

Det behövs heltäckande och jämförbara uppgifter om sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning för att man ska kunna övervaka arbetet med att genomföra artikel 27 i FN-konventionen, förverkliga målen i den europeiska sysselsättningsstrategin och den europeiska strategin för personer med funktionsnedsättning samt mäta hur deltagandet på arbetsmarknaden förändras för personer med funktionsnedsättning.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (3) innehåller en ad hoc-modul om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det bör fastställas en förteckning över variabler för denna modul.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En detaljerad förteckning över de variabler som ska samlas in 2011 genom ad hoc-modulen om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning finns i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT C 75, 26.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 112, 24.4.2008, s. 22.


BILAGA

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN

Specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

1.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

2.

Variablerna ska kodas enligt anvisningarna nedan.

Koderna för variablerna i arbetskraftsundersökningen i kolumnen ”Filter” avser bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (1).

Benämning

Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

HEALTHMA

197–198

 

Typ av långvariga hälsoproblem eller sjukdomar (kod för huvudtyp 1)

Alla i åldern 15–64 år

01

Problem med armar och händer (inkl. artrit eller reumatism)

02

Problem med ben eller fötter (inkl. artrit eller reumatism)

03

Problem med rygg eller nacke (inkl. artrit eller reumatism)

04

Cancer

05

Hudbesvär, inkl. allergiska reaktioner och svår vanställning

06

Problem med hjärta, blodtryck eller blodcirkulation

07

Bröst- eller andningsproblem, inkl. astma och luftrörskatarr

08

Problem med mage, lever, njurar eller matsmältning

09

Diabetes

10

Epilepsi (inkl. kramper)

11

Svår huvudvärk, t.ex. migrän

12

Inlärningssvårigheter (läsa, stava eller räkna)

13

Kronisk ångest

14

Depression

15

Andra psykiska, nerv- eller känslorelaterade problem

16

Andra progressiva sjukdomar (inkl. multipel skleros, hiv, Alzheimers eller Parkinsons sjukdom)

17

Andra långvariga hälsoproblem

18

Inga långvariga hälsoproblem eller sjukdomar

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

HEALTHSE

199–200

 

Typ av långvariga hälsoproblem eller sjukdomar (kod för huvudtyp 2)

Alla i åldern 15–64 och HEALTHMA = 1–17

01

Problem med armar och händer (inkl. artrit eller reumatism)

02

Problem med ben eller fötter (inkl. artrit eller reumatism)

03

Problem med rygg eller nacke (inkl. artrit eller reumatism)

04

Cancer

05

Hudbesvär, inkl. allergiska reaktioner och svår vanställning

06

Problem med hjärta, blodtryck eller blodcirkulation

07

Bröst- eller andningsproblem, inkl. astma och luftrörskatarr

08

Problem med mage, lever, njurar eller matsmältning

09

Diabetes

10

Epilepsi (inkl. kramper)

11

Svår huvudvärk, t.ex. migrän

12

Inlärningssvårigheter (läsa, stava eller räkna)

13

Kronisk ångest

14

Depression

15

Andra psykiska, nerv- eller känslorelaterade problem

16

Andra progressiva sjukdomar (inkl. multipel skleros, hiv, Alzheimers eller Parkinsons sjukdom)

17

Andra långvariga hälsoproblem

18

Inga andra långvariga hälsoproblem eller sjukdomar

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

DIFFICMA

201–202

 

Största problemet med basala aktiviteter (kod för största problem)

Alla i åldern 15–64 år

01

Se, trots glasögon

02

Höra, trots hörselhjälpmedel

03

Gå, gå uppför trappor

04

Sitta eller stå

05

Minnas, koncentrera sig

06

Kommunicera, t.ex. att förstå eller göra sig förstådd

07

Sträcka sig efter något, sträcka ut sig

08

Lyfta och bära

09

Böja sig

10

Hålla, greppa eller vrida

11

Inget

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

DIFFICSE

203–204

 

Näst största problemet med basala aktiviteter (kod för näst största problem)

Alla i åldern 15–64 och DIFFICMA = 1–10

01

Se, trots glasögon

02

Höra, trots hörselhjälpmedel

03

Gå, gå uppför trappor

04

Sitta eller stå

05

Minnas, koncentrera sig

06

Kommunicera, t.ex. att förstå eller göra sig förstådd

07

Sträcka sig efter något, sträcka ut sig

08

Lyfta och bära

09

Böja sig

10

Hålla, greppa eller vrida

11

Inget

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

LIMHOURS

205

 

Hälsoproblem, sjukdom eller problem med aktivitet begränsar antalet timmar personen kan arbeta under en vecka

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja, hälsoproblem eller sjukdom

2

Ja, problem med aktivitet

3

Ja, både hälsoproblem/sjukdom och problem med aktivitet

4

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

LIMTYPEW

206

 

Hälsoproblem, sjukdom eller problem med aktivitet begränsar typen av arbete för personen (t.ex. problem med att bära tunga bördor, arbeta utomhus eller sitta under lång tid)

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja, hälsoproblem eller sjukdom

2

Ja, problem med aktivitet

3

Ja, både hälsoproblem/sjukdom och problem med aktivitet

4

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

LIMTRANS

207

 

Hälsoproblem, sjukdom eller problem med aktivitet begränsar personens möjligheter att ta sig till och från arbetet

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja, hälsoproblem eller sjukdom

2

Ja, problem med aktivitet

3

Ja, både hälsoproblem/sjukdom och problem med aktivitet

4

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

NEEDHELP

208

 

På grund av hälsoproblem/sjukdom eller problem med aktivitet behöver personen (ej sysselsatta) eller har personen (sysselsatta) personlig assistans för att kunna arbeta

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

NEEDADAP

209

 

På grund av hälsoproblem/sjukdom eller problem med aktivitet behöver personen (ej sysselsatta)/har personen (sysselsatta) särskild utrustning, eller behöver personen (ej sysselsatta)/har personen (sysselsatta) en anpassad arbetsplats för att kunna arbeta

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

NEEDORGA

210

 

På grund av hälsoproblem/sjukdom eller problem med aktivitet behöver personen (ej sysselsatta)/har personen (sysselsatta) särskilda arbetsformer för att kunna arbeta (t.ex. stillasittande arbete, distansarbete, flexibel arbetstid eller mindre ansträngande arbete)

Alla i åldern 15–64 och (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas

LIMREAS

211–212

 

Huvudorsak till begränsning i arbetet (antal timmar, typ av arbete, resa till och från arbetet) som inte beror på långvariga hälsoproblem, sjukdomar eller problem med basala aktiviteter

Alla i åldern 15–64 år

01

Bristande utbildning/erfarenhet

02

Brist på lämpliga sysselsättningsmöjligheter

03

Brist på eller dåliga transporter till och från arbetsplatsen

04

Bristande flexibilitet hos arbetsgivare

05

Påverkar uppbärandet av förmåner

06

Familje- eller omsorgsansvar

07

Personliga orsaker

08

Annan orsak

09

Ingen begränsning i arbetet

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Ej ifyllt

Uppgift saknas


Benämning

Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

 

213/218

 

Viktningsfaktor för 2010 års ad hoc-modul (valfritt)

Alla i åldern 15–64 år

0000–9999

Kolumnerna 213–216 innehåller heltal

00–99

Kolumnerna 217–218 innehåller decimaltal


(1)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.