14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 20/2009

av den 13 januari 2009

om antagande av specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (2) innehåller en ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv.

(2)

I rådets beslut 2008/618/EG av den 15 juli 2008 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (3), Europeiska kommissionens färdplan för jämställdhet (4) och den europeiska jämställdhetspakten (5) uppmuntras medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja en sundare balans mellan arbete och familjeliv när det gäller barnomsorg, anhörigomsorg och främjande av föräldraledigt för både kvinnor och män. För att övervaka framstegen mot den europeiska sysselsättningsstrategins mål och mäta inverkan av den senaste tidens politiska insatser på detta område behövs således en heltäckande och jämförbar uppsättning uppgifter om möjligheten att förena arbete och familjeliv.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den detaljerade förteckningen över de uppgifter som ska samlas in 2010 inom ad hoc-modulen om möjlighet att förena arbete och familjeliv framgår av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT L 112, 24.4.2008, s. 22.

(3)  EUT L 198, 26.7.2008, s. 47.

(4)  KOM(2006) 92 slutlig.

(5)  Ordförandeskapets slutsatser – Europeiska rådets möte i Bryssel den 23–24 mars 2006.


BILAGA

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN

Specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om förenlighet mellan arbete och familjeliv

1.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

2.

Variablerna ska kodas enligt anvisningarna nedan.

Koderna för variablerna i arbetskraftsundersökningen i kolumnen ”Filter” återfinns i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (1).

Benämning

Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

REGCARE

197

 

Person som regelbundet tar hand om andra barn upp till 14 års ålder (utom egna/partners barn som bor i hushållet) eller om vårdbehövande sjuka, funktionshindrade eller gamla släktingar eller vänner fr.o.m. 15 års ålder

Alla i åldrarna 15–64 år

1

Ja, om andras barn upp till 14

2

Ja, om vårdbehövande släktingar/vänner som är 15 eller äldre

3

Ja, om andras barn upp till 14 och om vårdbehövande släktingar/vänner som är 15 eller äldre

4

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

CHILDCAR

198

 

Användning av barnomsorgstjänster per vecka för det yngsta barnet som bor i hushållet (inklusive avlönade barnpassare och förskola; utom obligatorisk skolgång)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn som är 14 år eller yngre och som bor i hushållet

 

Barnomsorgstjänster används i … per vecka

1

upp till 10 timmar

2

mer än 10 timmar men högst 20 timmar

3

mer än 20 timmar men högst 30 timmar

4

mer än 30 timmar men högst 40 timmar

5

mer än 40 timmar

6

Inga barnomsorgstjänster används

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

IMPFACIL

199

 

Inverkan av omsorgstjänsternas tillgång och pris på beslutet att inte arbeta eller att arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (FTPTREAS≠3 och SEEKREAS≠3 och (REGCARE=1-3 eller som har minst ett eget/partners barn upp till 14 år boende i hushållet)) och FTPT≠1

1

Lämpliga omsorgstjänster för barn finns inte eller är för dyra

2

Lämpliga omsorgstjänster för sjuka, funktionshindrade och äldre finns inte eller är för dyra

3

Lämpliga omsorgstjänster för både barn och sjuka, funktionshindrade och äldre finns inte eller är för dyra

4

Omsorgstjänster påverkar inte beslutet om att förvärvsarbeta

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NOWRECHI

200

 

Viktigaste skäl (med anknytning till barnomsorg) för att inte arbeta eller arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (NEEDCARE=1,3 eller IMPFACIL=1,3)

1

Inga omsorgstjänster för barn finns

2

Tillgängliga omsorgstjänster för barn är för dyra

3

Tillgängliga omsorgstjänster för barn har för låg kvalitet

4

Andra skäl med anknytning till brist på lämpliga omsorgstjänster för barn

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

NOWRECAR

201

 

Viktigaste skäl (med anknytning till anhörigomsorg) för att inte arbeta eller arbeta deltid

Alla i åldrarna 15–64 år och (NEEDCARE=2,3 eller IMPFACIL =2,3)

1

Inga omsorgstjänster finns

2

Tillgängliga omsorgstjänster är för dyra

3

Tillgängliga omsorgstjänster har för låg kvalitet

4

Andra skäl med anknytning till brist på lämpliga omsorgstjänster

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

VARHOURS

202

 

Variabel arbetstid

Alla i åldrarna 15–64 år och STAPRO = 3

1

Fast början och slut på arbetsdagen eller varierande arbetstid som arbetsgivaren bestämmer

 

Arbetstiden bestäms av arbetstagaren enligt något av följande

2

Flextid/arbetstidskonto

3

Dagligt antal arbetstimmar ligger fast, men det finns viss flexibilitet inom dagen

4

Bestämmer sin egen arbetstid (inga formella gränser alls)

5

Övriga

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

POSSTEND

203

 

Möjlighet att variera arbetsdagens början eller slut av familjeskäl (minst en timme)

VARHOURS=1,3,5,ej ifyllt

1

Möjligt i allmänhet

2

Sällan möjligt

3

Inte möjligt

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

POSORGWT

204

 

Möjlighet att förlägga arbetstiden så att en hel dag blir ledig av familjeskäl (utan att använda semester)

Alla i åldrarna 15–64 år och STAPRO = 3

1

Möjligt i allmänhet

2

Sällan möjligt

3

Inte möjligt

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

REDWORK

205

 

Nedsatt arbetstid för att ta hand om det yngsta barnet i hushållet i minst en månad (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet och (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 och REFYEAR-YEARPR <= yngsta barnets ålder + 1))

1

Ja

2

Nej

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

STOPWORK

206

 

Har slutat arbeta för att ta hand om det yngsta barnet i hushållet i minst en månad (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet och (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 och REFYEAR-YEARPR <= yngsta barnets ålder + 1))

1

Nej

 

Ja, arbetade inte under en avslutad period på

2

upp till 3 månader

3

mer än 3 månader men högst 6 månader

4

mer än 6 månader men högst 1 år

5

mer än 1 år

6

Har ännu inte återgått till arbetet

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

PARLEAVE

207

 

Föräldraledighet på heltid på minst en månad som tagits ut för det yngsta barnet i hushållet (exklusive moderskapsledighet)

Alla i åldrarna 15–64 år med minst ett eget/partners barn upp till den åttonde födelsedagen boende i hushållet

1

Nej, har inte tagit föräldraledigt på heltid i minst en månad

 

Ja, har tagit föräldraledigt på heltid under en avslutad period på

2

upp till 3 månader

3

mer än 3 månader men högst 6 månader

4

mer än 6 månader men högst 1 år

5

mer än 1 år

6

Ledigheten pågår fortfarande

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

ej ifyllt

Uppgift saknas

 

210/215

 

Viktningsfaktor för ad hoc-modulen 2010 (valfritt)

Alla i åldrarna 15–64 år

0000-9999

Kolumnerna 210-213 innehåller heltal

00-99

Kolumnerna 214-215 innehåller decimaltal


(1)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.