18.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/127


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

( Europeiska unionens officiella tidning L 142 av den 6 juni 2009 )

I titeln i innehållsförteckningen på omslaget och på sidan 1 ska det

i stället för:

vara: