1.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 229/29


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

( Europeiska unionens officiella tidning L 211 av den 14 augusti 2009 )

På sidan 49, artikel 32 andra stycket, ska det

i stället för:

”Den ska tillämpas från och med den 3 september 2009.”

vara:

”Den ska tillämpas från och med den 3 mars 2011.”.