19.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/87


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU

av den 17 december 2009

om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 98/24/EG ska kommissionen föreslå europeiska mål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden, som ska fastställas på gemenskapsnivå, för att skydda arbetstagarna mot kemiska risker.

(2)

Vid genomförandet av denna uppgift biträds kommissionen av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden (nedan kallad kommittén), inrättad genom kommissionens beslut 95/320/EG (2).

(3)

De indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena är hälsobaserade, icke-bindande värden som fastställts med hjälp av de senaste vetenskapliga rönen och med beaktande av tillgänglig mätteknik. De innebär gränsvärden för exponering, under vilka inga skadeverkningar kan förväntas för ett visst ämne efter kortvarig eller daglig exponering under ett helt yrkesliv. De är europeiska mål som ska göra det lättare för arbetsgivaren att fastställa och bedöma risker i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/24/EG.

(4)

För alla kemiska agens för vilka indikativa yrkeshygieniska gränsvärden har fastställts på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna fastställa ett nationellt yrkeshygieniskt gränsvärde som beaktar gemenskapens gränsvärde men som till sin natur kan stämma överens med nationell lagstiftning och praxis.

(5)

Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden bör ses som en viktig del av det övergripande arbetet för att skydda arbetstagarna mot de risker i arbetet som orsakas av farliga kemikalier.

(6)

Resultaten av de riskbedömningar och de riskminskningsstrategier som utarbetats med stöd av rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (3) ger underlag för att fastställa eller ompröva de yrkeshygieniska gränsvärdena för ett antal ämnen.

(7)

Kommissionens direktiv 91/322/EEG (4), ändrat genom direktiv 2006/15/EG (5), innehåller yrkeshygieniska gränsvärden för tio ämnen och fortsätter att gälla.

(8)

En första och en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden upprättades genom kommissionens direktiv 2000/39/EG (6) och 2006/15/EG på grundval av direktiv 98/24/EG. Genom det här direktivet upprättas en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt direktiv 98/24/EG.

(9)

I enlighet med artikel 3 i direktiv 98/24/EG har kommittén bedömt 19 ämnen, som förtecknas i bilagan till det här direktivet. Ett av dessa ämnen, fenol, förekom tidigare i bilagan till direktiv 2000/39/EG. Kommittén har undersökt det indikativa yrkeshygieniska gränsvärdet för detta ämne mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen och rekommenderat att det fastställs ett gränsvärde för kortvarig exponering för att komplettera det befintliga tidsvägda medelvärdet för indikativa yrkeshygieniska gränsvärden. Därför bör detta ämne, som nu finns upptaget i bilagan till det här direktivet, strykas ur bilagan till direktiv 2000/39/EG.

(10)

Kvicksilver är ett ämne med potentiellt allvarliga kumulativa hälsoeffekter. Hälsokontroller, inklusive biologisk kontroll, i enlighet med artikel 10 i direktiv 98/24/EG bör därför komplettera det indikativa yrkeshygieniska gränsvärdet.

(11)

Det bör också fastställas gränsvärden för kortvarig exponering för vissa ämnen för att beakta de effekter som uppkommer vid sådan exponering.

(12)

För vissa ämnen är det nödvändigt att även beakta möjligheten av upptag genom huden för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå.

(13)

Detta direktiv bör vara ett led i förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid genomförandet av direktiv 98/24/EG ska det upprättas en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agens som förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska med beaktande av gemenskapens gränsvärden fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agens som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

I bilagan till direktiv 2000/39/EG ska hänvisningen till fenol strykas.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 december 2011.

De ska genast till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelserna och en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4)  EGT L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  EUT L 38, 9.2.2006, s. 36.

(6)  EGT L 142, 16.6.2000, s. 47.

(7)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.


BILAGA

CAS-nr (1)

AGENS

GRÄNSVÄRDEN

Anmärkning (2)

8 timmar (3)

Kort exponering (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-dimetylformamid

15

5

30

10

Hud

75-15-0

koldisulfid

15

5

Hud

80-05-7

bisfenol A (inandningsbart damm)

10

80-62-6

metylmetakrylat

50

100

96-33-3

metylakrylat

18

5

36

10

108-05-4

vinylacetat

17,6

5

35,2

10

108-95-2

fenol

8

2

16

4

Hud

109-86-4

2-metoxietanol

1

Hud

110-49-6

2-metoxietylacetat

1

Hud

110-80-5

2-etoxietanol

8

2

Hud

111-15-9

2-etoxietylacetat

11

2

Hud

123-91-1

1,4-dioxan

73

20

140-88-5

etylakrylat

21

5

42

10

624-83-9

metylisocyanat

0,02

872-50-4

n-metyl-2-pyrrolidon

40

10

80

20

Hud

1634-04-4

metyltertiärbutyleter

183,5

50

367

100

 

Kvicksilver och oorganiska föreningar, inklusive kvicksilveroxid och kvicksilverklorid (mätt som kvicksilver) (7)

0,02

7664-93-9

svavelsyra (dimma) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

vätesulfid

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(2)  En hudanmärkning som hänför sig till det yrkeshygieniska gränsvärdet för exponering anger möjligheten till betydande upptag via huden.

(3)  Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt.

(4)  Gränsvärde för kortvarig exponering (STEL): Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(5)  mg/m3: milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa.

(6)  ppm: parts per million i luftvolymen (ml/m3).

(7)  Vid övervakning av exponering för kvicksilver och oorganiska föreningar av tvåvärt kvicksilver bör hänsyn tas till relevanta metoder för biologisk övervakning som kompletterar de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena.

(8)  Vid val av lämplig metod för övervakning av exponering bör hänsyn tas till potentiella begränsningar och interferenser som kan uppstå vid förekomst av andra svavelföreningar.

(9)  Dimman definieras som thorakal fraktion.