8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1194/2009

av den 30 november 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

För att upprätthålla en hög och enhetlig nivå för luftfartssäkerhet i Europa, är det nödvändigt att ändra kraven och förfarandena för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, i synnerhet för att införa en definition av begreppet huvudsaklig verksamhetsort, förbättra innehållet i intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) och se över bestämmelserna om flygtillstånd.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på yttrandena (3) från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska följande led e, f, g och h läggas till:

”e)   huvudsaklig verksamhetsort: företagets huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

f)   artikel: varje del och anordning som används på civila luftfartyg.

g)   ETSO (European Technical Standard Order): en detaljerad luftvärdighetsspecifikation utfärdad av byrån för att säkerställa uppfyllande av kraven i denna förordning som en minimistandard för angivna artiklars prestanda.

h)   EPA (European Part Approval): innebär att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.”

2.

I artikel 3.5 ska hänvisningen till ”21A.112” ersättas med ”21A.112A”.

3.

I artikel 5 ska följande läggas till som punkt 5:

”5.   Med avvikelse från punkt 1 får tillverkningsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A i kapitlen F och G i bilagan (del 21) till denna förordning fortsätta att utfärda intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning eller försäkran om överensstämmelse genom att använda EASA-blankett 1, den ursprungliga utgåvan, i enlighet med tillägg I i bilagan (del 21) till denna förordning till och med den 28 september 2010.”

4.

Bilagan (del 21) ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Yttrande 03/2006 om redaktionella ändringar, yttrande 05/2006 om huvudsaklig verksamhetsort, yttrande 06/2008 om EASA-blankett 1, yttrande 04/2007 om flygtillstånd.


BILAGA

Bilagan (del 21) till förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ersättas med följande:

Innehåll

21.1

Allmänt

AVSNITT A – TEKNISKA KRAV

KAPITEL A – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21A.1

Tillämpningsområde

21A.2

Åtagande av annan person än sökanden till eller innehavaren av ett certifikat

21A.3

Fel, störningar och defekter

21A.3B

Luftvärdighetsdirektiv

21A.4

Samordning mellan konstruktion och tillverkning

KAPITEL B – TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.11

Tillämpningsområde

21A.13

Villkor för ansökan

21A.14

Visande av förmåga

21A.15

Ansökan

21A.16A

Luftvärdighetskoder

21A.16B

Särskilda villkor

21A.17

Typcertifieringsgrund

21A.18

Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer

21A.19

Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

21A.20

Uppfyllande av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav

21A.21

Utfärdande av typcertifikat

21A.23

Utfärdande av begränsat typcertifikat

21A.31

Typkonstruktion

21A.33

Undersökning och prov

21A.35

Flygprov

21A.41

Typcertifikat

21A.44

Innehavarens förpliktelser

21A.47

Överlåtelse

21A.51

Giltighetstid

21A.55

Dokumentation

21A.57

Handböcker

21A.61

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D – ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.90

Tillämpningsområde

21A.91

Klassificering av ändringar i typkonstruktion

21A.92

Villkor för ansökan

21A.93

Ansökan

21A.95

Mindre ändringar

21A.97

Större ändringar

21A.101

Fastställande av tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav

21A.103

Utfärdande av godkännande

21A.105

Dokumentation

21A.107

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21A.109

Förpliktelser och EPA-märkning

KAPITEL E – KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21A.111

Tillämpningsområde

21A.112A

Villkor för ansökan

21A.112B

Visande av förmåga

21A.113

Ansökan om kompletterande typcertifikat

21A.114

Uppfyllande av krav

21A.115

Utfärdande av kompletterande typcertifikat

21A.116

Överlåtelse

21A.117

Ändringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

21A.118A

Förpliktelser och EPA-märkning

21A.118B

Giltighetstid

21A.119

Handböcker

21A.120

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

KAPITEL F – TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.121

Tillämpningsområde

21A.122

Villkor för ansökan

21A.124

Ansökan

21A.125A

Utfärdande av godkännandebrev

21A.125B

Brister

21A.125C

Giltighetstid

21A.126

System för inspektion under produktionen

21A.127

Prov: luftfartyg

21A.128

Prov: motorer och propellrar

21A.129

Tillverkarens förpliktelser

21A.130

Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

KAPITEL G – GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.131

Tillämpningsområde

21A.133

Villkor för ansökan

21A.134

Ansökan

21A.135

Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

21A.139

Kvalitetssystem

21A.143

Verksamhetshandbok för tillverkning

21A.145

Krav för godkännande

21A.147

Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

21A.148

Ändringar avseende verksamhetsplats

21A.149

Överlåtelse

21A.151

Villkor för godkännande

21A.153

Ändringar i villkoren för godkännande

21A.157

Undersökningar

21A.158

Brister

21A.159

Giltighetstid

21A.163

Befogenheter

21A.165

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL H – LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21A.171

Tillämpningsområde

21A.172

Villkor för ansökan

21A.173

Klassificering

21A.174

Ansökan

21A.175

Språk

21A.177

Ändring eller modifiering

21A.179

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21A.180

Inspektioner

21A.181

Giltighetstid

21A.182

Identifiering av luftfartyg

KAPITEL I – MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21A.201

Tillämpningsområde

21A.203

Villkor för ansökan

21A.204

Ansökan

21A.207

Ändring och modifiering

21A.209

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21A.210

Inspektioner

21A.211

Giltighetstid

KAPITEL J – GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION (DESIGN ORGANISATION APPROVAL, DOA)

