1.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1161/2009

av den 30 november 2009

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 när det gäller information från livsmedelskedjan som ska ges till livsmedelsföretagare som driver slakterier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Enligt avsnitt III i bilaga II till den förordningen ska livsmedelsföretagare som driver slakterier begära, ta emot, kontrollera och reagera på information från livsmedelskedjan när det gäller alla djur, utom vilt, som sänds eller som kommer att sändas till slakteriet.

(2)

Enligt punkt 2 i det avsnittet ska dessa livsmedelsföretagare ha fått informationen från livsmedelskedjan minst 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet, utom under de förhållanden som nämns i punkt 7 i det avsnittet. I punkt 7 föreskrivs det att om den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd får denna information åtfölja vissa djur som anges i den punkten till slakteriet, i stället för att ha inkommit minst 24 timmar i förväg.

(3)

Eftersom tillhandahållandet av information från livsmedelskedjan är ett nytt krav för livsmedelsföretagarna, som infördes genom förordning (EG) nr 853/2004, fastställs det en övergångsperiod för den fullständiga tillämpningen av detta krav i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 (2).

(4)

Det smidiga flödet av informationen från livsmedelskedjan från jordbruksanläggningen till slakteriet underlättas särskilt genom artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2076/2005, där det medges ett undantag från kravet i avsnitt III punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 på att informationen från livsmedelskedjan ska lämnas senast 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet, om den behöriga myndigheten tillåter det och om detta inte äventyrar målen i den förordningen.

(5)

Erfarenheten har visat att möjligheten för de behöriga myndigheterna att från fall till fall utöka de situationer då informationen från livsmedelskedjan får sändas till slakteriet tillsammans med de djur som den avser, i stället för att ha inkommit 24 timmar i förväg, har lett till en smidig tillämpning av kraven på information från livsmedelskedjan. Denna övergångsbestämmelse bör därför göras permanent.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 83.


BILAGA

I avsnitt III i förordning (EG) nr 853/2004 i bilaga II ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.

Om den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd och förutsatt att det inte äventyrar målen i denna förordning, får information från livsmedelskedjan inkomma mindre än 24 timmar innan de djur av alla arter som den avser anländer till slakteriet eller åtfölja dessa djur till slakteriet.

Sådan information från livsmedelskedjan, som, om den är känd, kan leda till mer omfattande avbrott i slakteriverksamheten, ska dock i tillräckligt god tid innan djuren anländer till slakteriet göras tillgänglig för den livsmedelsföretagare som driver slakteriet, så att denna livsmedelsföretagare kan planera slakteriverksamheten i enlighet med detta.

Den livsmedelsföretagare som driver slakteriet ska utvärdera den relevanta informationen och lämna den mottagna informationen från livsmedelskedjan till den officiella veterinären. Avlivning eller uppslaktning av djuren får inte ske förrän den officiella veterinären ger sin tillåtelse.”