7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 279/2009

av den 6 april 2009

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1), särskilt artikel 11 c ii, och

av följande skäl:

(1)

Slovakien har inkommit med en motiverad begäran om ändring av bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Slovakien har begärt att få tillfoga yrket tandtekniker (zubný technik), som uppfyller de villkor som anges i artikel 11 c ii i direktiv 2005/36/EG, såsom framgår av regeringens förordning nr 742/2004 Coll. om yrkeskvalifikationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

(2)

Danmark har inkommit med en motiverad begäran om ändringar av bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Danmark har begärt att yrket optiker (optometrist) som har uppgraderats till examensbevisnivå i enlighet med artikel 11 d i direktiv 2005/36/EG och därför inte längre uppfyller kraven i artikel 11 c ii i det direktivet utgår från bilaga II till direktiv 2005/36/EG. Danmark har också begärt att yrkena ortopedtekniker (ortopædimekaniker) och ortopedskomakare (ortopædiskomager) som inte längre är reglerade i Danmark utgår från bilaga II till direktiv 2005/36/EG.

(3)

Direktiv 2005/36/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

Bilaga II till direktiv 2005/36/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1, under rubriken ”I Slovakien”, ska följande läggas till:

”—

tandtekniker (zubný technik).

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav åtta eller nio års grundutbildning, fyra års gymnasieutbildning åtföljd av två års postgymnasial sjukvårdsutbildning som avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov (maturitné vysvedčenie).”

2.

I punkt 2 ska rubriken ”I Danmark” och uppgifterna för Danmark utgå.