21A.231

Tillämpningsområde

21A.233

Villkor för ansökan

21A.234

Ansökan

21A.235

Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

21A.239

System för konstruktionssäkring

21A.243

Uppgifter

21A.245

Krav för godkännande

21A.247

Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

21A.249

Överlåtelse

21A.251

Villkor för godkännande

21A.253

Ändringar i villkoren för godkännande

21A.257

Undersökningar

21A.258

Brister

21A.259

Giltighetstid

21A.263

Befogenheter

21A.265

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL K – DELAR OCH ANORDNINGAR

21A.301

Tillämpningsområde

21A.303

Uppfyllande av tillämpliga krav

21A.305

Godkännande av delar och anordningar

21A.307

Godkännande av delar och anordningar för installation

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M – REPARATIONER

21A.431

Tillämpningsområde

21A.432A

Villkor för ansökan

21A.432B

Visande av förmåga

21A.433

Underlag för reparation

21A.435

Klassificering av reparationer

21A.437

Utfärdande av godkännande av reparation

21A.439

Tillverkning av reparationsdelar

21A.441

Utförande av reparation

21A.443

Begränsningar

21A.445

Oreparerad skada

21A.447

Dokumentation

21A.449

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21A.451

Förpliktelser och EPA-märkning

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O – ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21A.601

Tillämpningsområde

21A.602A

Villkor för ansökan

21A.602B

Visande av förmåga

21A.603

Ansökan

21A.604

ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

21A.605

Krav på uppgifter

21A.606

Utfärdande av ETSO-tillstånd

21A.607

Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

21A.608

Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

21A.609

Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

21A.610

Godkännande av avvikelse

21A.611

Konstruktionsändringar

21A.613

Dokumentation

21A.615

Inspektion av byrån

21A.619

Giltighetstid

21A.621

Överlåtelse

KAPITEL P – FLYGTILLSTÅND

21A.701

Tillämpningsområde

21A.703

Villkor för ansökan

21A.705

Behörig myndighet

21A.707

Ansökan om flygtillstånd

21A.708

Flygförhållanden

21A.709

Ansökan om godkännande av flygförhållanden

21A.710

Godkännande av flygförhållanden

21A.711

Utfärdande av ett flygtillstånd

21A.713

Ändringar

21A.715

Språk

21A.719

Överlåtelse

21A.721

Inspektioner

21A.723

Giltighetstid

21A.725

Förnyande av flygtillstånd

21A.727

Flygtillståndsinnehavarens förpliktelser

21A.729

Dokumentation

KAPITEL Q – IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

21A.801

Identifiering av produkter

21A.803

Hantering av identifieringsuppgifter

21A.804

Identifiering av delar och anordningar

21A.805

Identifiering av kritiska delar

21A.807

Identifiering av ETSO-artiklar

AVSNITT B – FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21B.5

Tillämpningsområde

21B.20

Den behöriga myndighetens förpliktelser

21B.25

Krav på den behöriga myndighetens organisation

21B.30

Dokumenterade förfaranden

21B.35

Ändringar i organisation och förfaranden

21B.40

Konfliktlösning

21B.45

Rapportering/samordning

21B.55

Dokumentation

21B.60

Luftvärdighetsdirektiv

KAPITEL B – TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D – ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL E – KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL F – TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.120

Undersökning

21B.125

Brister

21B.130

Utfärdande av godkännandebrev

21B.135

Erkännande av godkännandebrev

21B.140

Ändring av godkännandebrev

21B.145

Begränsning, upphävande och återkallande av godkännandebrev

21B.150

Dokumentation

KAPITEL G – GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.220

Undersökning

21B.225

Brister

21B.230

Utfärdande av certifikat

21B.235

Fortsatt övervakning

21B.240

Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

21B.245

Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

21B.260

Dokumentation

KAPITEL H – LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21B.320

Undersökning

21B.325

Utfärdande av luftvärdighetsbevis

21B.326

Luftvärdighetsbevis

21B.327

Begränsat luftvärdighetsbevis

21B.330

Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis och begränsade luftvärdighetsbevis

21B.345

Dokumentation

KAPITEL I – MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21B.420

Undersökning

21B.425

Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

21B.430

Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

21B.445

Dokumentation

KAPITEL J – GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

KAPITEL K – DELAR OCH ANORDNINGAR

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M – REPARATIONER

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O – ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

KAPITEL P – FLYGTILLSTÅND

21B.520

Undersökning

21B.525

Utfärdande av flygtillstånd

21B.530

Återkallande av flygtillstånd

21B.545

Dokumentation

KAPITEL Q – IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

TILLÄGG – EASA-BLANKETTER”;

2.

Rubriken till avsnitt A ska ersättas med följande:

3.

I punkt 21A.14 b ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

en fast eller justerbar propeller.”;

4.

I punkt 21A.35 b ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

för luftfartyg som ska certifieras i enlighet med detta avsnitt, förutom i) varmluftsballonger, friflygande gasballonger, förankrade gasballonger, segelflygplan och motordrivna segelflygplan och ii) luftskepp och flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på 2 722 kg eller mindre, för att med en rimlig grad av visshet avgöra att luftfartyget, dess delar och anordningar är pålitliga och fungerar korrekt.”;

5.

Punkt 21A.112 ska ersättas med följande stycke:

Varje fysisk eller juridisk person (organisation) som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt 21A.112B ska vara berättigad att ansöka om ett kompletterande typcertifikat i enlighet med de villkor som fastläggs i detta kapitel.”;

6.

I punkt 21A.124 b ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

En översikt över den information som krävs i punkt 21A.125A b.”;

7.

Punkt 21A.125 ska ersättas med följande stycke:

Sökanden ska vara berättigad att få ett godkännandebrev utfärdat av den behöriga myndigheten, som godkänner att enskilda produkter, delar och anordningar visar överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, efter att

a)

ha upprättat ett system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt, del eller anordning överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick,

b)

ha tillhandahållit en handbok som innehåller

1.

en beskrivning av det system för inspektion under produktionen som krävs enligt led a,

2.

en beskrivning av medlen för att genomföra kontrollerna i systemet för inspektion under produktionen,

3.

en beskrivning av proven i 21A.127 och 21A.128, samt namnen på de personer som är bemyndigade för syftet i 21A.130 a,

c)

ha visat sin förmåga att bistå i enlighet med punkterna 21A.3 och 21A.129 d.”;

8.

I punkt 21A.125B c ska hänvisningen till ”21B.143” ersättas med en hänvisning till ”punkt 21B.125”.

9.

Punkt 21A.126 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska ”21A.125” ersättas med ”21A.125Aa”.

ii)

I led b ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

10.

I punkt 21.A.127 a ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

11.

I punkt 21.A.128 ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

12.

Punkt 21A.165 ska ändras på följande sätt:

i)

I led c ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

fastställa att andra produkter, delar eller anordningar är kompletta och överensstämmer med godkända konstruktionsdata samt är i ett funktionssäkert skick innan en EASA-blankett 1 utfärdas för att intyga att de överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick, och därutöver när det gäller motorer, i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat, fastställa att varje färdig motor uppfyller de tillämpliga utsläppskrav som anges i punkt 21A.18 b och som är giltiga den dag då motorn tillverkas för att kunna intyga uppfyllande av utsläppskrav, eller”;

ii)

Led k ska ersättas med följande:

”k)

se till att kraven i enlighet med punkt 21A.711 c och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21A.163 e, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.”

13.

I punkt 21A.174 b.3 ii ska ”21A.184c” ersättas med ”21B.327c”.

14.

Punkt 21A.183 ska utgå.

15.

Punkt 21A.184 ska utgå.

16.

Punkt 21A.205 ska utgå.

17.

I punkt 21A.245 ska led a ersättas med följande:

”a)

personalen på alla tekniska avdelningar är tillräckligt stor, har tillräcklig erfarenhet och har givits de befogenheter som är nödvändiga för att den ska kunna fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat samt att detta ansvar, tillsammans med lokalerna, hjälpmedlen och utrustningen, är av en sådan art att det gör det möjligt för personalen att uppnå målen avseende luftvärdighet och miljöskydd för produkten,”

18.

Punkt 21A.263 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

ett ETSO-tillstånd i enlighet med punkt 21A.602B b.1, eller”

b)

Led c ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.

att utfärda information eller instruktioner som innehåller följande försäkran: Det tekniska innehållet i detta dokument är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX].

4.

att godkänna dokumentationsändringar i luftfartygets flyghandbok med supplement, och utfärda sådana ändringar som innehåller följande försäkran: Revision nr. [YY] av AFM (eller supplement) ref. [ZZ], är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX].”.

ii)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

att utfärda ett flygtillstånd i enlighet med punkt 21A.711 b för ett luftfartyg som innehavaren har konstruerat eller modifierat, eller för vilket innehavaren enligt punkt 21A.263 c.6 har godkänt villkoren enligt vilka flygtillståndet kan utfärdas, när konstruktionsorganisationen själv inom ramen för sitt godkännande av konstruktionsorganisationen kontrollerar luftfartygets konfiguration och intygar överensstämmelsen med de konstruktionsvillkor som har godkänts för flygningen.”

19.

I punkt 21A.265 ska led g ersättas med följande:

”g)

se till att kraven i enlighet med punkt 21A.711 b och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21A.263 c.7, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.”

20.

I punkt 21A.307 ska led a ersättas med följande:

”a)

åtföljs av ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1), som intygar att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick, och”

21.

Punkt 21A.432 ska ersättas med följande:

a)

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt punkt 21A.432B ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för större reparation enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för mindre reparation.”

22.

I punkt 21A.601 ska led b utgå.

23.

I punkt 21A.605 d ska ”21A.125b” ersättas med ”21A.125Ab”.

24.

I punkt 21A.606 ska led c ersättas med följande:

”c)

uttryckligen ha förklarat sig beredd att uppfylla punkt 21A.609.”

25.

I punkt 21A.609 ska led f ersättas med följande:

”f)

uppfylla kraven i punkterna 21A.3, 21A.3B och 21A.4.”

26.

Punkt 21A.701 ska ersättas med följande:

a)

Flygtillstånd ska i enlighet med detta kapitel utfärdas för luftfartyg som inte uppfyller, eller där det inte har visats att de uppfyller, tillämpliga krav på luftvärdighet, men som kan genomföra säkra flygningar under bestämda förhållanden och för följande ändamål:

1.

Utveckling.

2.

Påvisande av att bestämmelser eller certifieringsspecifikationer uppfylls.

3.

Konstruktions- eller tillverkningsorganisationers utbildning av flygbesättning.

4.

Produktionsprovflygning av ett nyproducerat luftfartyg.

5.

Flygning av luftfartyg under produktion mellan produktionsanläggningar.

6.

Flygning av luftfartyg för kundgodkännande.

7.

Leverans eller export av luftfartyg.

8.

Flygning av luftfartyg för myndighetsgodkännande.

9.

Marknadsundersökning, inklusive kundens utbildning av besättning.

10.

Utställning och flyguppvisning.

11.

Flygning av luftfartyg till en plats där underhåll eller luftvärdighetsgranskning ska genomföras, eller till ett förvaringsutrymme.

12.

Flygning av luftfartyg vars flygvikt överskrider den maximala certifierade startvikten för flygning över vatten utöver normal sträcka, eller över landområden där lämpliga landningsmöjligheter eller tillgång till lämpligt bränsle saknas.

13.

Rekordslagning, flygtävling eller liknande tävlingsverksamhet.

14.

Flygning av luftfartyg som uppfyller de tillämpliga kraven på luftvärdighet innan överensstämmelse med miljökrav har konstaterats.

15.

För icke-kommersiell flygning med enskilda icke-komplexa luftfartyg eller typer där det inte är tillämpligt med ett luftvärdighetsbevis eller ett begränsat luftvärdighetsbevis.

b)

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av flygtillstånd och för godkännande av därmed förbundna flygförhållanden, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, och innehavare av, dessa tillstånd och godkännanden av flygförhållanden.”;

27.

