23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 april 2010

om tillstånd för utsläppande på marknaden av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr K(2010) 2397]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2010/228/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 april 2006 ansökte företaget Tahitian Noni International Inc. hos de behöriga myndigheterna i Belgien om att få släppa ut puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 28 februari 2007 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Belgien sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att användning av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som livsmedelsingrediens är godtagbar.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 28 mars 2007.

(4)

Inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 framfördes i enlighet med denna bestämmelse motiverade invändningar mot utsläppandet av produkten på marknaden.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ombads därför den 7 november 2007 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 13 mars 2009 drog Efsa i sitt vetenskapliga yttrande ”Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission on the safety of ’Morinda citrifolia (Noni) fruit puree and concentrate’ as a novel food ingredient” slutsatsen att fruktpuré och fruktkoncentrat av noni är säkra för befolkningen i allmänhet.

(7)

På grundval av den vetenskapliga utvärderingen fastställs det att fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia (noni) uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia (noni) enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för de användningar som anges i bilaga II.

Artikel 2

Benämningen på den fruktpuré av Morinda citrifolia som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller den vara ”fruktpuré av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktpuré”.

Benämningen på det fruktkoncentrat av Morinda citrifolia som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”fruktkoncentrat av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktkoncentrat”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, Förenta staterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 april 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.


BILAGA I

Specifikation av fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Beskrivning:

Frukterna av Morinda citrifolia skördas för hand. Frön och skal separeras mekaniskt från de pureade frukterna. Efter pastörisering förpackas purén i aseptiska behållare och förvaras kallt.

Koncentrat av Morinda citrifolia framställs av puré av M. citrifolia genom behandling med pektolytiska enzymer (50–60 °C i 1–2 timmar). Därefter upphettas purén för att inaktivera pektinaserna och kyls sedan omedelbart. Juicen separeras i en dekantercentrifug. Därefter samlas juicen upp och pastöriseras innan den koncentreras i en vakuumindunstare från 6–8 brixgrader till 49–51 brixgrader i det slutliga koncentratet.

Sammansättning av fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Vatten

89–93 %

48–53 %

Protein

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Fett

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Aska

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Kolhydrater (totalt)

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glukos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Kostfibrer

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (1)

0,19–0,20 μg/ml

0,11–0,77 μg/ml

Lucidin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart

Alisarin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart

Rubiadin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart


(1)  Med en HPLC-UV-metod som sökanden utvecklat och validerat för analys av antrakinoner i puré och koncentrat av Morinda citrifolia.

Detektionsgränser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alisarin) och 62,5 ng/ml (rubiadin).


BILAGA II

Användningar för fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Användningsgrupp

Högsta tillåtna mängd av frukt av Morinda citrifolia

Puré

Koncentrat

Konfektyrer

45 g/100 g

10 g/100 g

Müslistänger

53 g/100 g

12 g/100 g

Pulverblandning till näringsdrycker (torrvikt)

53 g/100 g

12 g/100 g

Kolsyrade drycker

11 g/100 g

3 g/100 g

Glass och sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Kex

53 g/100 g

12 g/100 g

Bullar, kakor och andra konditorivaror

53 g/100 g

12 g/100 g

Frukostflingor (fullkorn)

88 g/100 g

20 g/100 g

Sylt och gelé (konserverad frukt)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Söta pålägg, fyllningar och glasyrer

31 g/100 g

7 g/100 g

Såser, inläggningar, fonder och smaksättare

88 g/100 g

20 g/100 g

Kosttillskott (i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (2))

26 g per daglig dos enligt tillverkarens rekommendationer

6 g per daglig dos enligt tillverkarens rekommendationer


(1)  På grundval av mängden före beredning för att framställa 100 g färdig produkt.

(2)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.