27.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 160/2009

av den 23 februari 2009

om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 283,

med beaktande av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av domstolens yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i Europaparlamentets beslut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (2) har ledamöterna rätt att bistås av medarbetare som de själva fritt har valt.

(2)

För närvarande anställer ledamöterna alla sina medarbetare direkt med stöd av nationella anställningsavtal, och parlamentet ersätter dem för dessa kostnader upp till ett fastställt belopp.

(3)

Den 9 juli 2008 antog Europaparlamentets presidium tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga. Enligt artikel 34 i dessa tillämpningsföreskrifter ska ledamöterna bistås av

a)

”ackrediterade parlamentsassistenter” som anställts vid en av Europaparlamentets tre arbetsorter enligt det särskilda rättsliga arrangemang som antagits på grundval av artikel 283 i fördraget och vars avtal ingås och förvaltas direkt av Europaparlamentet, och

b)

fysiska personer som assisterar dem i den medlemsstat där de blivit valda och som har ingått ett anställningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster med dem i enlighet med tillämplig nationell lag, och på de villkor som anges i de ovannämnda tillämpningsföreskrifterna, nedan kallade lokala assistenter.

(4)

I motsats till lokala assistenter är ackrediterade parlamentsassistenter som huvudregel utlandsstationerade arbetstagare. De arbetar i Europaparlamentets lokaler i en europeisk, flerspråkig och multikulturell miljö och utför uppgifter som är direkt kopplade till det arbete som utförs av en eller flera parlamentsledamöter i deras egenskap av ledamöter av Europaparlamentet.

(5)

Av dessa skäl, och för att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet med stöd av gemensamma regler, är det lämpligt att se till att dessa ackrediterade parlamentsassistenter anställs genom direkta kontrakt med Europaparlamentet. Lokala assistenter, inbegripet sådana som arbetar för ledamöter som valts i en av de medlemsstater där Europaparlamentets tre arbetsorter är belägna, bör däremot fortsatt anställas av parlamentsledamöter i enlighet med tilllämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga enligt avtal som ingåtts i enlighet med gällande nationell lagstiftning i den medlemsstat där de har valts.

(6)

Ackrediterade parlamentsassistenter bör därför omfattas av de anställningsvillkor som gäller för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3) för att beakta assistenternas särskilda situation, de särskilda uppgifter som de ska utföra och de specifika förpliktelser och skyldigheter som de ska uppfylla gentemot de parlamentsledamöter som de har anställts att arbeta för.

(7)

Införandet av denna särskilda anställningskategori påverkar inte artikel 29 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, vilka fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, nedan kallade tjänsteföreskrifterna, som föreskriver att interna uttagningsprov endast är öppna för tjänstemän och tillfälligt anställda, och ingen bestämmelse i denna förordning får tolkas så att den ger ackrediterade parlamentsassistenter privilegierat eller direkt tillträde till tjänster för tjänstemän eller övriga kategorier av anställda i Europeiska gemenskaperna eller till interna uttagningsprov för sådana tjänster.

(8)

I likhet med vad som gäller för kontraktsanställda bör ackrediterade parlamentsassistenter inte omfattas av artiklarna 27–34 i tjänsteföreskrifterna.

(9)

Ackrediterade parlamentsassistenter bör därför utgöra en kategori av övriga anställda som är specifik för Europaparlamentet, särskilt med avseende på att de, under ledning och överinseende av en eller flera ledamöter av Europaparlamentet och utifrån ett ömsesidigt förtroende, direkt bistår den eller de ledamöterna i deras egenskap av ledamöter av Europaparlamentet.

(10)

En ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna krävs därför för att denna nya kategori av övriga anställda ska inkluderas, med beaktande av dels den särskilda karaktären hos de ackrediterade parlamentsassistenternas förpliktelser, uppgifter och ansvar, som utformats så att de direkt kan bistå Europaparlamentets ledamöter, under deras ledning och överinseende, i utövandet av deras uppgifter som ledamöter av Europaparlamentet, dels det avtalsmässiga förhållandet mellan dessa ackrediterade parlamentsassistenter och Europaparlamentet.

(11)

Om bestämmelser i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna är direkt eller indirekt tillämpliga på ackrediterade parlamentsassistenter, måste denna faktor beaktas med strikt hänsyn särskilt till det ömsesidiga förtroende som måste prägla arbetsrelationen mellan de ackrediterade parlamentsassistenterna och den eller de ledamöter av Europaparlamentet som de bistår.

