27.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/21


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

( Europeiska unionens officiella tidning L 134 av den 29 maj 2009 )

På sidan 268, bilaga VI, jämförelsetabell, ska rad 8, som lyder:

”—

Artikel 2.2 iv”

utgå.