19.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/94


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 7 maj 2009

om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)

(ECB/2009/9)

(2009/390/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

ECB-rådet har antagit riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (1) som styr TARGET2 som kännetecknas av en gemensam teknisk plattform som kallas den gemensamma delade plattformen (SSP).

(2)

Riktlinje ECB/2007/2 bör ändras a) mot bakgrund av en ny version av SSP och behovet att definiera den nyligen införda systemöverskridande avvecklingen, samt b) så att offentligt ägda kreditinstitut erhåller tillträde till TARGET2 eftersom de, mot bakgrund av sin specifika institutionella karaktär enligt gemenskapsrätten, omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som de behöriga nationella myndigheterna utövar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till riktlinje ECB/2007/2 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Ikraftträdande

1.   Denna riktlinje träder i kraft den 8 maj 2009.

2.   Artikel 1 ska tillämpas från och med den 11 maj 2009.

Artikel 3

Adressater och genomförandebestämmelser

1.   Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron ska senast den 11 maj 2009 överlämna texten till de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv till ECB.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 maj 2009.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.


BILAGA

1.

Bilaga II till riktlinje ECB/2007/2 ska ändras på följande sätt:

Definitionen av ”kreditinstitut” i artikel 1 ska ersättas med följande:

”—

kreditinstitut (credit institution): a) ett kreditinstitut som avses i [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 4.1 a och, om tillämpligt, artikel 2 i bankdirektivet] som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut som avses i artikel 101.2 i fördraget som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.”

2.

Bilaga III till riktlinje ECB/2007/2 ska ändras på följande sätt:

Definitionen av ”kreditinstitut” i förteckningen över definitioner i denna bilaga ska ersättas med följande:

”—

kreditinstitut: a) ett kreditinstitut enligt artiklarna 2 och 4.1 a i bankdirektivet, såsom detta har genomförts i nationell lagstiftning, som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut som avses i artikel 101.2 i fördraget som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.”

3.

Bilaga IV till riktlinje ECB/2007/2 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 ska följande definitioner läggas till:

”—

systemöverskridande avveckling: avveckling i realtid av debiteringsinstruktioner där betalningar görs från en likvidbank i ett anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6 till en likvidbank i ett annat anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6,

Modulen för Basdata (Hantering): SSP-modulen där basdata insamlas och registreras.”

2.

Följande punkt 3.7 ska läggas till:

”7.

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang lämnar uppgifter om namn och BIC för de anslutna system med vilka de avser att genomföra systemöverskridande avveckling samt det datum från vilket systemöverskridande avveckling med ett visst anslutet system ska inledas eller upphöra. Denna information ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).”

3.

Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

”3.

En betalningsinstruktion ska anses ha accepterats om

a)

betalningsinstruktionen överensstämmer med de regler som uppställts av leverantören av nätverkstjänster,

b)

betalningsinstruktionen överensstämmer med formateringsreglerna och villkoren för ASCB:s delsystem i TARGET2,

c)

likvidbanken är upptagen på förteckningen över likvidbanker som avses i punkt 3.1 ovan,

d)

för det fall att det rör sig om systemöverskridande avveckling, det berörda anslutna systemet är upptaget på förteckningen över anslutna system med vilka systemöverskridande avveckling får utföras,

e)

för det fall att en likvidbanks deltagande i TARGET2 har avstängts, SCB:s uttryckliga medgivande av den avstängda likvidbanken har inhämtats.”

4.

Punkt 6.1 f ska ersättas med följande:

”f)

Avvecklingsförfarande 6 (reserverad likviditet och systemöverskridande avveckling)”.

5.

Punkt 8.5 ska ersättas med följande:

”5.

När ASCB erbjuder avvecklingsförfarande 6 för gränssnittsmodeller ska SCB öppna ett eller flera underkonton i deras delsystem i TARGET2 för likvidbanker, som ska användas för att ställa likviditet till förfogande samt, i tillämpliga fall, systemöverskridande avveckling. Underkonton ska identifieras, i kombination med ett kontonummer som är specifikt för det berörda underkontot, med hjälp av den BIC som hör till det PM-konto till vilket de hör. Kontonumret består av landskoden plus upp till 32 tecken (beroende på strukturen för det berörda nationella bankkontot).”

6.

Punkt 14 ska ersättas med följande:

”14.   Avvecklingsförfarande 6 – Reserverad likviditet och systemöverskridande avveckling

1.

