10.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 297/2010

av den 9 april 2010

om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Allmänna åtgärder som kompletterar de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart bör antas när det gäller säkerhetskontroll, tillträdeskontroll och andra säkerhetsåtgärder samt när det gäller förbjudna föremål, erkännande av likvärdigheten av säkerhetsstandarder i tredjeländer, rekrytering av personal, utbildning, särskilda säkerhetsförfaranden och undantag från säkerhetsåtgärder.

(2)

Dessa allmänna åtgärder är nödvändiga för att skapa en gemensam nivå för luftfartsskyddet inom Europeiska unionen för att hindra att resenärer utsätts för olagliga handlingar. Säkerhetsåtgärder som endast behöver utföras en gång (”one-stop security”) är EU-lagstiftningens viktigaste instrument för att nå detta mål. En harmonisering av de metoder enligt vilka säkerhetskontrollerna utförs är därför viktig för att man inom EU ska kunna bevara den form av säkerhetsåtgärder som endast behöver utföras en gång, däribland kontrollen av vätskor, aerosoler och geler, utan att därför begränsa fördelarna för EU-medborgarna med den gemensamma luftfartsmarknaden.

(3)

I del A.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart, som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (2), beskrivs i detalj de tillåtna metoderna för säkerhetskontroll av bagage, frakt och post som ska lastas i lastrummet på ett luftfartyg. Det är nödvändigt att med vissa tidsintervaller anta bestämmelser om ytterligare metoder för säkerhetskontroll, som visat sig vara effektiva för kontroll av vissa eller alla typer av last och skapa en rättslig grund för att kunna utveckla ingående genomförandeåtgärder. Metalldetektorer anses vara ett effektivt verktyg för att kontrollera vissa typer av frakt.

(4)

I förordning (EG) nr 272/2009 föreskrivs inte att vätskor, aerosoler och geler ska betraktas som en kategori av föremål som ska vara förbjudna att medföra till behörighetsområden eller ombord på ett luftfartyg. I stället krävs det i förordning (EG) nr 272/2009 metoder, däribland teknik, för att upptäcka sprängämnen i vätskeform, som så snart som möjligt ska införas vid flygplatser inom hela EU, dock senast den 29 april 2010.

(5)

Det är nu dags att upphöra med begränsningarna i fråga om vätskor, aerosoler och geler och successivt frångå förbudet mot de flesta vätskor, för att i stället övergå till ett system med säkerhetskontroll för detektion av sprängämnen i vätskeform. Det krävs därför övergångsordningar som sträcker sig längre än april 2010 för att detekteringsmetoder, däribland teknik, successivt ska kunna införas vid samtliga flygplatser i EU utan att luftfartsskyddet därmed äventyras. För att tillfredsställa de brottsbekämpande myndigheterna, vars målsättning är att förhindra eventuella framtida terroristhot, är det nödvändigt att inrätta en effektiv metod fram till dess att flygplatserna kan installera tillförlitlig detekteringsutrustning. Därför krävs ett nytt tillvägagångssätt. Detta bör ha uppnåtts senast den 29 april 2013, som är det datum då alla flygplatser bör ha resurser att genomföra säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geler.

(6)

Detta ska dock inte förhindra att flygplatser installerar och använder utrustning tidigare, förutsatt att denna uppfyller de normer som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som kommissionen har antagit. Genom att exempelvis använda kontrollutrustning för detektion av sprängämnen i vätskeform vid en av flygplatsens säkerhetskontroller, kan flygplatsen göra det lättare för avresande passagerare att bära med sig vätskor, aerosoler och geler. Dessutom kan vissa flygplatser välja att snabbare införa avancerad utrustning.

(7)

Eftersom det är nödvändigt att tillåta en viss flexibilitet med avseende på hur säkerhetsåtgärderna tillämpas vid flygplatserna, förblir de grundläggande standarderna för luftfartsskydd strikt neutrala ur teknisk synpunkt. Medlemsstater och flygplatser kan välja den teknik som det blir lättast och mest effektivt att införa och tillämpa vid flygplatserna bland de olika alternativ som förtecknas i förordning (EG) nr 272/2009.

