5.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 185/2010

av den 4 mars 2010

om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 ska kommissionen anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarder som avses i artikel 4.1 och av de allmänna kompletterande åtgärder som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

(2)

Om dessa bestämmelser omfattar känsliga säkerhetsåtgärder bör de betraktas som sekretessbelagda EU-uppgifter enligt kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (2), såsom anges i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008, och därför inte offentliggöras. Sådana åtgärder bör antas separat genom ett beslut som riktar sig till medlemsstaterna.

(3)

Förordning (EG) nr 300/2008 bör tillämpas fullt ut från och med den dag som anges i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 4.2 och 4.3 i den förordningen, dock senast från och med den 29 april 2010. Denna förordning bör därför gälla från och med den 29 april 2010 för att harmonisera tillämpningen av förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

(4)

Metoder, inklusive teknik, för att upptäcka sprängämnen i vätskeform kommer med tiden att utvecklas. I linje med den tekniska utvecklingen och utgående från driftserfarenheterna både på gemenskapsnivå och globalt sett kommer kommissionen att lämna förslag, när så är lämpligt, till ändring av de tekniska bestämmelserna och driftsbestämmelserna om säkerhetskontroll av vätskor, geléer och sprayer.

(5)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1217/2003 av den 4 juli 2003 om fastställande av gemensamma specifikationer för nationella säkerhets- och kvalitetskontrollprogram för civil luftfart (3), (EG) nr 1486/2003 av den 22 augusti 2003 om fastställande av förfaranden för utförande av kommissionens inspektioner på området luftfartsskydd för den civila luftfarten (4), (EG) nr 1138/2004 av den 21 juni 2004 om en gemensam definition av känsliga delar av behörighetsområden på flygplatser (5) och (EG) nr 820/2008 av den 8 augusti 2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (6), som alla genomför Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (7), bör därför upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten som har inrättats genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs detaljerade bestämmelser för genomförandet av gemensamma grundläggande standarder för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar dess säkerhet, och allmänna åtgärder som kompletterar de gemensamma grundläggande standarderna.

Artikel 2

Genomförandebestämmelser

1.   De åtgärder som avses i artikel 1 beskrivs i bilagan.

2.   I enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 300/2008 ska denna förordning omhändertas i de nationella säkerhetsprogrammen för civil luftfart.

Artikel 3

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 1217/2003, (EG) nr 1486/2003, (EG) nr 1138/2004 och (EG) nr 820/2008 ska upphöra att gälla från och med den 29 april 2010.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(3)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 44.

(4)  EUT L 213, 23.8.2003, s. 3.

(5)  EUT L 221, 22.6.2004, s. 6.

(6)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 8.

(7)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1.


BILAGA

1.   SÄKERHETEN PÅ FLYGPLATSER

1.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

1.0.2

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med ”del av en flygplats” även luftfartyg, bagagevagnar eller andra transportmedel, gångar och bryggor.

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med ”säkrat bagage” säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage som försetts med ett fysiskt skydd som förhindrar att man tillför föremål av något slag i bagaget.

1.0.3

Utan att det påverkar kriterierna för undantag i förordning (EG) nr 272/2009 kan den behöriga myndigheten tillåta särskilda säkerhetsåtgärder eller göra undantag för skydd och säkerhet av flygplatsers flygsida för dagar då högst åtta avgångar är planerade, förutsatt att lastning, lossning, ombordstigning eller avstigning sker på ett luftfartyg åt gången, antingen inom den känsliga delen av behörighetsområdet eller vid en flygplats som inte omfattas av punkt 1.1.3.

1.1   KRAV VID PLANERINGEN AV FLYGPLATSER

1.1.1   Gränser

1.1.1.1

Gränser mellan flygplatsers flyg- och landsida, behörighetsområden, känsliga delar och, i förekommande fall, avgränsade områden ska vara tydligt identifierade vid varje flygplats för att möjliggöra att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i vart och ett av dessa områden.

1.1.1.2

Gränsen mellan flygplatsens land- och flygsida ska bestå av ett fysiskt hinder som är tydligt synligt för allmänheten och som försvårar obehörigt tillträde.

1.1.2   Behörighetsområden

1.1.2.1

Behörighetsområden ska åtminstone omfatta följande:

a)

En del av en flygplats till vilken säkerhetskontrollerade avresande passagerare har tillgång.

b)

En del av en flygplats där säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage kan passera eller där det kan förvaras, såvida det inte rör sig om säkrat bagage.

c)

En del av en flygplats avsedd för parkering av luftfartyg inför ombordstigning eller lastning.

1.1.2.2

En del av en flygplats ska anses vara ett behörighetsområde under minst den tid som den verksamhet pågår som avses i punkt 1.1.2.1.

När ett behörighetsområde upprättas ska en säkerhetsundersökning genomföras i de delar som kan ha kontaminerats, direkt innan området upprättas, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på området. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.2.3

Om obehöriga personer kan ha haft tillträde till behörighetsområden ska en säkerhetsundersökning genomföras så snart som möjligt av de delar som kan ha kontaminerats, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på området. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.3   Känsliga delar av behörighetsområden

1.1.3.1

Känsliga delar ska upprättas vid flygplatser där fler än 40 personer har behörighetskort som ger tillträde till behörighetsområden.

1.1.3.2

Känsliga delar ska åtminstone omfatta följande:

a)

Alla delar av en flygplats till vilken säkerhetskontrollerade avresande passagerare har tillgång.

b)

Alla delar av en flygplats där säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage kan passera eller där det kan förvaras, om det inte rör sig om säkrat bagage.

En del av en flygplats ska anses vara en känslig del under minst den tid som den verksamhet pågår som avses i a eller b.

1.1.3.3

När en känslig del upprättas ska en säkerhetsundersökning genomföras av de delar som kan ha kontaminerats, direkt innan den känsliga delen inrättas, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på den känsliga delen. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.3.4

Om personer som inte har säkerhetskontrollerats kan ha haft tillträde till den känsliga delen ska en säkerhetsundersökning så snart som möjligt genomföras av de delar som kan ha kontaminerats, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på den känsliga delen.

Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av kraven på säkerhetsundersökning eller säkerhetsinspektion av luftfartyg.

Detta krav ska inte gälla om personer som omfattas av punkterna 1.3.2 och 4.1.1.7 har tillträde till dessa delar.

Personer som ankommer från andra tredjeländer än de som förtecknas i tillägg 4-B ska anses vara personer som inte har säkerhetskontrollerats.

1.2   KONTROLL AV TILLTRÄDE

1.2.1   Tillträde till flygsidan

1.2.1.1

Personer och fordon får bara beviljas tillträde till flygsidan om de har ett giltigt skäl att befinna sig där.

1.2.1.2

För att få tillträde till flygsidan ska en person inneha ett tillstånd.

1.2.1.3

För att ett fordon ska få tillträde till flygsidan ska fordonet vara försett med ett passerkort för fordon.

1.2.1.4

Personer som befinner sig på flygsidan ska på begäran visa upp sitt tillstånd för kontroll.

1.2.2   Tillträde till behörighetsområde

1.2.2.1

Personer och fordon får bara medges tillträde till behörighetsområden om de har ett giltigt skäl att befinna sig där.

1.2.2.2

För att få tillträde till behörighetsområden ska en person visa upp något av följande tillstånd:

a)

Ett giltigt ombordstigningskort eller motsvarande.

b)

Ett giltigt besättningsidentitetskort.

c)

Ett giltigt behörighetskort.

d)

Ett identitetskort från den nationella behöriga myndigheten.

e)

Ett giltigt identitetskort som erkänns av den behöriga nationella myndigheten.

1.2.2.3

För att få tillträde till behörighetsområden ska fordon vara försett med ett giltigt passerkort för fordon.

1.2.2.4

Det boardingkort eller motsvarande som avses i punkt 1.2.2.2 a ska kontrolleras innan en person medges tillträde till behörighetsområden, i syfte att rimligen säkerställa att kortet är gällande.

De kort som avses i punkt 1.2.2.2 b–e ska kontrolleras innan en person medges tillträde till behörighetsområden, i syfte att rimligen säkerställa att kortet är gällande och hör till innehavaren.

1.2.2.5

För att förebygga obehörigas tillträde till behörighetsområden ska inpassager kontrolleras genom

a)

elektroniska system som begränsar tillträdet till en person i taget, eller

b)

behöriga personer som genomför tillträdeskontroll.

1.2.2.6

Innan ett fordon medges tillträde till ett behörighetsområde ska det kontrolleras att fordonets passerkort är gällande och överensstämmer med fordonet.

1.2.2.7

Tillträde till behörighetsområden ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.2.3   Krav på gemenskapens identitetskort för besättningar och behörighetskort på flygplats

1.2.3.1

Identitetskort för besättningsmedlemmar som är anställda av EG-flygföretag och behörighetskort på flygplats får endast utfärdas för personer som har ett operativt behov, och som med tillfredsställande resultat genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.1.3.

1.2.3.2

Identitetskort för besättningsmedlemmar och behörighetskort på flygplats ska utfärdas för högst fem år.

1.2.3.3

För personer som genomgått en säkerhetsprövning med otillfredsställande resultat ska identitetskortet omgående dras in.

1.2.3.4

Identitetskortet ska bäras väl synligt, när innehavaren befinner sig inom ett behörighetsområde.

Personer som inte bär sina kort väl synligt, inom andra behörighetsområden än sådana där passagerare vistas, ska kontaktas av personer med ansvar för genomförandet av 1.5.1 c och, i förekommande fall, rapporteras.

1.2.3.5

Identitetskortet ska omedelbart återlämnas till den utfärdande verksamhetsutövaren

a)

på den utfärdande verksamhetsutövarens begäran,

b)

vid anställningens upphörande,

c)

vid byte av arbetsgivare,

d)

om behovet att ha tillträde till områden för vilka ett tillstånd krävs ändras,

e)

när kortet löper ut, eller

f)

om kortet dras in.

1.2.3.6

Den som utfärdat kortet ska omedelbart informeras om ett identitetskort förloras, stjäls eller inte lämnas tillbaka.

1.2.3.7

Elektroniska kort som returneras, löper ut, dras in eller rapporteras som förlorade, stulna eller inte återlämnade ska omedelbart göras ogiltiga.

1.2.3.8

Gemenskapens identitetskort för besättningar och behörighetskort på flygplats ska också omfattas av de kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.2.4   Kompletterande krav på gemenskapens identitetskort för besättningar

1.2.4.1

Följande ska anges på besättningsidentitetskort för besättningsmedlemmar som är anställda av ett EG-flygföretag:

a)

Innehavarens namn och foto.

b)

Lufttrafikföretagets namn.

c)

Beteckningen ”crew” (besättning) på engelska; detta ska tillämpas senast fem år efter det att denna förordning träder i kraft.

d)

Sista giltighetsdatum för kortet; detta ska tillämpas senast fem år efter det att denna förordning träder i kraft.

1.2.5   Kompletterande krav på behörighetskort för flygplats

1.2.5.1

Följande ska anges på behörighetskort:

a)

Innehavarens namn och foto.

b)

Namnet på innehavarens arbetsgivare, såvida detta inte är elektroniskt programmerat.

c)

Den utfärdande myndighetens eller flygplatsens namn.

d)

De områden till vilka innehavaren medges tillträde.

e)

Sista giltighetsdag, såvida detta inte är elektroniskt programmerat.

Namnen och områdena till vilka tillträde medges kan ersättas med en likvärdig identifiering.

1.2.5.2

För att förebygga missbruk av behörighetskort ska system införas som i rimlig utsträckning kan säkerställa att försök att använda förlorade, stulna eller oreturnerade kort upptäcks. Om sådant upptäcks ska lämpliga åtgärder vidtas.

1.2.6   Krav på passerkort för fordon

1.2.6.1

Passerkort för fordon får endast utfärdas om ett operativt behov har fastställts.

1.2.6.2

Passerkort för fordon ska vara fordonsspecifika och omfatta följande uppgifter:

a)

de områden till vilka fordonet beviljas tillträde, och

b)

kortets sista giltighetsdag.

På elektroniska passerkort för fordon behöver varken de områden till vilka fordonet beviljas tillträde eller sista giltighetsdagen anges, förutsatt att dessa uppgifter kan läsas elektroniskt och kontrolleras innan fordonet släpps in på behörighetsområden.

1.2.6.3

Elektroniska passerkort för fordon ska fästas på fordonet på ett sätt som säkerställer att kortet inte kan överföras till ett annat fordon.

1.2.6.4

Passerkort för fordon ska fästas på ett väl synligt ställe när fordonet befinner sig på flygsidan.

1.2.6.5

Passerkortet för fordon ska omedelbart återlämnas till den utfärdande verksamhetsutövaren

a)

på den utfärdande verksamhetsutövarens begäran,

b)

när fordonet inte längre används för tillträde till flygsidan, eller

c)

när kortet löpt ut, såvida kortet inte automatiskt görs ogiltigt.

1.2.6.6

Den utfärdande verksamhetsutövaren ska omedelbart informeras om ett passerkort för fordon förloras, stjäls eller inte lämnas tillbaka.

1.2.6.7

Elektroniska passerkort för fordon som returneras, löper ut eller rapporteras som förlorade, stulna eller inte återlämnade ska omedelbart göras ogiltiga.

1.2.6.8

För att förebygga missbruk av passerkort för fordon ska system införas som i rimlig utsträckning kan säkerställa att försök att använda förlorade, stulna eller oreturnerade passerkort upptäcks. Om sådant upptäcks ska lämpliga åtgärder vidtas.

1.2.7   Eskorterat tillträde

1.2.7.1

Besättningsmedlemmar som inte har ett giltigt behörighetskort ska alltid eskorteras när de vistats på behörighetsområden, med undantag för

a)

områden där passagerare kan vistas,

b)

områden i direkt anslutning till det luftfartyg med vilket de ankommit eller kommer att avresa, och

c)

områden avsedda för besättningar.

1.2.7.2

I exceptionella fall kan personer undantas från kraven i punkt 1.2.5.1 och kraven på säkerhetsprövning, förutsatt att de alltid eskorteras när de befinner sig på behörighetsområden.

1.2.7.3

Eskorten ska

a)

inneha ett giltigt identitetskort enligt punkt 1.2.2.2 c, 1.2.2.2 d eller 1.2.2.2 e,

b)

vara bemyndigad att eskortera i behörighetsområden,

c)

alltid ha den eskorterade personen under uppsikt, och

d)

i rimlig utsträckning se till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några säkerhetskrav.

1.2.7.4

Fordon kan undantas från kraven i punkt 1.2.6, förutsatt att de alltid eskorteras när de befinner sig på flygsidan.

1.2.8   Andra undantag

Andra undantag omfattas av bestämmelserna i ett separat kommissionsbeslut.

1.3   SÄKERHETSKONTROLL AV ANDRA PERSONER ÄN PASSAGERARE OCH MEDFÖRDA FÖREMÅL

1.3.1   Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål

1.3.1.1

Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och deras medförda föremål ska genomföras på samma sätt som för passagerare och kabinbagage.

1.3.1.2

Punkterna 4.1.1.1–4.1.1.6 och 4.1.1.8 ska gälla för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare.

1.3.1.3

Punkterna 4.1.2.1–4.1.2.9 och 4.1.2.12 ska gälla för säkerhetskontroll av föremål som medförs av andra personer än passagerare.

1.3.1.4

Föremål som listas i tillägg 4-C får endast medföras om personen har tillstånd till detta i syfte att utföra uppgifter som är viktiga för driften av flygplatsanläggningen eller luftfartyget, eller för arbetsuppgifter under flygningen.

