27.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/2009

av den 22 oktober 2009

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (1), särskilt artiklarna 6.3, 8.3, 9.1, 12.4, 12.5, 13.1, 16.1, 16.3, 17.3, 20.4, 49.1 och 52,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1005/2008 föreskrivs att närmare föreskrifter och åtgärder ska fastställas för genomförandet av bestämmelserna i förordningen.

(2)

I enlighet med artiklarna 6.3 och 16.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 kan vissa undantag göras från den frist på tre arbetsdagar för förhandsanmälan om landning eller omlastning i hamnar och för inlämning av fångstintyg tre arbetsdagar före den tidpunkt då fiskeriprodukterna beräknas inkomma till införselplatsen i gemenskapen. Undantag kan göras med hänsyn till bland annat fiskeriprodukternas art, avstånden mellan fiskeområdena, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen i fråga är registrerade eller hemmahörande, avståndet till införselplatsen i gemenskapen eller det transportmedel som används. Färska fiskeriprodukter och sändningar som kommer med flyg, landsvägstransport eller järnväg kräver kortare anmälningsperiod än tre arbetsdagar.

(3)

De dokument som skickas i samband med förhandsanmälan av landning och omlastning, deklaration av landning och omlastning samt iakttagelserapporter måste vara konsekventa. Därför måste förlagor till dessa fastställas i enlighet med artiklarna 6.1, 8.3 och 49.1 i förordning (EG) nr 1005/2008.

(4)

I artiklarna 9.1 och 17.3 i förordning (EG) nr 1005/2008 föreskrivs att medlemsstaterna ska inspektera minst 5 procent av alla landningar och omlastningar som utförs i deras utsedda hamnar av tredjelands fiskefartyg varje år, samt göra alla kontroller de anser nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna i förordningen tillämpas korrekt, i enlighet med de mål som fastställs på grundval av riskhantering och på grundval av riskhanteringskriterier som utarbetats på nationell nivå eller gemenskapsnivå. Det är därför lämpligt att fastställa gemensamma riskhanteringskriterier för kontroll, inspektion och granskning för att möjliggöra snabba riskanalyser och globala bedömningar av relevant kontrollinformation. De gemensamma kriterierna syftar till att få en harmoniserad strategi för inspektion och granskning i alla medlemsstater och skapa lika villkor för alla aktörer.

(5)

I artikel 52 i förordning (EG) nr 1005/2008 föreskrivs att de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordningen ska antas i enlighet med kommittéförfarandet. Eftersom gemenskapen bör beakta eventuella kapacitetsbegränsningar när det gäller att genomföra certifieringssystemet måste systemet anpassas för vissa fiskeriprodukter som fiskas av små fiskefartyg, genom att möjligheten till ett förenklat fångstintyg införs. Eftersom det inte finns någon allmän definition på småskaligt fiske bör vissa specifika kriterier fastställas för under vilka förhållanden en exportör ska kunna begära godkännande av ett förenklat fångstintyg. Dessa kriterier bör i första hand ta hänsyn till fartygets begränsade kapacitet, som skulle göra kravet på tillämpning av det normala fångstcertifieringssystemet till en oproportionerlig börda.

(6)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 föreskrivs att fångstdokumenteringssystem som har godkänts och gäller inom ramen för en regional fiskeriorganisation ska godtas om de är förenliga med kraven i förordningen. En del av dessa system kan godtas som förenliga med förordning (EG) nr 1005/2008, medan andra kräver tilläggsvillkor.

(7)

Ekonomiska aktörer som uppfyller kraven för att beviljas status som godkänd ekonomisk aktör (APEO) bör kunna använda ett förenklat förfarande vid import av fiskeriprodukter till gemenskapen. Det måste fastställas gemensamma villkor för alla medlemsstater för beviljande, ändring och indragande av godkända ekonomiska aktörers intyg, eller för tillfälligt upphävande eller återkallelse av statusen som godkänd ekonomisk aktör, samt regler för ansökan och utfärdande av intyg till godkända ekonomiska aktörer.

(8)

I artikel 12.4 i förordning (EG) nr 1005/2008 föreskrivs ett administrativt samarbete mellan kommissionen och tredjeländer i fråga om genomförande av bestämmelserna om fångstintyg. Inom ramen för artikel 20.4 i förordning (EG) nr 1005/2008 kan fångstintyget, i samförstånd med flaggstaterna, fastställas, godkännas eller översändas elektroniskt eller ersättas med elektroniska spårbarhetssystem som säkerställer samma nivå på myndigheternas kontroll. Dessa administrativa samarbeten med flaggstaterna ska regelbundet uppdateras och medlemsstaterna, och allmänheten ska informeras om detta i god tid.

(9)

Enligt artikel 51.2 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska ett system för ömsesidigt bistånd upprättas mellan medlemsstaterna, med tredjeländer och med kommissionen. Detta administrativa samarbete är nödvändigt för att se till att gemenskapens fångstcertifieringssystem tillämpas på ett riktigt sätt och att IUU-fisket undersöks och beivras korrekt. Regler bör därför upprättas för ett systematiskt utbyte av information antingen på begäran eller spontant, och för att skapa möjlighet för att en medlemsstat ska uppmana en annan vidta tillsynsåtgärder och utfärda administrativa delgivningar. Det behöver fastställas praktiska förfaranden för utbyte av information och begäran om assistans. Dessa bestämmelser ska dock inte påverka medlemsstaternas tillämpning av reglerna om straffrättsligt samarbete.

(10)

Medlemsstaternas skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2). Skyddet för enskilda då kommissionen behandlar personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3), särskilt när det gäller kraven på sekretess och säkerhet vid databehandling, överföring av personuppgifter från medlemsstaternas nationella system till kommissionen, vid vilka tillfällen uppgifter får behandlas och de registrerades rätt till information och rätt att ha tillgång till och rätta egna personuppgifter.

(11)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1005/2008, som innehåller en förteckning över produkter som inte omfattas av definitionen av fiskeriprodukter, kan i enlighet med artikel 12.5 i förordningen revideras varje år på grundval av information som samlas in enligt kapitlen II, III, IV, V, VIII, X och XII. Bilaga I ska därför också revideras på grundval av den information som samlas in under det samarbete som föreskrivs i artikel 20.4.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

INSPEKTION AV TREDJELANDS FISKEFARTYG I MEDLEMSSTATERNAS HAMNAR

KAPITEL I

Villkor för tredjelands fiskefartygs tillträde till hamn

Artikel 1

Förhandsmeddelande

Med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska tidsfristen för förhandsmeddelande för fartyg som landar de fiskeriprodukter som anges i bilaga I till den här förordningen vara fyra timmar.

Artikel 2

Formulär för förhandsmeddelande

1.   Formuläret för det förhandsmeddelande som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 finns i bilaga IIA till den här förordningen.

2.   Om alla fångster åtföljs av ett godkänt fångstintyg kan formuläret för förenklat förhandsmeddelande i bilaga IIB användas.

Artikel 3

Förfaranden och formulär för deklarationer före landning och omlastning

1.   Formuläret för den deklaration före landning som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 finns i bilaga IIIA till den här förordningen.

2.   Formuläret för den deklaration före omlastning som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 finns i bilaga IIIA till den här förordningen.

3.   Fiskefartyg från tredjeland får lämna in deklarationen före landning eller omlastning i elektronisk form om den medlemsstat vars utsedda hamnar eller landningsplatser fartyget avser att utnyttja respektive fartygets flaggstat har kommit överens om elektroniskt informationsutbyte.

4.   Om inte annat anges i det avtal som avses i punkt 3 ska tredjelands fiskefartyg lämna deklarationen före landning eller omlastning antingen

a)

på det officiella språket i den medlemsstat där landning eller omlastning ska ske, eller

b)

på engelska om detta godtas av den medlemsstat där landning eller omlastning ska ske.

5.   Deklarationen före landning eller omlastning ska lämnas minst fyra timmar före beräknad landning eller omlastning.

KAPITEL II

Hamninspektioner

Artikel 4

Mål för hamninspektioner

De mål för hamninspektioner som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska omfattas av följande kriterier:

a)

Arterna som berörs är föremål för en förvaltnings- eller återhämtningsplan.

b)

Fiskefartyget misstänks ha underlåtit att tillämpa gällande bestämmelser för det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet VMS i enlighet med kapitel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (4).

c)

Fiskefartyget har inte kontrollerats i hamn i hamnmedlemsstaten under de senaste tre månaderna.

d)

Fiskefartyget har inte kontrollerats av hamnmedlemsstaten under de senaste sex månaderna.

e)

Fiskefartyget finns inte med i förteckningen över anläggningar från vilka import av specificerade produkter av animaliskt ursprung är tillåten, enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (5).

f)

Det förekommer import, export eller handel med fiskeriprodukter från arter med högt kommersiellt värde.

g)

Nya slags fiskeriprodukter introduceras eller nya handelsmönster upptäcks.

h)

Det förekommer avvikelser mellan handelsmönster och en flaggstats kända fiskeverksamhet, särskilt beträffande arter, volymer eller fiskeflottans kännetecken.

i)

Det förekommer avvikelser mellan handelsmönster och ett tredjelands kända fiskerelaterade verksamhet, särskilt i fråga om det som kännetecknar dess förädlingsindustri eller handel med fiskeriprodukter.

j)

Det förekommer handelsmönster som inte kan motiveras av ekonomiska kriterier.

k)

Nyetablerade aktörer är involverade.

l)

Det sker betydande plötsliga förändringar av handelsvolymen för en särskild art.

m)

Kopior på fångstintyg har lämnats in tillsammans med ett bearbetningsuttalande enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1005/2008, exempelvis när fångsten har delats under produktionen.

n)

Förhandsanmälan enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 har inte lämnats i tid eller informationen är ofullständig.

o)

Det finns avvikelser mellan de fångstdata som lämnats av aktören och annan information som den behöriga myndigheten har tillgång till.

p)

Fartyget eller fartygets ägare misstänks eller har bevisats ha deltagit i IUU-fiske.

q)

Fartyget har nyligen döpts om, flaggats om eller bytt registreringsnummer.

r)

Flaggstaten har inte lämnat meddelande enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller det finns information om möjliga oegentligheter vid en viss flaggstats godkännande av fångstintyg (exempelvis om en behörig myndighets stämplar eller godkännandesigill har försvunnit, stulits eller förfalskats).

s)

Brister förmodas i en flaggstats kontrollsystem.

t)

Berörda aktörer har tidigare varit inblandade i olaglig verksamhet som kan utgöra en potentiell risk i fråga om IUU-fiske.

Artikel 5

Rapportering om tillämpningen av målen

1.   Medlemsstaterna ska rapportera om tillämpningen av de mål som avses i artikel 4, i den rapport som enligt artikel 55.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska lämnas till kommissionen vartannat år.

2.   På grundval av den rapporten och egna observationer ska kommissionen göra en utvärdering och eventuellt en justering av målen.

AVDELNING II

FÅNGSTCERTIFIERINGSSYSTEM FÖR IMPORT OCH EXPORT AV FISKERIPRODUKTER

KAPITEL I

Fångstintyg

Artikel 6

Förenklat fångstintyg

1.   Denna artikel ska tillämpas på fiskefartyg från tredje land

a)

med en total längd på mindre än 12 meter utan släpredskap eller

b)

med en total längd på mindre än 8 meter med släpredskap eller

c)

utan överbyggnad eller

d)

på mindre än 20 GT.

2.   Fångster från sådana fiskefartyg från tredjeland som avses i punkt 1 som bara landas i dessa fartygs flaggstat och som sammanlagt utgör en sändning får åtföljas av ett förenklat fångstintyg i stället för det fångstintyg som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 1005/2008. Det förenklade fångstintyget ska innehålla all den information som anges i bilaga IV till den här förordningen och godkännas av en offentlig myndighet i flaggstaten som har de befogenheter som krävs för att intyga informationens riktighet.

3.   Den person som ska exportera sändningen ska ha lämnat all information som krävs enligt förlagan i bilaga IV till den offentliga myndigheten och ansöka om godkännande av det förenklade fångstintyget.

Artikel 7

Fångstdokumentationssystem som har antagits av regionala fiskeriorganisationer

1.   De fångstdokumentationssystem som har antagits av regionala fiskeriorganisationer och som förtecknas i del I i bilaga V till den här förordningen ska vid tillämpning av artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 betraktas som förenliga med kraven i den förordningen utan ytterligare villkor.

2.   De fångstdokumentationssystem som har antagits av regionala fiskeriorganisationer och som förtecknas i del II i bilaga V till den här förordningen ska vid tillämpning av artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 betraktas som förenliga med kraven i den förordningen med förbehåll för ytterligare villkor.

Artikel 8

Tidsfrist för inlämning av fångstintyg

Genom undantag från artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska tidsfristen för inlämnande av fångstintyg för import av fiskeriprodukter i sändningar som transporteras på de sätt som anges i bilaga VI till den här förordningen vara den kortare frist som anges i den bilagan.

KAPITEL II

Godkända ekonomiska aktörer

Avsnitt 1

Villkor för beviljande av intyg om godkänd ekonomisk aktör (APEO)

Artikel 9

Allmänna bestämmelser

Ekonomiska aktörer kan efter ansökan endast beviljas ett intyg om godkänd ekonomisk aktör (nedan kallat APEO-intyg [approved economic operator]) vid tillämpning av artikel 16 i förordning (EG) nr 1005/2008 om de

a)

har ett certifikat för godkänd ekonomisk aktör (nedan kallat AEO-certifikat) enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 (6) (nedan kallad tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex), samt

b)

uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 16.3 a–g i förordning (EG) nr 1005/2008 och som beskrivs närmare i artiklarna 10–13 i den här förordningen.

Artikel 10

Tillräcklig import

1.   Det tillräckliga antal importtransaktioner och den tillräckliga volym som avses i artikel 16.3 b i förordning (EG) nr 1005/2008 ska äga rum i den medlemsstat där aktören är etablerad.

2.   Varje medlemsstat ska fastställa en tröskel för minsta antal importtransaktioner och minsta importvolym samt informera kommissionen om denna.

