5.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/71/EU

av den 4 november 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp metoflutrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket tog den 23 december 2005 emot en ansökan från Sumitomo Chemical (UK) Plc, i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/8/EG, om införande av det verksamma ämnet metoflutrin i direktivets bilaga I för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, enligt bilaga V till direktiv 98/8/EG. Metoflutrin fanns inte på marknaden som ett verksamt ämne i en biocidprodukt den dag som avses i artikel 34.1 i direktiv 98/8/EG.

(2)

Efter att ha genomfört en utvärdering lämnade Förenade kungariket den 19 juni 2008 in en utvärderingsrapport, åtföljd av en rekommendation, till kommissionen.

(3)

Rapporten granskades av medlemsstaterna och kommissionen vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 27 maj 2010, och resultatet av granskningen infördes i en granskningsrapport.

(4)

Flera undersökningar visar att biocidprodukter som används som insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och som innehåller metoflutrin kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Metoflutrin bör därför tas upp i bilaga I till det direktivet.

(5)

Alla potentiella användningsområden har inte utvärderats på europeisk nivå. Av det skälet bör medlemsstaterna utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för delar av miljön och populationer som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på europeisk nivå. Medlemsstaterna bör också, när de godkänner produkter, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att reducera identifierade risker till godtagbara nivåer.

(6)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter på marknaden som innehåller det verksamma ämnet metoflutrin behandlas likvärdigt, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I, så att medlemsstaterna ska få möjlighet att sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

(8)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 maj 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.


BILAGA

Följande post för ämnet metoflutrin ska föras in i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste beslutet om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut den

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”36

Metoflutrin

 

RTZ-isomer:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetyl)bensyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

EG-nr: Ej tillämpligt

CAS-nr: 240494-71-7

 

Summan av alla isomer:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetyl)bensyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetyl-3-prop-1-enylcyklopropankarboxylat

EG-nr: Ej tillämpligt

CAS-nr: 240494-70-6

Det verksamma ämnet ska uppfylla följande båda lägsta renhetsgrader:

 

RTZ-isomer

754 g/kg

 

Summan av alla isomer

930 g/kg

1 maj 2011

Ej tillämpligt

30 april 2021

18

Vid bedömning, i enlighet med artikel 5 och bilaga VI, av en ansökan om produktgodkännande ska medlemsstaterna, när detta är relevant för den berörda produkten, undersöka de användnings- eller exponeringsscenarier och de risker för delar av miljön och populationer som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på europeisk nivå.”


(1)  Inför tillämpningen av de gemensamma principerna i bilaga VI finns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser tillgängliga på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm