8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 725/2009

av den 7 augusti 2009

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pan de Cruz de Ciudad Real (SGB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006, har Spaniens begäran om registrering av beteckningen ”Pan de Cruz de Ciudad Real” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 324, 19.12.2008, s. 26.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

SPANIEN

Pan de Cruz de Ciudad Real (SGB)