3.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 273/2009

av den 2 april 2009

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, vilka utgör undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 (2) införs det i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) en skyldighet för ekonomiska aktörer att elektroniskt tillhandahålla tullmyndigheterna summariska införsel- och utförseldeklarationer för varor som förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde för att myndigheterna ska kunna utföra datorbaserade riskanalyser på grundval av dessa uppgifter innan varor förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde. Enligt artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1875/2006 ska dessa uppgifter tillhandahållas från och med den 1 juli 2009.

(2)

Eftersom ingivandet av summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg är komplicerat att införa har det uppstått oförutsedda förseningar i samband med genomförandet, vilket innebär att inte alla ekonomiska aktörer kommer att kunna använda informationsteknik och datornät för detta ändamål senast den 1 juli 2009. Informationsteknik och datornät underlättar förvisso internationell handel men kräver samtidigt att investeringar görs i elektroniska dataöverföringssystem, vilket på kort sikt kan leda till problem för ekonomiska aktörer. Dessa aspekter bör beaktas och de ekonomiska aktörerna bör därför ges möjlighet att under en övergångsperiod välja huruvida de vill ge in summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg eller ej så att de kan anpassa sina system till de nya rättsliga bestämmelserna.

(3)

Införandet av en övergångsperiod för ingivandet av summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg motiverar att de lättnader som enligt artikel 285a.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan beviljas godkända exportörer som omfattas av det lokala klareringsförfarandet behålls under samma period, förutsatt att utförseltullkontoret är beläget i samma medlemsstat som exporttullkontoret och erhåller de uppgifter som krävs för utförseln av varorna.

(4)

I de fall då ekonomiska aktörer inte lämnar in summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg eller då det lokala klareringsförfarandet tillämpas i enlighet med artikel 285a.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan tullmyndigheterna inte utföra riskanalyser som avser säkerheten på grundval av de uppgifter som fastställs för summariska införsel- och utförseldeklarationer i bilaga 30A i förordning (EEG) nr 2454/93. I sådana fall bör tullmyndigheterna senast vid anmälan av varor som förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde använda tillgängliga uppgifter för sin riskanalys.

(5)

På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga kan man anta att en övergångsperiod på 18 månader är tillräcklig för att ekonomiska aktörer ska kunna fullgöra alla skyldigheter som fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93. De undantag som införs genom denna förordning bör därför upphöra att gälla den 31 december 2010. Efter detta datum bör summariska införsel- och utförseldeklarationer med de uppgifter som fastställs i bilaga 30A i förordning (EEG) nr 2454/93 lämnas in på elektronisk väg inom angiven tid för varor som förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde, och de lättnader som föreskrivs i artikel 285a.2 i förordning 2454/93 bör upphöra att gälla.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ingivande av en summarisk införseldeklaration enligt artiklarna 1.17 och 183 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska inte vara obligatorisk under perioden 1 juli 2009–31 december 2010.

Den summariska införseldeklarationen kan ges in frivilligt.

Om ingen summarisk införseldeklaration inges enligt punkt 1 ska den riskanalys som avses i artikel 184d i förordning (EEG) nr 2454/93 utföras av tullmyndigheterna senast vid anmälan av varorna vid införseln till gemenskapens tullområde, och i förekommande fall på grundval av den deklaration för tillfällig lagring eller den tulldeklaration som avser varorna eller andra tillgängliga uppgifter om dessa varor.

Om ingen summarisk införseldeklaration inges enligt punkt 1 ska de bestämmelser om varor som förs in i gemenskapens tullområde som fastställs i avdelning III i förordning (EEG) nr 2913/92 och i del I avdelning VI i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas i deras lydelse av den 30 juni 2009.

Artikel 2

Ingivande av en summarisk utförseldeklaration enligt artiklarna 592f.1, 842a och 842b i förordning (EEG) nr 2454/93 ska inte vara obligatorisk under perioden 1 juli 2009–31 december 2010.

Den summariska utförseldeklarationen kan ges in frivilligt.

Om ingen summarisk utförseldeklaration inges enligt punkt 1 ska den riskanalys som avses i artikel 842d.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 göras av tullmyndigheterna senast vid anmälan av varorna till utförseltullkontoret och i förekommande fall på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga om dessa varor.

Om ingen summarisk utförseldeklaration inges enligt punkt 1 ska tullmyndigheterna underrättas om återexport i enlighet med artikel 182.3 i förordning (EEG) nr 2913/92 i dess lydelse av den 30 juni 2009.

Artikel 3

För godkända exportörer som åtnjuter denna lättnad vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft kan artikel 285a.2 i förordning (EEG) nr 2452/93 tillämpas fram till och med den 31 december 2010 förutsatt att utförseltullkontoret är beläget i samma medlemsstat som exporttullkontoret och erhåller de uppgifter som krävs för utförseln av varorna.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2009.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 64.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.