1.3.1.5

När andra personer än passagerare och medförda föremål ska säkerhetskontrolleras genom kontinuerlig stickprovskontroll ska frekvensen fastställas av den behöriga myndigheten på grundval av en riskbedömning.

1.3.1.6

Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.3.2   Undantag och särskilda metoder för säkerhetskontroll

1.3.2.1

Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder medge att andra personer än passagerare undantas från säkerhetskontroll eller omfattas av särskilda kontrollmetoder, förutsatt att dessa personer eskorteras av en utsedd person enligt punkt 1.2.7.3.

1.3.2.2

Andra säkerhetskontrollerade personer än passagerare som tillfälligt lämnar känsliga delar kan undantas från säkerhetskontroll vid återkomsten förutsatt att de varit under ständig uppsikt av en utsedd person i tillräcklig omfattning för att det rimligen ska kunna uteslutas att de inför förbjudna föremål till de känsliga delarna.

1.3.2.3

Undantag och särskilda metoder för säkerhetskontroll ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.4   INSPEKTION AV FORDON

1.4.1   Fordon som passerar in till känsliga delar

1.4.1.1

Alla fordon ska inspekteras innan de släpps in på känsliga delar. De ska vara skyddade mot obehörig åtkomst från och med det att inspektionen utförts och till dess att de passerar in på den känsliga delen.

1.4.1.2

Varken föraren eller någon annan person får vara kvar i fordonet när inspektionen görs. De ska ta med sina personliga ägodelar ur fordonet för säkerhetskontroll.

1.4.1.3

Det ska finnas fastställda metoder för att garantera att urvalet av områden för inspektion verkligen sker slumpvis.

1.4.1.4

Fordon som passerar in på känsliga delar ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.4.2   Fordon som släpps in på andra delar än känsliga delar av behörighetsområden

1.4.2.1

Varken föraren eller någon annan person får vara kvar i fordonet när inspektionen görs. De ska ta med sina personliga ägodelar ur fordonet för säkerhetskontroll.

1.4.2.2

Det ska finnas fastställda metoder för att garantera att urvalet av fordon och områden för inspektion verkligen sker slumpvis.

1.4.2.3

Fordon som passerar in på andra delar än känsliga delar av behörighetsområden ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.4.3   Metoder för inspektion

1.4.3.1

Manuell kontroll ska omfatta en noggrann inspektion av de utvalda områdena, inbegripet deras innehåll, för att i rimlig grad utesluta att de innehåller förbjudna föremål.

1.4.3.2

Följande metoder får endast användas som kompletterande undersökningsmetoder:

a)

Sprängämneshundar, och

b)

ETD-utrustning (ETD – explosive trace detection).

1.4.3.3

Metoder för inspektion ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.4.4   Undantag och särskilda metoder för inspektion

1.4.4.1

Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder medge att fordon undantas från inspektion eller omfattas av särskilda metoder för inspektion, förutsatt att dessa fordon eskorteras av en utsedd person enligt punkt 1.2.7.3.

1.4.4.2

Undantag och särskilda metoder för inspektion ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

1.5   ÖVERVAKNING, PATRULLERING OCH ANDRA KONTROLLER

1.5.1

Övervakning och patrullering ska genomföras i syfte att övervaka

a)

gränserna mellan landsida, flygsida, behörighetsområden, känsliga delar och, i förekommande fall, avgränsade områden,

b)

områden i och i närheten av terminalen, som är tillgängliga för allmänheten, inbegripet parkeringar och tillfartsvägar,

c)

att personer på ett väl synligt sätt bär giltiga identitetskort på andra behörighetsområden än sådana, där passagerare befinner sig,

d)

att fordon när de befinner sig på flygsidan är försedda med väl synliga och giltiga passerkort, och

e)

lastrumsbagage, frakt och post samt förnödenheter för användning ombord som väntar på att lastas.

1.5.2

Frekvensen och metoderna för övervakning och patrullering ska grundas på en riskbedömning som ska genomföras av den behöriga myndigheten med beaktande av

a)

flygplatsens storlek, inbegripet flygningarnas antal och art,

b)

flygplatsens planlösning, särskilt förhållandena mellan de områden som inrättats på flygplatsen, och

c)

möjligheter och begränsningar för övervakning och patrullering.

De delar av riskbedömningen som avser frekvens och metod för övervakning och patrullering ska på begäran göras tillgängliga skriftligen för att underlätta övervakningen av efterlevnaden.

1.5.3

Övervakning och patrullering får inte följa ett förutsägbart mönster. Identitetskortens giltighet ska kontrolleras på ett slumpmässigt sätt.

1.5.4

Det ska vidtas åtgärder som avskräcker från olaga intrång vid säkerhetskontroller och, om ett sådant intrång sker, omedelbart gör det möjligt att åtgärda konsekvenserna av intrånget.

2.   AVGRÄNSADE OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSERNA

Inga föreskrifter i denna förordning.

3.   SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

3.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.0.1

Om inget annat anges ska flygföretagen se till att de åtgärder som anges i detta kapitel genomförs vad gäller deras egna luftfartyg.

3.0.2

Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för säkerhetsåtgärder för luftfartyg ingår i förteckningen i tillägg 3-B.

3.0.3

Luftfartyg behöver inte genomgå säkerhetsinspektion. De ska omfattas av säkerhetsundersökning i enlighet med punkt 3.1.

3.0.4

På begäran ska flygplatsoperatören meddela flygföretaget om dess luftfartyg befinner sig på en känslig del. Om detta inte är uppenbart ska luftfartyget anses vara i en annan del än den känsliga delen.

3.0.5

Om ett område inte längre anses vara en känslig del på grund av att säkerhetsstatusen har ändrats ska flygplatsen informera de berörda flygföretagen om detta.

3.1   SÄKERHETSUNDERSÖKNING AV LUFTFARTYG

3.1.1   När ska säkerhetsundersökning av luftfartyg genomföras

3.1.1.1

Luftfartyg ska omfattas av säkerhetsundersökning om det finns skäl att tro att obehöriga personer kan ha haft tillträde till luftfartyget.

3.1.1.2

Säkerhetsundersökning av luftfartyg ska omfatta en inspektion av fastställda områden i luftfartyget som anges i ett separat kommissionsbeslut.

3.1.1.3

Luftfartyg som anländer till en känslig del från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 3-B ska genomgå en säkerhetsundersökning för luftfartyg efter det att passagerarna lämnat planet och/eller lastrummet tömts.

3.1.1.4

Luftfartyg som anländer från en medlemsstat där det varit i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 3-B ska anses vara ett luftfartyg som anländer från ett tredjeland.

3.1.1.5

När en säkerhetsundersökning av luftfartyg ska genomföras ska den också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

3.1.2   Hur ska säkerhetsundersökning av luftfartyg genomföras

Hur en säkerhetsundersökning av luftfartyg ska genomföras ska omfattas av bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

3.1.3   Information om säkerhetsundersökning av luftfartyg

Följande information om säkerhetsundersökning av ett avgående luftfartyg ska registreras och bevaras på annan plats än i luftfartyget under hela flygningen eller under 24 timmar, beroende på vilket som är längre:

Flygningens nummer.

Destination.

Den föregående flygningens avgångsplats.

Uppgifter om en säkerhetsundersökning har genomförts.

Om en säkerhetsundersökning har genomförts ska uppgifterna dessutom omfatta

datum och tid för slutförandet av säkerhetsundersökningen, och

namn och underskrift för den som ansvarar för genomförandet av säkerhetsundersökningen av luftfartyget.

3.2   SKYDD AV LUFTFARTYG

3.2.1   Skydd av luftfartyg – allmänt

3.2.1.1

Oberoende av var ett luftfartyg är parkerat på en flygplats ska det skyddas mot obehörig åtkomst genom

a)

att obehöriga personer som försöker få tillträde till luftfartyget omedelbart kontaktas,

b)

att dess ytterdörrar hålls stängda, om luftfartyget befinner sig i ett känsligt område ska ytterdörrar som inte kan nås från marken anses vara stängda om alla hjälpmedel för tillträde har avlägsnats och placerats tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen omöjliggöra tillträde, eller

c)

elektroniska system som omedelbart upptäcker obehörig åtkomst.

3.2.1.2

Punkt 3.2.1.1 ska inte gälla för luftfartyg som parkerats i en hangar som hålls låst eller på annat sätt skyddas mot obehörig åtkomst.

3.2.2   Ytterligare skydd av luftfartyg med stängda ytterdörrar i andra delar än känsliga delar

3.2.2.1

Om ytterdörrarna är stängda och luftfartyget befinner sig på en del som inte är känslig ska alla ytterdörrar dessutom

a)

befrias från hjälpmedel för tillträde,

b)

förseglas,

c)

låsas, eller

d)

övervakas.

Led a ska inte gälla dörrar som är åtkomliga från marken.

3.2.2.2

Om hjälpmedel för tillträde avlägsnas från dörrar som inte är åtkomliga från marken ska dessa hjälpmedel placeras tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen förhindra tillträde.

3.2.2.3

Om ytterdörrar är låsta ska endast personer med operativt behov ha möjlighet att låsa upp dem.

3.2.2.4

Om ytterdörrar är övervakade ska övervakningen säkerställa att obehörigt tillträde till luftfartyget omedelbart upptäcks.

3.2.2.5

Skydd av luftfartyg med stängda ytterdörrar i en annan del än en känslig del ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 3-A

SÄKERHETSUNDERSÖKNING AV LUFTFARTYG

Detaljerade bestämmelser om säkerhetsundersökning av luftfartyg fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 3-B

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

TREDJELÄNDER SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar säkerhetsåtgärder för luftfartyg har följande länder befunnits tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

4.   PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

4.0.2

Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för passagerare och kabinbagage ingår i förteckningen i tillägg 4-B.

4.0.3

Passagerare och deras kabinbagage som anländer från en medlemsstat där luftfartyget var i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 4-B ska anses vara passagerare och kabinbagage som anländer från ett tredjeland, om det inte kan styrkas att dessa passagerare och deras kabinbagage säkerhetskontrollerats i transitmedlemsstaten.

4.0.4

För de syften som avses i detta kapitel ska ”vätska, gelé och spray” anses omfatta krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t.ex. tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder och annat med liknande konsistens.

4.1   SÄKERHETSKONTROLL AV PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.1.1   Säkerhetskontroll av passagerare

4.1.1.1

Före säkerhetskontroll ska passagerarna ta av sig rockar, kappor, jackor och kavajer, vilka ska säkerhetskontrolleras som kabinbagage.

4.1.1.2

Passagerarna ska säkerhetskontrolleras genom

a)

manuell genomsökning, eller

b)

metalldetektorbågar.

Om säkerhetskontrollanten inte kan avgöra om passageraren för med sig förbjudna föremål ska passageraren vägras tillträde till behörighetsområden eller kontrolleras om tills kontrollanten är tillfredsställd.

4.1.1.3

Manuella genomsökningar ska genomföras på ett sätt som i rimlig grad säkerställer att passageraren inte för med sig förbjudna föremål.

4.1.1.4

Om metalldetektorutrustning ger alarm ska orsaken till detta lösas.

4.1.1.5

Handburna metalldetektorer får endast användas som en kompletterande metod för säkerhetskontroll. De ska inte ersätta kravet på manuell genomsökning.

4.1.1.6

Om levande djur får tas med i luftfartygets kabin ska djuret säkerhetskontrolleras som en passagerare eller som kabinbagage.

4.1.1.7

Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av passagerare som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

4.1.1.8

Säkerhetskontroll av passagerare ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.1.2   Säkerhetskontroll av kabinbagage

4.1.2.1

Innan kabinbagage säkerhetskontrolleras ska bärbara datorer och andra större elektroniska föremål tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat.

4.1.2.2

Innan säkerhetskontrollen ska LAGs tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat, såvida inte den utrustning som används för säkerhetskontroll av kabinbagage också kan kontrollera flera slutna behållare för LAGs inuti bagaget och uppfyller de standarder som anges i punkt 12.7.

Om LAGs tas ut ur kabinbagaget ska passageraren visa upp

a)

alla vätskor, geléer och sprayer i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, och

b)

andra LAGs separat.

4.1.2.3

Kabinbagage ska säkerhetskontrolleras genom

a)

manuell genomsökning,

b)

röntgenutrustning, eller

c)

EDS-utrustning (explosive detection system).

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om kabinbagaget innehåller förbjudna föremål ska bagaget vägras eller kontrolleras om tills kontrollanten är tillfredsställd.

4.1.2.4

Manuell genomsökning av kabinbagage ska omfatta en noggrann manuell kontroll av bagaget, inbegripet dess innehåll, för att i rimlig grad utesluta att det innehåller förbjudna föremål.

4.1.2.5

Om röntgen eller EDS används ska varje bild granskas av kontrollanten.

4.1.2.6

Om röntgen eller EDS används ska orsakerna till alla eventuella alarm lösas till kontrollantens belåtenhet, i syfte att i rimlig grad utesluta att förbjudna föremål förs med in i behörighetsområdet eller ombord på luftfartyget.

4.1.2.7

Om röntgen eller EDS används ska alla föremål vars densitet hindrar kontrollanten från att analysera kabinbagagets innehåll tas ut ur bagaget. Väskan ska sedan kontrolleras igen, och föremålet ska kontrolleras separat som kabinbagage.

4.1.2.8

Väskor som konstateras innehålla en stor elektrisk apparat ska kontrolleras igen med apparaten borttagen; den elektriska apparaten ska kontrolleras separat.

4.1.2.9

Sprängämneshundar och utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen (ETD – explosive trace detection) får endast användas som en kompletterande metod för säkerhetskontroll.

4.1.2.10

Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av kabinbagage som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

4.1.2.11

Den behöriga myndigheten kan tillåta att en diplomatisk kurirförsändelse undantas från säkerhetskontroll eller får genomgå särskilda säkerhetsprocedurer, förutsatt att villkoren i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser är uppfyllda.

4.1.2.12

Säkerhetskontroll av kabinbagage ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.1.3   Säkerhetskontroll av vätskor, geléer och sprayer

4.1.3.1

LAGs ska säkerhetskontrolleras genom

a)

röntgenutrustning,

b)

EDS-utrustning (explosive detection system equipment),

c)

ETD-utrustning (ETD – explosive trace detection),

d)

testremsor, eller

e)

skanner för vätska i behållare.

4.1.3.2

Avsmakning eller test på huden kan tillämpas som kompletterande metod för säkerhetskontroll.

4.1.3.3

Säkerhetskontroll av LAGs ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.1.3.4

LAGs kan undantas från säkerhetskontroll om de

a)

är i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd,

b)

ska användas under resan och antingen är nödvändiga av medicinska skäl eller ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat; på uppmaning ska passageraren kunna styrka den undantagna vätskans äkthet,

c)

införskaffats på flygsidan bortom den punkt där boardingkorten kontrolleras, i butiker som omfattas av godkända säkerhetsrutiner som ingår i flygplatsens säkerhetsprogram, under förutsättning att vätskan är förpackad så att det tydligt syns om förpackningen har utsatts för manipulering och att den inköpts på den flygplatsen den dagen,

d)

införskaffats inom behörighetsområdet, i butiker som omfattas av godkända säkerhetsrutiner som ingår i flygplatsens säkerhetsprogram,

e)

införskaffats vid en annan flygplats i gemenskapen, under förutsättning att vätskan är förpackad så att det tydligt syns om förpackningen har utsatts för manipulering och att den inköpts på flygsidan på den flygplatsen den dagen, eller

f)

införskaffats ombord på ett EG-flygföretags luftfartyg, under förutsättning att vätskan är förpackad så att det tydligt syns om förpackningen har utsatts för manipulering och att den inköpts ombord på det luftfartyget den dagen.