Artikel 11

Tidigare efterlevnad

1.   Kriteriet om tidigare efterlevnad av bevarande- och förvaltningsåtgärderna som avses i artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 1005/2008 ska anses vara uppfyllt om den sökande under de tre år som föregår inlämnandet av ansökan

a)

inte har begått någon allvarlig överträdelse av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken,

b)

inte har begått upprepade överträdelser av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken,

c)

inte direkt eller indirekt har deltagit i eller medverkat till verksamhet rörande fartyg eller aktörer som deltagit i IUU-fiske eller som är föremål för undersökningar om detta, och

d)

inte direkt eller indirekt har deltagit eller medverkat i verksamhet rörande fartyg som finns med i den förteckning över IUU-fartyg som upprättats av en regional fiskeriorganisation.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 kan kriteriet om tidigare efterlevnad av bevarande- och förvaltningsåtgärderna anses vara uppfyllt om den behöriga medlemsstatens myndighet anser att en överträdelse som begåtts av den sökande

a)

inte är allvarlig och

b)

av mindre vikt i förhållande till antalet eller omfattningen av den sökandes importrelaterade transaktioner.

Artikel 12

Bokföring

Det system för hantering av fångstintyg och, vid behov, bokföring av beredningar som avses i artikel 16.3 d i förordning (EG) nr 1005/2008 ska anses vara tillfredsställande om det säkerställer

a)

hantering av fångstintyg som är kopplade till handeln med fiskeriprodukter,

b)

arkivering av den sökandes bokföring och information samt

c)

skydd mot förlust av uppgifter.

Artikel 13

Anläggningar

Den sökandes anläggningar, som avses i 16.3 e i förordning (EG) nr 1005/2008, ska anses vara tillfredsställande om de

a)

förhindrar obehörigt tillträde till lagringsutrymmen, avsändningsområden, lastningsplatser och lastområden,

b)

säkerställer hanteringen av fiskeriprodukter, bland annat med skydd mot manipulering av lastenheter,

c)

säkerställer hanteringen av import- och exportlicenser som är kopplade till förbud och restriktioner och till system för att skilja fiskeriprodukter som omfattas av fångstintyg från fiskeriprodukter som inte omfattas av fångstintyg.

Avsnitt 2

Ansökan om APEO-intyg

Artikel 14

Inlämning av ansökan

1.   Ansökan om APEO-intyg ska lämnas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där importören är etablerad i enlighet med förlagan i bilaga VII.

2.   Ansökan ska innefatta uppgifter och dokumentation som gör det möjligt för den behöriga medlemsstatens myndighet att granska och övervaka om den sökande uppfyller kriterierna som fastställs i artiklarna 9–13 i den här förordningen, däribland en kopia av det AEO-certifikat som utfärdats enligt tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex. Den sökande ska lämna alla nödvändiga uppgifter till den behöriga myndigheten.

3.   Om en del av de relevanta uppgifterna eller av dokumentationen hålls i en annan medlemsstat, ska det samrådsförfarande som avses i artikel 17 tillämpas.

4.   Om den behöriga myndigheten konstaterar att ansökan inte innehåller alla uppgifter som krävs, ska den inom 30 kalenderdagar från mottagandet av ansökan uppmana den sökande att lämna de relevanta uppgifterna.

5.   När myndigheten har fått in alla uppgifter som krävs ska den meddela den sökande att ansökan är fullständig och ange från vilket datum den tidsfrist som avses i artikel 18.2 i den här förordningen börjar löpa.

6.   Om en aktör som beviljats statusen godkänd ekonomisk aktör (APEO) i en medlemsstat ansöker om samma status i en annan medlemsstat, ska en kopia av det redan beviljade APEO-intyget bifogas ansökan.

Artikel 15

Grunder för avvisande

Ansökan som avses i artikel 14 ska avvisas i följande fall:

a)

När ansökan inte uppfyller kraven i artikel 14.

b)

När ansökan lämnas inom tre år efter återkallelse av ett APEO-intyg enligt punkterna a, b och c i artikel 27.1.

Avsnitt 3

Förfarande för utfärdande av APEO-intyg

Artikel 16

Granskning av ansökan

1.   Den utfärdande medlemsstatens myndighet ska kontrollera att de kriterier som anges i artiklarna 9–13 är uppfyllda. Granskningen och dess resultat ska dokumenteras av den behöriga medlemsstatens myndighet.

2.   Om den sökande har ett ”AEO-certifikat – Säkerhet och skydd” eller ett ”AEO-certifikat – Tullförenklingar/Säkerhet och skydd” enligt vad som avses i artikel 14a i tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex behöver inte kriterierna i artikel 13 granskas.

3.   I de fall den sökande tidigare har beviljats status som godkänd ekonomisk aktör (APEO) i en annan medlemsstat ska den utfärdande myndigheten kontrollera om följande kriterier är uppfyllda:

a)

De kriterier som anges i artiklarna 12 och 13.

b)

De kriterier som anges i artiklarna 10 och 11 (valfritt).

4.   Den utfärdande myndigheten får i fråga om de kriterier som avses i artiklarna 12 och 13 godta slutsatser som dragits av en expert på de relevanta områden som avses i de artiklarna. Experten får inte ha någon anknytning till den sökande.

Artikel 17

Samråd med andra medlemsstater

1.   Den utfärdande myndigheten ska samråda med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om den, på grund av att information saknas eller inte går att kontrollera, inte själv kan kontrollera om ett eller flera av de kriterier som anges i artiklarna 9–13 är uppfyllda. De tillfrågade behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten ska svara inom 60 kalenderdagar räknat från den dag den utfärdande medlemsstatens myndighet ställde frågan.

2.   Om den tillfrågade behöriga myndigheten inte svarar inom de 60 kalenderdagar som avses i punkt 1 får den utfärdande myndigheten anta att den sökande uppfyller de kriterier som samrådet gällde.

Artikel 18

Utfärdande av APEO-intyg

1.   Den utfärdande myndigheten ska utfärda APEO-intyget i enlighet med förlagan i bilaga VIII.

2.   APEO-intyget ska utfärdas inom 90 kalenderdagar räknat från dagen för mottagande av all information som krävs enligt artikel 14.

3.   Den tidsfrist på 90 dagar som fastställs i punkt 2 kan förlängas med ytterligare 30 kalenderdagar om den behöriga myndigheten inte kan hålla tidsfristen. I dessa fall ska myndigheten informera den sökande om skälen till dröjsmålet innan den tidsfrist som anges i punkt 2 löper ut.

4.   Den period som anges i punkt 2 får också förlängas om den sökande under den tid som granskningen pågår gör justeringar för att kunna uppfylla de kriterier som anges i artiklarna 9–13 och delger den behöriga myndigheten dessa justeringar.

Artikel 19

Avslag på en ansökan

1.   Om resultatet av den granskning som görs enligt artiklarna 16 och 17 sannolikt leder till att ansökan avslås ska den utfärdande myndigheten informera den sökande om detta resultat och ge denne möjlighet att svara inom 30 kalenderdagar innan ansökan avslås. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa i enlighet med detta.

2.   Om ansökan avslås ska den behöriga myndigheten informera den sökande om skälen för detta beslut. Beslutet att avslå ansökan ska meddelas den sökande inom de tidsfrister som anges i punkterna 2, 3 och 4 i artikel 18 och punkt 1 i den här artikeln.

3.   Den utfärdande myndigheten ska så snabbt som möjligt informera kommissionen när en ansökan har avslagits. Kommissionen ska göra informationen tillgänglig för de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter på elektronisk väg.

