5.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 februari 2010

om avslutande av räkenskaperna för Maltas utbetalningsställe beträffande utgifter på området för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2007

[delgivet med nr K(2010) 459]

(Endast den maltesiska texten är giltig)

(2010/60/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 30 och 39,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2008/395/EG (2) och beslut 2009/85/EG (3) avslutades räkenskaperna för räkenskapsåret 2007 för alla utbetalningsställen utom för det maltesiska utbetalningsstället MRAE.

(2)

Efter det att nya uppgifter inkommit och ytterligare kontroller utförts kan kommissionen nu fatta ett beslut angående utgifterna på området för landsbygdsutveckling, dvs. ett beslut om huruvida de räkenskaper som inlämnats av det maltesiska utbetalningsstället MRAE är fullständiga, exakta och sanningsenliga.

(3)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 påverkar detta beslut inte beslut som antas senare av kommissionen om att undanta utgifter som inte verkställts i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna från gemenskapsfinansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det maltesiska utbetalningsstället MRAE:s räkenskaper avseende utgifter på området för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2007 avslutas härmed.

De belopp som enligt detta beslut ska återkrävas från eller utbetalas till den berörda medlemsstaten beträffande landsbygdsutvecklingsåtgärder i Malta anges i bilagorna I och II.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 139, 29.5.2008, s. 25.

(3)  EUT L 33, 3.2.2009, s. 31.


BILAGA I

AVSLUTANDE AV UTBETALNINGSSTÄLLENAS RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPSÅRET 2007 – EGFJ-UTGIFTER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

BELOPP SOM SKA ÅTERKRÄVAS FRÅN ELLER BETALAS UT TILL MEDLEMSSTATEN

MS

 

2007 – Utgifter för utbetalningsställen för vilka räkenskaperna är

Totalt a + b

Avdrag

Totalt

Mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller utbetalas till (+) medlemsstaten

avslutade

avskilda

= utgifter som har tagits upp i deklarationen för räkenskapsåret

= summa mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

euro

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


BILAGA II

UTGIFTER SOM GODKÄNTS AV EGFJ FÖR ÅTGÄRDER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2007 I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

SKILLNADER MELLAN ÅRSREDOVISNINGAR OCH UTGIFTSDEKLARATIONER

MS

Nr

Åtgärd

Utgifter 2007

Bilaga I kolumn ”a”

Avdrag

Bilaga I kolumn ”d”

Belopp som godkänts för 2007

Bilaga I kolumn ”e”

MT

Nr

Åtgärd

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mindre gynnade områden

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Miljövänligt jordbruk

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Uppfyllande av EU-normer

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Producentsammanslutningar

0,00

0,00

0,00

 

5

Tekniskt stöd

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Tilläggsstöd till statligt stöd

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc-åtgärder

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Total

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92