4.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 35/47


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 80/2009

av den 14 januari 2009

om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 71 och 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (4) har i hög grad bidragit till att säkerställa rättvisa och opartiska villkor för lufttrafikföretag i ett datoriserat bokningssystem och skyddar därigenom också konsumenternas intressen.

(2)

En betydande del av flygbolagens bokningar görs fortfarande via datoriserade bokningssystem.

(3)

Den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen möjliggör en betydande förenkling av lagstiftningen, genom att systemleverantörer och lufttrafikföretag ges större spelrum att förhandla om bokningsavgifter och biljettprisvillkor. Detta bör göra det möjligt för dem att dels vara flexibla och anpassa sig till resebyråernas och konsumenternas behov och önskemål, dels tillhandahålla sina transportprodukter på ett effektivare sätt.

(4)

För att förhindra konkurrensbegränsningar och säkerställa att konsumenterna tillhandahålls neutral information är det under rådande marknadsförhållanden emellertid nödvändigt att bibehålla vissa bestämmelser rörande datoriserade bokningssystem i den mån de omfattar transportprodukter.

(5)

Konkurrensen mellan datoriserade bokningssystem kan allvarligt snedvridas om moderföretag vägrar att ställa samma uppgifter om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång till förfogande för andra system än sina egna och vägrar godkänna bokningar som gjorts via de systemen.

(6)

Det är nödvändigt att upprätthålla en effektiv konkurrens mellan deltagande transportföretag och moderföretag och att se till att lufttrafikföretag respekterar principen om icke-diskriminering oberoende av om de deltar i datoriserade bokningssystem eller inte.

(7)

För att säkerställa öppna och jämförbara konkurrensvillkor på marknaden bör särskilda bestämmelser gälla för moderföretag.

(8)

Systemleverantörer bör göra tydlig åtskillnad mellan de datoriserade bokningssystemen och flygbolagens interna bokningssystem eller andra typer av bokningssystem, och bör avhålla sig från att låta distributionstjänsterna vara förbehållna moderföretagen, för att undvika att moderföretagen skulle kunna få förmånstillträde till bokningssystemen.

(9)

För att skydda konsumenternas intressen är det nödvändigt att presentera en opartisk inledande textbild för det datoriserade bokningssystemets användare och säkerställa att alla deltagande transportföretag är lika tillgängliga, så att inte ett deltagande transportföretag gynnas framför ett annat.

(10)

En neutral textbild ökar insynen i de transportprodukter och transporttjänster som de deltagande transportföretagen erbjuder och ökar konsumenternas förtroende.

(11)

Systemleverantörerna bör säkerställa att ett datoriserat bokningssystems saluföringsuppgifter är tillgängliga för alla deltagande transportföretag utan diskriminering, och transportörerna bör inte kunna använda dessa uppgifter för att på ett otillbörligt sätt påverka valet av resebyrå eller konsumentens eget val.

(12)

Avtal mellan abonnenter och systemleverantörer av databand med saluföringsinformation (MIDT) skulle kunna innehålla ett kompensationssystem som gynnar abonnenterna.

(13)

Det bör bli lättare att få upplysningar om järnvägstransporttjänster och kombinationer av järnvägstransport- och lufttransporttjänster via de datoriserade bokningssystemens textbilder.

(14)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttjänster i gemenskapen (omarbetning) (5) ska lufttrafikföretagen offentliggöra sina priser inklusive alla tillämpliga skatter, avgifter, tilläggsavgifter och avgifter som är oundvikliga och förutsägbara. De datoriserade bokningssystemens textbilder bör ge information om totalpriser i samma priskategorier för att säkerställa att resebyråer kan förmedla den informationen till sina kunder.

(15)

Information om busstjänster för luft- eller järnvägstransporttjänster som är integrerade jämsides lufttransportprodukter bör i framtiden visas i den primära textbilden i det datoriserade bokningssystemet.

(16)

De datoriserade bokningssystemen bör uppmuntras att i framtiden tillhandahålla lättförståelig information om en flygnings koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta skulle kunna anges som genomsnittlig bränsleförbrukning per person i liter/100 km och genomsnittligt koldioxidutsläpp per person i g/km och skulle kunna jämföras med uppgifter om bästa alternativa tåg- och bussförbindelser för resor kortare än 5 timmar.

(17)

Lufttrafikföretag från gemenskapen och från tredjeländer bör behandlas likvärdigt i datoriserade bokningssystem.

(18)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör kommissionen ha lämpliga genomförandebefogenheter, inbegripet möjlighet att utreda överträdelser antingen på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål, att beordra berörda företag att se till att sådana överträdelser upphör och att ålägga böter.

(19)

Kommissionen bör regelbundet övervaka hur denna förordning tillämpas, särskilt hur effektiv den är när det gäller att förhindra konkurrenshämmande och diskriminerande metoder på marknaden för distribution av resetjänster via de datoriserade bokningssystemen, särskilt med tanke på att det finns transportföretag med nära kopplingar till systemleverantörer.

(20)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget. Denna förordning kompletterar allmänna konkurrensregler som fortfarande är fullt ut tillämpliga på konkurrensbegränsningar såsom överträdelser av antitrustlagstiftningen eller missbruk av dominerande ställning.

(21)

Skyddet av enskilda i samband med behandling av personuppgifter regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6). Bestämmelserna i denna förordning preciserar och kompletterar direktiv 95/46/EG avseende datoriserade bokningssystems verksamhet.

(22)

Förordning (EEG) nr 2299/89 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på alla datoriserade bokningssystem, i den mån de omfattar lufttransportprodukter, som tillhandahålls eller används inom gemenskapen.

Denna förordning ska också tillämpas på järnvägstransportprodukter, som är integrerade jämsides lufttransportprodukterna i den primära textbilden för datoriserade bokningssystem som tillhandahålls eller används inom gemenskapen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

transportprodukt: befordran av passagerare mellan två flygplatser eller järnvägsstationer.

2.

regelbunden lufttransport: en serie flygningar med samtliga följande kännetecken:

a)

För varje flygning erbjuds platser och/eller kapacitet att transportera gods och/eller post för försäljning till enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade agenter).

b)

Lufttransporten går mellan samma flygplatser, två eller flera, antingen

enligt en offentliggjord tidtabell, eller

med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en igenkännlig systematisk serie.

3.

biljettpriser: de priser passagerare ska betala lufttrafikföretag, järnvägstransportföretag, deras agenter eller andra biljettförsäljare för befordran av de passagerarna med transporttjänsterna samt de villkor på vilka de priserna gäller, inberäknat ersättning och villkor som erbjuds resebyråer och andra mellanhänder.

4.

datoriserat bokningssystem: ett datoriserat system som innehåller information om bland annat tidtabeller, platstillgång och biljettpriser, från mer än ett lufttrafikföretag, med eller utan möjlighet att boka platser eller utfärda biljetter, och där några av eller samtliga dessa tjänster ställs till abonnenternas förfogande.

5.

systemleverantör: varje företag och dess filialer som ansvarar för drift eller marknadsföring av ett datoriserat bokningssystem.

6.

distributionstjänster: tjänster som tillhandahålls av en systemleverantör för att förmedla information om lufttrafikföretags och järnvägstransportföretags tidtabeller, platstillgång, biljettpriser och tjänster i samband med befordran samt för att boka platser eller utfärda biljetter och för att tillhandahålla andra tjänster i samband härmed.

7.

moderföretag: ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra kontrollerar eller deltar i kapitalet med rättigheter eller representation i styrelsen, den övervakande styrelsen eller andra ledningsorgan för en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det kontrollerar.

8.

kapitalplacering med rättigheter eller representation i en systemleverantörs styrelse, övervakande styrelse eller andra ledningsorgan: en investering till vilken hör rättigheter eller representation i en systemleverantörs styrelse, övervakande styrelse eller andra ledningsorgan och som ger en möjlighet att ensamt eller tillsammans med andra utöva ett avgörande inflytande över verksamheten i en systemleverantörs företag.

9.

kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller andra medel, som var för sig eller i kombination, och med hänsyn tagen till faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjligheter att utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt då det gäller

a)

äganderätt eller rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

b)

rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av företagets olika organ och på omröstningar eller beslut i organen.