Punkt 21A.703 ska ersättas med följande:

a)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett flygtillstånd, med undantag för flygtillstånd som begärs för syftet i punkt 21A.701 a.15 där sökanden måste vara ägaren.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om godkännande av flygförhållandena.”

28.

Punkt 21A.710 c ska ersättas med följande:

”c)

Innan flygförhållandena godkänns måste byrån, den behöriga myndigheten eller den godkända organisationen ha försäkrat sig om att luftfartyget kan genomföra säker flygning enligt angivna villkor och begränsningar. Byrån eller den behöriga myndigheten får utföra eller kräva att sökanden ska utföra varje inspektion eller provning som krävs för det ändamålet.”

29.

Punkt 21A.711 ska ersättas med följande:

a)

Ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg) får utfärdas av den behöriga myndigheten enligt de villkor som anges i punkt 21B.525.

b)

En vederbörligt godkänd konstruktionsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21A.263 c.7, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

c)

En vederbörligt godkänd tillverkningsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21A.163 e, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

d)

En vederbörligt godkänd organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt M.A.711 i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

e)

Flygtillståndet ska innehålla en specifikation av ändamål samt alla villkor och begränsningar som har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

f)

När det gäller tillstånd som har utfärdats i enlighet med led b, c eller d ska en kopia av flygtillståndet och därmed förbundna flygförhållanden lämnas in till den behöriga myndigheten så snart som möjligt, dock senast inom tre dagar.

g)

När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21A.723 a inte uppfylls för ett flygtillstånd som utfärdats av en organisation i enlighet med led b, c eller d, ska organisationen omedelbart återkalla flygtillståndet och utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten.”;

30.

I punkt 21A.723 ska led a ersättas med följande:

”a)

Ett flygtillstånd ska utfärdas för högst tolv månader och ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

de villkor och begränsningar som anges i punkt 21A.711 e i fråga om flygtillståndet är uppfyllda,

2.

flygtillståndet inte har återlämnats eller återkallats,

3.

luftfartyget står kvar i samma register.”;

31.

I punkt 21A.801 ska led d ersättas med följande:

”d)

Med avseende på bemannade ballonger ska den identifieringsskylt som föreskrivs i led b fästas vid ballonghöljet och, om möjligt, placeras på ett sådant sätt att den är läslig för operatören när ballongen är fylld. Dessutom ska korgen, lastbärande konstruktioner och varje brännare på ett beständigt och läsligt sätt vara märkta med tillverkarens namn, artikelnummer (eller likvärdigt) och serienummer (eller likvärdigt).”;

32.

I punkt 21A.804 ska led a ersättas med följande:

”a)

Varje del eller anordning ska på ett beständigt och läsligt sätt vara märkt med

1.

ett namn, ett varumärke eller en symbol som identifierar tillverkaren på ett sätt som anges i tillämpliga konstruktionsdata, och

2.

artikelnumret, enligt definitionen i tillämpliga konstruktionsdata, och

3.

bokstäverna EPA för delar eller anordningar som tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.”

33.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.125:

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A i bilagan (del 21), ska denna brist klassificeras i enlighet med 21A.125B a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandebrevet, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandebrevet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.”

34.

I punkt 21.B.135 b.2 ska ”21A.125b” ersättas med ”21A.125Ab”.

35.

Punkt 21B.143 ska utgå.

36.

Punkt 21B.145 ska ersättas med följande:

a)

Begränsningen, upphävandet eller återkallandet av godkännandebrevet ska skriftligen meddelas innehavaren av godkännandebrevet. Den behöriga myndigheten ska uppge orsaken till begränsningen, upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandebrevet om dennes rätt att överklaga.

b)

När ett godkännandebrev har upphävts ska det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A i kapitel F i bilagan (del 21) åter uppfylls.”;

37.

Punkt 21B.225 ska ersättas med följande:

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A i bilagan (del 21), ska denna brist klassificeras i enlighet med 21A.158 a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandet av tillverkningsorganisation, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.”

38.

I punkt 21B.235 ska led a ersättas med följande:

”a)

För att försäkra sig om att kraven för godkännandet av tillverkningsorganisationen upprätthålls, ska den behöriga myndigheten genomföra fortsatt övervakning för att

1.

verifiera att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i avsnitt A, kapitel G i denna bilaga (del 21),

2.

verifiera att organisationen hos innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation fungerar i enlighet med tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE), och

3.

verifiera effekten av förfarandena i tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE), och

4.

genom stickprov övervaka standarden hos produkter, delar eller anordningar.”

39.

Punkt 21B.325 ska ersättas med följande:

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 25, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21B.326 samt tillämpliga krav i avsnitt A i kapitel H i denna bilaga (del 21) är uppfyllda.

b)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett begränsat luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 24, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21B.327 samt tillämpliga krav i avsnitt A i kapitel H i denna bilaga (del 21) är uppfyllda.

c)

För ett nytt luftfartyg eller ett begagnat luftfartyg som kommer från en icke-medlemsstat ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten, utöver det relevanta luftvärdighetsbevis som avses i a eller b, utfärda ett första granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA-blankett 15a, se tillägg).”;

40.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.326:

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett luftvärdighetsbevis för

a)

nya luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.2.

2.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

begagnade luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.3 och som visar att

i)

luftfartyget överensstämmer med en typkonstruktion som godkänts enligt ett typcertifikat och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med bilagan (del 21), och

ii)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

iii)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003,

2.

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.”;

41.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.327:

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett begränsat luftvärdighetsbevis för

1.

nya luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.2.

ii)

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet, samt är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.

begagnade luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.3 och som visar att

A)

luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med bilagan (del 21), och

B)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

C)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003,

ii)

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med den godkända konstruktionen och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

För ett luftfartyg som inte kan uppfylla de grundläggande kraven som anges i grundförordningen och som inte är berättigat till ett begränsat typcertifikat, ska byrån, på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från dessa grundläggande krav

1.

utfärda särskilda luftvärdighetsspecifikationer som säkerställer tillfredsställande säkerhet vid avsedd användning och kontrollera att dessa uppfylls, och

2.

ange användningsbegränsningar för detta luftfartyg.

c)

Användningsbegränsningar kommer att vara knutna till begränsade luftvärdighetsbevis som inbegriper luftrumsbegränsningar på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från grundläggande krav på luftvärdighet som fastläggs i grundförordningen.”

42.

Punkt 21B.525 ska ersättas med följande:

Den behöriga myndigheten ska utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg) utan onödigt dröjsmål

1.

efter uppvisande av de uppgifter som krävs i punkt 21A.707, och

2.

när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710, och

3.

när den behöriga myndigheten antingen genom sina egna undersökningar, vilket kan omfatta inspektioner, eller också genom förfaranden som har överenskommits med sökanden, har försäkrat sig om att luftfartyget överensstämmer med den konstruktion som fastställs i punkt 21A.708 före flygning.”

43.

Tillägg I ska ersättas med följande:

”Tillägg I

Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning – EASA-blankett 1 som avses i bilagan (del 21)

Image

Instruktioner för användning av EASA-blankett 1

Dessa instruktioner gäller endast då EASA-blankett 1 används för tillverkning. I tillägg II i bilaga I (del M) till förordning (EG) 2042/2003 behandlas hur EASA-blankett 1 används för underhåll.

1.   SYFTE OCH ANVÄNDNING

1.1

Ett primärt syfte med intyget är att förklara nya luftfartsrelaterade produkter, delar och anordningar (nedan kallade artiklar) luftvärdiga.

1.2

Sambandet mellan intyget och artikeln/artiklarna måste fastställas. Utfärdaren ska behålla ett intyg i en form som medger kontroll av de ursprungliga uppgifterna.

1.3

Intyget godtas av många luftvärdighetsmyndigheter, men kan vara beroende av bilaterala avtal och/eller luftvärdighetsmyndighetens policy. Med ’godkända konstruktionsdata’ avses i detta intyg konstruktionsdata som är godkända av luftvärdighetsmyndigheten i importlandet.

1.4

Intyget är inte en följesedel eller en fraktsedel.

1.5

Intyget får inte användas för att intyga luftvärdighet av luftfartyg.

1.6

Intyget utgör inte godkännande för installation av artikeln i ett visst luftfartyg, en viss motor eller en viss propeller, men hjälper slutanvändaren att fastställa dess status avseende godkännande av luftvärdigheten.

1.7

En blandning av artiklar som godkänts för tillverkning och för underhåll är inte tillåten på samma intyg.

1.8

En blandning av artiklar som certifierats i enlighet med ’godkända data’ och med ’icke-godkända data’ är inte tillåten på samma intyg.

2.   ALLMÄNT FORMAT

2.1

Intyget ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten, inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att intyget inte kan kännas igen.

2.2

Intyget ska vara utformat i liggande format, men storleken får ökas eller minskas betydligt så länge intyget alltjämt går att känna igen och att läsa. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.3

Förklaringen om förpliktelser för användaren/installatören kan placeras på valfri sida på blanketten.

2.4

Allt tryck ska vara tydligt och läsbart, för att göra läsningen enkel.

2.5

Intyget får antingen vara förtryckt eller framställt med dator, men i båda fallen ska trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart och i överensstämmelse med det fastställda formatet.

2.6

Intyget bör vara avfattat på engelska och, om det är relevant, på ett eller flera andra språk.

2.7

De uppgifter som skrivs in i intyget får antingen vara skrivna på maskin/dator eller handskrivna med tryckbokstäver och ska göra läsningen enkel.

2.8

För klarhetens skull ska användningen av förkortningar begränsas till ett minimum.

2.9

Det tomma utrymmet på intygets baksida får användas av den som utfärdar intyget för eventuella ytterligare upplysningar men får inte innefatta någon certifieringsuppgift. All användning av intygets baksida måste indikeras i lämplig ruta på intygets framsida.

3.   KOPIOR

3.1

Det finns ingen begränsning för hur många kopior av intyget som skickas till kunden eller som behålls av den som utfärdar intyget.

4.   FEL I ETT INTYG

4.1

Om en slutanvändare hittar fel i ett intyg måste han skriftligen underrätta utfärdaren om dem. Utfärdaren får utfärda ett nytt intyg om felen kan bekräftas och korrigeras.

4.2

Det nya intyget måste ha ett nytt spårningsnummer, ny underskrift och nytt datum.

4.3

Ansökan om ett nytt intyg får lämnas in utan att ny kontroll av artikelns/artiklarnas skick behöver göras. Det nya intyget är inte en förklaring om det aktuella skicket och bör hänvisa till det tidigare intyget i ruta 12 genom följande förklaring: ’Genom detta intyg korrigeras felet/felen i ruta/rutorna [ange vilka rutor som korrigerats] i intyget [ange ursprungligt spårningsnummer] av den [ange ursprungligt utfärdandedatum]. Intyget omfattar inte överensstämmelse/skick/godkännande för användning’. Båda intygen bör behållas under den arkiveringsperiod som fastställs för det första intyget.

5.   UTFÄRDARENS IFYLLANDE AV INTYGET

Ruta 1: Godkännande behörig myndighet /land

Ange namn och land för den behöriga myndighet under vars jurisdiktion intyget utfärdas. Om byrån är den behöriga myndigheten ska endast ’EASA’ anges.

Ruta 2: EASA-blankett 1 – rubrik

’INTYG OM AUKTORISERAT UNDERHÅLL/TILLVERKNING EASA-BLANKETT 1’

Ruta 3: Blankettens spårningsnummer

Ange det unika nummer som bestämts genom numreringssystemet/numreringsförfarandet hos den organisation som anges i ruta 4. Numret kan innehålla både bokstäver och siffror.

Ruta 4: Organisationens namn och adress

Ange fullständigt namn och fullständig adress för den tillverkningsorganisation (se EASA-blankett 55, blad A) som godkänner de artiklar som omfattas av detta intyg. Logotyper etc. för organisationen är tillåtna, förutsatt att de ryms i rutan.

Ruta 5: Arbetsorder/avtal/faktura

För att underlätta för kunden att spåra artikeln/artiklarna: ange arbetsorderns nummer, avtalsnumret, fakturanumret eller liknande referensnummer.

Ruta 6: Artikel

Ange linjeartikelnummer när det finns mer än en linjeartikel. Denna ruta gör det möjligt att göra enkla korsreferenser till ruta 12 (anmärkningar).

Ruta 7: Beskrivning

Ange namnet på eller beskrivningen av artikeln. Använd företrädesvis den term som används i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet eller i underhållsdata (t.ex. den illustrerade reservdelskatalogen, luftfartygets underhållshandbok, servicebulletinen, handboken för komponentunderhåll).

Ruta 8: Artikelnummer

Ange det artikelnummer som anges på artikeln eller etiketten/förpackningen. För motorer och propellrar får typbeteckningen användas.

Ruta 9: Mängd

Ange antalet artiklar.

Ruta 10: Serienummer

Om artikeln enligt lag ska identifieras med ett serienummer ska detta nummer anges här. Eventuella andra serienummer som inte krävs enligt lag får också anges här. Ange ’Ej tillämpligt’ om artikeln inte har något serienummer.

Ruta 11: Status/Arbete

Ange antingen ’PROTOTYP’ eller ’NY’.

Ange ’PROTOTYP’ för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med icke-godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller provning, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

Ange ’NY’ för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller prov, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

iii)

Omcertifiering gjord av tillverkaren av produkten eller av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget, av artiklar från ’prototyp’ (överensstämmelse endast med icke-godkända data) till ’ny’ (överensstämmelse med godkända data och i ett funktionssäkert skick), efter godkännande av tillämpliga konstruktionsdata, under förutsättning att dessa konstruktionsdata inte har ändrats. Följande förklaring ska anges i ruta 12:

OMCERTIFIERING AV ARTIKLAR FRÅN ’PROTOTYP’ TILL ’NY’: I DETTA DOKUMENT INTYGAS GODKÄNNANDET AV DE KONSTRUKTIONSDATA [ANGE TC/STC-NUMMER, VERSION], DATERADE [ANGE DATUM OM DET KRÄVS FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERSIONSSTATUS], SOM ANVÄNTS DÅ DENNA ARTIKEL (DESSA ARTIKLAR) TILLVERKATS.

Alternativet ’godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick’ i ruta 13a bör markeras.

iv)

Undersökning av en tidigare godkänd ny artikel före ibruktagandet i överensstämmelse med en kundspecificerad standard eller specifikation (närmare uppgifter om denna och om originalintyget ska anges i ruta 12) eller för att påvisa luftvärdighet (en förklaring av grunderna för godkännandet och närmare uppgifter om originalintyget ska anges i ruta 12).

Ruta 12: Anmärkningar

Beskriv det arbete som avses i ruta 11, antingen direkt eller genom hänvisning till stöddokumentation, så att användaren eller installatören kan avgöra artikelns/artiklarnas luftvärdighet i förhållande till det arbete som certifieras. Om nödvändigt får ett separat blad användas. En hänvisning till detta blad ska då finnas på EASA-blankett 1. För varje upplysning ska det tydligt anges vilken artikel/vilka artiklar i ruta 6 som upplysningen avser. Om inga upplysningar finns, ska ’Inga’ anges.

Ange skälet för godkännande i enlighet med icke-godkända konstruktionsdata i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Vid utskrift av data från en elektronisk EASA-blankett 1 bör alla data som inte passar in i andra rutor anges i denna ruta.

Ruta 13a

Markera endast en av de två rutorna:

1.

Välj alternativet ’godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick’ om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av godkända konstruktionsdata och har befunnits vara i ett funktionssäkert skick.

2.

Välj alternativet ’icke-godkända konstruktionsdata som anges i ruta 12’å om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av tillämpliga icke-godkända konstruktionsdata. Ange dessa data i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Det är inte tillåtet att på samma intyg blanda artiklar för vilka intyg utfärdats på grundval av godkända och icke-godkända konstruktionsdata.

Ruta 13b: Underskrift av behörig person

Här skriver den behöriga personen sin namnteckning. Endast personer som uttryckligen bemyndigats i enlighet med den behöriga myndighetens regler och policy får skriva sin namnteckning i denna ruta. För att underlätta igenkännandet får ett unikt nummer, som identifierar den bemyndigade personen, läggas till underskriften.

Ruta 13c: Godkännande/auktorisation nummer

Ange nummer/referens för godkännandet/auktorisationen. Numret eller referensen utfärdas av den behöriga myndigheten.

Ruta 13d: Namn

Ange, i läslig form, namnet på den person som undertecknar i ruta 13b.

Ruta 13e: Datum

Ange det datum då ruta 13b undertecknas. Datumet ska anges i följande format: dd = dag, två siffror; mmm = de första tre bokstäverna i månaden; åååå = årtal, fyra siffror.

Rutorna 14a–14e

Allmänna krav för rutorna 14a–14e:

Används ej för godkännande för tillverkning. Skugga, gör mörkare eller markera på annat sätt för att utesluta oavsiktlig eller obehörig användning.

Förpliktelser för användare/installatör

Skriv följande förklaring på intyget för att göra slutanvändarna uppmärksamma på att de inte fritas från sitt ansvar beträffande installation och användning av alla artiklar som åtföljs av blanketten:

’DETTA INTYG UTGÖR INTE AUTOMATISKT NÅGOT TILLSTÅND ATT INSTALLERA.

I DE FALL ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN ARBETAR I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER FRÅN EN ANNAN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ÄN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1, ÄR DET VÄSENTLIGT ATT ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN SER TILL ATT HANS/HENNES LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ACCEPTERAR ARTIKLAR FRÅN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1.

FÖRKLARINGAR I RUTORNA 13A OCH 14A UTGÖR INTE NÅGON CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN. UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN SKA LUFTFARTYGETS UNDERHÅLLSDOKUMENTATION INNEHÅLLA EN CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN SOM UTFÄRDATS AV ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN I ENLIGHET MED DE NATIONELLA BESTÄMMELSERNA INNAN LUFTFARTYGET FÅR TAS I BRUK.’”;

44.

Tillägg II ska ersättas med följande:

”Tillägg II

Granskningsbevis avseende luftvärdighet – EASA-blankett 15a

Image

45.

Tillägg IV ska ersättas med följande:

”Tillägg IV

Begränsat luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 24

Behörig myndighets LOGOTYP

BEGRÄNSAT LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

 (1)

[Registreringsmedlemsstat]

[BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

 (1)

1.

Nationalitet och registreringsmärkning

2.

Tillverkare och tillverkarens beteckning på luftfartyget

3.

Luftfartygets serienummer

4.

Kategorier

5.

Detta luftvärdighetsbevis har utfärdats i enlighet med (2) [konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944] och förordning (EG) nr 216/2008, artikel 5.4 b, när det gäller ovannämnda luftfartyg som anses vara luftvärdigt när det underhålls och flygs i enlighet med ovanstående och med relevanta driftsbegränsningar.

Utöver ovanstående gäller följande begränsningar:

 (1)

 (2) [Luftfartyget får användas i internationell luftfart trots begränsningarna ovan.]

 

Datum för utfärdande:

 

Underskrift:

6.

Detta begränsade luftvärdighetsbevis är giltigt om det inte återkallas av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet ska bifogas detta bevis.

EASA-blankett 24 utgåva 2

Detta bevis ska medföras ombord under alla flygningar

46.

Tillägg V ska ersättas med följande:

”Tillägg V

Luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 25

Behörig myndighets LOGOTYP

LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

 (3)

[Registreringsmedlemsstat]

[BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

 (3)

1.

Nationalitet och registreringsmärkning

2.

Tillverkare och tillverkarens beteckning på luftfartyget

3.

Luftfartygets serienummer

4.

Kategorier

5.

Detta luftvärdighetsbevis har utfärdats i enlighet med konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944 och förordning (EG) nr 216/2008, artikel 5.2 c, när det gäller ovannämnda luftfartyg som anses vara luftvärdigt när det underhålls och flygs i enlighet med ovanstående och med relevanta driftsbegränsningar.

Begränsningar/Anmärkningar:

 (3)

 

Datum för utfärdande:

 

Underskrift:

6.

Detta luftvärdighetsbevis är giltigt om det inte återkallats av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet ska bifogas detta bevis.

EASA-blankett 25 utgåva 2

Detta bevis ska medföras ombord under alla flygningar

47.

Tillägg VII ska ersättas med följande:

”Tillägg VII

Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg – EASA-blankett 52

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR LUFTFARTYG

1.

Tillverkande stat

2.

[MEDLEMSSTAT] (4)En medlemsstat i Europeiska unionen (5)

3.

Försäkrans ref nr

4.

Organisation

5.

Luftfartygstyp

6.

Typcertifikatsreferenser

7.

Registrering eller märkning av luftfartyg

8.

Tillverkarens identifieringsnr

9.

Uppgifter om motor/propeller (6)

10.

Modifieringar och/eller servicebulletiner (6)

11.

Luftvärdighetsdirektiv

12.

Medgivanden

13.

Dispenser, avsteg eller avvikelser (6)

14.

Anmärkningar

15.

Luftvärdighetsbevis

16.

Tilläggsbestämmelser

17.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed intygas att detta luftfartyg helt och fullt överensstämmer med den typcertifierade konstruktionen och med det som anges i rutorna 9, 10, 11, 12 och 13.

Luftfartyget är i ett funktionssäkert skick.

Luftfartyget har på ett tillfredsställande sätt provats under flygning.

18.

Underskrift

19.

Namn

20.

Datum (dag/månad/år)

21.

Referens för godkännande av tillverkningsorganisation

EASA-blankett 52 utgåva 2

Instruktioner för användning av EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1

Användningen av försäkran om överensstämmelse för luftfartyg som utfärdas av en tillverkare vars tillverkning sker i enlighet med del 21, avsnitt A, kapitel F, beskrivs i 21A.130 och tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

1.2

Syftet med den försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (EASA-blankett 52) som utfärdas i enlighet med del 21, avsnitt A, kapitel G, är att göra det möjligt för en innehavare av ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation att utöva sina befogenheter för att erhålla ett luftvärdighetsbevis för ett enskilt luftfartyg från den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.   ALLMÄNT

2.1

Försäkran om överensstämmelse ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att försäkran om överensstämmelse inte kan kännas igen. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.2

Försäkran om överensstämmelse ska antingen vara förtryckt eller framställt med dator men i båda fallen måste trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart. Förtryckta fraser är tillåtna i enlighet med bifogad mall men ingen annan certifieringsinformation är tillåten.

2.3

Blanketten får fyllas i antingen med maskin/dator eller för hand med tryckbokstäver för att underlätta läsningen. Engelska och, i relevanta fall, ett eller flera av den utfärdande medlemsstatens officiella språk är godtagbart.