(12)

Med tanke på de ackrediterade parlamentsassistenternas uppgifter får det endast finnas en kategori av ackrediterade parlamentsassistenter, vilken emellertid bör vara indelad i olika lönegrader och till vilken sådana assistenter bör hänföras enligt uppgift från de berörda ledamöterna i enlighet med specifika tillämpningsföreskrifter som antas genom ett internt beslut av Europaparlamentet.

(13)

De anställningsavtal som ingås mellan de ackrediterade parlamentsassistenterna och Europaparlamentet bör grunda sig på ett ömsesidigt förtroende mellan den ackrediterade parlamentsassistenten och den eller de ledamöter som han eller hon bistår. Giltighetstiden för sådana avtal bör vara direkt kopplad till den berörda ledamotens mandattid.

(14)

Det bör föreskrivas om representation för ackrediterade parlamentsassistenter utanför det system som omfattar tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet. Deras företrädare bör agera som kontaktperson gentemot Europaparlamentets behöriga myndighet, med beaktande av att de anställdas föreskrivna representation bör ha formell anknytning till den oberoende representationen av assistenterna.

(15)

Principen om budgetneutralitet bör respekteras i samband med införandet av denna nya personalkategori.

(16)

Tillämpningsföreskrifter som fastställs genom internt beslut av Europaparlamentet bör innehålla ytterligare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning, grundade på principen om sund ekonomisk förvaltning enligt avdelning II i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

(17)

Dessa nya bestämmelser bör träda i kraft samtidigt som Europaparlamentets ledamotsstadga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska ändras på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 2

De anslag i avsnittet om Europaparlamentet i Europeiska unionens allmänna budget som avsatts för att täcka assistentstöd till ledamöterna, för vilket de årliga beloppen fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet, ska täcka samtliga kostnader med direkt anknytning till ledamöternas assistenter, oavsett om det rör sig om ackrediterade parlamentsassistenter eller lokala assistenter.

Artikel 3

Europaparlamentet ska senast den 31 december 2011 lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning i syfte att utreda det eventuella behovet av att anpassa de bestämmelser som är tillämpliga på parlamentsassistenterna.

På grundval av denna rapport får kommissionen lägga fram sådana förslag som den anser vara lämpliga.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den valperiod för Europaparlamentet som inleds 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2009.

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.

(3)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande strecksats införas efter ”— särskilda rådgivare”:

”—

ackrediterade parlamentsassistenter, ”.

2.

Följande artikel ska införas efter artikel 5:

”Artikel 5a

I dessa anställningsvillkor avses med ’ackrediterade parlamentsassistenter’ personer som valts av en eller flera ledamöter och som genom ett direkt anställningsavtal med Europaparlamentet har till uppgift att i Europaparlamentets lokaler på någon av dess tre arbetsorter direkt bistå ledamoten eller ledamöterna i utövandet av deras uppgifter som ledamöter av Europaparlamentet; under ledamöternas ledning och överinseende i ett ömsesidigt förtroende till följd av den valfrihet som avses i artikel 21 i Europaparlamentets beslut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (1).

3.

Avdelningarna VII och VIII med artiklarna 125–127 ska betecknas avdelningarna VIII och IX med artiklarna 140–142. Följande nya avdelning VII ska införas:

”AVDELNING VII

PARLAMENTSASSISTENTER

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 125

1.   Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta tillämpningsföreskrifter för denna avdelning.

2.   Ackrediterade parlamentsassistenter får inte anställas för att inneha en tjänst som tas upp i den tjänsteförteckning som fogats till Europaparlamentets avsnitt i budgeten. Deras ersättning ska finansieras genom lämplig budgetrubrik och utbetalas via anslagen för detta syfte i Europaparlamentets avsnitt i budgeten.

Artikel 126

1.   Ackrediterade parlamentsassistenter ska delas in i olika lönegrader enligt anvisning från den eller de ledamöter som assistenten ska bistå, i enlighet med de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1. För lönegraderna 14–19 enligt artikel 133 ska krävas att de ackrediterade parlamentsassistenterna har minst universitetsexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet.

2.   Artikel 1e i tjänsteföreskrifterna, där sociala förmåner och arbetsvillkor behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt, förutsatt att dessa förmåner är förenliga med den särskilda arten av de ackrediterade parlamentsassistenternas uppgifter och ansvar.

Med avvikelse från artikel 7 ska systemet för oberoende representation av ackrediterade parlamentsassistenter fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1, med beaktande av att de anställdas föreskrivna representation bör ha formell anknytning till den oberoende representationen av assistenterna.