(8)

För att kunna ta i drift kontrollutrustning som kan detektera explosiva vätskor krävs att flygplatser eller andra verksamhetsutövare med ansvar för luftfartsskyddet kan förvärva och använda utrustning som visats uppfylla de tekniska standarder som fastställts i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008. Medlemsstaterna bör se till att all lagstiftning som krävs för att sådan utrustning ska kunna tas i bruk inom de tidsfrister som avses i denna förordning, har införts.

(9)

Under övergångsperioden ska resenärerna få klara uppgifter om vilka flygplatser i EU som har utrustning för säkerhetskontroll av vätskor. Flygplatser och flygföretag bör samarbeta för att se till att konfiskering av vätskor, aerosoler och geler endast tillämpas som en sista utväg.

(10)

De allmänna åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 272/2009 bör ändras så att man inför bestämmelser som gör det möjligt att i tillämpliga fall använda metalldetektorer för säkerhetskontroll av lastrumsbagage, frakt och post när så är lämpligt och som under en begränsad tid tillåter ett successivt införande av metoder för kontroll av vätskor, aerosoler och geler som ska föras in i behörighetsområden eller ombord på luftfartyg, utan att det gör avkall på säkerhetsnormerna.

(11)

Förordning (EG) nr 272/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Den tekniska eller lagstiftningsmässiga utvecklingen inom EU och på internationell nivå kan påverka de datum som fastställs i denna förordning. Kommissionen kan vid behov föreslå ändringar, särskilt med beaktande av driftstekniska frågor rörande utrustningen och av passagerarhänsyn.

(13)

Förordning (EG) nr 300/2008 bör tillämpas fullt ut från och med den dag som anges i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 4.2 och 4.3 i den förordningen, dock senast från och med den 29 april 2010. Denna förordning bör således tillämpas från och med den 29 april 2010 tillsammans med förordning (EG) nr 300/2008 och de rättsakter som kompletterar och genomför den.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten som inrättades genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A.3 f och g ska ersättas med följande:

”f)

utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen (ETD – explosive trace detection),

g)

simuleringskammare,

h)

metalldetektorer”.

2.

Efter del B ska följande del B1 läggas till:

”DEL B1

Vätskor, aerosoler och geler

Vätskor, aerosoler och geler ska få medföras till behörighetsområden och ombord på ett luftfartyg förutsatt att de genomgår säkerhetskontroll eller undantas från säkerhetskontroll i enlighet med kraven i de genomförandebestämmelser som antagits enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008.

1.

Från och med den 29 april 2011 ska det vara tillåtet att till behörighetsområden eller ombord på ett luftfartyg medföra vätskor, aerosoler och geler som införskaffats på en flygplats i ett tredje land eller ombord på ett luftfartyg som inte tillhör ett EG-lufttrafikföretag, förutsatt att vätskan är förpackad i en påse som överensstämmer med de säkerhetsåtgärder som Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) rekommenderar och att påsen är försedd med tillfredsställande bevis på att innehållet köpts på flygsidan på flygplatsen eller ombord på luftfartyget inom den senaste trettiosextimmarsperioden. De ska genomgå säkerhetskontroll i enlighet med kraven i de genomförandebestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008.

2.

Från och med den 29 april 2013 ska samtliga flygplatser säkerhetskontrollera vätskor, aerosoler och geler enligt kraven i de genomförandebestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008.

3.

Medlemsstaterna ska se till att all nödvändig lagstiftning har införts, så att utrustning för säkerhetskontroll av vätskor som uppfyller kraven enligt de genomförandebestämmelser som antagits i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 kan tas i bruk inom de tidsfrister som avses i punkterna 1 och 2.

Passagerare ska tydligt informeras om vilka flygplatser i EU som tillåter att man medför vätskor, aerosoler och geler till behörighetsområdet och ombord på luftfartyg, och eventuella villkor som är förknippade med detta.”