29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/20


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 682/2009

av den 27 juli 2009

om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 1425/2006 (2) införde rådet i september 2006 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Folkrepubliken Kina. Förordningen ändrades senast genom rådets förordning (EG) nr 189/2009 (3). För de åtta företagen med individuella tullsatser varierar tullarna från 4,3 % till 12,8 %. Tullen är 8,4 % för samarbetsvilliga företag utan individuella tullsatser och den övriga tullen är 28,8 %.

2.   Begäran om översyn

(2)

Den 25 mars 2008 mottog kommissionen en begäran om partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen av en exporterande tillverkare av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Kina.

(3)

Begäran lämnades in av CeDo Shanghai Limited (nedan kallad CeDo Shanghai eller sökanden).

(4)

Sökanden hävdar bland annat att dess exportpriser för vissa säckar, bärkassar och påsar av plast vid försäljning till gemenskapen hade ökat avsevärt och att de nu är betydligt högre än det konstruerade normalvärdet baserat på sökandens tillverkningskostnader i Kina och att detta lett till att dumpningen minskat eller undanröjts. Fortsatt tillämpning av åtgärden på den nuvarande nivån, som byggde på den tidigare fastställda dumpningsnivån, är därför inte längre nödvändig för att motverka dumpning.

3.   Inledande

(5)

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att det fanns tillräcklig prima facie-bevisning som motiverade en partiell interimsöversyn och offentliggjorde ett tillkännagivande (nedan kallat tillkännagivandet om inledande) i Europeiska unionens officiella tidning  (4) om att en partiell interimsöversyn inleddes i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen och att översynen begränsades till en undersökning av dumpning avseende CeDo Shanghai.

(6)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008.

(7)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden, företrädarna för gemenskapsindustrin och företrädarna för exportlandet om att översynen hade inletts. De berörda parterna fick möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och begära att bli hörda inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande.

B.   BERÖRD PRODUKT

(8)

Den berörda produkten är densamma som den som anges i rådets förordning (EG) nr 1425/2006 i dess ändrade lydelse, dvs. säckar, bärkassar och påsar av plast innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer (μm) med ursprung i Kina, och som för tillfället klassificeras enligt KN-nummer ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex 3923 29 90 (Taric-nummer 3923210020, 3923291020 och 3923299020).

C.   ÅTERKALLELSE AV BEGÄRAN OCH AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET

(9)

Genom ett brev av den 24 mars 2009 till kommissionen tog CeDo Shanghai formellt tillbaka sin ansökan om en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Kina.

(10)

Det övervägdes huruvida det var befogat att på eget initiativ fortsätta undersökningen. Kommissionen ansåg att ett avslutande av undersökningen inte påverkar den redan gällande antidumpningsåtgärden, och att ett sådant avslutande inte skulle strida mot gemenskapens intresse. På grundval av detta bör undersökningen avslutas.

(11)

Berörda parter underrättades om avsikten att avsluta undersökningen och gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Det lämnades emellertid inga synpunkter som kunde ändra beslutet.

(12)

Därför dras slutsatsen att översynen avseende import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Kina bör avslutas utan ändring av de gällande antidumpningsåtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Folkrepubliken Kina, vilken inleddes i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96, ska härmed avslutas utan att de gällande antidumpningsåtgärderna ändras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270, 29.9.2006, s. 4.

(3)  EUT L 67, 12.3.2009, s. 5.

(4)  EUT C 176, 11.7.2008, s. 9.