10.

deltagande transportföretag: ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag som har ett avtal med en systemleverantör om att dess transportprodukter tillhandahålls via ett datoriserat bokningssystem.

11.

abonnent: en person eller ett företag som inte är ett deltagande lufttrafikföretag och som enligt avtal med en systemleverantör använder ett datoriserat bokningssystem för bokning av lufttransportprodukter och andra produkter i samband härmed för en kunds räkning.

12.

primär textbild: en textbild som ger fullständig och opartisk information om transportförbindelser mellan två orter inom en angiven tidsperiod.

13.

biljett: en giltig handling som berättigar till transport, eller en motsvarighet till denna i annan form än papper, vilken utfärdats eller godkänts av lufttrafikföretaget, järnvägstransportföretaget eller en auktoriserad agent.

14.

kombinerad produkt: en på förhand avtalad kombination av en transport och andra tjänster som inte är bitjänster till transporten, som erbjuds till ett totalpris.

15.

bokningsavgift: det pris som lufttrafikföretag ska betala till systemleverantörer för tjänster som tillhandahållits genom det datoriserade bokningssystemet.

AVSNITT 2

UPPFÖRANDEREGLER FÖR SYSTEMLEVERANTÖRER

Artikel 3

Relationer med transportörer

1.   En systemleverantör får inte

a)

knyta oskäliga och/eller omotiverade villkor till ett avtal med ett deltagande transportföretag eller kräva att tilläggsvillkor godtas, vilka genom sin karaktär eller enligt kommersiell praxis saknar samband med deltagandet i leverantörens datoriserade bokningssystem,

b)

ställa som villkor för deltagande i det datoriserade bokningssystemet att ett deltagande transportföretag inte samtidigt deltar i ett annat system eller att ett deltagande transportföretag inte fritt får använda alternativa bokningssystem, t.ex. sitt eget bokningssystem på Internet eller teletjänstcentraler.

2.   En systemleverantör ska läsa in och behandla uppgifterna från de olika deltagande transportföretagen med samma omsorg och inom samma tidsramar, med förbehåll endast för begränsningarna i den inläsningsmetod som valts av de enskilda deltagande transportföretagen.

3.   En systemleverantör ska offentliggöra, om det inte offentliggjorts på annat sätt, ett lufttrafikföretags eller ett järnvägstransportföretags direkta eller indirekta aktieinnehav i en systemleverantör, eller en systemleverantörs direkta eller indirekta aktieinnehav i ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag.

Artikel 4

Distributionstjänster

1.   En systemleverantör får inte reservera något specifikt datainläsnings- och/eller databehandlingsförfarande, någon annan distributionstjänst, eller några förändringar av dessa, för ett eller flera deltagande transportföretag, inbegripet sina moderföretag. Systemleverantören ska tillhandahålla samtliga deltagande transportföretag information om förändringar i sina distributionssystem och datainläsnings- eller databehandlingsförfaranden.

2.   En systemleverantör ska säkerställa att dess distributionstjänster är åtskilda, åtminstone genom programvara och på ett klart och verifierbart sätt, från transportföretagens interna register med uppgifter om platstillgång, samt från funktioner avseende hantering och saluföring.

Artikel 5

Textbilder

1.   Systemleverantören ska via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion och ska i dessa inkludera de uppgifter som lämnats in av deltagande transportföretag på ett neutralt och uttömmande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt. Kriterierna för rangordningen av upplysningarna får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med transportföretagens identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande transportföretag. Den eller de primära textbilderna får inte vilseleda konsumenter, ska vara lättillgängliga och ska vara förenliga med reglerna i bilaga I.

2.   För de upplysningar som ett datoriserat bokningssystem tillhandahåller konsumenten ska en abonnent använda en neutral textbild i enlighet med punkt 1, om inte en annan textbild krävs för att tillgodose en konsuments önskemål.

3.   Flygningar som utförs av lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning (7), ska klart och specifikt markeras på textbilden.

4.   Systemleverantören ska införa en särskild symbol i det datoriserade bokningssystemets textbild som användarna ska kunna identifiera för att få information om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005.

5.   Denna artikel ska inte tillämpas på datoriserade bokningssystem som används av ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag, eller en grupp av lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag, i deras egna klart identifierade kontor och försäljningsdiskar eller på deras egna klart identifierade webbsidor.

