15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/42


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/106/EG

av den 14 augusti 2009

om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

För att säkra fri rörlighet inom gemenskapen för fruktjuice och vissa liknande produkter fastställs i direktiv 2001/112/EG särskilda bestämmelser för produktionen, produkternas sammansättning och för märkningen av de aktuella produkterna. Reglerna bör anpassas till den tekniska utvecklingen och det bör tas hänsyn till relevanta internationella standarder, särskilt Codexstandarden för fruktjuicer och fruktnektar (Codex Stan 247–2005), vilken antogs vid det 28:e mötet i Codex Alimentarius-kommissionen den 4–9 juli 2005, samt den uppförandekod som antagits av European Fruit juice Association (AIJN).

(2)

Codexstandarden innehåller framför allt kvalitets- och märkningskrav för fruktjuicer och liknande produkter. AIJN:s uppförandekod innehåller kvalitetskrav för fruktjuice som tillverkas av koncentrat och används internationellt som referensstandard för självreglering i fruktjuiceindustrin. Direktiv 2001/112/EG bör därför i görligaste mån anpassas efter dessa standarder.

(3)

I Codexstandarden anges att en produkt som framställs genom rekonstituering av koncentrerad fruktjuice ska betecknas som ”fruktjuice från koncentrat”. Detta internationellt erkända uttryck bör också användas för motsvarande märkningskrav på gemenskapsnivå. För att garantera samstämmig märkning i alla medlemsstater bör språkversionerna vid behov anpassas så att de överensstämmer med formuleringen i Codexstandarden.

(4)

I Codexstandarden och i AIJN:s uppförandekod fastställs lägsta tillåtna Brixtal för ett antal fruktjuicer från koncentrat. Då Brixtalen förenklar kontrollen av att minimikvalitetskraven uppfylls bör dessa beaktas i den mån de motsvarar de referensvärden som används inom gemenskapen.

(5)

Direktiv 2001/112/EG bör ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2001/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.6 ska orden ”framställd av koncentrat” ersättas med ”från koncentrat” och orden ”delvis framställd av koncentrat” ersättas med ”delvis från koncentrat”.

2.

I bilaga I.I (Definitioner) ska punkt 1.b andra stycket ersättas med följande:

”Den produkt som erhålls på detta sätt ska ha organoleptiska och analytiska egenskaper som åtminstone motsvarar egenskaperna hos den normala juicetyp som erhålls ur frukt av samma slag i enlighet med led a. De lägsta tillåtna Brixtalen för fruktjuicer från koncentrat anges i bilaga V.”

3.

Texten i bilagan till detta direktiv ska införas som bilaga V.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2011 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.

Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 58.


BILAGA

”BILAGA V

Fruktens namn

Botaniskt namn

Lägsta tillåtna Brixtal för rekonstituerad fruktjuice och rekonstituerad fruktpuré

Äpple (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Aprikos (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banan (**)

Musa sp.

21,0

Svarta vinbär (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Vindruva (*)

Vitis vinifera L. eller hybrider av denna

Vitis labrusca L. eller hybrider av denna

15,9

Grapefrukt (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Citron (*)

Citrus limon (L.)Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Apelsin (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Passionsfrukt (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Persika (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0

Päron (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Hallon (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Surkörsbär (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Jordgubbe (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarin (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Om en fruktjuice från koncentrat tillverkas av en frukt som inte nämns i förteckningen ovan ska det lägsta tillåtna Brixtal som ska tillämpas för den rekonstituerade fruktjuicen vara Brixtalet för den fruktjuice som utvinns från den frukt som används för att framställa koncentratet.

För produkter mäkta med en asterisk (*), som framställs som fruktjuicer, ska det fastställas en lägsta densitet i förhållande till vatten vid 20/20 °C.

För produkter märkta med två asterisker (**), som framställs som puré, ska det endast fastställas ett lägsta okorrigerat Brixtal (utan anpassning för syra).

När det gäller svarta vinbär, guava, mango och passionsfrukt ska de lägsta tillåtna Brixtalen endast gälla för rekonstituerad fruktjuice och rekonstituerad fruktpuré som tillverkas i gemenskapen.”