2.4

En kopia av försäkran och samtliga referensbilagor ska bevaras av den godkända tillverkningsorganisationen.

3.   IFYLLANDE AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AV UTFÄRDAREN

3.1

Samtliga rutor ska fyllas i för att dokumentet ska vara en giltig försäkran.

3.2

En försäkran om överensstämmelse får inte utfärdas till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten såvida inte luftfartygets konstruktion och dess installerade produkter är godkända.

3.3

Den information som krävs i rutorna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 får utgöras av hänvisning till enskilda angivna dokument som tillverkningsorganisationen har i sina register, såvida inte den behöriga myndigheten medger något annat.

3.4

Denna försäkran om överensstämmelse är inte avsedd att inbegripa sådana utrustningsartiklar som kan krävas att de är monterade för att tillgodose kraven i tillämpliga operativa bestämmelser. Vissa av dessa enskilda artiklar får emellertid föras in i ruta 10 eller i den godkända typkonstruktionen. Operatörer påminns därför om sitt ansvar för att se till att tillämpliga operativa bestämmelser uppfylls för deras egen verksamhet.

Ruta 1

Ange namn på tillverkningsstaten.

Ruta 2

Den behöriga myndighet under vars bemyndigande försäkran om överensstämmelse utfärdas.

Ruta 3

Ett unikt serienummer bör vara förtryckt i denna ruta för kontroll och spårbarhet av försäkran. Detta gäller inte för ett datorframställt dokument. I detta fall behöver inte numret vara förtryckt om datorn har programmerats att ta fram och skriva ut ett unikt nummer.

Ruta 4

Fullständigt namn och adress för den organisation som utfärdar försäkran. Denna ruta får vara förtryckt. Logotyper etc. är tillåtna, förutsatt att logotypen ryms inom rutan.

Ruta 5

Fullständig beteckning för luftfartygstypen i enlighet med typcertifikatet och till detta hörande datablad.

Ruta 6

Typcertifikatets referensnummer och utgåva för det aktuella luftfartyget.

Ruta 7

Om luftfartyget är registrerat ska denna märkning vara registreringsmärkningen. Om luftfartyget inte är registrerat ska detta vara en sådan märkning som godtagits av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och, om tillämpligt, av den behöriga myndigheten i ett tredje land.

Ruta 8

Det identifikationsnummer som tillverkaren har angett för kontroll, spårbarhet och produktstöd. Detta anges ibland som ett tillverkningsserienummer eller konstruktörsnummer.

Ruta 9

Fullständig beteckning för motor- och propellertyp(er) i enlighet med relevant typcertifikat och till detta hörande datablad. Tillverkarens identifikationsnummer för dessa och lokalisering bör också anges.

Ruta 10

Godkända konstruktionsändringar av luftfartygsdefinitionen.

Ruta 11

En förteckning över samtliga tillämpliga luftvärdighetsdirektiv (eller motsvarande) och en förklaring om uppfyllelse, tillsammans med en beskrivning av metoden för uppfyllelse av krav för det aktuella enskilda luftfartyget inklusive produkter och installerade delar, anordningar och utrustningar. Tider för att uppfylla framtida krav bör anges.

Ruta 12

Godkända oavsiktliga avvikelser från den godkända typkonstruktionen anges ibland som medgivanden, avvikelser eller icke-överensstämmelse.

Ruta 13

Endast överenskomna dispenser, avsteg eller avvikelser får anges här.

Ruta 14

Anmärkningar. Alla förklaringar, uppgifter, särskilda data eller begränsningar som kan påverka luftfartygets luftvärdighet. Om det inte finns någon sådan information eller sådana data, ange ”INGA”.

Ruta 15

Ange ”Luftvärdighetsbevis”, eller ”Begränsat luftvärdighetsbevis” eller för efterfrågat luftvärdighetsbevis.

Ruta 16

Tilläggskrav, exempelvis de som meddelats av ett importland, ska anges i denna ruta.

Ruta 17

Giltigheten för försäkran om överensstämmelse är beroende av att samtliga rutor på blanketten fylls i. En kopia av provflygningsrapporten tillsammans med varje registrerad defekt och uppgifter om korrigerande åtgärder ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation. Rapporten bör undertecknas som tillfredsställande av lämplig certifierande personal och en flygbesättningsmedlem, t.ex. testpilot eller flygteknisk provingenjör. De provflygningar som genomförs är de som anges under kontroll av kvalitetssystemet, som föreskrivs i 21A.139 och särskilt 21A.139 b.1.vi, för att säkerställa att luftfartyget överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick.

Förteckningen över den information som lämnats (eller gjorts tillgänglig) för att tillgodose säkerhetsaspekterna i denna försäkran ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

Ruta 18

Försäkran om överensstämmelse får undertecknas av den person som bemyndigats att göra detta av innehavaren av tillverkningsgodkännandet i enlighet med 21A.145 d. En signatur som utgörs av en stämpel får inte användas.

Ruta 19

Namn på den person som undertecknar försäkran ska vara maskinskrivet eller tryckt på ett lättläst sätt.

Ruta 20

The date the Statement of Conformity is signed should be given.

Ruta 21

Den behöriga myndighetens godkännandereferens ska anges.”

48.

Tillägg IX ska ersättas med följande:

”Tillägg IX

Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation vilka avses i kapitel G i bilagan (del 21) – EASA-blankett 55

Image

Image

49.

Tillägg X ska ersättas med följande:

”Tillägg X

Godkännandebrev – EASA-blankett 65 – som avses i kapitel F i bilagan (del 21)

Image


(1)  För registreringsstatens bruk.

(2)  Radera när så är lämpligt.”

(3)  För registreringsstatens bruk.”;

(4)  eller EASA om EASA är den behöriga myndigheten.

(5)  Utgår för stater som inte är medlemmar i EU eller EASA.

(6)  Radera när så är lämpligt.