Artikel 6

Förhållandet till abonnenter

1.   En systemleverantör får inte knyta oskäliga och/eller omotiverade villkor till ett avtal med en abonnent, t.ex. hindra abonnenten från att abonnera på eller använda ett eller flera andra system, kräva att ytterligare villkor accepteras som inte har samband med deltagandet i dess datoriserade bokningssystem eller kräva att abonnenten accepterar ett erbjudande om teknisk utrustning eller programvara.

2.   Om abonnenten är ett fristående företag som sysselsätter mindre än 50 personer och har en årlig omsättning och/eller årlig balansräkning som inte överstiger 10 000 000 EUR, får den säga upp sitt avtal med en systemleverantör efter en uppsägningstid som inte behöver överstiga tre månader men som tidigast får löpa ut vid utgången av det första avtalsåret. I sådana fall ska inte systemleverantören ha rätt att återfå mer än de kostnader som är direkt förbundna med avtalets upphörande.

Artikel 7

Databand med saluföringsinformation (MIDT)

1.   Systemleverantörerna får tillgängliggöra alla saluförings-, boknings- och försäljningsuppgifter under förutsättning att sådana uppgifter erbjuds alla deltagande lufttrafikföretag, inklusive moderföretag, inom samma tidsramar och på ett icke-diskriminerande sätt. Uppgifterna får, och ska på begäran, omfatta alla deltagande transportföretag och/eller abonnenter.

2.   Deltagande transportföretag får inte använda sådana uppgifter för att påverka abonnentens val.

3.   Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i gemenskapen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten om inte abonnenten och systemleverantören har kommit överens om villkoren för lämplig användning av sådana uppgifter. Detta gäller också då systemleverantören tillhandahåller sådana uppgifter till andra parter för annan användning än fakturering.

4.   Alla eventuella avtal mellan abonnenter och systemleverantörer om databand med saluföringsinformation (MIDT) ska offentliggöras.

Artikel 8

Likvärdig behandling i tredjeländer

1.   När den behandling ett lufttrafikföretag från gemenskapen får av en systemleverantör som agerar i ett tredjeland inte motsvarar den behandling som transportföretag från det tredjelandet får när det gäller samtliga frågor som behandlas i denna förordning, får kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av de internationella avtal som gemenskapen eller medlemsstaterna är part i, begära att alla systemleverantörer som verkar i gemenskapen behandlar lufttrafikföretag från det tredjelandet på ett sätt som motsvarar den behandling som lufttrafikföretaget från gemenskapen får i det tredjelandet.

2.   Kommissionen ska övervaka om systemleverantörer i tredjeländer diskriminerar lufttrafikföretag från gemenskapen eller inte behandlar dem på ett likvärdigt sätt. Kommissionen ska på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ utreda eventuella fall av diskriminering av ett lufttrafikföretag från gemenskapen i datoriserade bokningssystem i tredjeländer. Om det konstateras att diskriminering förekommer ska kommissionen innan den fattar något beslut informera medlemsstaterna och berörda parter och inhämta deras synpunkter, inbegripet genom att sammankalla relevanta experter från medlemsstaterna till ett möte.

AVSNITT 3

UPPFÖRANDEREGLER FÖR TRANSPORTÖRER

Artikel 9

Uppgifter från de deltagande transportföretagen

Deltagande transportföretag och mellanhänder som hanterar uppgifterna, ska säkerställa att de uppgifter som de lämnar in till ett datoriserat bokningssystem är korrekta och gör det möjligt för systemleverantören att följa de regler som anges i bilaga I.

Artikel 10

Särskilda bestämmelser för moderföretag

1.   Ett moderföretag ska inte, om det inte är ömsesidigt i enlighet med punkt 2, för någon av de lufttransportprodukter som distribueras genom deras eget system, diskriminera ett konkurrerande datoriserat bokningssystem genom att vägra att på begäran och inom samma tidsramar tillhandahålla det senare samma information om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång avseende sina egna transportprodukter som det ger de egna datoriserade bokningssystemen, eller genom att distribuera sina egna transportprodukter via ett annat datoriserat bokningssystem eller vägra att inom samma tidsramar godkänna eller bekräfta bokningar som har gjorts via ett konkurrerande system. Moderföretaget ska bara vara skyldigt att acceptera och bekräfta de bokningar som överensstämmer med dess biljettpriser och villkor.