4.2   SKYDD AV PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

Skydd av passagerare och kabinbagage ska omfattas av bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.3   POTENTIELLT STÖRANDE PASSAGERARE

4.3.1

Flygföretaget ska få skriftlig förhandsinformation från de behöriga myndigheterna om det planeras att ta med en potentiellt störande passagerare ombord på deras luftfartyg.

4.3.2

Anmälan ska omfatta följande uppgifter:

a)

Personens identitet och kön.

b)

Skälet till transporten.

c)

Namn och titel, i förekommande fall, på medföljande eskort(er).

d)

Behörig myndighets riskbedömning (däribland skälen till att medföljande eskort tillhandahålls eller saknas).

e)

På förhand uppgjorda placeringsarrangemang, om så krävs.

f)

Arten av tillgängliga resehandlingar.

Flygföretaget ska tillhandahålla dessa uppgifter till befälhavaren innan passagerarna går ombord på luftfartyget.

4.3.3

Den behöriga myndigheten ska se till att frihetsberövade personer alltid eskorteras.

4.4   FÖRBJUDNA FÖREMÅL

4.4.1

Passagerare ska inte tillåtas medföra de föremål som förtecknas i tillägg 4-C till behörighetsområden eller ombord på luftfartyg.

4.4.2

Undantag från punkt 4.4.1 kan beviljas på villkor att

a)

den behöriga myndigheten har givit sitt medgivande till att föremålet förs med,

b)

flygföretaget har informerats om passageraren och det föremål som medförs innan passagerarna går ombord på luftfartyget, och

c)

gällande säkerhetsbestämmelser efterlevs.

Sådana föremål ska därefter bevaras under säkra förhållanden ombord på luftfartyget.

4.4.3

Flygföretaget ska se till att passagerarna är informerade om förbjudna föremål som omfattas av förteckningen i tillägg 4-C innan incheckningen avslutas.

TILLÄGG 4-A

KRAV PÅ MANUELL GENOMSÖKNING

Detaljerade bestämmelser om manuell genomsökning fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 4-B

PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

TREDJELÄNDER SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar passagerare och kabinbagage har följande länder befunnits tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

TILLÄGG 4-C

PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL

Utan att det påverkar gällande säkerhetsbestämmelser får passagerare inte föra med sig följande föremål till behörighetsområden eller ombord på luftfartyg:

a)   Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler– föremål som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil, inbegripet

alla typer av eldvapen, som t.ex. pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär,

leksaksskjutvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga vapen,

komponenter till eldvapen, med undantag för kikarsikten och sikten,

trycklufts- och CO2-vapen som t.ex. luftpistoler och luftgevär, gaspistoler och gasgevär samt vapen för rundkulor,

signalpistoler och startpistoler,

pilbågar, armborst och pilar,

harpuner och pilgevär,

slungor och slangbågar.

b)   Anordningar för att förlama– anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera, inbegripet

elchockvapen som t.ex. elpistoler (stun guns och tasers) och elbatonger,

anordningar för bedövning och avlivning av djur,

funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprejer t.ex. tårgas, pepparsprej, capsicumsprej, sprejer innehållande syra samt insektsmedel i sprejform.

c)   Föremål med vass udd eller vasst blad– föremål med vass udd eller vasst blad som kan vålla allvarlig skada, inbegripet

föremål utformade för att hugga, t.ex. yxor och köttyxor,

isyxor och isklyvare,

rakblad,

tapetknivar,

knivar med blad på över 6 cm,

saxar med blad på mer än 6 cm mätt från bladfästet,

kampsportsutrustning med vass udd eller vasst blad,

sablar och svärd.

d)   Verktyg– verktyg som kan vålla allvarlig skada eller äventyra luftfartygets säkerhet, inbegripet

kofotar,

borrar och borrskär, även batteridrivna bärbara elborrmaskiner,

verktyg med ett blad eller skaft på mer än 6 cm som kan användas som vapen, t.ex. skruvmejslar och stämjärn,

sågar, däribland batteridrivna elsågar,

skärbrännare,

bult- och spikpistoler.

e)   Trubbiga redskap– föremål som kan vålla allvarlig skada om de används som tillhygge, inbegripet

baseball- och brännbollsslagträn,

klubbor och batonger som t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger,

kampsportsutrustning.

f)   Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar– explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

ammunition,

tändhattar,

detonatorer och tändrör,

repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,

minor, granater och andra militära spränganordningar,

fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,

rökbomber och rökpatroner,

dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

5.   LASTRUMSBAGAGE

5.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

5.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

5.0.2

Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för lastrumsbagage ingår i förteckningen i tillägg 5-A.

5.0.3

Lastrumsbagage som anländer från en medlemsstat där luftfartyget var i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 5-A ska anses vara lastrumsbagage som anländer från ett tredjeland, om det inte kan styrkas att detta lastrumsbagage säkerhetskontrollerats i transitmedlemsstaten.

5.0.4

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med ”säkrat bagage” säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage som försetts med ett fysiskt skydd som förhindrar att man tillför föremål av något slag i bagaget.

5.1   SÄKERHETSKONTROLL AV LASTRUMSBAGAGE

5.1.1

Följande metoder ska användas för att säkerhetskontrollera lastrumsbagage, antingen var och en för sig, eller i kombination:

a)

manuell genomsökning,

b)

röntgenutrustning,

c)

EDS-utrustning (explosive detection system equipment), eller

d)

ETD-utrustning (ETD – explosive trace detection).

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om lastrumbagaget innehåller förbjudna föremål ska bagaget vägras eller kontrolleras om tills kontrollanten är tillfredsställd.

5.1.2

Manuell genomsökning av lastrumsbagage ska omfatta en noggrann manuell kontroll av bagaget, inbegripet dess innehåll, för att i rimlig grad utesluta att det innehåller förbjudna föremål.

5.1.3

Om röntgen eller EDS används ska alla föremål vars densitet hindrar kontrollanten från att analysera lastrumsbagagets kontrolleras med en annan metod.

5.1.4

Säkerhetskontroll med ETD (explosive trace detection equipment – utrustning för att avslöja förekomsten av mycket små mängder explosiva material i bagage eller andra föremål som utsätts för analys) ska innebära analys av prover som tas från bagagets in- och utsida och från dess innehåll. Innehållet får också omfattas av manuell kontroll.

5.1.5

Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av lastrumsbagage som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

5.1.6

Säkerhetskontroll av lastrumsbagage ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

5.2   SKYDD AV LASTRUMSBAGAGE

5.2.1

Passagerare får inte medges tillgång till säkerhetskontrollerat bagage, utom om det är deras eget bagage och de övervakas för att säkerställa att

a)

inga förbjudna föremål enligt förteckningen i tillägg 5-B införs i lastrumsbagaget, eller

b)

inga förbjudna föremål enligt förteckningen i tillägg 4-C tas ut ur lastrumsbagaget och förs in i behörighetsområden eller ombord på luftfartyget.

5.2.2

Lastrumsbagage som inte har skyddats mot obehörig åtkomst ska säkerhetskontrolleras på nytt.

5.2.3

Skydd av lastrumsbagage ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

5.3   BAGAGETS ANKNYTNING TILL PASSAGERARE

5.3.1   Identifiering av lastrumsbagage

5.3.1.1

Flygföretag ska under ombordstigningen se till att alla passagerare kan visa upp ett giltigt boardingkort eller motsvarande, som överensstämmer med det lastrumsbagage som checkats in.

5.3.1.2

Flygföretag ska se till att det finns metoder för att identifiera lastrumsbagage som tillhör passagerare som inte gått ombord på luftfartyget eller som har lämnat luftfartyget före avgången.

5.3.1.3

Om en passagerare inte befinner sig ombord på luftfartyget ska det lastrumsbagage som överensstämmer med passagerarens boardingkort eller motsvarande anses vara obeledsagat.

5.3.1.4

Flygföretaget ska säkerställa att varje obeledsagat lastrumsbagage är tydligt identifierbart som godkänt för flygtransport.

5.3.2   Omständigheter som passagerarna inte har kontroll över

5.3.2.1

Innan obeledsagat bagage lastas på ett luftfartyg ska det registreras varför bagaget är obeledsagat, utom i de fall där de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 5.3.3 tillämpas.

5.3.2.2

Ytterligare detaljerade bestämmelser om omständigheter som passagerare inte har kontroll över fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

5.3.3   Säkerhetsåtgärder för obeledsagat lastrumsbagage

5.3.3.1

Obeledsagat lastrumsbagage som inte omfattas av punkt 5.3.2 ska kontrolleras med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 5.1.1 och i förekommande fall med tillämpning av ytterligare krav som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

5.3.3.2

Lastrumsbagage som blir obeledsagat bagage av andra orsaker än de som anges i punkt 5.3.2 ska säkerhetskontrolleras igen efter att ha lastats av och innan det lastas ombord på nytt.

5.3.3.3

Ytterligare detaljerade bestämmelser om säkerhetsågärder för obeledsagat lastrumsbagage fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

5.4   FÖRBJUDNA FÖREMÅL

5.4.1

Passagerare ska inte tillåtas föra med sig de föremål som anges i förteckningen i tillägg 5-B i sitt lastrumsbagage.

5.4.2

Undantag från punkt 5.4.1 kan medges på villkor att

a)

den behöriga myndigheten har nationella bestämmelser som medger att föremålet förs med, och

b)

gällande säkerhetsbestämmelser efterlevs.

5.4.3

Passagerarna ska informeras om de förbjudna föremålen som ingår i förteckningen i tillägg 5-B innan incheckningen avslutas.

TILLÄGG 5-A

LASTRUMSBAGAGE

TREDJELÄNDER SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar lastrumsbagage har följande länder befunnits tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

TILLÄGG 5-B

LASTRUMSBAGAGE

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL

Passagerare får inte medföra följande föremål i sitt lastrumsbagage:

Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar– explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

ammunition,

tändhattar,

detonatorer och tändrör,

minor, granater och andra militära spränganordningar,

fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,

rökbomber och rökpatroner,

dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

6.   FRAKT OCH POST

6.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.0.1

Myndigheten, flygplatsoperatören, flygföretaget eller annan verksamhetsutövare enligt detta kapitel ska se till att de bestämmelser som ingår i detta kapitel genomförs.

6.0.2

Följande föremål ska anses vara förbjudna i fraktförsändelser:

Monterade explosiva och brandfarliga anordningar som inte transporteras i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser.

6.0.3

Följande föremål ska anses vara förbjudna i postförsändelser:

Explosiva och brandfarliga anordningar, monterade eller omonterade.

6.1   SÄKERHETSÅTGÄRDER – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.1.1

All frakt och post ska säkerhetskontrolleras av en säkerhetsgodkänd fraktagent innan den lastas på ett luftfartyg, om inte

a)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en säkerhetsgodkänd speditör och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

b)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en känd avsändare och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

c)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en kontoavsändare och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen, och den inte fraktas på ett passagerarluftfartyg, eller

d)

försändelsen är undantagen från säkerhetskontroll och har skyddats mot obehörig åtkomst från det ögonblick då den blev identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost och fram till lastningen.

6.1.2

Om det finns anledning att anta att en försändelse som varit föremål för säkerhetsåtgärder har manipulerats eller inte har skyddats mot obehörig åtkomst från det ögonblick då säkerhetsåtgärderna genomfördes, ska den säkerhetskontrolleras av en säkerhetsgodkänd fraktagent innan den lastas på luftfartyget.

6.1.3

För att få oeskorterad tillgång till identifierbar flygfrakt eller flygpost som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna måste en person med tillfredsställande resultat ha genomgått antingen en säkerhetsprövning eller en pålitlighetskontroll i enlighet med punkt 11.

6.2   SÄKERHETSKONTROLL

6.2.1   Säkerhetskontroll

6.2.1.1

Vid säkerhetskontroll av frakt eller post

a)

ska de metoder som har bäst förutsättningar att upptäcka förbjudna föremål användas, med hänsyn till försändelsens art, och

b)

ska det säkerställas att de metoder som används håller tillräckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

6.2.1.2

Om kontrollanten inte i rimlig grad kan utesluta att förbjudna föremål ingår i försändelsen ska försändelsen vägras eller säkerhetskontrolleras igen till dess att kontrollanten är tillfredsställd.

6.2.1.3

Säkerhetskontroll av frakt och post ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

6.2.2   Undantag från säkerhetskontroll

Bestämmelser om undantag från säkerhetskontroll fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

6.3   SÄKERHETSGODKÄNDA FRAKTAGENTER

6.3.1   Godkännande av säkerhetsgodkända fraktagenter

6.3.1.1

Säkerhetsgodkända fraktagenter ska godkännas av behörig myndighet.

Godkännandet som säkerhetsgodkänd fraktagent ska vara knutet till en viss plats eller anläggning.

Alla verksamhetsutövare som genomför säkerhetsåtgärder enligt punkt 6.3.2 ska godkännas som säkerhetsgodkänd fraktagent. Detta omfattar tredje part som tillhandahåller logistiktjänster och ansvarar för integrerade lagrings- och transporttjänster, flygföretag och handlingagenter.

Säkerhetsgodkända fraktagenter kan använda en underlevarantör för följande:

a)

Alla säkerhetsåtgärder som avses i punkt 6.3.2 till en annan säkerhetsgodkänd fraktagent.

b)

Alla säkerhetsåtgärder som avses i punkt 6.3.2 till en annan verksamhetsutövare om säkerhetsåtgärderna genomförs på den säkerhetsgodkända fraktagentens egen anläggning eller på en flygplats, och omfattas av den säkerhetsgodkända fraktagentens eller flygplatsens säkerhetsprogram.

c)

Alla säkerhetskontroller som avses i punkt 6.3.2 till ett annat rättssubjekt om kontrollerna genomförs på annat håll än på den säkerhetsgodkända speditörens egna anläggning eller på en flygplats, och rättssubjektet är certifierat eller godkänt och ingår i den behöriga myndighetens förteckning över rättssubjekt som kan utöva dessa tjänster. och

d)

Skydd och transport av försändelser till ett åkeri som uppfyller kraven i punkt 6.6.

6.3.1.2

Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska i sitt nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 fastställa ansvaret för genomförandet av följande förfarande för godkännande av säkerhetsgodkända fraktagenter:

a)

Den sökande ska ansöka om godkännande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken de anläggningar som omfattas av ansökan är belägna.

Den sökande ska lämna in ett säkerhetsprogram till den behöriga myndigheten. I programmet ska de metoder och åtgärder beskrivas som ska tillämpas av fraktagenten i syfte att följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter. I programmet ska det också anges hur fraktagenten själv kommer att övervaka efterlevnaden av dessa metoder och åtgärder. Säkerhetsprogram för flygföretag som anger vilka metoder och förfaranden som flygföretaget ska tillämpa för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter ska anses uppfylla kraven för säkerhetsprogram för säkerhetsgodkända fraktagenter.

Den sökande ska också lämna in den åtagandeförklaring för säkerhetsgodkända speditörer som ingår i tillägg 6-A. Denna förklaring ska undertecknas av den sökandes rättsliga företrädare eller av dess säkerhetsansvarige.