Avsnitt 4

Status som godkänd ekonomisk aktör (APEO)

Artikel 20

Kontroller

1.   När en innehavare av ett APEO-intyg har underrättat den behöriga medlemsstatens myndighet om en sändning fiskeriprodukters ankomst får myndigheten, innan sändningen kommer in till den medlemsstaten, underrätta den godkända ekonomiska aktören om att sändningen på grundval av en riskanalys enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1005/2008 har valts ut för ytterligare kontroll. Denna underrättelse ska endast ges om den inte äventyrar möjligheten att genomföra kontrollen.

2.   Innehavare av APEO-intyg ska genomgå färre fysiska och dokumentbaserade kontroller än andra importörer, om inte den behöriga myndigheten bestämmer annat med hänsyn till specifika risker eller kontrollskyldigheter som föreskrivs i annan gemenskapslagstiftning.

3.   Om den behöriga medlemsstatens myndighet efter en riskanalys beslutar att närmare undersöka en sändning som åtföljs av ett fångstintyg som lämnats in av en APEO-aktör, ska kontrollen prioriteras. Om APEO-aktören begär det, och det finns avtal om det med den berörda myndigheten, får kontrollerna utföras på annan plats än i myndighetens lokaler.

Avsnitt 5

Rättsliga effekter av APEO-intyg

Artikel 21

Allmänna bestämmelser

1.   APEO-intyg ska börja gälla den tionde arbetsdagen efter dagen för utfärdande. Giltighetstiden får inte vara begränsad.

2.   APEO-intyget gäller bara i den utfärdande medlemsstaten.

3.   Den behöriga myndigheten ska övervaka att de kriterier som anges i artiklarna 9–13 uppfylls.

4.   Om ett APEO-intyg utfärdats till en sökande som varit etablerad i mindre än tre år ska innehavaren övervakas noga under det första året efter utfärdandet.

5.   Den utfärdande myndigheten ska göra en ny granskning av hur kriterierna i artiklarna 9–13 uppfylls när

a)

det sker större ändringar av relevant gemenskapslagstiftning,

b)

det finns rimliga indikationer på att innehavaren av APEO-intyget inte längre uppfyller de relevanta kriterierna.

6.   Vid den nya granskningen ska artikel 16.4 tillämpas.

7.   Den utfärdande myndigheten ska så fort som möjligt informera kommissionen om resultatet av den nya granskningen. Kommissionen ska göra informationen tillgänglig för alla medlemsstaters behöriga myndigheter på elektronisk väg.

Artikel 22

Upphävande för viss tid av status som godkänd ekonomisk aktör (APEO)

1.   Den utfärdande myndigheten ska för viss tid upphäva statusen som godkänd ekonomisk aktör (APEO) i följande fall:

a)

När det har upptäckts att de kriterier som fastställs i artiklarna 9–13 inte har efterlevts.

b)

När den behöriga medlemsstatens myndigheter har tillräckliga skäl att anta att APEO-aktören har begått en handling som leder till straffrättsliga åtgärder och som har anknytning till en överträdelse av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken eller förordning (EG) nr 1005/2008.

c)

Om status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) har upphävts för viss tid i enlighet med tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex.

d)

Om APEO-aktören själv begär att statusen ska upphävas för viss tid eftersom aktören tillfälligt inte kan uppfylla kriterierna i artiklarna 9–13.

2.   Innan beslut fattas enligt punkt 1 a, b och c ska den behöriga medlemsstatens myndighet informera den berörda ekonomiska aktören om sina undersökningsresultat. Den ekonomiska aktören ska ha rätt att uttrycka sin åsikt inom 30 kalenderdagar från det att aktören mottagit meddelandet.

3.   Upphävandet ska dock ske omedelbart om hotet mot bevarandeåtgärderna för ett eller flera bestånd är av sådan art eller omfattning att detta är nödvändigt. Den upphävande myndigheten ska omedelbart informera kommissionen så att övriga medlemsstater kan vidta lämpliga åtgärder.

4.   Det upphävande som avses i punkt 1 ska träda i kraft dagen efter det att den godkända ekonomiska aktören informerats om detta, Upphävandet ska emellertid inte inverka på importförfaranden som inletts före dagen för upphävandet och som ännu inte har fullbordats.

Artikel 23

Upphävande för viss tid när relevanta kriterier inte uppfylls

1.   Om APEO-aktören inte avhjälper en situation som avses i artikel 22.1 a inom den tidsperiod som anges i punkt 2 i den artikeln ska statusen som godkänd ekonomisk aktör (APEO) upphävas för en period av 30 kalenderdagar. Medlemsstatens behöriga myndighet ska omgående informera den ekonomiska aktören och de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter om upphävandet.

2.   Om den berörda ekonomiska aktören inte har kunnat avhjälpa situationen inom 30 kalenderdagar men kan bevisa att villkoren kan bli uppfyllda om upphävandeperioden förlängs, ska den utfärdande myndigheten upphäva statusen som godkänd ekonomisk aktör (APEO) under ytterligare 30 kalenderdagar. De övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter ska informeras om förlängningen.

3.   När den berörda ekonomiska aktören inom den tidsfrist som anges i punkt 1 eller 2 har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla de kriterier som fastställs i artiklarna 9–13 ska den utfärdande myndigheten dra tillbaka upphävandet och meddela den berörda ekonomiska aktören och kommissionen. Upphävandet får dras tillbaka innan tidsfristen enligt punkt 1 eller 2 löper ut.

Artikel 24

Upphävande för viss tid i händelse av straffrättsliga åtgärder

1.   I de fall som avses i artikel 22.1 b ska den utfärdande myndigheten upphäva statusen som APEO-aktör under den tid som domstolsförfarandet pågår. Den ska meddela APEO-aktören om detta. Meddelandet ska också sändas till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2.   Den behöriga medlemsstatens myndighet kan dock besluta att inte upphäva aktörens status som APEO-aktör om den anser att överträdelsen är av mindre vikt i förhållande till antalet eller omfattningen av aktörens importrelaterade transaktioner.

Artikel 25

Upphävande för viss tid i samband med status som AEO-aktör

I de fall som avses i artikel 22.1 c ska den utfärdande myndigheten upphäva statusen som APEO-aktör under den tid som statusen som AEO-aktör är upphävd. Den ska meddela aktören om detta. De övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter ska också meddelas.

Artikel 26

Upphävande på viss tid på egen begäran

1.   I de fall som avses i artikel 22.1 d ska APEO-aktören meddela den utfärdande myndigheten att aktören tillfälligt inte kan uppfylla de kriterier som anges i artiklarna 9–13, och ange datum för när kriterierna kommer att vara uppfyllda igen. Aktören ska också informera den utfärdande myndigheten om alla planerade åtgärder och tidsramen för dem.

2.   Den utfärdande myndigheten ska skicka meddelandet till kommissionen och till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3.   Om den godkända ekonomiska aktören inte avhjälper situationen inom den period som anges i meddelandet, får den utfärdande myndigheten bevilja en skälig förlängning, förutsatt att aktören har agerat med ärligt uppsåt. Förlängningen ska anmälas till kommissionen och till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 27

Återkallelse av APEO-intyg

1.   APEO-intyget ska återkallas i följande fall:

a)

Om APEO-aktören underlåter att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla de kriterier som fastställs i artiklarna 9–13 i enlighet med artikel 23.3.

b)

Om det är konstaterat att APEO-aktören har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken eller förordning (EG) nr 1005/2008 och det inte finns någon ytterligare rätt att överklaga.

c)

Om APEO-aktören underlåter att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla de kriterier som fastställs i artiklarna 9–13 i enlighet med artikel 26.

d)

Om status som godkänd ekonomisk aktör (AEO), som beviljats i enlighet med tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex, har återkallats.

e)

På APEO-aktörens egen begäran.