KAPITEL 2

Rättigheter och skyldigheter

Artikel 127

Artiklarna 11–26a i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt. Med strikt hänsyn tagen till framför allt den särskilda arten av de ackrediterade parlamentsassistenternas uppgifter och ansvar och det ömsesidiga förtroende som måste känneteckna arbetsrelationen mellan dem och den eller de ledamöter av Europaparlamentet som de bistår, ska de tillämpningsföreskrifter som rör detta område och som antas i enlighet med artikel 125.1 ta hänsyn till den särskilda arten av arbetsrelationen mellan ledamöterna och deras ackrediterade parlamentsassistenter.

KAPITEL 3

Anställningsvillkor

Artikel 128

1.   Artikel 1d i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt, med beaktande av det ömsesidiga förtroende som kännetecknar arbetsrelationen mellan ledamoten av Europaparlamentet och dennes ackrediterade assistent eller assistenter, varvid ledamöterna av Europaparlamentet får välja ackrediterade parlamentsassistenter även på grundval av politisk samhörighet.

2.   En ackrediterad parlamentsassistent ska väljas av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som han eller hon ska bistå. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella kompletterande krav som kan fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1 får parlamentsassistenten anställas endast om han eller hon

a)

är medborgare i någon av medlemsstaterna i gemenskaperna, om inte undantag beviljats av den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, och åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter,

b)

har fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

c)

uppfyller de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen,

d)

uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen,

e)

har fördjupade kunskaper i ett av gemenskapernas språk och sådana tillfredsställande kunskaper i ett annat av gemenskapernas språk som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna, och

f)

kan uppvisa

i)

intyg om högre utbildning,

ii)

intyg om gymnasieutbildning som ger tillträde till högre utbildning samt intyg om relevant arbetslivserfarenhet på minst tre år, eller har

iii)

motsvarande yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet, om det ligger i tjänstens intresse.

Artikel 129

1.   En ackrediterad parlamentsassistent ska undersökas av Europaparlamentets läkare för att Europaparlamentet ska kunna övertyga sig om att han eller hon uppfyller kraven i artikel 128.2 d.

2.   Om den läkarundersökning som föreskrivs i punkt 1 resulterar i ett negativt utlåtande, får sökanden inom 20 dagar efter det att institutionen meddelat honom eller henne utlåtandet, ansöka om att hans eller hennes fall prövas av en läkarkommitté bestående av tre läkare som den myndighet som avses i artikel 6 första stycket utser bland institutionernas förtroendeläkare. Den läkare som utfärdat det negativa utlåtandet ska höras av läkarkommittén. Sökanden får förelägga kommittén ett utlåtande från en läkare som han eller hon själv valt. Om läkarkommitténs utlåtande bekräftar resultatet av den läkarundersökning som föreskrivs i punkt 1 ska sökanden betala 50 % av arvodena och extrakostnaderna.

Artikel 130

1.   De ackrediterade parlamentsassistenternas anställningsavtal ska vara tidsbegränsade och ska ange den lönegrad som assistenten placerats i. Ett avtal får inte förlängas fler än två gånger under en valperiod. Om ingenting annat anges i själva avtalet och utan att det påverkar artikel 139.1 c ska avtalet löpa ut senast vid utgången av den valperiod under vilken det ingåtts.

2.   En transparent ram för lönegradsplaceringen ska fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1, med beaktande av artikel 128.2 f.

3.   Om en ackrediterad parlamentsassistent ingår ett nytt avtal ska ett nytt beslut om hans eller hennes lönegradsplacering fattas.

KAPITEL 4

Arbetsvillkor

Artikel 131

1.   Ackrediterade parlamentsassistenter ska anställas på antingen heltid eller deltid.

2.   Ledamoten ska bestämma hur många veckotimmar den ackrediterade parlamentsassistenten ska arbeta. Den normala arbetstiden får dock inte överstiga 42 timmar i veckan.

3.   Ackrediterade parlamentsassistenter är inte skyldiga att arbeta övertid, utom i brådskande fall eller vid exceptionellt hög arbetsbelastning. Artikel 56 första stycket i tjänsteföreskrifterna ska gälla på motsvarande sätt. Regler för detta får fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1.

4.   De ackrediterade parlamentsassistenternas övertidstimmar ger dock inte rätt till kompensation eller ersättning.

5.   Artiklarna 42a, 42b, 55a och 57–61 i tjänsteföreskrifterna, som gäller ledighet, arbetstid och lediga dagar, samt artikel 16 andra till fjärde styckena och artikel 18 i dessa anställningsvillkor ska tillämpas på motsvarande sätt. Särskild ledighet, föräldraledighet och familjeledighet får inte utsträckas längre än avtalets giltighetstid.