Avvecklingsförfarande 6 kan användas både för gränssnittsmodellen och för den integrerade modellen, såsom framgår av styckena 4–13 respektive 14–18 nedan. När det gäller den integrerade modellen ska det berörda anslutna systemet använda spegelkonton för att insamla nödvändig likviditet som ställts till förfogande av dess likvidbanker. När det gäller gränssnittsmodellen ska likvidbanken öppna minst ett underkonto avseende ett specifikt anslutet system.

2.

Om de så önskar ska likvidbankerna informeras via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande om krediteringen och debiteringen av deras PM-konton och, i förekommande fall, deras underkonton.

3.

När ASCB och SCB erbjuder systemöverskridande avveckling inom ramen för avvecklingsförfarande 6, ska de stödja betalningar avseende systemöverskridande avveckling om dessa betalningar har initierats av de berörda anslutna systemen. Ett anslutet system kan endast initiera systemöverskridande avveckling under sin behandlingscykel, och avvecklingsförfarande 6 måste pågå i det anslutna system som tar emot betalningsinstruktionen. Systemöverskridande avveckling ska erbjudas för behandling både dagtid och nattetid inom ramen för avvecklingsförfarande 6. Möjligheten att genomföra systemöverskridande avveckling mellan två olika anslutna system ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).

A)   Gränssnittsmodellen

4.

Då avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av bilaterala och/eller multilaterala likvidtillgodohavanden från det anslutna systemets transaktioner genom att

a)

göra det möjligt för en likvidbank att förfinansiera sina förväntade skyldigheter från avvecklingen genom likviditetsöverföringar från sitt PM-konto till sitt underkonto (nedan kallad reserverad likviditet) före behandlingen i det anslutna systemet, och

b)

avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner efter avslutad behandling i det anslutna systemet: när det gäller korta likvidbanker genom att debitera deras underkonton (inom de gränser för de medel som finns på sådana konton) och kreditera det anslutna systemets tekniska konto, och när det gäller långa likvidbanker genom att kreditera deras underkonton och debitera det anslutna systemets tekniska konto.

5.

Då avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls

a)

ska SCB öppna minst ett underkonto i förhållande till ett enskilt anslutet system för varje likvidbank, och

b)

ASCB ska öppna ett tekniskt konto för det anslutna systemet för att: i) kreditera medel som insamlats från underkontona hos de korta likvidbankerna, och ii) debitera medel vid kreditering av de markerade underkontona hos de långa likvidbankerna.

6.

Avvecklingsförfarande 6 ska tillhandahållas både för den dagliga överföringsfasen och för det anslutna systemets transaktioner på natten. I det senare fallet ska den nya affärsdagen starta direkt efter det att kassakraven har uppfyllts; all debitering eller kreditering som därefter görs på de relevanta kontona därefter ska valuteras den nya affärsdagen.

7.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 och med beaktande av reservering av likviditet, ska ASCB och SCB tillhandahålla följande typer av likviditetsöverföringstjänster till och från underkontot:

a)

Stående order som likvidbanker kan lämna eller modifiera när som helst under affärsdagen via ICM (när detta står till förfogande). Stående order som lämnas efter sändandet av meddelandet om att förfarandet påbörjats på en given affärsdag ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående order att kreditera olika underkonton, ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Vid transaktioner i anslutna system över natten, om det finns stående order för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla uppdrag.

b)

Nuvarande uppdrag, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller det berörda anslutna systemet via ett XML-meddelande under ett pågående avvecklingsförfarande 6 (som är tidsperioden mellan meddelande om att förfarandet startas och meddelande om att förfarandet avslutas) och som kommer att avvecklas endast så länge som det anslutna systemets behandlingscykel ännu ej påbörjats. Om det finns ett nuvarande uppdrag som lämnas till det anslutna systemet för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag delvis avvecklas.

c)

SWIFT-order som går via ett MT 202-meddelande, som endast får lämnas in under ett pågående avvecklingsförfarande 6 och endast under behandlingen under dagtid. Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart. Om en cykel pågår ska detta ske utan att det anslutna systemet meddelas.

8.