Den undertecknade förklaringen ska behållas av den berörda behöriga myndigheten.

b)

Den behöriga myndigheten eller den oberoende validerare, som agerar på myndighetens vägnar, ska granska säkerhetsprogrammet och genom kontroll på plats på de angivna anläggningarna fastställa huruvida den sökande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

Den behöriga myndigheten eller den oberoende valideraren, som agerar på myndighetens vägnar, ska ta hänsyn till om den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 (1) som ändrar förordning (EEG) 2454/93 (2).

c)

Om den behöriga myndigheten anser att den information som tillhandahållits enligt led a och b är tillräcklig ska den se till att alla uppgifter om fraktagenten senast följande arbetsdag förs in i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare. När dessa uppgifter förs in i databasen ska den behöriga myndigheten förse varje godkänd anläggning med en unik alfanumerisk identitetskod i standardformat.

Om den behöriga myndigheten inte anser att den information som tillhandahållits enligt led a och b är tillräcklig ska den omgående delge verksamhetsutövaren som ansöker om godkännande som säkerhetsgodkänd fraktagent skälen till detta.

Om ett säkerhetsprogram för flygföretag anger vilka metoder och åtgärder som flygföretaget ska tillämpa för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter, kan flygföretaget anses uppfylla kraven i led a och b för alla anläggningar som anges i programmet. Kontroll på plats av de anläggningar som anges i flygföretagets säkerhetsprogram ska genomföras senast två år efter det att denna förordning träder i kraft.

Om en säkerhetsgodkänd fraktagent har godkänts i enlighet med antingen kommissionens förordning (EG) nr 2320/2002 eller kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 och kommissionens beslut K(2008) 4333 kan denna anses vara säkerhetsgodkänd fraktagent för de syften som avses i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter för alla anläggningar där kontroller på plats har genomförts.

d)

Säkerhetsgodkända fraktagenter ska inte anses vara godkända innan alla uppgifter om fraktagenten har förts in i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

6.3.1.3

En säkerhetsgodkänd fraktagent ska utse minst en person på varje anläggning som har ansvaret för genomförandet av säkerhetsprogrammet. Denna person ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.

6.3.1.4

Säkerhetsgodkända fraktagenter ska valideras på nytt minst vart femte år. Detta ska omfatta kontroll på plats för att se om den säkerhetsgodkända fraktagenten fortfarande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

En inspektion på den säkerhetsgodkända fraktagentens anläggning, genomförd av den behöriga myndigheten i enlighet med dess nationella program för kvalitetskontroll kan anses vara en kontroll på plats förutsatt att den uppfyller alla krav för godkännande.

6.3.1.5

Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den säkerhetsgodkända fraktagenten uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter ska myndigheten dra tillbaka godkännandet som säkerhetsgodkänd fraktagent för den berörda anläggningen.

Så snart ett godkännande har dragits in, och i alla händelser senast efter 24 timmar, ska den behöriga myndigheten se till att fraktagentens ändrade status anges i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

6.3.1.6

Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa strängare regler i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 ska en säkerhetsgodkänd fraktagent som godkänts i enlighet med punkt 6.3 erkännas i alla medlemsstater.

6.3.1.7

Kraven i punkt 6.3.1, med undantag för 6.3.1.2 d, ska inte gälla om den behöriga myndigheten själv ska godkännas som säkerhetsgodkänd fraktagent.

6.3.2   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av säkerhetsgodkända fraktagenter

6.3.2.1

När en försändelse tas emot ska den säkerhetsgodkända fraktagenten kontrollera om verksamhetsutövaren från vilken försändelsen mottas är en säkerhetsgodkänd fraktagent, en känd avsändare, en kontoavsändare eller inget av detta.

6.3.2.2

Den person som lämnar försändelsen till den säkerhetsgodkända fraktagenten eller till flygföretaget ska legitimera sig med id-kort, pass, körkort eller annan identitetshandling som bär personens foto och har utfärdats eller erkänts av den nationella myndigheten. Kortet eller id-handlingen ska användas för att legitimera den person som lämnar försändelsen.

6.3.2.3

När den säkerhetsgodkända fraktagenten tar emot försändelser som inte redan varit föremål för alla föreskrivna säkerhetsåtgärder ska fraktagenten se till att försändelserna säkerhetskontrolleras i enlighet med punkt 6.2.

6.3.2.4

När säkerhetsåtgärderna enligt punkterna 6.3.2.1–6.3.2.3 i denna förordning och punkt 6.3 i ett separat kommissionsbeslut har genomförts ska den säkerhetsgodkända fraktagenten se till att

a)

tillgången till dessa försändelser kontrolleras, och

b)

dessa försändelser skyddas från obehörig åtkomst till dess att de överlämnas till en annan säkerhetsgodkänd fraktagent eller ett flygföretag.

6.3.2.5

När säkerhetsåtgärderna enligt punkterna 6.3.2.1–6.3.2.4 i denna förordning har genomförts ska den säkerhetsgodkända fraktagenten se till att varje försändelse som förmedlas till ett flygföretag eller en annan säkerhetsgodkänd fraktagent åtföljs av dokumentation, antingen i form av en flygfraktsedel eller i en separat deklaration, elektroniskt eller på papper.

6.3.2.6

Dokumentationen ska vara tillgänglig för den behöriga myndighetens inspektion när som helst innan försändelsen lastas på ett luftfartyg, och ska omfatta följande uppgifter:

a)

Anläggningsspecifika uppgifter om namn och adress för den säkerhetsgodkända fraktagent som utfärdade säkerhetsstatusen och/eller dess unika alfanumeriska identitetskod så som den erhållits från den behöriga myndigheten.

b)

En unik identitetsbeteckning för försändelsen, t.ex. flygfraktsedelns (underfraktsedelns, HAWB, eller huvudfraktsedelns, MAWB) nummer.

c)

Försändelsens innehåll.

d)

Försändelsens säkerhetsstatus med angivelsen

”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg,

”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg.

e)

Skälet till att säkerhetsstatusen utfärdats, med angivande av följande:

”KC”, som betyder att försändelsen mottagits från en känd avsändare,

”AC”, som betyder att försändelsen mottagits från en kontoavsändare,

de metoder som använts för säkerhetskontrollen, eller

skälen till att försändelsen undantagits från säkerhetskontroll.

f)

Namnet på den person som utfärdat säkerhetsstatusen, eller motsvarande identifikation, och datum och tidpunkt för utfärdandet.

g)

Namn och adress, eller unik identitetskod från den behöriga myndigheten, för alla säkerhetsgodkända fraktagenter som godtagit den säkerhetsstatus som tilldelats en försändelse av en annan säkerhetsgodkänd fraktagent.

6.3.2.7

När det gäller konsoliderade försändelser ska kraven i punkterna 6.3.2.6 c, e, f och g anses vara uppfyllda om den säkerhetsgodkända fraktagenten genom en kontrollerbar spårning när som helst innan försändelsen lastas på ett luftfartyg och därefter under flygningens gång eller under 24 timmar, beroende på vilket som är längst, kan fastställa innehållets art, skälet till säkerhetsstatusen och/eller namnet på den person som utfärdat säkerhetsstatusen samt datum och tidpunkt för detta.

6.3.2.8

När en säkerhetsgodkänd fraktagent tar emot en försändelse som inte redan varit föremål för alla föreskrivna säkerhetsåtgärder kan fraktagenten även besluta att inte genomföra de säkerhetsåtgärder som anges i punkt 6.3.2 utan att lämna över försändelsen till en annan säkerhetsgodkänd fraktagent för genomförandet av dessa säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av säkerhetsgodkända fraktagenter ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

6.4   KÄNDA AVSÄNDARE

6.4.1   Godkännande av kända avsändare

6.4.1.1

Kända avsändare ska godkännas av behörig myndighet.

Godkännandet som känd avsändare ska vara knutet till en viss plats eller anläggning.

6.4.1.2

Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska i sitt nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 fastställa ansvaret för genomförandet av följande förfarande för godkännande av kända avsändare:

a)

Den sökande ska ansöka om godkännande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken dess anläggning är belägen.

Den sökande ska få tillgång till den vägledning för kända avsändare som ingår i tillägg 6-B.

b)

Den behöriga myndigheten eller den oberoende valideraren som agerar på myndighetens vägnar ska genom kontroll på plats på de angivna anläggningarna fastställa om den sökande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

I syfte att bedöma huruvida den sökande uppfyller kraven ska den behöriga myndigheten eller den oberoende validitetskontrollör som agerar på myndighetens vägnar använda den valideringschecklista för kända avsändare som ingår i tillägg 6-C. Denna checklista omfattar en åtagandeförklaring som ska undertecknas av den sökandes rättsliga företrädare eller av den person som är ansvarig för säkerheten vid anläggningen.

Den behöriga myndigheten eller den oberoende valideraren som agerar på myndighetens vägnar ska ta hänsyn till om den sökande innehar ett AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93.

När checklistan för validering är ifylld ska uppgifterna i checklistan anses vara sekretessbelagd.

Den undertecknade försäkran ska behållas av den behöriga myndigheten, eller av den oberoende valideraren som på begäran ska tillhandahålla den för den berörda behöriga myndigheten.

c)

Om den behöriga myndigheten anser att den information som tillhandahållits enligt led a och b är tillräcklig ska den se till att alla uppgifter om avsändaren senast följande arbetsdag förs in i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare. När dessa uppgifter förs in i databasen ska den behöriga myndigheten förse varje godkänd anläggning med en unik alfanumerisk identitetskod i standardformat.

Om den behöriga myndigheten inte anser att den information som tillhandahållits enligt led a och b är tillräcklig ska den omgående delge den verksamhetsutövare som ansöker om godkännande som känd avsändare skälen till detta.

d)

Om en känd avsändare har godkänts före den 29 april 2010 för att säkerställa att kraven i punkt 6.4.2 uppfylls kan denne anses vara en känd avsändare för de syften som avses i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomförande rättsakter i upp till tre år efter det att den förordningen träder i kraft.

e)

Kända avsändare ska inte anses vara godkända innan alla uppgifter har förts in i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

6.4.1.3

En känd avsändare ska utse minst en person på varje anläggning som har ansvaret för tillämpningen och övervakningen av säkerhetsåtgärder vid den anläggningen. Den personen ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning.

6.4.1.4

Kända avsändare ska valideras på nytt minst vart femte år. Detta ska omfatta kontroll på plats för att se om den kända avsändaren fortfarande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

En inspektion på den kända avsändarens anläggning, genomförd av den behöriga myndigheten i enlighet med dess nationella program för kvalitetskontroll kan anses vara en kontroll på plats förutsatt att den omfattar alla områden som anges i checklistan i tillägg 6-C.

6.4.1.5

Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den kända avsändaren uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter ska myndigheten återkalla godkännandet som känd avsändare för den berörda anläggningen.

Så snart ett godkännande har dragits in, och i alla händelser senast efter 24 timmar, ska den behöriga myndigheten se till att avsändarens ändrade status anges i EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

6.4.1.6

Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa strängare regler i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 ska en känd avsändare som godkänts i enlighet med punkt 6.4 erkännas i alla medlemsstater.

En känd avsändare som godkänts i enlighet med punkt 6.4.1.2 d omfattas även av den kompletterande bestämmelse som fastställs i punkt 6.4 i ett separat kommissionsbeslut.

6.4.2   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända avsändare

6.4.2.1

Kända avsändare ska se till att

a)

säkerhetsnivån på anläggningen eller i lokalerna är tillräckligt hög för att identifierbar luftfrakt och identifierbar luftpost kan skyddas från obehörig åtkomst,

b)

all personal med tillgång till identifierbar luftfrakt eller identifierbar luftpost som varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder har rekryterats och utbildats i enlighet med kraven i kapitel 11, och

c)

identifierbar flygfrakt och flygpost i förekommande fall skyddas mot obehörig åtkomst och manipulation under produktion, förpackning, lagring, klarering och/eller transport.

Om dessa säkerhetsåtgärder av någon anledning inte har genomförts för en försändelse, eller om den kända avsändaren inte är upphovsman till försändelsen, ska den kända avsändaren tydligt ange detta för den säkerhetsgodkända fraktagenten så att punkt 6.3.2.3 kan tillämpas.

6.4.2.2

Den kända avsändaren ska godta att försändelser som inte varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna säkerhetskontrolleras i enlighet med punkt 6.2.1.

6.5   KONTOAVSÄNDARE

6.5.1

Kontoavsändare ska utses av en säkerhetsgodkänd fraktagent.

6.5.2

Följande förfarande ska tillämpas för att utse någon som kontoavsändare:

a)

Den säkerhetsgodkända speditören ska tillhandahålla Luftfartsskyddsinstruktioner för kontoavsändare och Åtagandeförklaring för kontoavsändare enligt tillägg 6-D till kandidaten. Den säkerhetsgodkända speditören ska erhålla dessa instruktioner och åtagandeförklaringen från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken anläggningen är belägen.

b)

Den sökande ska lämna in en undertecknad försäkran om åtagande för kontoavsändare enligt tillägg 6-D till den säkerhetsgodkända fraktagenten, såvida den sökande inte innehar ett AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93.

Verksamhetsutövaren ska dessutom utse minst en person som ska ha ansvaret för säkerheten i verksamhetsutövarens anläggningar och ska informera den säkerhetsgodkända fraktagenten om den personens namn och kontaktuppgifter.

I förekommande fall ska den undertecknade försäkran behållas av den säkerhetsgodkända fraktagenten och tillhandahållas den behöriga myndigheten på begäran.

Om kravet att fylla i en försäkran om åtagande har upphävts på grund av att ett AEO-certifikat föreligger, ska kontoavsändaren omedelbart informera den säkerhetsgodkända fraktagenten om att kontoavsändaren inte längre innehar något sådant certifikat.

c)

Den säkerhetsgodkända fraktagenten ska validera genom att fastställa följande detaljer om den tilltänkta kontoavsändaren:

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

Företagets typ av verksamhet.

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

Momsregistreringsnummer eller företagets registreringsnummer.

Om undantag enligt 6.5.2 b tillämpas, AEO-certifikatets nummer.

d)

Om den säkerhetsgodkända fraktagenten anser att informationen enligt punkterna b och c är tillfredsställande får den säkerhetsgodkända fraktagenten utse den sökande till kontoavsändare.

6.5.3

Den säkerhetsgodkända speditören ska föra en databas med den information som avses i 6.5.2 c. Den behöriga myndigheten ska ha tillgång till denna databas för inspektioner.

6.5.4

Om det inte är någon aktivitet i fråga om transport av flygfrakt eller flygpost på kontoavsändarens konto under en tvåårsperiod ska dennes status som kontoavsändare löpa ut.

6.5.5

Om den behöriga myndigheten eller den säkerhetsgodkända fraktagenten inte längre anser att kontoavsändaren efterlever instruktionerna i tillägg 6-D ska den säkerhetsgodkända fraktagenten omedelbart upphäva kontoavsändarens status.

6.5.6

Om de säkerhetsåtgärder som avses Instruktioner för luftfartsskydd för kontoavsändare av någon anledning inte har genomförts för en försändelse, eller om kontoavsändaren inte är upphovsman till försändelsen ska kontoavsändaren tydligt ange detta för den säkerhetsgodkända fraktagenten så att punkt 6.3.2.3 kan tillämpas.