KAPITEL 5

Lön och ersättning för utgifter

Artikel 132

Om inte annat följer av artiklarna 133 och 134, ska artiklarna 19, 20.1–20.3 och 21 i dessa anställningsvillkor samt artikel 16 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, vilken rör löner och ersättning för utlägg, tillämpas på motsvarande sätt. Förfarandena för ersättning av kostnader vid tjänsteresor ska fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1.

Artikel 133

Skalan för grundlönerna ska fastställas i enlighet med följande tabell:

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltid

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

2 404,14

2 606,59

2 826,09

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltid

3 064,08

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

4 590,59

4 977,17

Lönegrad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltid

5 396,30

5 850,73

6 343,42

6 877,61

7 456,78

 

 

Artikel 134

Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska utlandstillägget inte vara lägre än 350 EUR.

KAPITEL 6

Sjuk- och olycksfallsförsäkring, sociala förmåner

Artikel 135

Om inte annat följer av artikel 136, ska artiklarna 95–115 om sjuk- och olycksfallsförsäkring och sociala förmåner tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 136

1.   Med avvikelse från artikel 96.3 andra stycket och utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i den artikeln får de belopp som beräknas genom den artikeln inte vara lägre än 850 EUR eller högre än 2 000 EUR.

2.   Med avvikelse från artiklarna 77 och 80 i tjänsteföreskrifterna och artiklarna 101 och 105 i dessa anställningsvillkor ska de minimibelopp som används för att beräkna pensionerna och invaliditetsersättningen motsvara grundlönen för en ackrediterad parlamentsassistent som placerats i lönegrad 1.

3.   Artikel 112 ska bara tillämpas på avtal som ingås för en period på högst ett år.

KAPITEL 7

Krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp

Artikel 137

Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, där krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp fastställs, ska tillämpas på motsvarande sätt.

KAPITEL 8

Överklaganden

Artikel 138

Avdelning VII i tjänsteföreskrifterna, där överklaganden behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt. Tilläggsregler för interna förfaranden får fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1.

KAPITEL 9

Anställningens upphörande

Artikel 139

1.   Förutom vid dödsfall ska den ackrediterade parlamentsassistentens anställning upphöra i följande fall:

a)

Vid det datum som anges i avtalet, i enlighet med artikel 130.1.

b)

Vid utgången av den månad då den ackrediterade parlamentsassistenten fyller 65 år.

c)

Om assistenten har anställts för att bistå endast en ledamot av Europaparlamentet i enlighet med artikel 128.2: vid utgången av den månad då ledamotens mandat löper ut, vare sig detta sker på grund av dödsfall, avgång eller av andra skäl.

d)

Med beaktande av att arbetsrelationen mellan ledamoten och den ackrediterade parlamentsassistenten grundar sig på förtroende, vid utgången av den uppsägningstid som föreskrivs i avtalet, med rätt för den ackrediterade parlamentsassistenten eller Europaparlamentet, på begäran av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som den ackrediterade parlamentsassisten anställdes för att bistå, att säga upp anställningsavtalet innan det löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månad för varje fullgjort tjänsteår, dock minst en månad och högst tre månader. Uppsägningstiden får dock inte börja löpa under en havandeskapsledighet eller sjukledighet, såvida sjukledigheten inte överstiger tre månader. Uppsägningstiden ska dessutom skjutas upp tills vidare under en föräldraledighet eller sjukledighet inom de ovan angivna gränserna.

e)

Om den ackrediterade parlamentsassistenten inte längre uppfyller villkoren i artikel 128.2 a, med förbehåll för möjligheten att bevilja undantag enligt den artikeln. Om undantag inte beviljas, ska den uppsägningstid som föreskrivs i led d tillämpas.

2.   Om avtalet upphör att gälla enligt punkt 1 c, ska den ackrediterade parlamentsassistenten ha rätt till en ersättning som motsvarar en tredjedel av hans eller hennes grundlön för tiden mellan den dag då han eller hon lämnar sin tjänst och den dag då avtalet löper ut. Högst tre månaders grundlön får betalas ut.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 48 och 50, vilka är tillämpliga på motsvarande sätt, kan en ackrediterad parlamentsassistent sägas upp utan uppsägningstid om han eller hon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet allvarligt åsidosätter sina förpliktelser. Den myndighet som avses i artikel 6 första stycket ska efter att ha gett den anställde möjlighet att försvara sig fatta ett motiverat beslut.

Särskilda bestämmelser för disciplinförfarandet ska fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1.

4.   Anställningstid för en ackrediterad parlamentsassistent ska inte betraktas som ’tjänsteår’ i den mening som avses i artikel 29.3 och 29.4 i tjänsteföreskrifterna.”

4.

I artikel 126 ska ”Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 127” ersättas med ”Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 142”.


(1)  EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.”