2.   I det fall som avses i punkt 1 b får den behöriga myndigheten besluta att inte återkalla APEO-intyget om den bedömer att överträdelser är av mindre vikt i förhållande till antalet eller omfattningen av aktörens importrelaterade transaktioner.

3.   Återkallelsen ska börja gälla dagen efter det att den meddelats APEO-aktören.

4.   Den utfärdande myndigheten ska omedelbart informera kommissionen om återkallelse av ett APEO-intyg.

Avsnitt 6

Informationsutbyte

Artikel 28

Begäran om information

1.   APEO-aktören ska informera den utfärdande myndigheten om alla händelser som inträffar efter beviljandet av intyget och som kan påverka dess fortsatta giltighet.

2.   Alla relevanta uppgifter som är tillgängliga för den utfärdande myndigheten angående de aktörer myndigheten godkänt ska på begäran göras tillgängliga för kommissionen och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstater där den godkända ekonomiska aktören bedriver importrelaterad verksamhet.

Artikel 29

Utbyte av information om godkända ekonomiska aktörer (APEO)

1.   Kommissionen och de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater ska lagra och ha tillgång till följande uppgifter under tre år eller längre, beroende på gällande nationella bestämmelser:

a)

Elektroniskt överförda uppgifter från ansökningar.

b)

Uppgifter om APEO-intyg och, i förekommande fall, om ändring eller återkallelse av dem eller upphävande för viss tid av statusen som godkänd ekonomisk aktör (APEO).

2.   Det informationssystem för IUU-fiske som avses i artikel 51 i förordning (EG) nr 1005/2008 får användas för information och kommunikation mellan de behöriga myndigheterna och för kommissionens och de ekonomiska aktörernas kommunikation enligt detta kapitel.

3.   Kommissionen får offentliggöra förteckningen över godkända ekonomiska aktörer (APEO) på Internet, om de berörda aktörerna gett sitt tillstånd i förväg. Förteckningen ska uppdateras.

Artikel 30

Rapporteringsskyldighet och utvärdering

1.   Medlemsstaterna ska informera om tillämpningen av APEO-systemet enligt detta kapitel i den rapport som enligt artikel 55.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska överlämnas till kommissionen vartannat år.

2.   På grundval av dessa rapporter och egna observationer ska kommissionen göra en utvärdering och eventuellt en justering av APEO-systemet.

KAPITEL III

Kontroller i samband med fångstintyg

Artikel 31

Gemenskapskriterier för kontroller

De kontroller som i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska säkerställa att bestämmelserna i förordningen tillämpas korrekt ska vara inriktade på risker som identifierats på grundval av följande gemenskapskriterier:

a)

Import, export eller handel med fiskeriprodukter från arter med högt kommersiellt värde.

b)

Introduktion av nya slags fiskeriprodukter eller upptäckt av nya handelsmönster.

c)

Det förekommer avvikelser mellan handelsmönster och en flaggstats kända fiskeverksamhet, särskilt beträffande arter, volymer eller fiskeflottans kännetecken.

d)

Det förekommer avvikelser mellan handelsmönster och ett tredjelands kända fiskerelaterade verksamhet, särskilt i fråga om det som kännetecknar dess förädlingsindustri eller handel med fiskeriprodukter.

e)

Det förekommer handelsmönster som inte kan motiveras av ekonomiska kriterier.

f)

Nyetablerade aktörer är involverade.

g)

Det sker betydande plötsliga förändringar av handelsvolymen för en särskild art.

h)

Kopior på fångstintyg har lämnats in tillsammans med ett bearbetningsuttalande enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1005/2008, exempelvis när fångsten har delats under produktionen.

i)

Förhandsanmälan enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 har inte lämnats i tid eller informationen är ofullständig.

j)

Det finns avvikelser mellan de fångstdata som lämnats av aktören och annan information som den behöriga myndigheten har tillgång till.

k)

Fartyget eller fartygets ägare misstänks eller har bevisats ha deltagit i IUU-fiske.

l)

Fartyget har nyligen döpts om, flaggats om eller bytt registreringsnummer.

m)

Flaggstaten har inte lämnat meddelande enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller det finns information om möjliga oegentligheter vid en viss flaggstats godkännande av fångstintyg (exempelvis om en behörig myndighets stämplar eller godkännandesigill har försvunnit, stulits eller förfalskats).

n)

Brister förmodas i en flaggstats kontrollsystem.

o)

De berörda aktörerna har tidigare varit inblandade i olaglig verksamhet som kan utgöra en potentiell risk i fråga om IUU-fiske.

Artikel 32

Rapportskyldighet och utvärdering

1.   Medlemsstaterna ska i den rapport som ska lämnas till kommissionen vartannat år enligt artikel 55.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 informera om tillämpningen av de gemenskapskriterier som avses i artikel 31.

2.   På grundval av dessa rapporter och egna observationer ska kommissionen göra en utvärdering och eventuellt en justering av kriterierna.

KAPITEL IV

Samarbete med tredjeländer

Artikel 33

Administrativt samarbete med tredjeländer angående fångstintyg

1.   De administrativa arrangemangen för att upprätta, godkänna eller skicka fångstintyg på elektronisk väg eller ersätta dem med elektroniska spårbarhetssystem som säkerställer samma nivå på myndigheternas kontroll, som inrättats inom ramen för det administrativa samarbete som avses i artikel 20.4 i förordning (EG) nr 1005/2008 finns förtecknade i bilaga IX till den här förordningen.

2.   Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter inrättandet av ett nytt administrativt arrangemang som gäller tillämpningen av bestämmelserna om fångstintyg i förordning (EG) nr 1005/2008 informera medlemsstaternas behöriga myndigheter, lägga ut informationen på webbplatsen så fort som möjligt och uppdatera bilaga IX till den här förordningen.

AVDELNING III

IAKTTAGELSER

Artikel 34

Formulär för inlämnande av information om iakttagna fiskefartyg

1.   Formuläret för inlämnandet av information om iakttagna fiskefartyg som avses i artikel 49.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 finns i bilaga XA till den här förordningen.

2.   Instruktioner för ifyllande av det formulär som avses i punkt 1 finns i bilaga XB.

AVDELNING IV

ÖMSESIDIG HJÄLP

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 35

Räckvidd

1.   I denna avdelning fastställs villkoren för medlemsstaternas administrativa samarbete med varandra, med tredjeländer, med kommissionen och med det organ denna utser för att se till att förordning (EG) nr 1005/2008 och den här förordningen tillämpas korrekt.

2.   Bestämmelserna i denna avdelning ska inte binda medlemsstaterna att bevilja varandra hjälp om detta sannolikt skulle störa deras nationella rättssystem, den allmänna ordningen, säkerheten eller andra grundläggande intressen. Innan en begäran om hjälp avslås ska den tillfrågade medlemsstaten samråda med den begärande medlemsstaten för att avgöra om hjälp kan ges delvis, under specifika regler och villkor. Om en begäran om hjälp inte kan efterkommas ska den begärande medlemsstaten och kommissionen omgående underrättas om detta och skälen för avslaget ska anges.

