15.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1220/2009

av den 14 december 2009

om ändring för hundrasjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 3 december 2009 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person från sin förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser. Den 1 september, den 23 september och den 17 november 2009 beslutade sanktionskommittén att ändra identifieringsuppgifter rörande flera fysiska personer på den förteckningen.

(3)

Bilaga I bör därför uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2009.

För kommissionen,

på ordförandens vägnar

João Vale DE ALMEIDA

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan” utgå.

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adress: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italien. Född den 28 oktober 1966 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: BGHFCL66R28Z352G, b) dömd till åtta års fängelse i Italien den 15 juli 2006 och för närvarande frihetsberövad i Italien” ersättas med följande:

”Faycal Boughanemi (alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Adress: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italien. Född den 28 oktober 1966 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BGHFCL66R28Z352G, b) var frihetsberövad i Italien i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juli 2005.”

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Född den 22 februari 1983 i Marocko. Adress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Övriga upplysningar: Föremål för en häktningsorder med nr 5236/02 R.G.N.R utfärdad av domstolen i Milano den 25 november 2003 1511/02 R.G.GIP. Dömd” ersättas med följande:

”Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Född den 22 februari 1983 i Marocko. Adress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Övriga upplysningar: Var frihetsberövad i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.”

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adress: a) Via Toscana 46, Bologna, Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 6 mars 1969 i Baja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L497470 (tunisiskt pass utfärdat den 3 juni 1997 som upphörde att gälla den 2 juni 2002). Övriga upplysningar: dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i åtta månader” ersättas med följande:

”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 6 mars 1969 i Baja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L497470 (tunisiskt pass utfärdat den 3 juni 1997 som upphörde att gälla den 2 juni 2002). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.”

(5)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adress: Mombasa, Kenya. Född den 19 februari 1976 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: a) A260592 (kenyanskt pass), b) A056086 (kenyanskt pass), c) A435712 (kenyanskt pass), d) A324812 (kenyanskt pass), e) 356095 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer 12771069 (kenyanskt id-kort). Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden i Pakistan i januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001” ersättas med följande:

”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adress: Mombasa, Kenya. Född den 19 februari 1976 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: a) A260592 (kenyanskt pass), b) A056086 (kenyanskt pass), c) A435712 (kenyanskt pass), d) A324812 (kenyanskt pass), e) 356095 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 12771069 (kenyanskt id-kort). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit den 1 januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”

(6)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Född den 3 augusti 1973 i Bizerte, Tunisien. Övriga upplysningar: Föremål för en häktningsorder med nr 36601/2001 R.G.N.R utfärdad av domstolen i Milano 17 maj 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Utvisad från Italien år 2002. På flykt” ersättas med följande:

”Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Född den 3 augusti 1973 i Bizerte, Tunisien. Övriga upplysningar: Utvisad från Italien år 2002. Var frihetsberövad i Tunisien i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.”

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Född a) den 9 april 1969, b) den 9 april 1960, c) den 4 september 1969 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: A163012 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 8534714 (kenyanskt id-kort utfärdat den 14 november 1996). Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden i Pakistan i januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001” ersättas med följande:

”Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Född a) den 9 april 1969, b) den 9 april 1960, c) den 4 september 1969 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: A163012 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 8534714 (kenyanskt id-kort utfärdat den 14 november 1996). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit den 1 januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”