6.6   SKYDD AV FRAKT OCH POST

6.6.1   Skydd av frakt och post under transport

6.6.1.1

I syfte att säkerställa att försändelser som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna skyddas mot obehörig åtkomst under transport

a)

ska försändelsen förpackas eller förseglas av den säkerhetsgodkända speditören, den kända avsändaren eller kontoavsändaren så att all eventuell manipulering skulle upptäckas,

b)

ska lastrummet i det fordon i vilket försändelsen transporteras vara låst eller förseglat, fordon med gardinsida ska säkras med TIR-linor så att all manipulering kan upptäckas, och lastutrymmet på fordon med öppet flak ska hållas under observation, och

c)

ska transportörens försäkran enligt tillägg 6-E godkännas av det åkeri som transporterar på den säkerhetsgodkända fraktagentens, kända avsändarens eller kontoavsändarens vägnar, såvida åkeriet inte är en säkerhetsgodkänd fraktagent.

Den undertecknade förklaringen ska behållas av den säkerhetsgodkända fraktagenten, den kända avsändaren eller kontoavsändaren för vilken åkeriet genomför transporten. På begäran ska en kopia av den undertecknade förklaringen även tillhandahållas den säkerhetsgodkända speditören eller lufttrafikföretaget som tar emot försändelsen, eller den berörda behöriga myndigheten.

d)

ska åkeriet för den säkerhetsgodkända fraktagenten, den kända avsändaren eller kontoavsändaren för vilken transporten genomförs styrka att åkeriet blivit certifierad eller godkänd av en behörig myndighet.

När detta styrks ska kraven i tillägg 6-E uppfyllas, och den berörda säkerhetsgodkända fraktagenten, den kända avsändaren eller kontoavsändaren ska bevara kopior. På begäran ska en kopia även tillhandahållas den säkerhetsgodkända fraktagenten eller flygföretaget som tar emot försändelsen, eller en annan behörig myndighet.

6.6.1.2

Punkt 6.6.1.1 b–d ska inte gälla under transport på flygsidan.

6.6.2   Skydd av frakt och post på flygplatser

6.6.2.1

Försändelser av frakt och post som finns på en känslig del ska anses vara skyddade mot obehörig åtkomst.

6.6.2.2

Försändelser av frakt och post som finns på en annan del än en känslig del ska anses vara skyddade mot obehörig åtkomst om

a)

de är fysiskt skyddade så att införandet av föremål som skulle kunna användas för olagliga handlingar utesluts, eller

b)

de inte lämnas obevakade och tillgången är begränsad till personer som är delaktiga i skydd och lastning av frakt och post på luftfartyget.

TILLÄGG 6-A

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – SÄKERHETSGODKÄND FRAKTAGENT

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

intygar jag

att såvitt jag känner till är uppgifterna i företagets säkerhetsprogram är fullständiga och sanningsenliga,

att de metoder och förfaranden som anges i detta säkerhetsprogram kommer att genomföras och upprätthållas vid alla anläggningar som omfattas av programmet,

att detta säkerhetsprogram kommer att ändras och anpassas för att överensstämma med alla framtida relevanta förändringar av EG-lagstiftningen, såvida inte [företagets namn] meddelar [den behöriga myndighetens namn] att det inte längre önskar vara säkerhetsgodkänd fraktagent,

att [företagets namn] skriftligen kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

smärre ändringar av företagets säkerhetsprogram, som företagsnamn, person som är ansvarig för säkerhet eller kontaktuppgifter, samt ändringar av de personer som begär tillgång till EG-databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare, omgående och senast inom tio arbetsdagar, och

b)

större planerade förändringar, som nya förfaranden för säkerhetskontroll, större byggarbeten som kan påverka företagets uppfyllande av gällande EG-lagstiftning eller ändrad anläggning/adress, senast 15 arbetsdagar innan de planerade ändringarna träder i kraft.

att [företagets namn] i syfte att säkerställa att s gällande EG-lagstiftning uppfylls kommer att samarbeta till fullo med alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om alla eventuella brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka fraktens/postens säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i försändelser,

att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig fortbildning och känner till sitt säkerhetsansvar inom ramen för företagets säkerhetsprogram, och

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

det upphör med sin verksamhet,

b)

det inte längre hanterar luftfrakt/luftpost,

c)

det inte längre kan uppfylla kraven i gällande EG-lagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 6-B

Bestämmelser om vägledning för kända avsändare fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 6-C

Bestämmelser om checklista för validering för kända avsändare fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 6-D

INSTRUKTIONER FÖR LUFTFARTSSKYDD FÖR

KONTOAVSÄNDARE

Dessa instruktioner har utarbetats åt dig och din personal som förbereder och kontrollerar flygfrakt-/flygpostförsändelser. De tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten.

Anläggningar

Tillträdet till områden där identifierbara flygfrakt-/flygpostförsändelser förbereds, packas och/eller lagras ska kontrolleras så att inga obehöriga personer får tillgång till försändelserna.

Besökare ska eskorteras i, eller hindras från att beträda områden där identifierbara flygfrakt-/flygpostförsändelser förbereds, packas och/eller lagras.

Personal

All personal som rekryteras och som har tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost ska uppfylla krav på pålitlighet. Kontrollen ska minst omfatta identitetskontroll (om möjligt med fotoförsett id-kort, körkort eller pass) och kontroll av meritförteckningen och/eller de referenser som tillhandahålls.

All personal som har tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost ska göras uppmärksam på sitt ansvar enligt dessa instruktioner.

Utsedd ansvarig

Minst en person ska utses som har ansvar för genomförandet och kontrollen av dessa instruktioner (utsedd ansvarig).

Försändelsens integritet

Flygfrakt-/flygpostförsändelser får inte innehålla förbjudna föremål, såvida dessa inte har deklarerats korrekt och överensstämmer med gällande lagar och författningar.

Flygfrakt-/flygpostförsändelser ska skyddas mot obehörig åtkomst.

Flygfrakt-/flygpostförsändelser ska vara lämpligt förpackade och i möjligaste mån förslutna så att det syns om förseglingen utsatts för manipulering.

Innehåll i flygfrakt-/flygpostförsändelser ska vid transport vara beskrivna på den bifogade dokumentationen, som också ska omfatta korrekta adressuppgifter.

Transport

Om kontoavsändaren är ansvarig för transporten av flygfrakt-/flygpostförsändelser ska försändelsen skyddas mot obehörig åtkomst.

Om kontoavsändaren anlitar en underleverantör ska

a)

försändelsen förseglas före transporten, och

b)

åkeriets försäkran enligt tillägg 6-E godkännas av den fraktagent som genomför transporten åt kontoavsändaren.

Kontoavsändaren ska bevara den undertecknade åkeriförsäkran eller motsvarande dokument.

Avvikelser

Uppenbara eller misstänkta avvikelser som har att göra med dessa instruktioner ska rapporteras till den utsedde ansvarige. Den utsedde ansvarige ska vidta lämpliga åtgärder.

Försändelser från andra

Försändelser som kontoavsändare inte är upphovsman till kan vidarebefordras till en säkerhetsgodkänd fraktagent under förutsättning att

a)

dessa försändelser hålls åtskilda från försändelser till vilka kontoavsändaren är upphovsman,

b)

ursprunget är tydligt angivet på försändelsen eller på eventuella följesedlar.

Alla sådana försändelser måste genomgå säkerhetskontroll innan de lastas på ett luftfartyg.

Oanmälda inspektioner

Inspektörer från den behöriga myndigheten kan genomföra oanmälda inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av dessa instruktioner. Inspektörerna ska alltid medföra officiella identitetshandlingar som kan visas upp på begäran när inspektioner genomförs vid din anläggning. Identitetshandlingen ska vara försedd med inspektörens namn och foto.

Förbjudna föremål

Monterade explosiva och brandfarliga ämnen får endast transporteras i fraktförsändelser om alla krav i alla säkerhetsbestämmelser är helt uppfyllda. Explosiva och brandfarliga ämnen, oberoende om de är monterade eller omonterade, får inte transporteras i postförsändelser.

Försäkran om åtagande

Försäkran om åtagande för kontoavsändare behöver inte undertecknas och lämnas till den säkerhetsgodkända fraktagenten om ditt företag innehar ett AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93.

Du måste emellertid omgående meddela den säkerhetsgodkända fraktagenten om ditt företag inte längre innehar ett AEO-certifikat. I sådana fall kommer den säkerhetsgodkända fraktagenten att upplysa dig om hur statusen som kontoavsändare kan säkerställas.

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – KONTOAVSÄNDARE

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

intygar jag att

[företagets namn] uppfyller dessa Instruktioner för luftfartsskyddet för kontoavsändare,

[företagets namn] säkerställer att dessa instruktioner vidarebefordras till personal som har tillgång till flygfrakt/flygpost,

[företagets namn] bevarar flygfrakt/flygfrakt på ett säkert sätt fram till dess att den lämnas över till den säkerhetsgodkända fraktagenten,

[företagets namn] godtar att försändelser kan bli föremål för säkerhetsåtgärder, inbegripet säkerhetskontroll, och

[företagets namn] godtar oanmälda inspektioner vid sina anläggningar, genomförda av den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken anläggningen är belägen, i syfte att avgöra om [företagets namn] efterlever dessa instruktioner.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 6-E

ÅKERIFÖRSÄKRAN

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

bekräftar jag att följande säkerhetsåtgärder kommer att iakttas när flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder tas emot, transporteras, lagras och levereras [åt namn på den säkerhetsgodkända fraktagenten/kända avsändaren/kontoavsändaren]:

All personal som transporterar flygfrakt/flygpost har genomgått utbildning om säkerhetsfrågor.

All personal som har tillgång till luftfrakt/luftpost har genomgått en undersökning avseende deras integritet. Undersökningen ska minst omfatta identitetskontroll (om möjligt med fotoförsett id-kort, körkort eller pass) och kontroll av meritförteckningen och/eller de referenser som tillhandahålls.

Lastutrymmen i fordonen kommer att vara låsta eller förseglade. Fordon med gardinsida kommer att vara säkrade med TIR-linor. Lastytorna på fordon med öppna flak hålls under observation när flygfrakt transporteras.

Före lastningen kommer lastutrymmet att genomsökas och integriteten kommer att bibehållas tills lastningen är fullbordad.

Alla förare bär identitetskort, pass, körkort eller annan fotolegitimation, utfärdad eller godkänd av de nationella myndigheterna.

Förare kommer inte att göra oplanerade stopp mellan det att de tar emot och lämnar av försändelsen. Om sådana stopp inte kan undvikas ska föraren kontrollera lastens säkerhet och att lås och/eller förseglingar inte har manipulerats vid återkomsten. Om föraren upptäcker tecken på manipulation ska förarens överordnade informeras och flygfrakten/flygposten får inte levereras utan anmälan vid leveransen.

Transporten ska inte läggas ut på en tredje part, såvida tredjeparten inte också har åkeriavtal med [samma namn som ovan på den säkerhetsgodkända fraktagenten/kända avsändaren/kontoavsändaren eller den behöriga myndighet som har godkänt eller certifierat transportören].

Inga andra tjänster (som t.ex. lagring) kommer att läggas ut på entreprenad till andra parter än en säkerhetsgodkänd fraktagent eller en verksamhetsutövare som den behöriga myndigheten har certifierat eller godkänt och registrerat för tillhandahållande av sådana tjänster.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 6-F

FRAKT OCH POST

TREDJELÄNDER SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar frakt och post har följande länder befunnits tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

7.   FLYGFÖRETAGENS POST OCH MATERIEL

7.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om inget annat angivits eller om inte de säkerhetsåtgärder som avses i kapitlen 4–6 säkerställs av en myndighet, en flygplatsoperatör respektive ett flygföretag eller annan verksamhetsutövare, ska flygföretaget se till att de åtgärder som avses i detta kapitel avseende dess post och materiel genomförs.

7.1   FLYGFÖRETAGENS POST OCH MATERIEL SOM LASTAS OMBORD PÅ LUFTFARTYG

7.1.1

Innan det lastas ombord på ett luftfartyg ska flygföretagens post och materiel antingen genomgå säkerhetskontroll och skyddas i enlighet med kapitel 5, eller genomgå säkerhetsåtgärder och skyddas i enlighet med kapitel 6.

7.1.2

Innan det lastas i någon annan del av ett luftfartyg än lastrummet ska flygföretagens post och materiel genomgå säkerhetskontroll och skyddas i enlighet med bestämmelserna om kabinbagage i kapitel 4.

7.1.3

Flygföretagens post och materiel som lastas på ett luftfartyg omfattas även av de kompletterande bestämmelserna i ett separat kommissionsbeslut.

7.2   FLYGFÖRETAGENS MATERIEL SOM ANVÄNDS FÖR HANTERING AV PASSAGERARE OCH BAGAGE

7.2.1

Flygföretagens materiel som används för hantering av passagerare och bagage och som skulle kunna användas för att äventyra säkerheten ska skyddas eller hållas under uppsikt för att förhindra obehörig åtkomst.

Självservice vid incheckning och internetalternativ som kan användas av passagerare ska betraktas som behörig tillgång till sådan materiel.

7.2.2

Kasserat materiel som skulle kunna användas för att underlätta obehörigt tillträde eller för att föra in bagage i behörighetsområden eller ombord på luftfartyg ska förstöras eller göras obrukbart.

7.2.3

Obehörig åtkomst till bokningssystem och incheckningssystem ska förhindras.

Självservice vid incheckning som kan användas av passagerare ska betraktas som behörig tillgång till sådana system.

8.   FÖRNÖDENHETER OMBORD

8.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

8.0.2

I detta kapitel avses med förnödenheter för användning ombord: alla föremål som är avsedda att tas ombord på luftfartyget för att användas, konsumeras eller köpas av passagerare eller besättning under flygning, utom

a)

kabinbagage,

b)

föremål som medförs av andra personer än passagerare, och

c)

lufttrafikföretagens post och materiel.

I detta kapitel avses med säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter för användning ombord: leverantör vars förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att förnödenheter för användning ombord ska få levereras direkt till luftfartyg.

I detta kapitel avses med känd leverantör av förnödenheter för användning ombord: leverantör vars förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att förnödenheter för användning ombord ska få levereras till ett lufttrafikföretag eller till en säkerhetsgodkänd leverantör, men inte direkt till luftfartyg.

8.0.3

Förnödenheter ska anses vara förnödenheter för användning ombord från det ögonblick då de kan identifieras som sådana.

8.1   SÄKERHETSÅTGÄRDER

8.1.1   Säkerhetsåtgärder – allmänna bestämmelser

8.1.1.1

Förnödenheter för användning ombord ska säkerhetskontrolleras innan de tas in i ett behörighetsområde, om inte

a)

förnödenheterna har varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna som genomförts av ett lufttrafikföretag som levererar dessa till sina egna luftfartyg och förnödenheterna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa åtgärder genomfördes och fram till det att de levereras till luftfartyget,

b)

förnödenheterna har varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna som genomförts av en säkerhetsgodkänd speditör och förnödenheterna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa åtgärder genomfördes och fram till ankomsten till behörighetsområdet eller, i förekommande fall, till dess att de levererats till lufttrafikföretaget eller en annan säkerhetsgodkänd speditör,

c)

förnödenheterna har varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna som genomförts av en känd leverantör och förnödenheterna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa åtgärder genomfördes och fram till det att de levereras till flygföretaget eller den säkerhetsgodkända fraktagenten.

8.1.1.2

Alla förnödenheter för användning ombord som tas emot från en säkerhetsgodkänd leverantör eller känd leverantör och som uppvisar tecken på att ha manipulerats, eller där det finns skäl att förmoda att de inte skyddats mot obehörig åtkomst sedan säkerhetskontroll genomförts, ska säkerhetskontrolleras.