3.   Bestämmelserna i denna avdelning ska inte påverka medlemsstaternas tillämpning av straffrättsliga bestämmelser och bestämmelser om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor, däribland bestämmelser om sekretess under förundersökningar.

Artikel 36

Skydd av personuppgifter

1.   Tillämpningen av denna förordning ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning, och i synnerhet ändras inte de skyldigheter medlemsstaterna har i samband med hantering av personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG eller de skyldigheter gemenskapens institutioner och organ har i samband med behandling av personuppgifter enligt förordning (EG) nr 45/2001 när de fullgör sina skyldigheter. Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att alla bestämmelser i förordning (EG) nr 45/2001 och i direktiv 95/46/EG efterlevs.

2.   Enskilda personers rättigheter i fråga om deras registreringsuppgifter som lagras i nationella system ska utövas i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där personuppgifterna lagras, i synnerhet de bestämmelser som införts för att genomföra direktiv 95/46/EG, och när det gäller registreringsuppgifter som behandlas i gemenskapsystem ska de utövas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 37

Utnyttjande av uppgifter och skydd för yrkessekretess och kommersiell sekretess

1.   Den begärande medlemsstaten får enbart använda den information som förmedlas enligt denna avdelning vid tillämpning av förordning (EG) nr 1005/2008 och alltid i enlighet med direktiv 95/46/EG. Användning av dessa uppgifter för andra ändamål måste föregås av skriftligt samråd med den tillfrågade medlemsstaten som tillhandahållit informationen. Informationen får då användas på de sekretessvillkor som den tillfrågade medlemsstaten anger i enlighet med direktiv 95/46/EG. Personuppgifter får endast användas för andra ändamål om detta är förenligt med villkoren i direktiv 95/46/EG.

2.   Den begärande medlemsstaten ska beakta specifika krav när det gäller utlämnande av information, exempelvis i fråga om säkerhet och integritet för de personer som identifieras eller kan identifieras med hjälp av informationen.

3.   Informationen ska omfattas av samma skydd som liknande uppgifter omfattas av genom den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som tar emot dem och, om det är en gemenskapsinstitution som tar emot dem, genom motsvarande bestämmelser som gäller för denna institution. Den kan åberopas som bevis i administrativa eller straffrättsliga förfaranden av den medlemsstat som erhåller informationen, i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten.

4.   Information som lämnas i någon form till personer som arbetar för nationella offentliga myndigheter och kommissionen ska omfattas av tystnadsplikt och yrkessekretess om utlämnandet av dem skulle undergräva

a)

skyddet för enskilda personers privatliv och integritet, särskilt enligt gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter,

b)

en fysisk eller juridisk persons kommersiella intressen, däribland immateriella tillgångar,

c)

domstolsförfarande och rättslig rådgivning eller

d)

syftet med inspektioner eller undersökningar.

5.   Punkt 4 ska inte tillämpas om uppgifterna måste utlämnas för att få stopp på IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 och den myndighet som lämnat uppgifterna godkänner att de utlämnas.

Artikel 38

Kostnader

Medlemsstaterna ska bära sina egna kostnader för genomförandet av en begäran om hjälp och avstå från att begära ersättning för kostnader som de haft vid tillämpningen av denna avdelning.

Artikel 39

En enda myndighet

1.   Varje medlemsstat ska utse en central kontaktpunkt som ska ansvara vid tillämpning av denna avdelning.

2.   Varje medlemsstat ska meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna vilken denna centrala kontaktpunkt är och uppdatera informationen vid behov.

3.   Kommissionen ska offentliggöra och uppdatera förteckningen över centrala kontaktpunkter i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 40

Uppföljningsåtgärder

1.   Om de nationella myndigheterna, som svar på en begäran om hjälp enligt denna avdelning eller till följd av ett spontant informationsutbyte, beslutar att vidta åtgärder som bara kan genomföras med tillstånd från eller på begäran av en rättslig myndighet ska de till den berörda medlemsstaten och till kommissionen överlämna all information om dessa åtgärder som har samband med IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008, eller överträdelser av den här förordningen.

2.   All sådan kommunikation måste föregås av tillstånd från den rättsliga myndigheten om sådant tillstånd krävs enligt nationell lagstiftning.

KAPITEL II

Information utan föregående begäran

Artikel 41

Information utan föregående begäran

1.   Om en medlemsstat får kännedom om möjligheten att det pågår IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 eller har rimliga skäl att misstänka att sådant fiske eller sådana överträdelser kan ske, ska den utan dröjsmål anmäla detta till de övriga medlemsstater som berörs och till kommissionen. Anmälan ska innehålla all information som krävs och göras genom den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 39.

2.   Om en medlemsstat vidtar rättsliga åtgärder i samband med IUU-fiske eller sådana överträdelser som avses i punkt 1 ska den anmäla detta till övriga berörda medlemsstater och kommissionen enligt vad som avses i artikel 39.

3.   Alla anmälningar som görs enligt denna artikel ska vara skriftliga.

KAPITEL III

Begäran om hjälp

Artikel 42

Definitioner

I denna avdelning avses med uttrycket ”begäran om hjälp” en begäran som en medlemsstat riktar till en annan medlemsstat om

a)

information,

b)

tillsynsåtgärder eller

c)

administrativ delgivning.

Artikel 43

Allmänna bestämmelser

1.   Den begärande medlemsstaten ska se till att alla begäranden om hjälp innehåller tillräckligt med information för att den tillfrågade medlemsstaten ska kunna efterkomma begäran, däribland alla nödvändiga bevis som kan erhållas inom den begärande medlemsstatens territorium.

2.   Begäran om hjälp ska ske endast i styrkta fall där det finns rimliga skäl att anta att IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 har skett och när den begärande medlemsstaten inte på egen hand kan få fram den information som efterfrågas eller vidta de åtgärder som begärs.

Artikel 44

Översändning av begäran och svar

1.   Begäran om hjälp ska bara skickas från den begärande medlemsstatens centrala kontaktpunkt eller från kommissionen till den tillfrågade medlemsstatens centrala kontaktpunkt. Alla svar på begäran om hjälp ska hanteras likadant.

2.   Begäran om ömsesidig hjälp och svar på dessa ska alltid ske skriftligt.

3.   De berörda centrala kontaktpunkterna ska komma överens om vilka språk som ska användas vid begäran om hjälp och överlämnande av information innan begäran görs. Om de inte kan enas om detta ska begäran skrivas på den begärande medlemsstatens officiella språk och svaren på den tillfrågade medlemsstatens officiella språk.

Artikel 45

Begäran om information

1.   En tillfrågad medlemsstat ska på en begärande medlemsstats eller kommissionens begäran översända all relevant information som krävs för att fastställa om IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 har skett eller för att fastställa om det finns rimliga skäl att misstänka att det kan ske. Informationen ska överlämnas via den centrala kontaktpunkten enligt artikel 39.