Avvecklingsförfarande 6 påbörjas genom ett meddelande om att förfarandet påbörjas och avslutas med ett meddelande om att förfarandet avslutas som båda ska sändas av det anslutna systemet. Vid transaktioner över natten i anslutna system sänds dock meddelandet om att förfarandet startas av ASCB. Vid meddelanden om att förfarandet påbörjas ska avvecklingen av stående order för överföring av likviditet ske till underkonton. Meddelande om att förfarandet avslutas medför en automatisk återföring av likviditet från underkontot till PM-kontot.

9.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 ska reserverad likviditet på underkonton frysas så länge det anslutna systemets behandlingscykel pågår (som startar med ett meddelande om att cykeln påbörjas och slutar med ett meddelande om att cykeln avslutas och som båda sänds av det anslutna systemet) för att därefter frisläppas. Det frysta saldot kan ändras under behandlingscykeln till följd av betalningar avseende systemöverskridande avveckling.

10.

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet ska betalningsinstruktioner avvecklas med markerad likviditet varigenom algoritm 5 (enligt hänvisningen i tillägg I i bilaga II) ska användas som en regel.

11.

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet ska en likvidbanks markerade likviditet ökas via kreditering av vissa inkommande betalningar direkt till dess underkonton, dvs. kupongbetalningar och inlösen. I sådana fall ska likviditeten först krediteras det tekniska kontot, sedan debiteras sådant konto innan likviditeten krediteras underkontot (eller på PM-kontot).

12.

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder gränssnittsmodellen kan endast initieras av ett anslutet system (eller dess ASCB som agerar för dess räkning) vars deltagares underkonto debiteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras en deltagares underkonto i det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras en deltagares underkonto i ett annat anslutet system.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats.

13.

Systemöverskridande avveckling från ett anslutet system som använder gränssnittsmodellen till ett anslutet system som använder den integrerade modellen kan initieras av det anslutna system som använder gränssnittsmodellen (eller dess ASCB som agerar för dess räkning). Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras en deltagares underkonto i det anslutna system som använder gränssnittsmodellen samt krediteras spegelkontot för det anslutna system som använder den integrerade modellen. Betalningen kan inte initieras av det anslutna system som använder den integrerade modellen och vars spegelkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats.

B)   Den integrerade modellen

14.

Då avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls för integrerade modeller, ska ASCB och SCB stödja sådan avveckling. Om avvecklingsförfarande 6 används för den integrerade modellen under den dagliga överföringsfasen tillhandahålls endast begränsad funktionalitet.

15.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 och med beaktande av den integrerade modellen ska ASCB och SCB tillhandahålla följande likviditetsöverföringstjänster till ett spegelkonto:

a)

Stående order (för den dagliga överföringsfasen och för transaktioner i det anslutna systemet nattetid) som likvidbanker kan lämna eller ändra när som helst under en affärsdag via ICM (när detta står till förfogande). Stående order som lämnas efter det att ett meddelande om att proceduren påbörjas sänts på en given affärsdag ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående order ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Om det saknas täckning för en stående order för den dagliga överföringsfasen kommer den att avvisas. Vid transaktioner under natten i anslutna system ska, om det finns flera stående order för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot, sådana order avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla order.

b)

Pågående order, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller det berörda anslutna systemet via ett XML-meddelande under ett pågående avvecklingsförfarande 6 (som är tidsperioden mellan meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas) och som endast avvecklas förutsatt att behandlingscykeln i det anslutna systemet ännu ej påbörjats. Om det finns en pågående order för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana order delvis avvecklas.

c)

SWIFT-order som går via ett MT 202-meddelande som endast får lämnas in under den dagliga överföringsfasen Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart.

16.

Reglerna för meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas, samt, när det gäller den gränssnittsmodellen, reglerna om att cykeln startas och avslutas, ska gälla efter vederbörliga ändringar.

17.

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder den integrerade modellen kan endast initieras av ett anslutet system (eller dess ASCB som agerar för dess räkning) vars spegelkonto debiteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras det spegelkonto som används av det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras det spegelkonto som används av ett annat anslutet system. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system vars spegelkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats.

18.

Systemöverskridande avveckling från ett anslutet system som använder den integrerade modellen till ett anslutet system som använder gränssnittsmodellen kan initieras av det anslutna system som använder den integrerade modellen (eller dess ASCB som agerar för dess räkning). Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras från det spegelkonto som används av det anslutna system som använder den integrerade modellen samt krediteras en deltagares underkonto i ett annat anslutet system. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system som använder gränssnittsmodellen och vars deltagares underkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats.”