2.   Ett konkurrerande datoriserat bokningssystem får inte vägra att lagra information om tidtabeller, priser och tillgängliga platser vad gäller de transportprodukter som ett moderföretag erbjuder och ska ladda och behandla data med samma omsorg och inom samma tidsramar som för andra kunder och abonnenter på samtliga marknader, med förbehåll endast för begränsningarna i den datainläsningsmetod som valts av de enskilda lufttrafikföretagen.

3.   Moderföretaget ska inte vara förpliktat att godta kostnader i samband med detta utom för återgivande av de uppgifter som ska lämnas in och för godkända bokningar. Den bokningsavgift som ska betalas till det datoriserade bokningssystemet för en godkänd bokning som gjorts i enlighet med punkt 1, ska vara i linje med avgiften för likvärdiga transaktioner som ska betalas av andra deltagande lufttrafikföretag till samma datoriserade bokningssystem.

4.   Ett moderföretag får inte gynna sitt eget datoriserade bokningssystem genom att, direkt eller indirekt, knyta en abonnents användning av ett visst datoriserat bokningssystem till provision eller någon annan fördel eller nackdel vid försäljningen av företagets transportprodukter.

5.   Ett moderföretag får varken direkt eller indirekt gynna sitt eget datoriserade bokningssystem genom att kräva att en abonnent använder ett visst datoriserat bokningssystem för att sälja eller utfärda biljetter för en transportprodukt som företaget självt direkt eller indirekt tillhandahåller.

AVSNITT 4

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Artikel 11

Behandling, tillgång och lagring av personuppgifter

1.   Personuppgifter som samlats in av ett datoriserat bokningssystem i samband med att bokningar görs eller biljetter utfärdas för transportprodukter får endast behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. Vid behandlingen av sådana uppgifter ska systemleverantören betraktas som registeransvarig i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG.

2.   Personuppgifter ska endast behandlas när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

3.   När det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 8 i direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har gett sitt uttryckliga medgivande till detta på grundval av erhållen information.

4.   Information som kontrolleras av systemleverantören och som rör identifierbara enskilda bokningar ska lagras offline inom 72 timmar efter det att den sista delen av den enskilda bokningen har avslutats, och den ska förstöras inom tre år. Det ska endast vara tillåtet att tillgå sådana uppgifter vid faktureringstvister.

5.   Det ska inte vara möjligt att varken direkt eller indirekt identifiera fysiska personer, eller i tillämpliga fall de organisationer eller företag på vars vägnar de agerar, via de uppgifter om saluföring, bokföring och försäljning som en systemleverantör tillgängliggör.

6.   På begäran ska abonnenten informera konsumenten om systemleverantörens namn och adress, syftet med databehandlingen, hur länge personuppgifterna ska ligga kvar och hur den som är föremål för uppgifterna kan få tillgång till dessa.

7.   Den registrerade ska ha rätt att kostnadsfritt få tillgång till uppgifter om sig själv oberoende av om uppgifterna är lagrade hos systemleverantören eller hos abonnenten.

8.   De rättigheter som fastställs i denna artikel kompletterar och existerar vid sidan av de rättigheter för registrerade som fastställs i direktiv 95/46/EG, i de nationella bestämmelser som antagits i enlighet därmed och bestämmelserna i internationella avtal i vilka gemenskapen är part.

9.   Bestämmelserna i denna förordning preciserar och kompletterar direktiv 95/46/EG för de ändamål som avses i artikel 1. Om inte annat anges ska definitionerna i det direktivet gälla. Denna förordning ska inte påverka bestämmelserna i det direktivet, de nationella bestämmelser som antagits i enlighet därmed och bestämmelserna i internationella avtal i vilka gemenskapen är part, om de särskilda bestämmelserna när det gäller bearbetning av personuppgifter i samband med den verksamhet hos ett datoriserat bokningssystem som fastställs i denna artikel inte är tillämpliga.

