11.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/35


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 25 november 2010

om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna

(omarbetning)

(ECB/2010/24)

(2011/10/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2005/11 av den 17 november 2005 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (1) behöver ändras i flera hänseenden för att beakta fördelningen av ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats i enlighet med beslut ECB/2010/5 av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna (2). Beslutet bör omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

Av beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (3) framgår att tilldelningen av eurosedlar i omlopp till de nationella centralbankerna sker i förhållande till deras andel i ECB:s tecknade kapital. Enligt artikel 4 i beslut ECB/2010/29 och bilagan till det beslutet tilldelas ECB 8 procent av det totala värdet på eurosedlar i omlopp. ECB har inom Eurosystemet fordringar på de nationella centralbankerna i förhållande till deras andelar i fördelningsnyckeln för tecknat kapital till ett värde som motsvarar värdet på de eurosedlar som ECB ger ut.

(3)

Av artikel 2.2 i beslut ECB/2010/23 av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (4) framgår att Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp förräntas enligt referensräntan. Enligt artikel 2.3 i beslut ECB/2010/23 avvecklas denna förräntning genom betalningar via TARGET2.

(4)

Av skäl 7 i beslut ECB/2010/23 framgår att ECB:s inkomster från avkastningen på de fordringar ECB har inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp i princip, i enlighet med ECB-rådets beslut, fördelas bland de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital under samma räkenskapsår som inkomsterna uppkommer.

(5)

På samma sätt bör ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna i princip fördelas till de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital under samma räkenskapsår som inkomsterna uppkommer.

(6)

Vid fördelningen av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna, bör ECB ta hänsyn till en skattning av det finansiella resultatet som förväntas för året som i tillräcklig omfattning beaktar behovet av avsättningar för valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och förändringar i guldpriset samt även förekomsten av avsättningar som kan lösas upp för att motverka beräknade utgifter.

(7)

Vid fastställandet av den andel av ECB:s nettovinst som ska överföras till den allmänna reservfonden i enlighet med ECBS-stadgans artikel 33.1, bör ECB-rådet beakta att varje andel i denna vinst som hänför sig till inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från programmet för värdepappersmarknaderna i sin helhet bör fördelas till de nationella centralbankerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   nationell centralbank: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta,

b)   Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp: fordringar och skulder som uppkommer mellan en nationell centralbank och ECB samt mellan en nationell centralbank och övriga nationella centralbanker som resultat av att artikel 4 i beslut ECB/2010/29 tillämpas,

c)   ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp: ECB:s inkomster från avkastningen på de fordringar ECB har inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp som är resultatet av att artikel 2 i beslut ECB/2010/23 tillämpas,

d)   ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna: nettoinkomsten från sådana värdepapper som ECB förvärvat i enlighet med beslut ECB/2010/5.

Artikel 2

Interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna

1.   ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna ska i sin helhet tillkomma de nationella centralbankerna under samma räkenskapsår som inkomsterna uppstår, och ska fördelas på de nationella centralbankerna i förhållande till deras inbetalda andelar av ECB:s tecknade kapital.

2.   ECB ska fördela sina inkomster från eurosedlar i omlopp som uppkommit under respektive räkenskapsår på de nationella centralbankerna den andra arbetsdagen under påföljande år.

3.   ECB ska fördela sina inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna som uppkommit under respektive räkenskapsår på de nationella centralbankerna den sista arbetsdagen i januari under påföljande år.

4.   Genom ett på ECBS-stadgan baserat beslut av ECB-rådet får det belopp som härrör från ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp reduceras med de utgifter ECB haft i samband med utgivningen och hanteringen av eurosedlar.

Artikel 3

Avvikelse från artikel 2

Med avvikelse från artikel 2:

1.

ECB-rådet ska före utgången av räkenskapsåret besluta huruvida hela eller delar av ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna bör hållas inne i sådan utsträckning som är nödvändig för att säkerställa att det belopp som fördelas inte överstiger ECB:s nettovinst för det året. ECB-rådet ska fatta ett sådant beslut om rådet, på grund av en välgrundad skattning som gjorts av ECB:s direktion, räknar med att ECB kommer att utvisa en förlust under året eller kommer att göra en nettovinst under året som understiger ECB:s förväntade inkomster från eurosedlar i omlopp och från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna.

2.

ECB-rådet får före utgången av räkenskapsåret besluta att överföra hela eller delar av ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna och, vid behov, hela eller delar av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp, till en avsättning för valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och förändringar i guldpriset.

Artikel 4

Upphävande

Beslut ECB/2005/11 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 2010.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 25 november 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.

(2)  EUT L 124, 20.5.2010, s. 8.

(3)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(4)  Ännu ej offentliggjort i EUT.