8.1.1.3

Säkerhetsåtgärder avseende förnödenheter för användning ombord ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

8.1.2   Säkerhetskontroll

8.1.2.1

Vid säkerhetskontroll av förnödenheter för användning ombord ska metoder eller förfaranden användas som tar hänsyn till förnödenheternas art; dessa metoder och förfaranden ska vara sådana att de i rimlig grad säkerställer att inga förbjudna föremål döljs i förnödenheterna.

8.1.2.2

Säkerhetskontroll av förnödenheter för användning ombord ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

8.1.3   Godkännande av säkerhetsgodkända leverantörer

8.1.3.1

Säkerhetsgodkända leverantörer ska godkännas av behörig myndighet.

Godkännandet som säkerhetsgodkänd leverantör ska vara knutet till en viss plats eller anläggning.

Varje verksamhetsutövare som säkerställer de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 8.1.5 och levererar förnödenheter för användning ombord direkt till ett luftfartyg ska godkännas som säkerhetsgodkänd leverantör. Detta gäller inte flygföretag som själva genomför dessa säkerhetsåtgärder och levererar förnödenheter endast till de egna luftfartygen.

8.1.3.2

Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska i sitt nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 fastställa ansvaret för genomförandet av följande förfarande för godkännande av säkerhetsgodkända leverantörer:

a)

Verksamhetsutövaren ska ansöka om godkännande hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken anläggningen är belägen för att erhålla statusen som säkerhetsgodkänd leverantör.

Den sökande ska lämna in ett säkerhetsprogram till den behöriga myndigheten. I programmet ska det redogöras för de metoder och förfaranden som leverantören kommer att tillämpa för att uppfylla kraven i punkt 8.1.5. I programmet ska det också finnas en beskrivning av hur leverantören själv ska övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

Den sökande ska också lämna in den åtagandeförklaring för säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter för användning ombord som ingår i tillägg 8-A. Denna förklaring ska undertecknas av den rättsliga företrädaren eller av den säkerhetsansvarige.

Den undertecknade förklaringen ska behållas av den berörda behöriga myndigheten.

b)

Den behöriga myndigheten eller den oberoende valideraren som agerar på myndighetens vägnar ska granska säkerhetsprogrammet och genom kontroll på plats på de angivna anläggningarna fastställa om den sökande uppfyller kraven i punkt 8.1.5.

c)

Om den behöriga myndigheten är nöjd med den information som tillhandahållits enligt punkterna a och b, får den godkänna den sökande som säkerhetsgodkänd leverantör för angivna anläggningar. Om den behöriga myndigheten inte är nöjd ska skälen till detta utan dröjsmål delges verksamhetsutövaren.

8.1.3.3

Säkerhetsgodkända leverantörer ska valideras på nytt minst vart femte år. Detta ska omfatta kontroll på plats för att se om den säkerhetsgodkända leverantören fortfarande uppfyller kraven i punkt 8.1.5.

En inspektion i den säkerhetsgodkända leverantörens lokaler, genomförd av den behöriga myndigheten i enlighet med dess nationella program för kvalitetskontroll kan anses vara en kontroll på plats förutsatt att den uppfyller alla krav i punkt 8.1.5.

8.1.3.4

Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den säkerhetsgodkända leverantören uppfyller kraven i punkt 8.1.5 ska myndigheten återkalla statusen som säkerhetsgodkänd leverantör för de angivna anläggningarna.

8.1.3.5

Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa strängare regler i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 ska en säkerhetsgodkänd leverantör som godkänns i enlighet med punkt 8.1.3 erkännas i alla medlemsstater.

8.1.4   Godkännande av kända leverantörer

8.1.4.1

Varje verksamhetsutövare som säkerställer de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 8.1.5.1 och levererar förnödenheter för användning ombord, men inte direkt till ett luftfartyg, ska godkännas som känd leverantör av det företag till vilket det levererar. Detta ska inte gälla för säkerhetsgodkända leverantörer.

8.1.4.2

För att utses som känd leverantör ska verksamhetsutövaren lämna in en försäkran – känd leverantör av förnödenheter ombord enligt tillägg 8-B till varje företag som den levererar till. Denna förklaring ska undertecknas av verksamhetsutövarens företrädare enligt lag eller dess säkerhetsansvarige.

Det företag till vilket den kända leverantören levererar ska spara den undertecknade förklaringen i dokumentationssyfte.

8.1.4.3

Om inga leveranser äger rum under två års tid ska statusen som känd leverantör löpa ut.

8.1.4.4

Om den behöriga myndigheten eller det företag till vilket den kända leverantören levererar inte längre anser att den kända leverantören uppfyller kraven i punkt 8.1.5.1 ska det berörda företaget återkalla den kända leverantörens godkännande.

8.1.5   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av flygföretag, säkerhetsgodkända leverantörer eller kända leverantörer

8.1.5.1

Flygföretag, säkerhetsgodkända leverantörer och kända leverantörer av förnödenheter för användning ombord ska

a)

utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget,

b)

se till att personer som har tillgång till förnödenheter för användning ombord genomgår utbildning om säkerhetsfrågor innan de får tillträde till förnödenheterna,

c)

hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och förnödenheter för användning ombord,

d)

i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i förnödenheter för användning ombord, och

e)

förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera förnödenheter för användning ombord med försegling eller ett fysiskt skydd.

Punkt e ska inte gälla vid transporter på flygsidan.

8.1.5.2

Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av flygföretag och säkerhetsgodkända leverantörer ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

8.2   SKYDD AV FÖRNÖDENHETER SOM SKA ANVÄNDAS OMBORD

Detaljerade bestämmelser om säkerhetsundersökning av förnödenheter som ska användas ombord fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 8-A

FÖRSÄKRAN

SÄKERHETSGODKÄND LEVERANTÖR AV FÖRNÖDENHETER SOM SKA ANVÄNDAS OMBORD

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

intygar jag

att såvitt jag känner till är uppgifterna i företagets säkerhetsprogram är fullständiga och sanningsenliga,

att de metoder och förfaranden som anges i detta säkerhetsprogram kommer att genomföras och upprätthållas vid alla anläggningar som omfattas av programmet,

att detta säkerhetsprogram kommer att ändras och anpassas för att överensstämma med alla framtida relevanta förändringar av EG-lagstiftningen, såvida inte [företagets namn] meddelar [den behöriga myndighetens namn] att det inte längre önskar levererar förnödenheter för användning ombord direkt till luftfartyg (och därmed inte längre önskar vara säkerhetsgodkänd leverantör),

att [företagets namn] skriftligen kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

smärre ändringar av företagets säkerhetsprogram, som företagsnamn, person som är ansvarig för säkerhet eller kontaktuppgifter, omgående och senast inom tio arbetsdagar,

b)

större planerade förändringar, som nya förfaranden för säkerhetskontroll, större byggarbeten som kan påverka företagets uppfyllande av gällande EG-lagstiftning eller ändrad anläggning/adress, senast 15 arbetsdagar innan de planerade ändringarna träder i kraft.

att [företagets namn] i syfte att säkerställa att gällande EG-lagstiftning uppfylls kommer att samarbeta till fullo med alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om alla eventuella brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i förnödenheter som ska användas ombord,

att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig fortbildning och känner till sitt säkerhetsansvar inom ramen för företagets säkerhetsprogram, och

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

det upphör med sin verksamhet,

b)

det inte längre levererar förnödenheter för användning ombord direkt till luftfartyg,

c)

det inte längre kan uppfylla kraven i gällande EG-lagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 8-B

FÖRSÄKRAN

KÄND LEVERANTÖR AV FÖRNÖDENHETER SOM SKA ANVÄNDAS OMBORD

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

intygar jag

att [företagets namn] uppfyller kraven i EG-lagstiftningen,

att [företagets namn] i syfte att säkerställa att gällande EG-lagstiftning uppfylls kommer att samarbeta till fullo med alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

att [företagets namn] kommer att meddela [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända leverantör till vilken förnödenheterna levereras] om alla eventuella brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i förnödenheter som ska användas ombord,

att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig fortbildning och känner till sitt säkerhetsansvar, och

att [företagets namn] kommer att informera [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända leverantören till vilken förnödenheterna levereras] om

a)

det upphör med sin verksamhet,

b)

det inte längre kan uppfylla kraven i gällande EG-lagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

9.   VARULEVERANSER TILL FLYGPLATSEN

9.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

9.0.1

Om inte annat anges eller om inte genomförandet av säkerhetskontrollen säkerställs av en myndighet eller annan verksamhetsutövare, ska flygplatsoperatören se till att de åtgärder som anges i detta kapitel vidtas.

9.0.2

I detta kapitel avses med

a)   varuleveranser till flygplatsen: alla föremål som är avsedda för försäljning, eller användning inom flygplatsers behörighetsområden eller som ska tillhandahållas där,

b)   känd leverantör av varor till flygplatsen: leverantör vars förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att varor ska få levereras till behörighetsområden på flygplatsen.

9.0.3

Leveranser ska anses vara varor till flygplatsen från det ögonblick då de kan identifieras som sådana.

9.1   SÄKERHETSÅTGÄRDER

9.1.1   Säkerhetsåtgärder – allmänna bestämmelser

9.1.1.1

Varuleveranser till flygplatsen ska genomgå säkerhetskontroll innan de får föras in till behörighetsområden, utom om leveransen har varit föremål för säkerhetsåtgärder som genomförts av en känd leverantör och leveransen har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa åtgärder genomfördes och fram till det att de förs in till behörighetsområdet.

9.1.1.2

Varuleveranser till flygplatsen som kommer från ett behörighetsområde kan undantas från dessa säkerhetsåtgärder.

9.1.1.3

Alla varuleveranser till flygplatser som tas emot från en känd leverantör och som uppvisar tecken på att ha manipulerats, eller där det finns skäl att förmoda att de inte skyddats mot obehörig åtkomst sedan säkerhetsåtgärder genomförts, ska säkerhetskontrolleras.

9.1.1.4

När varorna levereras till en butik på behörighetsområdet ska de kontrolleras visuellt av butikspersonalen så att inga tecken på manipulation föreligger.

9.1.2   Säkerhetskontroll

9.1.2.1

Vid säkerhetskontroll av leveranser av varor till flygplatsen ska metoder användas som tar hänsyn till varornas art; dessa metoder och förfaranden ska vara sådana att de i rimlig grad säkerställer att inga förbjudna föremål döljs i varorna.

9.1.2.2

Säkerhetskontroll av varuleveranser till flygplatsen ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

9.1.3   Godkännande av kända leverantörer

9.1.3.1

Varje verksamhetsutövare som säkerställer de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 9.1.4 och levererar varor till flygplatsen ska av flygplatsoperatören godkännas som känd leverantör.

9.1.3.2

För att utses som känd leverantör ska verksamhetsutövaren lämna in en åtagandeförklaring för kända leverantörer av varor till flygplatsen enligt tillägg 9-A till flygplatsoperatören. Denna förklaring ska undertecknas av verksamhetsutövarens företrädare enligt lag eller dess säkerhetsansvarige.

Flygplatsoperatören ska bevara den undertecknade förklaringen i dokumentationssyfte.

9.1.3.3

Om inga leveranser äger rum under två års tid ska statusen som känd leverantör löpa ut.

9.1.3.4

Om den behöriga myndigheten eller flygplatsoperatören inte längre anser att den kända leverantören uppfyller kraven i punkt 9.1.4 ska flygplatsoperatören återkalla den kända leverantörens godkännande.

9.1.4   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända leverantörer

Kända leverantörer av varor till flygplatser ska

a)

utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget,

b)

se till att personer som har tillgång till förnödenheter för användning ombord genomgår fortbildning om säkerhetsfrågor innan de får tillträde till förnödenheterna,

c)

hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och förnödenheter för användning ombord,

d)

i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i förnödenheter för användning ombord, och

e)

förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera varuleveranser till flygplatsen med försegling eller ett fysiskt skydd.

9.2   SKYDD AV VARULEVERANSER TILL FLYGPLATSER

Detaljerade bestämmelser om skydd av varuleveranser till flygplatser fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG9-A

FÖRSÄKRAN

KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSER

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

intygar jag

att [företagets namn] uppfyller kraven i EG-lagstiftningen,

att [företagets namn] i syfte att säkerställa att gällande EG-lagstiftning uppfylls kommer att samarbeta till fullo med alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens och flygplatsoperatörens namn] om alla eventuella brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka varornas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i varuleveranser till flygplatser,

att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig fortbildning och känner till sitt säkerhetsansvar, och

att [företagets namn] kommer att meddela [flygplatsoperatören] om

a)

det upphör med sin verksamhet,

b)

det inte längre kan uppfylla kraven i gällande EG-lagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

10.   SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER FLYGNING

Inga föreskrifter i denna förordning.

11.   REKRYTERING OCH UTBILDNING AV PERSONAL

11.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

11.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det flygföretag eller verksamhetsutövare som anlitar personer som genomför eller får ansvar för att genomföra åtgärder för vilka den är ansvarig för i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att sådana personer uppfyller de standarder som fastställs i detta kapitel.

11.0.2

I detta kapitel avses med certifiering: en formell utvärdering och bekräftelse av den behöriga myndigheten eller på den behöriga myndighetens vägnar att en person med tillfredsställande resultat har genomgått den erforderliga utbildningen och har den kompetens som krävs för att utföra de tilldelade uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

11.0.3

I detta kapitel avses med hemvistland: det land i vilket personen har varit bosatt utan avbrott i minst sex månader, och en lucka i anställnings- eller utbildningsförteckningen avser alla luckor som omfattar mer än 28 dagar.

11.0.4

Kompetens som en person har förvärvat före rekryteringen kan beaktas när personens utbildningsbehov bedöms enligt detta kapitel.

11.1   REKRYTERING

11.1.1

Personer som rekryteras för att utföra, eller ansvara för genomförandet av, säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder på ett behörighetsområde ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning.

11.1.2

Personer som rekryteras för att utföra, eller ansvara för genomförandet av, säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller annan säkerhetskontroll på annat område än på ett behörighetsområde ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning eller en pålitlighetskontroll före anställningen. Om inte annat anges i denna förordning är det den behöriga myndigheten som i enlighet med den gällande nationella lagstiftningen bestämmer om en säkerhetsprövning eller en pålitlighetskontroll före anställningen ska genomföras.

11.1.3

I enlighet med gemenskapslagstiftningen och nationella bestämmelser ska en säkerhetsprövning minst

a)

fastställa personens identitet på grundval av dokumentation,

b)

omfatta straffregistren i alla hemvistland under minst de fem senaste åren, och

c)

omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under minst de senaste fem åren.

11.1.4

I enlighet med gemenskapslagstiftningen och nationella bestämmelser ska en pålitlighetskontroll före anställningen minst

a)

fastställa personens identitet på grundval av dokumentation,

b)

omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under minst de senaste fem åren, och

c)

innebära att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under minst de senaste fem åren.

11.1.5

Säkerhetsprövning eller pålitlighetskontroll före anställning ska genomföras innan personen genomgår säkerhetsutbildning som omfattar tillgång till uppgifter som inte är offentliga.

11.1.6

Rekryteringsförfarandet för alla personer som rekryteras enligt punkt 11.1.1 och 11.1.2 ska minst omfatta en skriftlig ansökan och en intervju för inledande bedömning av personens förmåga och kunskaper.

11.1.7

Personer som rekryteras för att utföra säkerhetsåtgärder ska ha de mentala och fysiska förutsättningar som krävs för att utföra dessa uppgifter på ett effektivt sätt, och ska redan i inledningen av rekryteringsförfarandet göras medvetna om dessa krav.