2.   Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens eller kommissionens begäran genomföra lämpliga administrativa undersökningar rörande den verksamhet som utgör, eller som den begärande medlemsstaten misstänker utgör, IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008. Den tillfrågade medlemsstaten ska meddela den begärande medlemsstaten och kommissionen resultatet av dessa administrativa undersökningar.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens eller kommissionens begäran tillåta att en behörig tjänsteman från den begärande medlemsstaten följer den tillfrågade medlemsstatens eller kommissionens tjänstemän under de administrativa undersökningar som avses i punkt 2. Om nationell straffrättslig lagstiftning förbehåller vissa åtgärder för viss personal som särskilt anges i nationell lag, ska den begärande medlemsstatens tjänstemän inte delta i dessa åtgärder. De ska under inga omständigheter delta vid husrannsakan eller vid formella förhör av personer vid straffrättsliga förfaranden. Den begärande medlemsstatens tjänstemän som befinner sig i den tillfrågade medlemsstaten måste alltid kunna uppvisa ett skriftligt tillstånd som styrker deras identitet och officiella uppdrag.

4.   Den tillfrågade medlemsstaten ska på begäran förse den begärande medlemsstaten med alla dokument, eller styrkta kopior av dessa, som den har och som avser IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008.

5.   Standardformuläret för utbyte av information på begäran finns i bilaga XI.

Artikel 46

Begäran om tillsynsåtgärder

1.   En tillfrågad medlemsstat ska, utgående från de bevis som avses i artikel 43, på en begärande medlemsstats eller kommissionens begäran vidta alla tillsynsåtgärder som krävs för att, inom sitt territorium eller i marina vatten som lyder under den tillfrågade medlemsstatens suveränitet eller jurisdiktion, få stopp på IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 utan dröjsmål.

2.   Den tillfrågade medlemsstaten får samråda med den begärande medlemsstaten och kommissionen när den vidtar de tillsynsåtgärder som avses i punkt 1.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska rapportera om de åtgärder som vidtagits och vilken effekt de haft till den begärande medlemsstaten, övriga berörda medlemsstater och kommissionen, via den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 39.

Artikel 47

Tidsfrist för svar på begäran om information och tillsynsåtgärder

1.   Den tillfrågade medlemsstaten ska lämna den information som avses i artiklarna 45.1 och 46.3 så snabbt som möjligt, dock senast fyra veckor efter mottagandet av begäran. Andra tidsfrister kan avtalas mellan den tillfrågade och den begärande medlemsstaten eller kommissionen.

2.   Om den tillfrågade medlemsstaten inte kan efterkomma begäran inom tidsfristen ska den skriftligen informera den begärande medlemsstaten eller kommissionen om skälen för detta och ange när den anser att den kan komma med ett svar.

Artikel 48

Begäran om administrativ delgivning

1.   Den tillfrågade medlemsstaten ska, på den begärande medlemsstatens begäran och i enlighet med sina nationella bestämmelser om delgivning av motsvarande handlingar och beslut, delge mottagaren alla handlingar eller beslut från de administrativa myndigheterna i den begärande medlemsstaten som fattats inom det område som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2008 och som ska delges inom den tillfrågade medlemsstatens territorium.

2.   Begäran om delgivning ska göras på det standardformulär som finns i bilaga XII till den här förordningen.

3.   Den tillfrågade medlemsstaten ska skicka sitt svar till den begärande medlemsstaten omedelbart efter delgivningen via den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 39. Standardformuläret för svar, som finns i bilaga XII till den här förordningen, ska användas.

KAPITEL IV

Förbindelser med kommissionen

Artikel 49

Kommunikation mellan medlemsstaterna och kommissionen

1.   När en medlemsstat får information som den anser vara relevant angående metoder, praxis eller upptäckta tendenser som har samband med eller misstänks ha samband med IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 ska den medlemsstaten omedelbart vidarebefordra informationen till kommissionen.

2.   När kommissionen får tillgång till information som skulle kunna hjälpa medlemsstaterna att stärka efterlevnaden av förordning (EG) nr 1005/2008 ska den omedelbart vidarebefordra denna information till medlemsstaterna.

Artikel 50

Kommissionens samordning

1.   När en medlemsstat får kännedom om verksamhet som utgör eller verkar utgöra IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 och som är av särskild betydelse på gemenskapsnivå ska den så snabbt som möjligt till kommissionen överlämna all relevant information som behövs för att utreda fakta. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till övriga berörda medlemsstater.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska verksamhet som utgör IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 anses vara av särskild betydelse på gemenskapsnivå, i synnerhet i följande fall:

a)

När de har eller kan ha förbindelser i andra medlemsstater.

b)

När det för medlemsstaterna framstår som sannolikt att liknande verksamhet har genomförts även i andra medlemsstater.

3.   När kommissionen anser att verksamhet som utgör IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 har ägt rum i en eller flera medlemsstater, ska den informera de berörda medlemsstaterna om detta och dessa ska undersöka saken så snabbt som möjligt. De berörda medlemsstaterna ska så snart som möjligt informera kommissionen om resultatet av dessa undersökningar.

KAPITEL V

Förbindelser med tredjeländer

Artikel 51

Informationsutbyte med tredjeländer

1.   När en medlemsstat från ett tredjeland får information som är relevant för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr 1005/2008 och den här förordningen, ska den vidarebefordra informationen till de övriga berörda medlemsstaterna via den centrala kontaktpunkten, i den mån detta är tillåtet enligt bilaterala överenskommelser om bistånd med det tredjelandet.

2.   Information som erhållits enligt denna avdelning får vidarebefordras till ett tredjeland av en medlemsstat via dess centrala kontaktpunkt enligt bilaterala överenskommelser om ömsesidigt bistånd med det tredjelandet. Denna kommunikation ska äga rum efter samråd med den medlemsstat som ursprungligen tillhandahöll informationen och i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter.

3.   Inom ramen för fiskeriavtal som ingåtts mellan gemenskapen och tredjeland eller inom ramen för regionala fiskeriorganisationer eller liknande arrangemang som gemenskapen är anslutande part till eller icke anslutande samarbetspart till, får kommissionen vidarebefordra relevant information om IUU-fiske eller allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 b och c i förordning (EG) nr 1005/2008 till övriga parter i sådana avtal, organisationer eller arrangemang, förutsatt att den medlemsstat som tillhandahållit informationen ger tillstånd till det.

KAPITEL VI

Övergångsbestämmelser

Artikel 52

Inrättande av ett informationssystem avseende IUU-fiske

I väntan på att det informationssystem avseende IUU-fiske som avses i artikel 51.2 i förordning (EG) nr 1005/2008 inrättas, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter samarbeta enligt denna avdelning med varandra och med kommissionen genom de befintliga systemen för information.

AVDELNING V

ÄNDRINGAR

Artikel 53

Ändringar av förordning (EG) nr 1005/2008

Bilaga I till förordning (EG) nr 1005/2008, med förteckningen över produkter som inte omfattas av definitionen av ”fiskeriprodukter” i artikel 2.8 i den förordningen ska ändras enligt bilaga XIII till den här förordningen.

AVDELNING VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 54

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Tidsfrist för förhandsmeddelande för vissa typer av fiskeriprodukter som avses i artikel 1

4 timmars tidsfrist för förhandsmeddelande

Landning av färska fiskeriprodukter med fiskefartyg till angivna hamnar i gemenskapen


BILAGA IIA

Formulär för förhandsmeddelande för tredjelands fiskefartyg enligt vad som avses i artikel 2.1

Image


BILAGA IIB

Formulär för förhandsmeddelande för tredjelands fiskefartyg enligt vad som avses i artikel 2.2

Image


BILAGA IIIA

Formulär för deklaration före landning enligt vad som avses i artikel 3.1

Image


BILAGA IIIB

Formulär för deklaration före omlastning enligt vad som avses i artikel 3.2

(krävs av både levererande och mottagande fartyg)

Image


BILAGA IV

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÅNGSTINTYG

Förenklat formulär för fiskeriprodukter som uppfyller kraven i artikel 6 i den här förordningen

Image

Image

Tillägg

Upplysningar om transporten

Image


BILAGA V

Fångstdokumentationssystem antagna av en regional fiskeriorganisation som har godkänts som överensstämmande med kraven i förordning (EG) nr 1005/2008

Del 1:

Fångstdokumentationssystem som har godkänts som överensstämmande med kraven i förordning (EG) nr 1005/2008:

Dokumentationsplan för Dissostichus spp. enligt rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp (1).

