1.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 913/2009

av den 24 september 2009

om avslutande av en översyn, avseende en ny exportör, av förordning (EG) nr 1174/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, samt om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (grundförordningen), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom förordning (EG) nr 1174/2005 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull och ett slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina. För de fyra företagen med individuella tullsatser varierar tullsatserna från 7,6 % till 39,9 %. Tullsatsen som tillämpas på ”alla övriga företag” är 46,7 %. Rådets förordning (EG) nr 684/2008 (3) tydliggjorde tillämpningsområdet för de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1174/2005.

2.   DEN AKTUELLA UNDERSÖKNINGEN

2.1   Begäran om översyn

(2)

Kommissionen har från en exporterande tillverkare av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina tagit emot en begäran om översyn av förordning (EG) nr 1174/2005, avseende en ny exportör, i enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen.

(3)

Begäran lämnades in av Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (Crown Suzhou eller sökanden).

(4)

Sökanden gjorde gällande att företaget inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden 1 april 2003–31 mars 2004 (den ursprungliga undersökningsperioden), och att företaget inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av den berörda produkten vilka omfattas av antidumpningsåtgärderna. Sökanden hävdade vidare att företaget hade börjat exportera gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa till gemenskapen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

2.2   Inledande av en översyn avseende en ny exportör

(5)

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att bevisningen var tillräcklig för att motivera att det inleddes en översyn, avseende en ny exportör, enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter det att den berörda gemenskapsindustrin fått möjlighet att lämna synpunkter, inledde kommissionen genom förordning (EG) nr 52/2009 (4) en översyn av förordning (EG) nr 1174/2005 med avseende på sökanden (översynen).

(6)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 52/2009 upphävdes den antidumpningstull på 46,7 % som infördes genom förordning (EG) nr 1174/2005 på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa som framställs av sökanden. I enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen fick tullmyndigheterna samtidigt instruktioner om att vidta lämpliga åtgärder för att registrera sådan import.

2.3   Berörd produkt

(7)

Den berörda produkten är densamma som den som anges i förordning (EG) nr 1174/2005, ändrad genom förordning (EG) nr 684/2008, dvs. gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00. Gaffelvagnar definieras som vagnar med hjul och gafflar för hantering av lastpallar som är avsedda att skjutas, dras och styras manuellt på slätt, jämnt och hårt underlag av en gående förare som använder en styrarm. Gaffelvagnarna är endast avsedda för att med hjälp av styrarmen lyfta lasten tillräckligt högt för att den ska kunna transporteras och har inga ytterligare funktioner eller användningsområden såsom exempelvis i) att flytta och lyfta lasten för att placera den högre upp eller att stuva lasten i lagerutrymmen (höglyftare), ii) att stapla en lastpall ovanpå en annan (staplare), iii) att lyfta lasten till arbetsnivå (saxliftar) eller iv) att lyfta och väga lasten (lyftvagnar med våg).

2.4   Berörda parter

(8)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden, företrädarna för gemenskapsindustrin och företrädarna för exportlandet om att översynen hade inletts. De berörda parterna gavs tillfälle att inom den tidsfrist som anges i förordning (EG) nr 52/2009 skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(9)

Kommissionens avdelningar sände också en blankett för ansökan om marknadsekonomisk status och ett frågeformulär till sökanden och mottog svar inom de fastställda tidsfristerna.

2.5   Översynsperiod

(10)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden 1 januari 2008–31 december 2008.

3.   ÅTERKALLELSE AV BEGÄRAN OM ÖVERSYN AVSEENDE EN NY EXPORTÖR

(11)

Genom en skrivelse till kommissionen av den 22 maj 2009 återkallade Crown Suzhou formellt sin begäran om översyn, avseende en ny exportör, enligt artikel 11.4 i grundförordningen.

(12)

Kommissionen övervägde huruvida det var befogat att på eget initiativ fortsätta undersökningen. Kommissionen ansåg att ett avslutande av undersökningen inte skulle påverka den redan gällande antidumpningsåtgärden, att tullen för alla övriga företag skulle återinföras retroaktivt för Crown Suzhou och att ett sådant avslutande inte skulle strida mot gemenskapens intresse. På grundval av detta bör undersökningen avslutas.

(13)

Berörda parter underrättades om avsikten att avsluta undersökningen och retroaktivt återinföra en slutgiltig antidumpningstull på import av den berörda produkten som framställs och säljs på export till gemenskapen av Crown Suzhou. Parterna gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Det lämnades emellertid inga synpunkter som kunde ändra beslutet.

(14)

Man drog därför slutsatsen att den import till gemenskapen av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, med ursprung i Folkrepubliken Kina, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00, som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av Crown Suzhou ska omfattas av den landsomfattande tullsats som tillämpas på alla övriga företag (46,7 %), som infördes genom förordning (EG) nr 1174/2005 och att den tullsatsen därför bör återinföras.

4.   RETROAKTIVT UTTAG AV ANTIDUMPNINGSTULLEN

(15)

Mot bakgrund av ovanstående resultat bör den antidumpningstull som är tillämplig på Crown Suzhou tas ut retroaktivt, från och med den dag då förordning (EG) nr 52/2009 trädde i kraft, på import av den berörda produkten som registrerats i enlighet med artikel 3 i den förordningen.

5.   ÅTGÄRDERNAS VARAKTIGHET

(16)

Översynen påverkar inte det datum då de åtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1174/2005 upphör att gälla i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den översyn avseende en ny exportör som inleddes genom förordning (EG) nr 52/2009 ska avslutas och den antidumpningstull som enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1174/2005 gäller för alla andra företag (Taric-tilläggsnummer A999) i Folkrepubliken Kina ska införas på den import som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 52/2009.

2.   Den antidumpningstull som enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1174/2005 gäller för ”alla andra företag” i Folkrepubliken Kina ska tas ut med verkan från och med den 23 januari 2009 på sådan import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa som registrerats enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 52/2009.

3.   Tullmyndigheterna ska upphöra med den registrering av import som sker i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 52/2009.

4.   Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUT L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 17, 22.1.2009, s. 19.