10.   Om en systemleverantör förvaltar databaser i olika egenskaper, t.ex. erbjuder ett datoriserat bokningssystem eller fungerar som värd för flygbolag, ska tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att förhindra kringgående av dataskyddsbestämmelser genom samkörning av databaserna och se till att personuppgifter endast är tillgängliga för de särskilda ändamål som de samlats in för.

AVSNITT 5

REVISION

Artikel 12

Revision och revisionsrapport

1.   Samtliga systemleverantörer ska vart fjärde år och därutöver på begäran av kommissionen lägga fram en oberoende revisionsrapport med detaljerade uppgifter om ägarstrukturen och förvaltningsmodellen. Systemleverantören ska stå för kostnaderna för revisionsrapporten.

2.   Systemleverantören ska meddela kommissionen namnet på revisorn innan utnämningen bekräftas. Kommissionen får införa invändningar, och inom två månader och efter samråd med revisorn, systemleverantören och eventuella andra parter som hävdar ett berättigat intresse, besluta om revisorn ska ersättas.

AVSNITT 6

ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONER

Artikel 13

Överträdelser

Om kommissionen till följd av ett klagomål eller på eget initiativ konstaterar att denna förordning överträds, får den genom beslut ålägga de berörda företagen eller företagssammanslutningarna att se till att överträdelsen upphör. Utredningar av möjliga överträdelser av denna förordning ska till fullo beakta resultaten av en eventuell undersökning enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Artikel 14

Utredningsbefogenheter

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar, inbegripet särskilda revisioner framför allt när det gäller frågor som omfattas av artiklarna 4, 7, 10 och 11.

Artikel 15

Böter

1.   Kommissionen får genom beslut ålägga företag eller företagssammanslutningar böter som inte ska överstiga 10 % av föregående räkenskapsårs sammanlagda omsättning, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna förordning.

2.   Kommissionen får genom beslut ålägga företag eller företagssammanslutningar böter som inte ska överstiga 1 % av föregående räkenskapsårs sammanlagda omsättning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om de inte lämnar uppgifterna inom den angivna tidsfristen som svar på ett beslut som antagits i enlighet med artikel 14.

3.   När bötesbeloppet fastställs, ska hänsyn tas både till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått.

4.   Böterna ska inte vara av straffrättslig art.

5.   Europeiska gemenskapernas domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka kommissionen har fastställt böter. Domstolen får upphäva, sänka eller höja böterna.

Artikel 16

Förfaranden

1.   Innan kommissionen fattar beslut i enlighet med artiklarna 13 och 15, ska den meddela de berörda företagen eller företagssammanslutningarna sina invändningar samt ge dem tillfälle att lämna in sina åsikter skriftligen och, om de begär det, att yttra sig muntligen.

2.   Kommissionen ska inte röja upplysningar som omfattas av sekretess som den har inhämtat med stöd av denna förordning.

Alla personer som lämnar upplysningar till kommissionen enligt denna förordning ska tydligt ange vilka uppgifter de anser vara konfidentiella och ange skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

3.   Om kommissionen anser att det på grundval av de upplysningar den har tillgång till inte finns tillräckliga grunder för att agera vid ett klagomål, ska den meddela den klagande anledningarna till detta och fastställa en tidsfrist inom vilken klaganden får lämna in sina synpunkter skriftligen.

Om klaganden redogör för sina synpunkter inom den tidsfrist som kommissionen har angivit och klagandens skriftliga synpunkter inte leder till någon omvärdering av klagomålet, ska kommissionen genom ett beslut avslå klagomålet. Om klaganden underlåter att framföra synpunkter inom den tidsfrist som kommissionen har fastställt ska klagomålet anses ha återkallats.

Om kommissionen avger ett meddelande med invändningar ska den lämna en kopia av den icke-konfidentiella versionen till klaganden och fastställa en tidsfrist inom vilken klaganden får lämna in sina synpunkter skriftligen.

4.   Kommissionen ska på begäran bevilja tillgång till handlingarna för klaganden och de parter till vilka den har riktat ett meddelande med invändningar. Tillgång ska beviljas efter delgivningen av meddelandet med invändningar. Tillgången till handlingarna ska inte omfatta företagshemligheter, andra konfidentiella uppgifter och kommissionens interna dokument.

