9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2010

om ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2010) 694]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2010/69/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (1), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Beslut nr 574/2007/EG har genomförts genom kommissionens beslut 2008/456/EG (2).

(2)

Med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning bör en övre gräns fastställas för den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering för årliga program.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog inte Danmark i antagandet av beslut (EG) nr 574/2007/EG som därför inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Men eftersom beslut nr 574/2007/EG bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, meddelade Danmark, i enlighet med artikel 4 i ovannämnda protokoll, genom en skrivelse av den 19 juni 2007 att landet hade införlivat beslutet i nationell rätt. Danmark är därför, i kraft av internationell rätt, bundet av detta beslut.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Irland.

(6)

När det gäller Island och Norge utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (6).

(7)

När det gäller Schweiz utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7), som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (8).

(8)

När det gäller Liechtenstein utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i det protokoll som undertecknats mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (9).

(9)

Beslut 2008/456/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/456/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken till artikel 24 ska ersättas med följande:

”Läges- och slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet samt ansökningar om utbetalningar”

2.

I artikel 24 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Med hänvisning till artiklarna 41.3 och 41.4 i den grundläggande rättsakten får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering till en medlemsstat inte överstiga 90 % av det sammanlagda belopp som tilldelats denna medlemsstat i det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts.

Om en medlemsstat nationellt har gjort åtaganden för mindre än det sammanlagda belopp som den tilldelats genom det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts, får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering inte överstiga 90 % av det belopp som det nationellt har gjorts åtaganden för.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

(2)  EUT L 167, 27.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EUT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EGT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EGT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.