Personens kompetenser och kunskaper ska bedömas under rekryteringsförfarandet och innan provanställning löper ut.

11.1.8

Dokumentation om rekryteringen, inbegripet resultat från eventuella urvalstester, ska bevaras minst under hela anställningstiden för alla personer som rekryterats enligt punkterna 11.1.1 och 11.1.2.

11.2   UTBILDNING

11.2.1   Allmänna utbildningskrav

11.2.1.1

Innan en person får utföra säkerhetsåtgärder självständigt ska den med tillfredsställande resultat ha genomgått relevant utbildning.

11.2.1.2

Utbildning av personer som utför uppgifter enligt punkterna 11.2.3.1–11.2.3.5 och punkt 11.2.4 ska omfatta teori, arbetsspecifik utbildning och praktik på arbetsplatsen.

11.2.1.3

Kursinnehållet ska specificeras eller godkännas av den behöriga myndigheten innan

a)

en instruktör ger utbildning enligt förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter, eller

b)

en datorbaserad kurs används för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

Datorbaserad utbildning kan användas med eller utan stöd av en instruktör eller handledare.

11.2.1.4

Dokumentation över genomgången utbildning ska sparas för alla personer som genomgått utbildningen, minst under hela deras anställningstid.

11.2.2   Grundutbildning

Grundutbildning för personer som utför uppgifter enligt punkterna 11.2.3.1, 11.2.3.4 och 11.2.3.5 samt punkterna 11.2.4, 11.2.5 och 11.5 ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kunskap om den lagstiftning som styr luftfartsskyddet.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför säkerhetsåtgärder har.

d)

Kunskap om metoder för tillträdeskontroll.

e)

Kunskap om de system för identitetskort som används vid flygplatsen.

f)

Kunskap om metoder för att kontrollera personer har korrekta behörighetshandlingar och om situationer i vilka personer ska kontrolleras eller rapporteras.

g)

Kunskap om rapporteringsförfaranden.

h)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

i)

Förmåga att på lämpligt sätt reagera på säkerhetsrelaterade incidenter.

j)

Kunskap om hur mänskligt beteende och reaktioner kan påverka säkerheten. och

k)

Förmåga att kommunicera på ett entydigt och säkert sätt.

11.2.3   Arbetspecifik utbildning för personer som utför säkerhetsåtgärder

11.2.3.1

Arbetsspecifik utbildning av personer som utför säkerhetskontroll av personer, kabinbagage och lastrumsbagage ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om säkerhetskontrollens utformning och metoder för säkerhetskontroll.

b)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

c)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

d)

Kunskap om förmåga och begränsningar hos den utrustning och kontrollmetoder som används.

e)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

Där personens uppgifter så kräver:

f)

Social kompetens, särskilt förmåga att hantera kulturella skillnader och potentiellt störande passagerare.

g)

Kännedom om teknik för manuell genomsökning.

h)

Förmåga att genomföra manuell genomsökning på ett sätt som till en rimlig grad säkerställer att dolda förbjudna föremål upptäcks.

i)

Kunskap om undantag från säkerhetskontroll och särskilda säkerhetsförfaranden.

j)

Förmåga att använda den säkerhetsutrustning som används.

k)

Förmåga att korrekt tolka de bilder som säkerhetsutrustningen genererar.

l)

Kunskap om kraven för skydd av lastrumsbagage.

11.2.3.2

Utbildning av personer som utför säkerhetskontroll av frakt och post ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som utför säkerhetsåtgärder i leveranskedjan har.

d)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

e)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

f)

Kunskap om förmåga och begränsningar hos den utrustning och de kontrollmetoder som används.

g)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

h)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

i)

Kunskap om skydd av frakt och post.

Där personens uppgifter så kräver:

j)

Kunskap om kraven för säkerhetskontroll för frakt och post, inbegripet undantag och särskilda säkerhetsförfaranden.

k)

Kunskap om vilka metoder för säkerhetskontroll som är lämpliga för olika typer av frakt och post.

l)

Kännedom om teknik för manuell genomsökning.

m)

Förmåga att genomföra manuell genomsökning på ett sätt som till en rimlig grad säkerställer att dolda förbjudna föremål upptäcks.

n)

Förmåga att använda den säkerhetsutrustning som används.

o)

Förmåga att korrekt tolka de bilder som säkerhetsutrustningen genererar.

p)

Kunskap om krav på transport.

11.2.3.3

Utbildning av personer som utför säkerhetskontroll av flygföretagens post och materiel, förnödenheter som används ombord och varuleveranser till flygplatser ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som utför säkerhetsåtgärder i leveranskedjan har.

d)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

e)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

f)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

g)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

h)

Kunskap om förmåga och begränsningar hos den utrustning och kontrollmetoder som används.

Där personens uppgifter så kräver:

i)

Kännedom om teknik för manuell genomsökning.

j)

Förmåga att genomföra manuell genomsökning på ett sätt som till en rimlig grad säkerställer att dolda förbjudna föremål upptäcks.

k)

Förmåga att använda den säkerhetsutrustning som används.

l)

Förmåga att korrekt tolka de bilder som säkerhetsutrustningen genererar.

m)

Kunskap om krav på transport.

11.2.3.4

Särskild utbildning av personer som genomför inspektion av fordon ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om de krav som gäller för inspektion av fordon, inbegripet undantag och särskilda säkerhetsförfaranden.

b)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

c)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

d)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

e)

Kännedom om teknik för granskning av fordon.

f)

Förmåga att utföra inspektion av fordon på ett sätt som till en rimlig grad säkerställer att dolda förbjudna föremål upptäcks.

11.2.3.5

Särskild utbildning för personer som utför tillträdeskontroll vid flygplatser samt övervakning och patrullering ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om de krav som gäller för tillträdeskontroll, inbegripet undantag och särskilda säkerhetsförfaranden.

b)

Kunskap om de system för tillträdeskontroll som används vid flygplatsen.

c)

Kunskap om tillstånd, bland annat id-kort och passerkort för fordon, som ger tillträde till områden på flygsidan, och förmåga att identifiera sådana tillstånd.

d)

Kunskap om patrullförfaranden och förfaranden för att kontrollera att personer har korrekta behörighetshandlingar samt om de situationer när personer ska kontrolleras eller rapporteras.

e)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

f)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

g)

Social kompetens, särskilt förmåga att hantera kulturella skillnader och potentiellt störande passagerare.

11.2.3.6

Utbildning av personer som utför säkerhetsundersökningar av luftfartyg ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om de krav som gäller för säkerhetsundersökningar av luftfartyg.

b)

Kunskap om konfigurationen på de luftfartygstyper på vilka personen ska utföra säkerhetsundersökningar.

c)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

d)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

e)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

f)

Förmåga att utföra säkerhetsundersökningar av luftfartyg på ett sätt som till en rimlig grad säkerställer att dolda förbjudna föremål upptäcks.

11.2.3.7

Utbildning av personer som ansvarar för skydd av luftfartyg ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om hur man skyddar luftfartyg och förebygger obehörigt tillträde till dem.

b)

Kunskap om metoder för försegling av luftfartyg, i förekommande fall.

c)

Kunskap om de system för identitetskort som används vid flygplatsen.

d)

Kunskap om metoder för att kontrollera att personer har korrekta behörighetshandlingar och om situationer i vilka personer ska kontrolleras eller rapporteras.

e)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

11.2.3.8

Utbildning av personer som ansvarar för bagagets anknytning till passagerare ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför säkerhetsåtgärder har.

d)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

e)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

f)

Kunskap om krav och teknik för att fastställa bagagets anknytning till passagerare.

g)

Kunskap om kraven för skydd av flygföretagens materiel som används för hantering av bagage och passagerare.

11.2.3.9

Utbildning av personal som utför andra säkerhetsåtgärder avseende frakt och post än säkerhetskontroll eller som har tillgång till identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som utför säkerhetsåtgärder i leveranskedjan har.

d)

Kunskap om metoder för att kontrollera att personer har korrekta behörighetshandlingar och om situationer i vilka personer ska kontrolleras eller rapporteras.

e)

Kunskap om rapporteringsförfaranden.

f)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

g)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

h)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

i)

Kunskap om skydd av frakt och post.

j)

I förekommande fall kunskap om krav på transport.

11.2.3.10

Utbildning av personer som deltar i andra säkerhetsåtgärder än säkerhetskontroll av flygföretagens post och materiel, förnödenheter som används ombord och varuleveranser till flygplatser ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför säkerhetsåtgärder har.

d)

Kunskap om metoder för att kontrollera att personer har korrekta behörighetshandlingar och om situationer i vilka personer ska kontrolleras eller rapporteras.

e)

Kunskap om rapporteringsförfaranden.

f)

Förmåga att identifiera förbjudna föremål.

g)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

h)

Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.

i)

Kunskap om gällande krav för skydd av flygföretagens post och materiel, förnödenheter som används ombord och varuleveranser till flygplatser.

j)

I förekommande fall kunskap om krav på transport.

11.2.4   Särskild utbildning för personer som direkt övervakar personer som utför säkerhetsåtgärder (arbetslagsansvariga)

Särskild utbildning av arbetslagsansvariga ska ge följande kompetens, utöver de kunskaper som förutsätts hos de personer som övervakas:

a)

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.

b)

Kunskap om arbetsledande uppgifter.

c)

Kunskap om intern kvalitetskontroll.

d)

Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål upptäcks.

e)

Kunskap om förfaranden vid nödsituationer.

f)

Förmåga att ge handledning och arbetsplatsanknuten utbildning och att kunna motivera.

Där personens uppgifter så kräver:

g)

Kunskap om konflikthantering.

h)

Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

11.2.5   Särskild utbildning för personer med ett övergripande ansvar på nationell och lokal nivå att säkerställa att säkerhetsprogram och deras genomförande uppfyller alla rättsliga krav (säkerhetsansvariga)

Särskild utbildning av säkerhetsansvariga ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.

b)

Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, gemenskapsnivå och internationell nivå.

c)

Förmåga att motivera.

d)

Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

11.2.6   Utbildning av andra personer än passagerare som behöver få oeskorterat tillträde till behörighetsområden

11.2.6.1

Andra personer än passagrare som behöver få oeskorterat tillträde till behörighetsområden och som inte omfattas av punkterna 11.2.3–11.2.5 och 11.5 ska genomgå utbildning om säkerhetsfrågor innan de erhåller tillstånd som ger oeskorterat tillträde till behörighetsområden.

11.2.6.2

Utbildning om säkerhetsfrågor ska ge följande kompetens:

a)

Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.

b)

Kännedom om relevant lagstiftning.

c)

Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför säkerhetsåtgärder har.

d)

Kunskap om säkerhetskontrollens utformning och metoder för säkerhetskontroll.

e)

Kännedom om tillträdeskontroll och gällande förfaranden för säkerhetskontroll.

f)

Kunskap om de behörighetskort som används vid flygplatsen.

g)

Kunskap om rapporteringsförfaranden.

h)

Förmåga att på lämpligt sätt reagera på säkerhetsrelaterade incidenter.

11.2.6.3

Personer som genomgår fortbildning om säkerhetsfrågor ska kunna visa att de har kännedom om alla frågor som avses i punkt 11.2.6.2 innan de erhåller tillstånd till oeskorterat tillträde till behörighetsområden.

11.3   CERTIFIERING ELLER GODKÄNNANDE

11.3.1

Personer som utför uppgifter som omfattas av punkterna 11.2.3.1–11.2.3.5 ska genomgå

a)

ett inledande certifierings- eller godkännandeförfarande,

b)

(för personer som använder röntgen eller EDS) omcertifiering minst vart tredje år, och

c)

för alla övriga personer omcertifiering minst vart femte år.

11.3.2

Personer som arbetar med röntgen eller EDS-utrustning ska som del i det inledande certifierings- eller godkännandeförfarandet genomgå ett standardiserat bildtolkningstest.

11.3.3

Förfarandet för omcertifiering för personer som arbetar med röntgen eller EDS-utrustning ska omfatta både det standardiserade bildtolkningstestet och en bedömning av den operativa förmågan.

11.3.4

Om omcertifiering inte genomförs med tillfredsställande resultat inom en rimlig tidsfrist, normalt sett högst 3 månader, ska det leda till att certifieringen återkallas.

11.3.5

Dokumentation om certifiering eller godkännande ska sparas för personer som certifierats respektive godkänts, under minst deras anställningstid.

11.4   REPETITIONSUTBILDNING

11.4.1

Personer som arbetar med röntgen eller EDS-utrustning ska regelbundet genomgå repetitionsbildning som består av träning och test i bildtolkning. Detta ska ske i form av

a)

undervisning i sal och/eller vid datorn, eller

b)

TIP-utbildning på arbetsplatsen, förutsatt att ett TIP-bibliotek med minst 6 000 bilder enligt nedan finns på den röntgen- eller EDS-utrustning som används och att den berörda personen använder denna utrustning under minst en tredjedel av sin arbetstid.

Testresultaten ska meddelas den berörda personen och sparas; de kan utgöra en del av förfarandet för omcertifiering.

Undervisning i sal och/eller vid datorn ska genomföras för berörda personer minst sex timmar under varje sexmånadersperiod och ska innehålla bildtolkningsträning och test. Bildbiblioteken ska minst innehålla 1 000 bilder, varav minst 250 olika förbjudna föremål, bland annat bilder av komponenter till förbjudna föremål, varvid varje föremål ska visas från en rad olika vinklar. Bildurvalet ska vara slumpmässigt från biblioteket under träning och prov.

För TIP-utbildning på arbetsplatsen ska bildbiblioteken minst innehålla 6 000 bilder, varav minst 1 500 olika förbjudna föremål, bland annat bilder av komponenter till förbjudna föremål, varvid varje föremål ska visas från en rad olika vinklar.

11.4.2

Personer som utför uppgifter som omfattas av punkt 11.2, men inte sådana som avses i punkt 11.4.1, ska genomgå repetitionsutbildning tillräckligt ofta för att säkerställa att kompetensen upprätthålls och uppdateras i takt med utvecklingen på säkerhetsområdet.

Den regelbundna utbildningen ska genomföras

a)

(för kompetens som förvärvats under den inledande utbildningen och särskilda utbildningen) minst vart femte år eller, om kompetensen inte utnyttjats i mer än sex månader, innan personen återvänder till sina säkerhetsuppgifter, och

b)

vid behov för att säkerställa att personer som genomför, eller har ansvar för genomförandet av, säkerhetsåtgärder omgående informeras om nya hot och rättsliga krav när dessa ska tillämpas.

Kravet i led a ska inte gälla kompetens som förvärvats genom särskild utbildning som inte länge behövs för den berörda personens arbetsuppgifter.

11.4.3

Dokumentation om regelbunden utbildning ska sparas för alla personer som genomgått utbildningen, minst under hela deras anställningstid.

11.5   KOMPETENSKRAV FÖR INSTRUKTÖRER OCH OBEROENDE VALIDERARE

11.5.1

Den behöriga myndigheten ska spara eller ha tillgång till en förteckning över certifierade instruktörer och, i förekommande fall, oberoende validerare som har uppfyllt kraven i punkterna 11.5.2, 11.5.3 eller 11.5.4.

11.5.2

Instruktörer och oberoende validerare ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.1.3 och kunna styrka relevant kompetens eller relevanta kunskaper. Oberoende validerare ska vara fria från avtalsmässiga eller finansiella förpliktelser gentemot flygplatsoperatörer, flygföretag eller verksamhetsutövare de har anlitats för att övervaka.