5.   Om kommissionen anser det nödvändigt får den också höra andra fysiska eller juridiska personer.

AVSNITT 7

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Upphävande

1.   Förordning (EEG) nr 2299/89 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 18

Översyn

1.   Kommissionen ska regelbundet övervaka tillämpningen av denna förordning, vid behov med stöd av särskilda revisioner enligt artikel 14. Kommissionen ska särskilt undersöka hur effektivt denna förordning kan säkerställa icke-diskriminering och rättvis konkurrens på marknaden för datoriserade bokningssystemstjänster.

2.   Kommissionen ska vid behov rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 8 om likvärdig behandling i tredjeländer och föreslå eventuella lämpliga åtgärder för att minska diskrimineringen, inbegripet ingående eller ändring av bilaterala lufttransportavtal mellan gemenskapen och tredjeländer.

3.   Kommissionen ska senast den 29 mars 2013 utarbeta en rapport om tillämpningen av denna förordning, där det ska bedömas om det är nödvändigt att bibehålla, ändra eller upphäva denna förordning.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 januari 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 57.

(2)  EUT C 233, 11.9.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 4 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 december 2008.

(4)  EGT L 220, 29.7.1989, s. 1.

(5)  EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.


BILAGA I

REGLER FÖR PRIMÄRA TEXTBILDER

1.   När priserna framgår av den primära textbilden och/eller när en rangordning görs efter priset, ska priserna anges inklusive biljettpriserna och alla tillämpliga skatter, avgifter, tilläggsavgifter och avgifter som ska betalas till lufttrafik- eller järnvägstransportföretaget och som är obligatoriska och förutsebara när de visas i textbilden.

2.   Vad gäller de uppgifter som ska ingå i den primära textbilden får vid sammanställning och val av transporttjänster mellan två givna orter ingen diskriminering ske mellan flygplatser eller järnvägsstationer som betjänar samma ort.

3.   Det ska klart framgå vilken lufttransport som inte är regelbunden. En konsument ska ha rätt att på begäran få en primär textbild begränsad antingen till regelbunden eller icke-regelbunden lufttransport.

4.   Det ska klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar.

5.   När en flygning utförs av ett lufttrafikföretag som inte är det lufttrafikföretag som anges i lufttrafikföretagskoden, ska det klart framgå vem som utför flygningen. Detta krav kommer att gälla vid alla tillfällen, utom vid kortvariga särskilda arrangemang.

6.   Information om kombinerade tjänster ska inte visas i den primära textbilden.

7.   Beroende på vad abonnenten väljer ska resealternativen på den primära textbilden rangordnas antingen utifrån biljettpris eller i följande ordning:

i)

Alternativ för resa utan uppehåll rangordnade efter avgångstid.

ii)

Övriga resealternativ rangordnade efter avverkad restid.

8.   Med undantag av vad som föreskrivs i led 10 får inget resealternativ visas mer än en gång på någon primär textbild.

9.   När resealternativen rangordnas i enlighet med led 7 i och ii, och när tågförbindelser för två givna orter erbjuds via det datoriserade bokningssystemet ska åtminstone den bästa tågförbindelsen eller kombinationen av järnvägstransport- och lufttransporttjänster visas på den första sidan av den primära textbilden.

10.   När lufttrafikföretag bedriver verksamhet med gemensam linjebeteckning ska vart och ett av de berörda lufttrafikföretagen, men högst två, ha rätt till en separat textbild med angivande av den egna lufttrafikföretagskoden. Om fler än två lufttrafikföretag deltar ska det företag som utför flygningen avgöra vilka de två lufttrafikföretagen ska vara.


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2299/89

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 3(3)

Artikel 3.1

Artikel 3(4)

Artikel 4.1

Artikel 3a

Artikel 10.1 och 10.3

Artikel 4.1

Artikel 9

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 3.2

Artikel 4a.1 och 4a.2

Artikel 4.1

Artikel 4a.3

Artikel 4.2

Artikel 4a.4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artiklarna 7 och 11

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10.4 och 10.5

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 9a

Artiklarna 5.2 och 11

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 16.2

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15.1–15.4

Artikel 17

Artikel 15.5

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 16.1 och 16.5

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 11

Artikel 23

Artikel 18

Bilaga I

Bilaga I