Iccats fångstdokumentationsprogram för blåfenad tonfisk enligt Iccats rekommendation 08–12 med ändring av 07–10 om Iccats fångstdokumentationsprogram för blåfenad tonfisk.

Del II:

Fångstdokumentationssystem som godkänts som överensstämmande med kraven i förordning (EG) nr 1005/2008 med förbehåll för ytterligare villkor:

CCSBT (kommissionen för bevarande av sydlig blåfenad tonfisk) – Resolution om genomförandet av CCSBT:s fångstdokumentationsplan (antagen vid det femtonde årsmötet den 14–17 oktober 2008). Utöver fångstdokumentationen och därmed sammanhängande dokument som godkänts i enlighet med CCSBT:s fångstdokumentationsplan ska importören till importmedlemsstatens myndigheter inlämna de upplysningar om transporten som specificeras i tillägget om transportupplysningar i bilaga II till förordning (EG) nr 1005/2008.


(1)  EGT L 145, 31.5.2001, p. 1.


BILAGA VI

Tidsfrister för inlämning av fångstintyg för de sändningar som avses i artikel 8

Fångstintyg ska lämnas in senast fyra timmar före införsel till gemenskapen

Sändningar med fiskeriprodukter som förs in i gemenskapen med flyg

Fångstintyg ska lämnas in senast två timmar före införsel till gemenskapen

Sändningar med fiskeriprodukter som förs in i gemenskapen med vägtransport

Fångstintyg ska lämnas in senast fyra timmar före införsel till gemenskapen

Sändningar med fiskeriprodukter som förs in i gemenskapen på järnväg


BILAGA VII

Image

Image

Image


BILAGA VIII

Image


BILAGA IX

Administrativa arrangemang med flaggstater angående genomförande av bestämmelserna om fångstintyg (artikel 12.4 i förordning (EG) nr 1005/2008)


BILAGA XA

Formulär för inlämnande av information om iakttagna fiskefartyg

Image


BILAGA XB

Instruktioner för ifyllning av formuläret i bilaga XA

FYLL I SÅ MYCKET INFORMATION SOM MÖJLIGT

1.

Fartygets namn, anropssignal, flaggstat och om möjligt registreringsnummer och Lloyds IMO-nummer ska inhämtas från vad som kan ses på fartyget eller genom radiokontakt med fartyget (ange hur informationen har inhämtats).

2.

Särskilda kännetecken: Ange om fartygets namn och registreringshamn syntes eller ej. Ange färg på skrov och överbyggnader, antal master, bryggans position, skorstenshöjd osv.

3.

Typ av fartyg: beskriv typ av fartyg och iakttagen utrustning (t.ex. longliner, trålare, beredningsfartyg, transportfartyg).

4.

Position: Ange position vid första iakttagelse av fartyget, inklusive fiskeområde, delområde, sektion.

5.

Det iakttagna fartygets aktivitet: Ange tidpunkt för iakttagelsen, fartygets aktivitet vid tidpunkten och kurs (grader). Ange om fartyget fiskade, lade ut eller drog in fiskeredskap, trålade eller annat. Det finns utrymme för upp till fem iakttagelser av samma fartyg. Om mer utrymme behövs kan baksidan av formuläret eller ett separat papper användas. Ange förekomst eller avsaknad av torilina.

6.

Registrering av iakttagelser: Ange om iakttagelsen av fartyget registrerades på videofilm eller fotograferades (ange under Kommentarer om dokumenten har lämnats in).

7.

Kommentarer: Ange fartygets kurs vid transitering. Sammanfatta eventuell radiokommunikation som ägt rum. Ange namn, nationalitet och rang som uppgetts av den eller de personer som kontaktats ombord på det iakttagna fartyget.

8.

Skiss av fartyget: Rita upp fartygets profil och ange särskilda kännetecken som kan användas för identifiering.


BILAGA XI

Standardformulär för utbyte av information enligt artikel 45

Image

Image


BILAGA XII

Standardformulär för begäran om administrativ delgivning enligt artikel 48

Image

Image


BILAGA XIII

Förteckning över produkter som undantas från definitionen av ”fiskeriprodukter” som anges i artikel 2.8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Fiskeriprodukter från sötvatten, inbegripet följande:

0301 91 – Annan levande fisk: Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Annan levande fisk: Ål (Anguilla spp.)

0301 93 – Annan levande fisk: Karp

ex 0301 99 – Annan: Sötvattensfisk (KN 0301 99 11 och 0301 99 19)

0302 11 – Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0302 66 – Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Ål (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Sötvattensfisk (KN 0302 69 11 och 0302 69 19)

0303 11 – Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 21 – Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0303 76 – Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Ål (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Annan fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304: Sötvattensfisk (KN 0303 79 11 och 0303 79 19)

ex 0304 19 – Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda: Sötvattensfisk (KN 0304 19 13, 0304 19 15, 0304 19 17, 0304 19 19 och 0304 19 91)

ex 0304 29 – Frysta filéer: av sötvattensfisk (KN 0304 29 13, 0304 29 15, 0304 29 17 och 0304 29 19)

ex 0304 99 – Annat fryst fiskkött: av sötvattensfisk (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta: av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltad eller i saltlake (KN 0305 30 30), av öring av arterna Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster, av karp (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Rökt fisk, inbegripet filéer: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Rökt fisk, inbegripet filéer: Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45), Ål (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50), Karp (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Torkad fisk, även saltad, med inte rökt: Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster), Karp (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), (KN 0305 69 50), Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster), Karp (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Andra kräftdjur, även mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta: Sötvattenkräftor (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Andra kräftdjur, även mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, inte frysta: Sötvattenkräftor (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen: Lax

ex 1604 19 – Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen: Laxfisk, med undantag av lax (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Annan beredd eller konserverad fisk: av lax (KN 1604 20 10), av laxfisk, med undantag av lax (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Andra kräftdjur, beredda eller konserverade: Sötvattenkräftor, kokta i dill, frysta

Vattenbruksprodukter från yngel eller larver.

0301 10 – Levande akvariefisk

0307 10 – Ostron, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake

Kammusslor, inbegripet drottningkammusslor, av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten

0307 21 – Levande, färska eller kylda (KN 0307 21 00)

0307 29 – Övriga

Musslor

0307 31 – Levande, färska eller kylda

0307 39 – Övriga

ex 1605 90 – Övriga (KN 1605 90 11 och 1605 90 19)

0307 60 00 – Andra sniglar än havssniglar

0305 10 00 – Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

ex 1605 90 30 – Andra kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade: kammusslor, ostron, sniglar/snäckor

1605 90 00 – Andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade


(1)  KN-koder motsvarande kommissionens förordning (EG) nr 1031/2008 (EUT L 291, 31.10.2008).