10.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/72


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 februari 2010

om ändring av tidsfristen för att lägga fram dokumentation om terbutryn som ska granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

[delgivet med nr K(2010) 752]

(Text av betydelse för EES)

(2010/77/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska undersökas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Terbutryn är uppförd i denna förteckning för produkttyperna 7, 9 och 10.

(2)

Den ursprungliga deltagare som anmälde terbutryn för produkttyperna 7, 9 och 10 drog sig ur granskningsprogrammet. Kommissionen har således i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 informerat medlemsstaterna om detta. Informationen offentliggjordes även på elektronisk väg den 22 juni 2007.

(3)

Inom tre månader från det elektroniska offentliggörandet av informationen har tre företag uttryckt intresse för att ta över uppgiften som deltagare för terbutryn för en eller flera av produkttyperna 7, 9 och 10 i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Enligt artikel 9.2 d i förordning (EG) nr 1451/2007 var tidsfristen för att lämna in fullständig dokumentation för produkttyperna 7, 9 och 10 den 31 oktober 2008. I enlighet med artikel 12.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1451/2007, enligt vilken kommissionen medger att en person som önskar ta över efter en deltagare som har dragit sig ur, kan kommissionen om nödvändigt besluta om att förlänga tidsfristen för inlämning av fullständig dokumentation.

(5)

Eftersom det rått osäkerhet i fråga om när tidsfristen löper ut är det lämpligt att förlänga tidsfristen för inlämning av dokumentation för terbutryn för produkttyperna 7, 9 och 10 till den 1 mars 2010.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den nya tidsfristen för inlämning av dokumentation för terbutryn (EG-nummer 212-950-5; CAS-nummer 886-50-0) för produkttyperna 7, 9 och 10 är den 1 mars 2010.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.