21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/36


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

(2010/284/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.7 jämförd med artikel 126.13,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Tjeckiens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Tjeckien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Tjeckien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Tjeckiens fall leder denna allsidiga bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de tjeckiska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna i Tjeckien under 2009 uppgå till 6,6 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Enligt kommissionens höstprognos 2009 kan det väntade överskridandet av referensvärdet betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas Tjeckiens reala BNP, till stor del som en följd av den globala ekonomiska krisen, sjunka med 4,8 % under 2009 efter att ha ökat med 2,5 % under 2008. Eftersom det nominella underskottet började öka redan under 2008 inleddes den strukturella försämringen tidigare när det fortfarande var högkonjunktur. Vidare kan överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet enligt kommissionens höstprognos 2009 med oförändrad politik beräknas öka till 5,5 % av BNP år 2010 och till 5,7 % av BNP år 2011. Prognosen innefattar effekterna av åtgärder som vidtagits för att motverka krisen och som fortfarande löper 2010 (två åtgärder motsvarande ca 0,7 av BNP är permanenta) samt det finanspolitiska konsolideringspaket för 2010 som de tjeckiska myndigheterna antog i oktober 2009. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de tjeckiska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden klart under referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 35,5 % av BNP år 2009. I kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga snabbt och hamna på 44 % av BNP år 2011 med en oförändrad politik.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Tjeckiens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Tjeckien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora tjeckiska underskottet återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2