11.5.3

Instruktörer som rekryterats eller som tillhandahöll utbildning enligt denna förordning innan den trädde i kraft ska för den behöriga myndigheten kunna styrka att de

a)

har den kunskap och kompetens som avses i punkt 11.5.5, och

b)

endast tillhandahåller kurser som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 11.2.1.3.

11.5.4

Oberoende validerare som rekryterats innan denna förordning trädde i kraft ska för den behöriga myndigheten styrka att de

a)

har den kompetens som avses i punkt 11.5.6, och

b)

är fria från avtalsmässiga eller finansiella förpliktelser gentemot flygplatsoperatörer, flygföretag eller verksamhetsutövare som ska övervakas.

11.5.5

För att certifieras som instruktör med behörighet att ge utbildning enligt punkterna 11.2.3.1–11.2.3.5 och i punkterna 11.2.4 och 11.2.5 krävs kunskap om arbetssituationen inom luftfartsskyddet samt kunskap och kompetens på följande områden:

a)

Instruktionsteknik.

b)

De säkerhetsåtgärder som ska läras ut.

11.5.6

För att certifieras som oberoende validerare krävs kunskap om arbetssituationen på luftfartsskyddsområdet samt kunskap och kompetens på följande områden:

a)

Kvalitetskontroll.

b)

De säkerhetsåtgärder som ska valideras eller övervakas.

11.5.7

Den behöriga myndigheten ska antingen själv erbjuda utbildning för instruktörer och oberoende validerare, eller godkänna en förteckning över lämpliga utbildningar och hålla den uppdaterad. Den behöriga myndigheten ska se till att instruktörer och oberoende validerare får regelbunden utbildning eller information om utvecklingen inom de berörda områdena.

11.5.8

Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den utbildning som tillhandahålls av en godkänd instruktör ger önskad kompetens ska den behöriga myndigheten antingen dra in godkännandet för kursen eller säkerställa att utbildaren tillfälligt eller permanent stryks från förteckningen över godkända instruktörer.

11.6   ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV UTBILDNING

Kompetens som en person förvärvat i en medlemsstat för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter ska beaktas i andra medlemsstater.

12.   SÄKERHETSUTRUSTNING

12.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12.0.1

Om inget annat anges ska den myndighet, den operatör eller den verksamhetsutövare som använder utrustning för åtgärder för vilka den har ansvar enligt det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 vidta rimliga åtgärder för att se till att utrustningen uppfyller de normer som fastställs i detta kapitel.

Information som klassats i enlighet med kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (3) ska av den berörda myndigheten göras tillgänglig för tillverkare som behöver känna till den.

12.0.2

Säkerhetsutrustning ska testas rutinmässigt.

12.1   METALLDETEKTORBÅGAR

12.1.1   Allmänna principer

12.1.1.1

Metalldetektorbågar ska kunna upptäcka och med hjälp av larm avslöja åtminstone specificerade metallföremål, både enskilda sådana och i kombination.

12.1.1.2

Detta ska ske oberoende av metallföremålets placering och riktning.

12.1.1.3

Metalldetektorbågen ska vara ordentligt fastsatt i ett stabilt fundament.

12.1.1.4

Metalldetektorbågen ska ha en visuell indikator som visar när den är i drift.

12.1.1.5

Justeringen av metalldetektorbågens larmkänslighet ska vara skyddad och bara kunna utföras av godkända personer.

12.1.1.6

Metalldetektorbågen ska avge både en ljussignal och en ljudsignal när den upptäcker metallföremål som anges i punkt 12.1.1.1. Signalerna ska kunna ses och höras på ett avstånd av två meter.

12.1.1.7

Ljussignalen ska ge en indikation om styrkan på den signal som upptäcks av metalldetektorbågen.

12.1.1.8

Metalldetektorbågen ska placeras så att den inte påverkas av interferenskällor.

12.1.2   Standarder för WTMD

12.1.2.1

Två standarder ska användas för metalldetektorbågar. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.1.2.2

All WTMD-utrustning ska uppfylla standard 1.

Standard 1ska upphöra att gälla den 1 januari 2011.

12.1.2.3

Standard 2 ska gälla för metalldetektorbågar som installeras från och med den 5 januari 2007, om det inte före detta datum ingåtts ett kontrakt om att installera metalldetektorbågar som uppfyller standard 1.

Alla metalldetektorbågar ska uppfylla standard 2 den 1 januari 2011.

12.1.3   Ytterligare krav för metalldetektorbågar

Alla metalldetektorbågar för vilka det ingåtts ett installationskontrakt från och med den 5 januari 2007 ska kunna

a)

avge en ljud- och/eller ljussignal för en viss procentandel personer som passerar metalldetektorbågen och som inte utlöste larmet enligt punkt 12.1.1.1; procentandelen ska kunna ställas in,

b)

räkna antalet kontrollerade personer, utom dem som passerar genom metalldetektorbågen i motsatt riktning,

c)

räkna antalet larm, och

d)

beräkna hur hög procentandel av de kontrollerade personerna som utlöser larmet.

12.2   HANDBURNA METALLDETEKTORER

12.2.1

Handburna metalldetektorer ska kunna upptäcka både järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller. Detektion och identifiering av den upptäckta metallens position ska anges genom alarm.

12.2.2

Justeringen av metalldetektorns larmkänslighet ska vara skyddad och bara kunna utföras av godkända personer.

12.2.3

Metalldetektorn ska ge en ljudsignal när den upptäcker metallföremål. Signalen ska kunna uppfattas på ett avstånd av en meter.

12.2.4

Metalldetektorns prestanda ska inte påverkas av interferenskällor.

12.2.5

Metalldetektorn ska ha en visuell indikator som visar när den är i drift.

12.3   RÖNTGENUTRUSTNING

Röntgenutrustning ska överensstämma med de detaljerade krav som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.4   UTRUSTNING OCH SYSTEM FÖR ATT UPPTÄCKA SPRÄNGÄMNEN (EDS – EXPLOSIVE DETECTION SYSTEMS)

12.4.1   Allmänna principer

12.4.1.1

Allmänna principer EDS ska kunna upptäcka och med hjälp av alarm avslöja en angiven mängd, eller mer, sprängämnen i bagage eller andra försändelser.

12.4.1.2

Detta ska ske oberoende av sprängämnets form, placering och läge.

12.4.1.3

EDS ska slå larm i följande fall:

När det upptäcker sprängämnen.

När det upptäcker närvaron av ett föremål som förhindrar att sprängämnen upptäcks.

När innehållet i bagaget eller försändelsen är för kompakt för att analyseras.

12.4.2   Standarder för EDS

12.4.2.1

Tre standarder ska användas för EDS. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.4.2.2

All EDS-utrustning ska uppfylla standard 1.

Standard 1 ska upphöra att gälla 1 september 2012.

Den behöriga myndigheten får tillåta att EDS enligt standard 1 som installerats under perioden 1 januari 2003–1 september 2006 används som längst fram till den 1 januari 2014.

12.4.2.3

Standard 2 ska gälla för all EDS-utrustning som installerats från och med 1 januari 2007, om inte ett kontrakt om installation av EDS som uppfyller standard 1 har ingåtts före 19 oktober 2006.

All EDS-utrustning ska senast den 1 september 2012 uppfylla standard 2, om inte tredje stycket i punkt 12.4.2.2 tillämpas.

Standard 2 ska upphöra att gälla 1 september 2018.

12.4.2.4

Standard 3 ska gälla för all EDS-utrustning som installeras från och med den 1 september 2012.

All EDS-utrustning ska senast den 1 september 2018 uppfylla standard 3.

12.4.3   Krav på bildkvalitet för EDS

Bildkvalitet för EDS ska överensstämma med de detaljerade krav som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.5   TIP – ALLMÄNNA PRINCIPER

12.5.1   Allmänna principer

12.5.1.1

TIP ska kunna projicera in en fingerad bild av ett förbjudet föremål i en verklig röntgenbild av en väska eller försändelse som genomgår säkerhetskontroll.

Den fingerade bilden ska kunna projiceras var som helst i röntgenbilden av väskan eller försändelsen som genomgår säkerhetskontroll, och placeringen ska inte vara fast utan variera slumpmässigt.

Det ska vara möjligt att ställa in hur stor procentandel av röntgenbilderna som ska få en fingerad bild inprojicerad.

12.5.1.2

TIP får inte inverka negativt på röntgenutrustningens prestanda och normala funktion.

Ingen indikering får ges till operatören om att en fingerad bild är på väg att projiceras eller har projicerats förrän det meddelande som avses i punkt 12.5.2.2 visas.

12.5.1.3

Styrfunktionerna för TIP ska vara skyddade och tillgängliga enbart för behöriga personer.

12.5.2   TIP-systemets olika delar

12.5.2.1

TIP ska minst omfatta följande:

a)

Ett bibliotek med virtuella bilder av förbjudna föremål.

b)

En anordning för visning och borttagning av meddelanden på skärmen.

c)

En anordning för registrering och presentation av resultaten från de enskilda operatörernas reaktioner på virtuella bilder.

12.5.2.2

TIP ska visa ett meddelande för operatören

a)

när operatören har reagerat på en fingerad bild,

b)

när operatören inte har reagerat på en fingerad bild,

c)

när operatören har reagerat trots att ingen fingerad bild visades, och

d)

när TIP misslyckades med att projicera den fingerade bilden på korrekt sätt och operatören därför kunde se att den var fingerad.

Meddelandet ska visas så att det inte skymmer bilden av väskan eller försändelsen.

Meddelandet ska vara kvar på skärmen tills operatören har tagit bort det. För fallen a och b ska meddelandet visas tillsammans med den fingerade bilden.

12.5.2.3

För att kunna använda utrustning med aktiverad TIP ska operatören logga in med ett unikt användar-ID.

12.5.2.4

TIP ska kunna lagra resultaten av enskilda operatörers reaktioner på fingerade bilder under minst tolv månader och i ett dataformat som medger framtagning av rapporter.

12.5.2.5

Sammansättningen av TIP ska också omfattas av kompletterande detaljerade krav som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.6   UTRUSTNING FÖR ATT UPPTÄCKA SPÅR AV SPRÄNGÄMNEN (ETD – EXPLOSIVE TRACE DETECTION)

Utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen (ETD – explosive trace detection) ska kunna samla in och analysera partiklar på, eller ångor från, kontaminerade ytor eller innehåll i bagage eller försändelser, och med en alarmsignal ange om spår av sprängämnen föreligger.

12.7   UTRUSTNING FÖR SÄKERHETSKONTROLL AV VÄTSKOR, GELÉER OCH SPRAYER (LAGs)

12.7.1   Allmänna principer

12.7.1.1

Utrustning som tas upp i förteckningen i punkt 4.1.3.1 och som används för säkerhetskontroll av vätskor, geléer och sprayer (LAGs) ska kunna upptäcka och med en alarmsignal ange om de angivna mängderna av dessa ämnen förekommer eller överskrids.

12.7.1.2

Detta ska ske oberoende av form eller material på behållaren för LAGs.

12.7.1.3

Utrustningen ska användas så att det säkerställa att behållaren placeras i ett läge som gör att utrustningens detekteringsförmåga utnyttjas till fullo.

12.7.1.4

Utrusningen ska slå larm i följande fall:

a)

När den upptäcker material som skulle kunna utgöra en risk.

b)

När den upptäcker ett föremål som förhindrar att material som kan utgöra en risk detekteras.

c)

När den inte kan avgöra om det rör sig om ofarliga LAGs.

d)

När innehållet i väskan är för kompakt för att analyseras.

12.7.2   Standarder för utrustning för säkerhetskontroll av LAGs

12.7.2.1

Två standarder ska användas för utrustning för säkerhetskontroll av LAGs. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

12.7.2.2

All utrustning för säkerhetskontroll av LAGs ska uppfylla kraven i standard 1.

Standard 1 ska upphöra att gälla 28 april 2014.

12.7.2.3

Standard 2 ska gälla för all utrustning för säkerhetskontroll av LAGs som installeras från och med den 29 april 2014.

All utrustning för säkerhetskontroll av LAGs ska uppfylla kraven i standard 2 senast den 29 april 2016.

12.7.3   Godkännande av utrustning för säkerhetskontroll av LAGs

Om utrustning har godkänts av en medlemsstats behöriga myndighet eller på den behöriga myndighetens vägnar och den därmed anses uppfylla de standarder som anges i punkt 12.7 i ett separat kommissionsbeslut ska övriga medlemsstater erkänna att den uppfyller dessa standarder. Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela namnet på, och på begäran, andra relevanta uppgifter om de organ som utsetts till att godkänna utrustning. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om vilka organ som utsetts.

12.8   METODER FÖR SÄKERHETSKONTROLL SOM UTNYTTJAR NY TEKNIK

12.8.1

Medlemsstaterna får tillåta metoder för säkerhetskontroll med ny teknik som inte omnämns i denna förordning under förutsättning att

a)

det sker i syfte att utvärdera en ny metod för säkerhetskontroll,

b)

nivån på luftfartsskyddet inte påverkas i negativ riktning, och

c)

de som påverkas, passagerarna inbegripet, ska på lämpligt sätt informeras om att en utvärdering pågår.

12.8.2

Minst fyra månader i förväg ska den berörda medlemsstaten skriftligen informera kommissionen och övriga medlemsstater om den metod för säkerhetskontroll som den har för avsikt att ge tillstånd för och samtidigt lämna en redogörelse för hur den garanterar att den nya metoden uppfyller kravet i punkt 12.8.1 b. Detta meddelande ska också innehålla information om var den nya metoden planeras att användas och om provperiodens längd.

12.8.3

Om kommissionen ger medlemsstaten ett positivt svar, eller om inget svar erhålls inom tre månader efter det att kommissionen mottog den skriftliga informationen, får medlemsstaten tillåta användning av metoden för säkerhetskontroll med ny teknik.

Om kommissionen anser att den föreslagna metoden för säkerhetskontroll inte ger tillräckliga garantier för att nivån på luftfartsskyddet i gemenskapen upprätthålls, ska den senast tre månader efter det att den mottog det meddelande som avses i punkt 12.8.2 informera medlemsstaten om skälen till detta. I detta fall får den nya metoden för säkerhetskontroll inte användas förrän kommissionen fått tillfredsställande garantier.

12.8.4

Provperioden för varje enskild metod för säkerhetskontroll med ny teknik får högst vara arton månader. Kommissionen får förlänga denna period med högst tolv månader, under förutsättning att medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt motiverar sin begäran om förlängning.

12.8.5

Minst var sjätte månad under provperioden ska medlemsstatens behöriga myndighet skicka in en lägesrapport till kommissionen. Kommissionen ska informera övriga medlemsstater om rapporten. Om inga lägesrapporter inkommer kan kommissionen uppmana medlemsstaten att lägga ned provet.

12.8.6

Om kommissionen utgående från lägesrapporten inte anser att den metod för säkerhetskontroll som utvärderas ger tillräckliga garantier för att den allmänna luftfartsskyddsnivån upprätthålls i gemenskapen, ska kommissionen meddela medlemsstaten att utvärderingen ska stoppas fram till dess att sådana garantier kan ges.

12.8.7

En provperiod får vara högst 30 månader.

TILLÄGG 12-A

Detaljerade bestämmelser om prestandakrav för metalldetektorbågar fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 12-B

Detaljerade bestämmelser om prestandakrav för utrustning och system för att upptäcka sprängämnen fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

TILLÄGG 12-C

Detaljerade bestämmelser om prestandakrav för utrustning för säkerhetskontroll av vätskor, geléer och sprayer (LAGs) fastställs i ett separat kommissionsbeslut.


(1)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 64.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.